Liturgické texty na 28.12.2019

Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků

PRVNÍ ČTENÍ 1 Jan 1, 5 - 2, 2
Krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
    Milovaní!
    To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společen-ství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje od kaž-dého hříchu.
    Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, pro-tože věrně plní, co slíbil, a protože je spravedlivý. Řekne-me-li však, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.
    Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.

2


Žl 124 ( 123), 2 - 3. 4 - 5. 7b - 8 Odp.: 7a
Odp.:Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky.

Kdyby Hospodin nebyl s námi, když se na nás obořili lidé, zaživa by nás pohltili, když jejich hněv vzplál proti nám.
Odp.
Voda by nás byla zatopila, příval byl se byl přelil přes nás, přes nás by se převalily rozbouřené vody.
Odp.
Léčka se přetrhla, a my jsme volní. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.
Odp.EVANGELIUM Mt 2, 13 - 18
Herodes dal v Betlémě pobít všechny chlapce.

Slova svatého evangelia podle Matouše.     Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby je zahubil."
    Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna.
    Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, velmi i se rozlítil a dal v Betlémě i v celém jeho okolí pobít všechny chlapce do dvou let - podle času, který si zevrubně zjistil od mudrců.
    Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: 'V Rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování: Ráchel opla-kává svoje děti. Není k utišení - už nejsou.'

Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"