Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


"A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu." (Mich 5,1; srv. Mt 2,6)