Liturgické texty na 29.5.2005

9. neděle v mezidobí

1. ČTENÍ Dt 11, 18. 26-28
Hle, já vám dnes nabízím požehnání a kletbu.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu:
    "Uložte si tato má slova do svého srdce a do své duše.
Přivažte si je jako znamení na svou ruku a budou jako značka mezi vašima očima.
    Hle, já vám dnes nabízím požehnání a kletbu. Požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, vašeho Boha, které já vám dnes přikazuji. Kletbu, když příkazy Hospodina, vašeho Boha, poslouchat nebudete a ustoupíte z cesty, kterou vám já dnes přikazuji, a budete následovat cizí bohy, které jste neznali." 2


Žl 31 (30), 2-3a. 3b-4. 17+25 Odp.: 3b
Odp.: Bud mi, Hospodine, ochrannou skálou.

K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky, vysvoboď mě, jsi spravedlivý! Popřej mi sluchu, rychle mě zachraň!
Odp.
Bud mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Odp.
Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, zachraň mě svou slitovností. Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Hospodina.
Odp.2. ČTENÍ Řím 3, 21-25a. 28
Člověk je ospravedlňován skrze víru, beze skutků předepsaných Zákonem.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři!
    V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu. Svědčí o tom už Zákon a Proroci. Je to ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho dobroty však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásnou spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru.
    Jsme totiž přesvědčeni, že člověk je ospravedlňován skrze víru, beze skutků předepsaných Zákonem (Mojžíšovým).


EVANGELIUM Mt 7, 21-27
Dům postavený na skále a dům na písku.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům:
    "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Mnoho z nich mi řekne v ten den: 'Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?' Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo pácháte nepravosti!
    Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále.
    Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký."
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"