Liturgické texty na 25.4.2023

Svátek sv. Marka

PRVNÍ ČTENÍ 1 Petr 5,5b-14
Pozdravuje vás Marek, můj syn.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra
Milovaní!
Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným‘. Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás povýší, až k tomu přijde čas. ‚Na něj hoďte všechnu svou starost‘, vždyť jemu na vás záleží.
Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí také tak trpět. Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro (zásluhy) Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen.
Píšu vám toto krátké psaní prostřednictvím Silvána, kterého pokládám za věrného bratra; chtěl jsem vám dodat odvahy a dosvědčit vám, že toto je pravá Boží milost; stůjte v ní!
Spoluvyvolená církevní obec babylónská vás pozdravuje, rovněž Marek, můj syn. Pozdravte ve vespolek políbením lásky.
Pokoj vám všem, kteří jste spojeni v Kristu.2


Žl 89 (88),2–3.6–7.16–17
Odp.: Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. nebo: Aleluja.

Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
Odp.

Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, a tvou věrnost shromáždění svatých. Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, kdo z Božích synů se podobá Pánu?
Odp.

Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. V tvém jménu jásají ustavičně a honosí se tvou spravedlností.
Odp.EVANGELIUM Mk 16,15–20
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim:
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky, a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se.“
Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"