ÚVOD

Již název této knihy ukazuje, že jde o dílo určené především rodičům a vychovatelům. Velmi konkrétním způsobem objasňuje pedagogické a psychologické principy, aby děti i rodiče mohli prožít a společně vytvářet skutečný domov. Je psáno biodromálním způsobem (bios-život, dromos-běh), hovoří totiž o jednotlivých vývojových fázích života dítěte. V mnoha kapitolách ukazuje, co dítě potřebuje a jak mají být praktické problémy řešeny. Rodičovství je nejen poslání, ale i umění, ke kterému musí být talent a dobré znalosti. Už Komenský mluvil o „pěstování“ zdravých a harmonických lidí. Říkal: „Nebo strom neštěpenej štěpného ovoce nésti nemůže“. Zdůrazňoval láskyplné vedení spojené s kázní a pochopením. Komenský upozorňuje na důležitost mateřské péče, která je pro děti do šesti let nezbytná k jejich optimálnímu vývoji, jak také tuto skutečnost potvrzují nejnovější studie a objevy poslední doby. Komenský radí: „Před šestým rokem děti z mateřského klína vypouštěti a preceptorům k cvičení oddávati neradím...Příliš dětinský věk více pěstování a šetření potřebuje, nežli aby pre-ceptor, celý zástup jich na péči a práci maje, stačiti k nim mohl“. Hovoří také o prioritách výchovy: „duše tedy a mysl poněvadž přední jest člověka část, přední o ni péče býti má, aby zdárně a ušlechtile vedena byla“.

V tomto smyslu je psána i tato praktická pomůcka pro rodiče s přáním autora, aby rodičům alespoň v některých situacích pomohla a byla přínosem, aby děti mohly prožívat opravdový a šťastný domov. Jistě je mnoho výchovných situací a problémů, o kterých tato kniha z technických důvodů nehovoří, ale autor je přesvědčen, že praktická láska otce i matky, vcítění se do prožívání dětí a také zdravý selský rozum jim napoví, co a jak mají řešit.

Doc. Dr. Rudolf Smahel

Vice informaci na Texty, články, promluvy