Liturgické texty na 26.12.2024

Svátek sv. Štěpána

PRVNÍ ČTENÍ Sk 6, 8 - 10; 7, 54 - 60
Vidím nebesa otevřená.

Čtení ze Skutků apoštolů.
    Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy pro-puštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a za-čali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil.
   Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu. On však plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vi-dím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pra-vici! "
    Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže - jmenoval se Šavel.
    Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těchto slovech skonal.

2


Žl 31 (30), 3cd - 4. 6 + 8ab. 16bc - 17 Odp.: 6a
Odp.: Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.

Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Odp.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš. Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním, že jsi shlédl na moji bídu.
Odp.
Vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel! Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, zachraň mě svou slitovností.
Odp.EVANGELIUM Mt 10, 17 - 22
To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům:
   "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vla-daře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům.
    Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit.
   Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nená-viděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spa-sen."
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"