Liturgické texty na 8.9.2016

Svátek Narození Panny Marie

PRVNÍ ČTENÍ Mich 5, 1 - 4a
Doba, kdy rodička porodí.

Čtení z knihy proroka Micheáše.
    Toto praví Hospodin:
    "A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti.
    Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem."

2


Žl 13 (12), 6ab. 6cd Odp.: Iz 61, 10
Odp.: Radostí jásám v Pánu.

Důvěřuji v tvé slitování, pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce.
Odp.
Zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem, opěvovat budu jméno nejvyššího Pána.
Odp.EVANGELIUM Mt 1, 1-16. 18 - 23
Dítě, které počala, je z Ducha svatého.

Slova svatého evangelia podle Matouše.     Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova.
    Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry - jejich mat-ka byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův, Chesron otec Ara-mův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Ná-són otec Salmónův, Salmón otec Boazův - jeho matka byla Rachab. Boaz byl otec Obédův - jeho matka byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida.
    David byl otec Šalomounův - jeho matka byla žena Uriášova. Šalomoun byl otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, Abijáh otec Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh otec Jotamův, Jo-tam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Ma-nasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, Joší-jáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylónského vyhnan-ství.
    Po babylónském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azórův, Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.
    S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Ma-ria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého: Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.
    Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou man-želku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů."
    To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel', to znamená 'Bůh s námi'.


Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"