Liturgické texty na 29.4.2013

Svátek sv. Kateřiny Sienské

1. čtení 1Jan 1,5-2,2
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní !
    To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme. Bůh je světlo a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale (přitom) žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, (že se dopouštíme) hříchu a očistí nás od všeho špatného, protože věrně (plní, co slíbil), a proto, že je spravedlivý. Řekneme-li však, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.
    Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za (hříchy) celého světa. 2


Žalm Žl 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a
Veleb, duše má, Hospodina .
Nebo: Aleluja.


Veleb, duše má, Hospodina,- vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň za žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
On odpouští všechny tvé viny, - on léčí všechny tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby, - on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý, - shovívavý a nadmíru dobrotivý. – Nechce se přít ustavičně, - ani se hněvat na věky.
Odp.
Jako se smilovává otec nad syny, - tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. - Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, má v paměti, že jsme jen prach.
Odp.
Hospodinova láska však od věku na věky - pro všechny, kdo se ho bojí,- a jeho spravedlnost jde z dětí na děti – pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.

Evangelium Mt 11,25-30
Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"