Liturgické texty na 13.11.2017

Svátek sv. Anežky České

1. čtení Kol 3,12-17
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
    (Bratři!) Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. 2


Zl 103, 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a
Veleb, duše má, Hospodina.

Veleb, duše má, Hospodina, - vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
On odpouští všechny tvé viny, - on léčí všechny tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby, - on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý, - shovívavý a nadmíru dobrotivý. – Nechce se přít ustavičně, - ani se hněvat na věky.
Odp.
Jako se smilovává otec nad syny, - tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. – Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, - má v paměti, že jsme jen prach.
Odp.
Hospodinova láska však od věků na věky – pro všechny, kdo se ho bojí, - a jeho spravedlnost jde z dětí na děti – pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.
Odp.


Evangelium Mt 25, 31-46
Slova svatého evangelia podle Matouše.
    Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.Tu řekne král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. ‚Spravedliví mu na to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?‘ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali‘. Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tu mu na to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme Tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti ?‘ On jim odpoví: ‘Amen pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"