Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 3:


»Toto praví Hospodin: „Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez peněz, pojďte, zásobte se a jezte bez peněz a zdarma víno a mléko!“« (Iz 55,1) – 5. čtení z velikonoční vigilie