Liturgické texty na 9.8.2005

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

1. čtení: 1Petr 4,12-19
Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Milovaní,
vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní, jako by to bylo něco neobvyklého. Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil, nebo jen že se míchal do záležitostí druhých lidí. (Trpí-li však), že je křesťanem, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že je křesťanem. Přišel totiž čas, aby začal soud od Božího domu. (Začíná-li však) napřed od nás, jak teprve dopadnou ti, kdo se zdráhali poslušně přijmout Boží evangelium!
    ‘Jestliže se stěží zachrání spravedlivý, jak se bude moci ukázat na světle člověk bezbožný a hříšník ?’ A ti, kdo trpí podle Boží vůle, ať se poroučejí dobrými skutky (do ochrany) věrného stvořitele. 2


Žalm Žl 31,3cd-4.6+8ab.16bc-17
Do tvých rukou, Hospodine, svěřuji svého ducha.

Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, Vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Odp.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš. Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním, že jsi shlédl na moji bídu.
Odp.
Vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel! Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, zachraň mě svou slitovností.
Odp.






Evangelium Lk 9,23-26
Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl všem: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí ? Kdo by se však styděl za mne a za mé slova, za toho se také bude stydět Syn člověka, až přijde ve slávě své i Otcově i svatých andělů.“




Přejít na detail dne v "Liturgickém kalendáři"