Liturgické texty

Svátek Povýšení svatého kříže

PRVNÍ ČTENÍ Nm 21,4b–9
Každý uštknutý, když se na měděného hada podívá, zůstane na živu.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
    Hebreové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli tady na poušti. Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“
    Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A Mojžíš se modlil za lid.
    Hospodin řekl Mojžíšovi: „Udělej si hada a vztyč ho na kůl; každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane naživu.“ Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, zůstal naživu.
Žl 78(77),1–2.34–35.36–37.38 Odp.: srv. 7c
Odp.: Nezapomínejte na Boží skutky!

Slyš, můj lide, mé naučení, nastav uši slovům mých úst! Otevřu k průpovědi svá ústa, vyložím tajemné události z pradávných dob.
Odp.
Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, obraceli se a sháněli se po, Bohu. Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.
Odp.
Lísali se k němu ústy, ale svým jazykem mu lhali, neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné a nebyli věrni jeho smlouvě.
Odp.
On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, často potlačoval svůj hněv a nedal zcela vzplát své nevoli.
Odp.
DRUHÉ ČTENÍ Flp 2,6–11
Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
    Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
EVANGELIUM Jan 3,13–17
Syn člověka musí být vyvýšen.

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi:
    „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
    Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“