Liturgické texty na 3.5.2021

Svátek sv. Filipa a Jakuba

PRVNÍ ČTENÍ 1 Kor 15,1–8
Pán se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
    Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak byste uvěřili nadarmo.
    Vyučil jsem vám především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratří najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.

2


Žl 19(18),2–3.4–5 Odp.: Řím 10, 18b
Odp.: Všude na zemi pronikl jejich hlas. nebo: Aleluja.

Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Den dni o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení.
Odp.
Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet. Do celé země vychází jejich hlahol, až na konec světa jejich slova.
Odp.EVANGELIUM Jan 14,6–14
Tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě?

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl Tomášovi:
    „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“
    Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: »Ukaž nám Otce«? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky.
    Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. A za cokoli budete prosit ve jménu mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám.“

Při votivní mši o sv. Filipovi (bez sv. Jakuba) vezme se první čtení: Ef 2,19–22, jako 28. října (str. 288).
Při votivní mši o sv. Jakubovi (bez sv. Filipa) vezme se evangelium: Lk 6,12–19, jako 28. října (str. 289).

Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"