Liturgické texty na 22.7.2017

sv. Marie Magdaléna

1.čtení Pís 3,1-4a
Nalezla jsem miláčka svého srdce.

Čtení z Písně písní
    Snoubenka praví: Na svém lůžku za noci jsem hledala miláčka svého srdce, hledala a nenalezla. "Vstanu a projdu městem, po ulicích a náměstích budu hledat miláčka svého srdce." Hledala jsem ho, a nenalezla. Našli mě strážní procházející městem. "Viděli jste miláčka mého srdce?" Ale sotva jsem je přešla, nalezla jsem miláčka svého srdce. 2


Žl 63,2.3-4.5-6.8-9
Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!

Bože, ty jsi můj Bůh, - snažně tě hledám, - má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo – jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Odp.
Tak toužím spatřit tě ve svatyni, - abych viděl tvou moc a slávu. Vždyť tvá milost je lepší než život, - mé rty tě budou chválit.
Odp.
Tak tě budu velebit ve svém životě, - v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě. – Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, - plesajícími rty zajásají ústa.
Odp.
Neboť stal ses mým pomocníkem – ve stínu tvých křídel jásám. – Má duše lne k tobě, - tvá pravice mě podpírá.
Odp.


Evangelium Jan 20,1.11-18
Slova svatého evangelia podle Jana.
    Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo.
    Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl: “Nezadržuj mě. Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: ‘Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.’ „Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ – a toto že jí řekl.
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"