Liturgické texty na 11.7.2019

Svátek sv. Benedikta

PRVNÍ ČTENÍ Př 2, 1 - 9
Tvoje srdce se otevře k poznání.

Čtení z knihy Přísloví.
    Můj synu, přijmeš-li moje slova a mé příkazy u sebe schováš, tvoje ucho dá pozor na moudrost, tvoje srdce se otevře k poznání. Budeš-li volat po vědě a toužit po poznání, budeš-li ho hledat jako stříbro, jako za poklady po něm slídit, pak pochopíš bázeň před Hospodinem a najdeš poznání Boha.
    Vždyť Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a pravda. Štěstí uchovává pro poctivého, je štítem těch, kdo chodí bez úhony, brání stezky svých spravedlivých, střeží cestu svých přátel. Tu pochopíš spravedlnost a právo, poctivost a každou cestu k dobru.

2


Žl 34 (33), 2 - 3. 4 + 6. 9 + 12. 14 - 15 Odp.: 2a
Odp.: Ustavičně chci velebit Hospodina.

Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno! Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Odp.
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k němu utíká. Pojďte, synové, a slyšte mě, naučím vás bát se Hospodina.
Odp.
Zdržuj svůj jazyk od zlého, své rty od falešných slov. Chraň se zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj!
Odp.EVANGELIUM Mt 19, 27 - 29
Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát víc dostanete.

Slova svatého evangelia podle Matouše.    " Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?"
    Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný."

Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"