Liturgické texty na 16.6.2022

Těla a krve Páně

1. ČTENÍ Gn 14,18–20
Melchizedech přinesl chléb a víno.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
    Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno – byl knězem nejvyššího Boha – a požehnal Abrámovi slovy: „Požehnán buď Abrám od nejvyššího Boha, který stvořil nebe a zemi. Veleben buď nejvyšší Bůh, který ti vydal do rukou tvé nepřátele.“ Abrám mu dal desátek ze všeho. 2


Žl 110(109),1.2.3.4 Odp.: 4bc
Odp.: Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!

Hospodin řekl mému Pánu: „Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“
Odp.
Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: „Panuj uprostřed svých nepřátel!
Odp.
Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku: zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.“
Odp.
Hospodin přísahal a nebude toho litovat: „Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!“
Odp.2. ČTENÍ 1 Kor 11,23–26
Kdykoli Jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři!
    Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.“
    Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.


EVANGELIUM Lk 9,11b–17
Všichni se najedli dosyta.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
    Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct (učedníků) k němu přistoupilo a řekli mu: „Rozpusť lid. Ať jdou do okolních vesnic a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě.“ Odpověděl jim: „Vy jim dejte jíst!“ Řekli: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili jídla pro všechny tyto lidi.“
    Bylo jich totiž na pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: „Rozsaďte je ve skupinách asi po padesáti!“ Udělali tak a všechny rozsadili.
    Vzal pak těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali lidu. Všichni se najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů zbylých kousků.
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"