Liturgické texty na 14.5.2020

Svátek sv. Matěje, apoštola

PRVNÍ ČTENÍ Sk 1,15–17.20–26
Los padl na Matěje. Byl proto přibrán k jedenáctí apoštolům.

Čtení ze Skutků apoštolů.
    Petr se postavil před bratry – bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí – a řekl: „Bratři, muselo se splnit to, co v Písmu předpověděl Duch Svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a měl účast na této naší službě.
    Stojí totiž v knize Žalmů: »Ať jeho dům zpustne, nikdo ať v něm nebydlí«, a »jeho úřad ať dostane jiný«.
    Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem zmrtvýchvstání.“
    Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš – příjmení měl Justus – a Matěje. A takto se modlili: „Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil.“
Losovali tedy, a los padl na Matěje. Byl proto přibrán k jedenácti apoštolům.

2


Žl 113 (112),1–2.3–4.5–6.7–8 Odp.: 8
Odp.: Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo! Buď velebeno Hospodinovo jméno nyní i navěky.
Odp.
Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno! Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
Odp.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, který trůní na výsosti a shlíží dolů na nebe i na zem?
Odp.
Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého, aby ho posadil vedle knížat, vedle knížat svého lidu.
Odp.EVANGELIUM Jan 15,9–17
Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům:
    „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.
    To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.
    Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"