Liturgické texty na 29.9.2023

Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

PRVNÍ ČTENÍ Dan 7, 9 -10. 13 - 14
Tisíce tisíců mu sloužily.

Čtení z knihy proroka Daniela.
    Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola - žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy.
    Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel ( někdo ) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu.
    Byla mu dána moc, sláva a království, a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

2


Žl 138 (137), 1 - 2a. 2bc + 3. 4 - 5 Odp.: 1c
Odp.: Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, žes vyslyšel slova mých úst. Budu ti hrát před anděly, vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Odp.
Slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a tvou věrnost. Když jsem volal, vyslyšels mě, v mé duši jsi rozhojnil sílu.
Odp.
Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země, až uslyší slova tvých úst. Budou opěvovat Hospodinovy cesty: "Věru, veliká je Hospodinova sláva!" .
Odp.EVANGELIUM Jan 1, 47 - 51
Uvidíte Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti."
    Natanael se ho zeptal: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip za-volal, když jsi byl pod fíkovníkem."
    Natanael mu na to řekl: "Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele! " Ježíš mu odpověděl: "Proto věříš, že jsem ti řekl: 'Viděl jsem tě pod fíkovníkem'? Uvidíš ještě větší věci:"
    A dodal: "Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevře-né a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka."

Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"