Liturgické texty na 8.6.2017

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Ctení z první knihy Mojžíšovy.

Abrahám a Izák došli na místo od Boha urcené, Abrahám tam vystavel oltár, narovnal dríví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltár, nahoru na dríví. Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal nuž, aby zabil svého syna. Ale Hospodinuv andel na neho zavolal z nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten se ozval: „Tady jsem!“ Andel rekl: „Nevztahuj svou ruku na chlapce a nedelej mu nic zlého, nebot nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna.“

Abrahám pozdvihl své oci, a hle - za ním beran, který se chytil za rohy v kroví. Abrahám šel, vzal ho a obetoval jako celopal místo svého syna. Abrahám nazval to místo „Hospodin se stará“, proto se dnes ríká: „Na hore, kde se Hospodin stará.“ Hospodinuv andel zavolal na Abraháma podruhé z nebe a rekl: „Pri sobe samém prísahám - praví Hospodin - že jsi to udelal a neodeprel jsi mi svého syna, svého jediného syna, zahrnu te požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvezdy, jako písek na morském brehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých neprátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy zeme za to, že jsi me poslechl.“2


Žl 40(39), 7-8a.8b-9.10.17
Odp.: srov.: 8a+9a

Odp.: Hle, pricházím, Pane, splnit tvou vuli. V obetních darech si nelibuješ, zato jsi mi otevrel uši. Celopaly a smírné obeti nežádáš, tehdy jsem rekl: „Hle, pricházím!

Odp. Ve svitku knihy je o mne psáno: Rád splním tvou vuli, muj Bože, tvuj zákon je v mém nitru.“

Odp. Spravedlnost jsem zvestoval ve velkém shromáždení, svým rtum jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, o tvé vernosti a pomoci jsem mluvil.

Odp. Necht jásají a v tobe se radují všichni, kterí te hledají, ti, kterí touží po tvé pomoci, at mohou stále ríkat: „Bud veleben Hospodin!“

Odp.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš šel se svými ucedníky na venkovský dvorec zvaný Getsemany a rekl jim: „Posedte tady, zatímco se pujdu tamhle pomodlit.“ Petra a dva Zebedeovy syny vzal s sebou. Pak se ho zmocnil smutek a úzkost. Rekl jim: „Má duše je smutná až k smrti, zustante zde a bdete se mnou!“ Trochu poodešel, padl tvárí k zemi a modlil se: „Otce muj, jestliže je to možné, at me mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“

Potom se vrátil k ucedníkum a našel je, jak spí. Rekl Petrovi: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít? Bdete a modlete se, abyste neprišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale telo je slabé.“

Odešel podruhé a modlil se: „Otce muj, nemuže-li me tento kalich minout a musím ho vypít, at se stane tvá vule.“
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"