Liturgické texty na 1.5.2023

Dělník sv. Josef

PRVNÍ ČTENÍ Gn 1,26–2,3
Naplňte zemi a podmaňte si ji!

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
    Bůh řekl: „Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi.“
    Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz Boží ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu. Bůh jim požehnal slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad rybami moře, nad ptactvem nebe i nade všemi živočichy, kteří se pohybují po zemi.“
    A připojil: „Hle, k jídlu vám dávám všechny semenotvorné rostliny, co jich je na zemi, a všechny stromy, které plodí ovoce s jádry uvnitř. Též veškeré divoké zvěři, všemu nebeskému ptactvu, všemu, co se pohybuje po zemi a má v sobě dech života, dávám za pokrm všechny zelené rostliny.“
    A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co udělal, a hle – bylo to velmi dobré. Nastal večer, nastalo jitro – den šestý.
    Tak byla dokončena nebesa, země a všechno, co je oživuje. Sedmého dne Bůh skončil své dílo, které udělal, a přestal sedmého dne s veškerou prací, kterou vykonal. Bůh požehnal sedmému dni a posvětil ho, neboť v něm přestal s veškerým svým dílem, které stvořil a udělal.

2


Žl 90(89),2.3–4.12–13.14+16 Odp.: 17c
Odp.: Pane, dej zdar práci našich rukou! nebo: Aleluja.

Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět, od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!
Odp.
Rozkazem vracíš člověka v prach a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“ Neboť tisíc let je v tvých očích jako včerejší den, který minul, jako noční hlídka.
Odp.
Nauč náš počítat naše dny,ať dojdeme k moudrosti srdce. Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? Slituj se nad svými služebníky!
Odp.
Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život! Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům.

EVANGELIUM Mt 13,54–58
Copak to není syn tesařův?

Slova svatého evangelia podle Matouše.     Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagóze, takže lidé byli celí užaslí a ptali se:
    „Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?“ A pohoršovali se nad ním.
    Ale Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti a ve své rodině.“ A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho zázraků.
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"