Liturgické texty na 23.4.2013

Svátek sv. Vojtěcha

1. ČTENÍ Sk 13, 46-49
Obracíme se k pohanům.

Čtení ze Skutků apoštolů.
    Pavel a Barnabáš řekli židům: "Vám nejprve se mělo hlá-sat Boží slovo. Ale proto, že ho od sebe odmítáte a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k po-hanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: 'Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země'."
    Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé té krajině.

2


Žl 96 ( 95 ), 1 - 2a. 2b - 3. 7 - 8a. 10 Odp.: srv.: 3
Odp.: Vypravujte mezi všemi národy Hospodinových divech. nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Odp.
Rozhlašujte den po dni jeho spásu! Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.
Odp.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc, vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména..
Odp.
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. Upevnil svět, aby nekolísal: národy řídí podle práva.

EVANGELIUM Jan 10, 11 - 16
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl:
   "Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj ži-vot. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce ne-patří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží.Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život.
    Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř."Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"