Liturgické texty na 27.12.2011

Svátek sv. Jana Evangelisty

PRVNÍ ČTENÍ 1 Jan 1, 1 - 4
Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
    Milovaní!
    O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma oči-ma viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma ruka-ma dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Ži-vot se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstu-jeme i vám, abyste i vy měli s námi společenství. Naše spo-lečenství je totiž s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla úplná.

2


Žl 97 (96), 1 - 2. 5 - 6. 11 - 12 Odp.: 12a
Odp.: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu!

Hospodin kraluje, ať zajásá země, ať se radují četné ostrovy! Mrak a temnota ho obklopují, spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
Odp.
Jako vosk se taví hory před Hospodinem, před vladařem celé země. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
Odp.
Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu a oslavujte jeho svaté jméno!
Odp.


EVANGELIUM Jan 20, 2 - 8
Ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první.

Slova svatého evangelia podle Jana.     Prvního dne v týdnu běžela Marie Magdalská k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš milo-val, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho po-ložili."
    Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním při-šel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hro-bu první, viděl a uvěřil.

Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"