Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 6:


Tato otázka nebyla jednoduchá. Pokusíme se o rekonstrukci nedělního rána podle toho, co o něm píší jednotlivá evangelia: Mt 28,1–10 Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a druhá Marie podívat se na hrob. Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví. Anděl promluvil k ženám: »Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl povědět.« (Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: »Buďte zdrávy!« Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: »Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.« Mk 16,1–10 Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a Salome nakoupily vonné oleje, aby ho šly pomazat. Záhy zrána první den v týdnu přišly k hrobu, když právě vycházelo slunce. Říkaly si mezi sebou: »Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?« Když se podívaly, spatřily, že je kámen odvalen. Byl totiž velmi veliký. Vešly do hrobky a uviděly tam na pravé straně sedět mladého muže oděného bílým rouchem – a polekaly se. On však jim řekl: »Nelekejte se! Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného. Byl vzkříšen, není tady. Zde je to místo, kam ho položili. Ale jděte a povězte jeho učedníkům, i Petrovi: Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám řekl.« Ženy vyšly z hrobky a daly se na útěk, protože na ně padl strach a úžas. A nikomu nic neřekly, protože se bály. Lk 24,1–12 Prvního dne v týdnu časně ráno přišly (ženy) ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži v oslnivě bílém rouchu. Zmocnila se jich bázeň a sklopily oči k zemi. Muži jim řekli: »Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji: Syn člověka musí být vydán do rukou hříšným lidem, být ukřižován a třetího dne vstát.« Vzpomněly si na ta jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily to všechno jedenácti (učedníkům) a všem ostatním. Byly to Marie Magdalská, Jana a Marie, (matka) Jakubova; a ještě i některé jiné, které byly s nimi, to všechno pověděly apoštolům. Těm ta slova připadala jako plané řeči a nevěřili jim. Petr se však zvedl a běžel k hrobu. Naklonil se dovnitř a viděl jen pruhy plátna. Vrátil se celý udiven nad tím, co se stalo. Jan 20,1–18 Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: »Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.« Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Učedníci se pak zase vrátili domů. Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: »Ženo, proč pláčeš?« Odpověděla jim: »Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.« Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: »Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?« Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: »Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.« Ježíš jí řekl: »Marie!« Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: »Rabbuni!« – to znamená »Mistře«. Ježíš jí řekl: »Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: ‚Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.‘« Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: »Viděla jsem Pána!« – a toto že jí řekl. Soudíme, že se události vyvíjely takto: Ke hrobu přišly ženy – Maria Magdaléna, Marie Jakubova, Salome a Jana – a viděly, že je odvalen kámen, který zakrýval vchod – na tom se evangelisté shodují; podle Matouše se tak stalo před jejich očima. Marie Magdaléna se domýšlí, že někdo odnesl Ježíšovo tělo z hrobu, a vrací se do Jeruzaléma, aby o tom řekla apoštolům (Jan 20,2). Mezitím ostatní ženy – nikoli Marie Magdaléna – nahlížejí do hrobu (Mk 16,5; Lk 24,3) a zjišťují, že je skutečně prázdný. Setkávají se s andělem (či anděly) a dozvídají se, že Kristus vstal z mrtvých. Jsou vyzvány, aby o tom řekly učedníkům, mají však strach (Mk 16,10), nechápou, co to znamená (srv. Jan 20,9). Nicméně setkávají se se samotným Kristem a přece jen jdou svědčit (Mt 28,8–10; Lk 24,8–10). Apoštolové jim však nevěří (Lk 24,11). Mezitím se ovšem vydává Petr s Janem, které vybídla Marie Magdaléna (Jan 20,2), na cestu k hrobu (Lk 24,12; Jan 20,3). Jan je u hrobu první (Jan 20,4), ale nevchází dovnitř (Jan 20,5). Petr vstupuje do hrobu (Lk 24,12; Jan 20,6), vzápětí za ním i Jan (Jan 20,8), zatímco Marie Magdaléna stojí venku (Jan 20,11). Teprve po odchodu učedníků (Jan 20,10) vchází do hrobu, kde se setkává s anděly, a venku se jí zjevuje sám Kristus (Jan 20,14nn). Marie Magdaléna jej nakonec poznává a odchází učedníkům oznámit, že jej viděla (Jan 20,18). Podle této rekonstrukce vstoupili jednotliví lidé do prázdného Kristova hrobu v tomto pořadí: 1. ženy bez Marie Magdalény; 2. Petr; 3. Jan; 4. Marie Magdaléna. První z těch, které jsme vám nabídli v možných odpovědích, byl tedy Petr. Ovšem jsme si vědomi, že se jedná jen o konstrukci, proto jsme ochotni uznat jako správnou odpověď i c) – Marie Magdaléna.