Liturgické texty na 19.3.2014

Slavnost sv. Josefa

PRVNÍ ČTENÍ 2 Sam 7, 4 - 5a. 12 - 14a. 16
Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida.

Čteni z druhé knihy Samuelovy.
   Hospodinovo slovo se ozvalo k Nátanovi: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Až se na-plní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě po-tomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho králov-ství. Postaví dům mému jménu a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy."

2


Žl 89 (88), 2 - 3. 4 - 5. 27 + 29 Odp.: 37
Odp.: Jeho potomstvo potrvá navěky.

Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost." Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
Odp.
"Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: Na věky zajistím tvůj rod a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.
Odp.
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, můj Bůh a skála mé spásy. Navěky mu zachovám svou milost, má smlouva s ním platit nepřestane."
Odp.
DRUHÉ ČTENÍ Řím 4, 13. 16 -18. 22
Uvěřil, ačkoli už nebylo naděje.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
    Bratři!
    Abrahámovi a jeho potomstvu se dostalo zaslíbení, že bude dědicem světa, ale ne v závislosti na zákoně, nýbrž proto, že byl ospravedlněn na základě víry.
    A proto (se člověk stává dědicem) na základě víry, a tím z milosti, poněvadž tak je ono zaslíbení jisté pro všechny, potomky, a to nejen pro ty, kteří mají Zákon, ale i pro ty, kteří mají víru jako Abrahám. Vždyť on je naším společným otcem - jak to stojí v Písmu: 'Ustanovil jsem tě za otce mno-ha národů' - před Bohem, kterému on uvěřil, že oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha národů, pro-tože mu bylo řečeno: 'Tak četné bude tvé potomstvo!' A proto 'mu to bylo uznáno za spravedlnost'.
EVANGELIUM Mt 1, 16. 18 - 21. 24a
Josef udělal, jak mu anděl Páně přikázal.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
    Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Je-žíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Ma-ria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, roz-hodl se tajně se s ní rozejít.
    Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou man-želku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Po-rodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal.


Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"