Liturgické texty na 10.8.2015

Svátek sv. Vavřince

PRVNÍ ČTENÍ 2 Kor 9, 6 - 10
Bůh miluje radostného dárce.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
    Bratři!
    Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo roz-sévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v Písmu: 'Hoj-ně rozdává chudým, jeho štědrost potrvá navždy.'
    A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti.

2


Žl 112 (111), 1-2.5-6.7-8.9 Odp.:5a
Odp.: Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

Blaze muži, který se bojí Hospodina, který má velkou zálibu v jeho přikázáních. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, stará se o své věci podle práva. Neboť navěky nezakolísá, ve věčné paměti bude spravedlivý.
Odp.
Nemusí se obávat zlé zprávy, jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, dokud. neuzří své protivníky ve zmatku.
Odp.
Rozděluje, dává chudým, jeho štědrost potrvá navždy, jeho moc poroste v slávě.
Odp.EVANGELIUM Jan 12, 24 - 26
Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům:
   " "Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno ne-padne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.
    Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.
    Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou:"

Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"