Liturgické texty na 25.12.2017

Slavnost Narození Páně

1. ČTENÍ Iz 9, 1-3. 5-6
Syn je nám dán!

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost;
veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist.
Neboť jařmo, které ho tížilo,
hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře
jsi zlomil jako za midjanských dnů.
Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný otec, Kníže pokoje. jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce, (bude vládnout) na Davidově trůně a v jeho království, on je upevní a utvrdí právem a spravedlností od tohoto času až navěky! To způsobí horlivost Hospodina zástupů. 2


Žl 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 Odp.: Lk 2, 11
Odp.: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Odp.
Rozhlašujte den po dni jeho spásu, vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.
Odp.
Radujte se, nebesa, zajásej, země, zahuč, moře a vše, co je naplňuje. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.
Odp.
Před Hospodinem, že přichází, že přichází řídit zemi. Bude řídit svět spravedlivě, národy bude spravovat věrně.
Odp.2. ČTENÍ Tit 2, 11-14
Projevila se Boží dobrota všem lidem.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Titovi.
    Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků.


EVANGELIUM Lk 2, 1-14
Dnes se vám narodil Spasitel.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
    V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu: To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města.
    Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu.
    Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.
    V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
    "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení."
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"