Poznámka správné odpovědi k soutěžní otázce č. 2:


Svatý Jan psal »do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Tyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje« (Zj 1,11). Dochoval se list svatého Pavla do Efezu, který je součástí Písma. Z listu Kolosanům se však dozvídáme také o listu do Laodiceje: »Až si tento list přečtete, postarejte se, aby si ho přečetli také v církevní obci laodicejské, a list laodicejský si také přečtěte i vy. « (Kol 4,16) Otázka nezněla „kolik pavlovských listů do těchto obcí je součástí Písma“, nýbrž „kolika z nich, jak víme z Písma, adresoval svůj list i sv. Pavel“.