Liturgické texty na 25.7.2017

svátek sv. Jakuba apoštola

PRVNÍ ČTENÍ 2 Kor 4, 7 - 15
Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
    Bratři!
    Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Bý-váme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle. A tak v nás pracuje smrt, ale ve vás život.
    Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: 'Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil', věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho.
    Všecko to se přece děje pro vás: čím více se totiž rozmno-ží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděč-nost k Boží oslavě.

2


Žl 126 (125), 1 - 2ab. 2cd - 3. 4 - 5. 6 Odp.: 5
Odp.: Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, byli jsme jako ve snách. Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu.
Odp.
Tehdy se říkalo mezi pohany: "Velkou věc s nimi udělal Hospodin!" Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
Odp.
Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země. Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.
Odp.
Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí, přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.
Odp.EVANGELIUM Mt 20, 20 - 28
Můj kalich budete pít.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala.
   " Zeptal se jí: "Co si přeješ?"
    Odpověděla mu: "Poruč, aby tito dva moji synové zased-li jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém králov-ství."
    Ježíš na to řekl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?" Odpověděli: "Můžeme."
    Řekl jim: "Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc; ta místa patří těm, kte-rým jsou připravena od mého Otce." Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry.
    Ježíš si je však zavolal a řekl: "Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj ži-vot jako výkupné za všechny."

Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"