Liturgické texty na 28.10.2013

Svátek sv. Šimona a Judy

PRVNÍ ČTENÍ Ef 2, 19 - 22
Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
    Bratři!
    Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostat-ních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: je-jími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm celá stavba je spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.

2


Žl 19 (18), 2 - 3. 4 - 5 Odp.: Řím 10, 18b
Odp.: Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.

Odp.
Den dni o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení.
Odp.
Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet. Do celé země vychází jejich hlahol, až na konec světa jejich slova.
Odp.EVANGELIUM Lk 6, 12 - 19
Vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.    " Ježíš vyšel na horu, aby se modlil, a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého po-jmenoval Petr, jeho bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Fili-pa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotské-ho, který se stal zrádcem.
( Ježíš ) sestoupil ( s hory ) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Při-šli, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdra-vováni byli také ti, které trápili nečistí duchové.
    Každý z toho množství lidí se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny.


Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"