Liturgické texty na 18.10.2014

Svátek sv. Lukáše

PRVNÍ ČTENÍ 2 Tim 4, 9 - 17b
Jediný Lukáš je se mnou.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
    Chvátej, abys ke mně brzo přišel, protože Démas mě opustil - zamiloval si tento svět - a odešel do Soluně. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je tu se mnou. Vezmi s sebou také Marka, velmi dobře by mi mohl posloužit. Tychika jsem poslal do Efesu. Až pů-jdeš, vezmi s sebou můj plášť, který zůstal v Troadě u Karpa,. také knihy a hlavně pergameny.
    Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Pán mu odpla-tí podle jeho skutků. I ty se měj před ním na pozoru, pro-tože se postavil našemu kázání naprosto nepřátelsky.Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů.
2


Žl 145 (144), 10 - 11. 12 - l3ab. 17 - 18 Odp.: srv. 12a
Odp.: Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují slávě tvé vznešené říše.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a tvoji zbožní ať tě velebí! Ať vypravují o slávě tvého království, ať mluví o tvé síle.
Odp.
Aby poučili lidi o tvé moci o slávě tvé vznešené říše. Tvé království je království všech věků a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Odp.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách a svatý ve všech svých činech. Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají upřímně.
Odp.EVANGELIUM Lk 10, 1 - 9
Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.     Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát ( učedníků ), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
   Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme."
"Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj to-muto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do někte-rého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdra-vujte tamější nemocné a říkejte jim: 'Přiblížilo se k vám Boží království!' "
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"