Liturgické texty na 21.9.2023

Svátek sv. Matouše

PRVNÍ ČTENÍ Ef 4, 1 - 7. 11 - 13
Jedny určil za apoštoly, jiné za misionáře.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
    Bratři!
    Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem- hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom vše-stranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje. Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kte-rému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.
    Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za mi-sionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokro-ky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.

2


Žl 19 (18), 2 - 3. 4 - 5 Odp.: Řím 10, 18b
Odp.: Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Den dni o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení.
Odp.
Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet. Do celé země vychází jejich hlahol, až na konec světa jejich slova.
Odp.B> EVANGELIUM Mt 9, 9 - 13
Pojď za mnou! On vstal a šel za ním.

Slova svatého evangelia podle Matouše.    " Když Ježíš šel ( ze svého města ) , uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním.
    Když byl Ježíš u stolu v ( jeho ) domě, přišlo mnoho cel-níků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učední-ky.
   Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale ne-mocní. Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci a ne oběť'. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšní-ky."

Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"