Liturgické texty na 15.9.2020

Panna Maria Bolestná

1. Čtení Žid 5,7-9
Čtení z listu Židům.
    Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl slyšen pro svou úctu (k Bohu). Ačkoliv to byl Syn (Boží), naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal (své dílo), stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají. 2


Žalm Žl 31,2-3a.3b-4.55-6.15-16.20
Zachraň mě, Hospodine, svou slitovností.

Zachraň mě, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky, vysvoboď mě, jsi spravedlivý! Popřej mi sluchu, rychle mě zachraň!
Odp.
Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz. Pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Odp.
Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, neboť ty jsi mé útočiště. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.
Odp.
Já však, Hospodine, v tebe doufám, říkám: ty jsi můj Bůh! Můj osud je ve tvé ruce, vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!
Odp.
Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, uchovals ji těm, kdo se tě bojí. Popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.
Odp.


Evangelium Jan 19,25-27
Slova svatého evangelia podle Jana.

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka“. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"