Liturgické texty na 9.11.2016

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

PRVNÍ ČTENÍ Ez 47, 1 - 2. 8 - 9. 12
Viděl jsem vodu vytékající z chrámu; a všichni, k nimž se tato voda dostala, se uzdravili.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
    Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle - pod chrá-movým prahem prýštila voda směrem na východ - na vý-chod totiž bylo chrámové průčelí - voda stékala pra-vou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a hle - voda vytékala z jižní strany.
    Řekl mi: "Tato voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato voda, a vše se uzdraví.
    Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste vše-liké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce; každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze svatyně: jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí."

2


Žl 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 Odp.:5
Odp.: Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

Bůh je naše útočiště a síla, osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, i kdyby se hory řítily do hlubin moře.
Odp.
Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího. Bůh je v jeho středu, nepohne se, od časného jitra ho Bůh bude chránit.
Odp.
S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí. Pojďte, pozorujte Boží skutky, které učinil k úžasu země.
Odp.
DRUHÉ ČTENÍ 1 Kor 3, 9c - 11. 16 -17
Jste Božím chrámem.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
    Bratři!
    Vy jste Boží stavbu. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen - a tím je Ježíš Kristus.
    Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!
EVANGELIUM Jan 2, 13 - 22
Řekl to o chrámu svého těla.

Slova svatého evangelia podle Jana.     Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhů-ru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí.
    Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: "Jděte s tím od-tud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mě stravu-je.'
    Židé mu však namítli: "Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?" Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!"Tu židé řekli: "Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let -a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?" On však to řekl o chrámu svého těla.
    Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učed-níci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.
Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"