Liturgické texty na 16.5.2017

Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech

PRVNÍ ČTENÍ Řím 8, 31b - 39
Ani smrt, ani život nebude nás moci odloučit od Boží lásky.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři!
    Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo od-soudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!
    Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad sou-žení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: 'Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.'
    Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořené- ho nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, na-šem Pánu.

2


Žl 69 (68), 5ab. 7ac + 8. 15bc + 31 Odp.: 14c
Odp.: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce! nebo: Aleluja.

Více než mám vlasů na hlavě, je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí, silnější než mé kosti jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny.
Odp.
Nechť nejsou kvůli mně zklamáni, kdo doufají v tebe, Pane, nechť kvůli mně nejsou zbaveni naděje, kdo hledají tebe, Bože. Vždyť pro tebe jsem snášel potupu, pohana pokryla mou tvář.
Odp.
Vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí, vytáhni mě z hluboké vody! Písní budu slavit Boží jméno, velebit je budu zpěvem chvály.
Odp.EVANGELIUM Mt 10, 17 - 22
Budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali ,svě-dectví jim a také pohanům.

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům:
    "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vla-daře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům.
    Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit.
    Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spa-sen."


Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"