Liturgické texty na 31.5.2023

Svátek Navštívení Panny Marie

PRVNÍ ČTENÍ Sof 3, 14 - 18
Uprostřed tebe je Hospodin izraelským králem.

Čtení z knihy proroka Sofoniáše.
    Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli,
    raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero!
    Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele,
    uprostřed tebe je Hospodin izraelským králem, zla se už neboj!
    V onen den bude řečeno Jeruzalému: "Neboj se, Sióne,
    ať nejsou tvoje ruce malátné! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz,
    plesá nad tebou v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou jásá jako ve dnech svátku."
    Odstraním z tebe zkázu, takže nebudeš snášet její hanbu.

2


Iz 12, 2 - 3. 4bcd. 5 - 6 Odp.: 6b
Odp.: Vládne nad vámi Svatý Izraele.

Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou. S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.
Odp.
Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno! Hlásejte mezi národy jeho díla, zvěstujte vznešenost jeho jména!
Odp.
Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, ať je to známo po celé zemi! Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.
Odp.EVANGELIUM Lk 1, 39 - 56
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?

Slova svatého evangelia podle Lukáše.     Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
    Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radost-ně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem sva-tým a zvolala mocným hlasem:
    "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvé-ho! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"
    Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
    Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky."
    Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"