Liturgické texty na 23.7.2013

Svátek sv. Brigity

1.čtení Gal 2,19 –20
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
    (Bratři!)
    Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval. 2


Žl 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Ustavičně chci velebit Hospodina, - vždy bude v mých ústech jeho chvála. – V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, - ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Velebte se mnou Hospodina, - oslavujme spolu jeho jméno! – Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, - vysvobodil mě ze všech mých obav.
Odp.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, - vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. – Hle ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, - pomohl mu ve všech jeho strastech.
Odp.
Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl – kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, - blaze člověku, který se k němu utíká.
Odp.
Bojte se Hospodina, jeho svatí! – Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. – Mocní strádají a hynou hlady. – nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.
Odp.


Evangelium Jan 15, 1-8
Slova svatého evangelia podle Jana.
    Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"