katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Modlitby

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.


Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. 
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. 

Při modlitbě desátku růžence se modlí předchozí modlitby až ke slovu „Ježíš“, za které se vloží jedno z níže uvedených tajemství Ježíšova života. Poté se dokončí modlitba „Zdrávas Maria“ a ještě devětkrát opakuje než následuje „Sláva Otci“.
(tajemství radosti)
kterého jsi z Ducha svatého počala 
s kterým jsi Alžbětu navštívila 
kterého jsi v Betlémě porodila 
kterého jsi v chrámě obětovala 
kterého jsi v chrámě nalezla

(tajemství světla)
který byl pokřtěn v Jordánu
který zjevil v Káně svou božskou moc
který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
který na hoře proměnění zjevil svou slávu
který ustanovil Eucharistii

(tajemství bolesti)
který se pro nás krví potil
který byl pro nás bičován
který byl pro nás trním korunován
který pro nás nesl těžký kříž
který byl pro nás ukřižován

(tajemství slávy)
který z mrtvých vstal 
který na nebe vstoupil
který Ducha svatého seslal
který tě, Panno, do nebe vzal
který tě v nebi korunoval
který z mrtvých vstal 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Po každém „Sláva Otci“ se v desátku růžence modlí tzv. Fatimský dodatek 
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

Na závěr celého růžence (všech pěti desátků) se přidává modlitba 
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství; živote, sladkosti, a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy; k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči; a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž; ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria

a závěrečná modlitba 
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 
Bože, tvůj Jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavenné Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. 
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. 

Nicejsko-cařihradské vyznání víry 
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. 
Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. 

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. 

Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. 
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; 
- a obnovíš tvář země. 
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. 

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.

Svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji. Buď nám záštitou proti ďáblově zlobě a jeho úkladům. Ať ho Bůh pokárá, pokorně prosíme, a ty kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí satana a jiné zlé duchy, kteří obcházejí světem ke zkáze duší, do pekelné propasti.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
    - a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas, Maria ...
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
   - ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria ...
A Slovo se stalo tělem (úklona)
   - a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria ...
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
   - aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

ve velikonoční době:
Raduj se, Královno nebeská, aleluja, 
protože splnil Pán slova svá, aleluja: 
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja: 
u něho za nás oroduj, aleluja. 
Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, 
- neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja. 
Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. 

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Velebí – má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, - neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit – všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. – Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení – k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, - rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu – a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi – a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, - pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, - Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele – neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného spasitele – z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil od pradávna – ústy svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel, - z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci / rozpomenul se na svou svatou smlouvu – na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
že nám dopřeje / abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel – zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, - neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy – v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha, - s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, - a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Bože, tebe chválíme, - tebe, Pane, velebíme. 
Tebe, věčný Otče, - oslavuje celá země. 
Všichni andělé, - cherubové i serafové, 
všechny mocné nebeské zástupy - bez ustání volají: 
Svatý, Svatý, Svatý, - Pán, Bůh zástupů. 
Plná jsou nebesa i země - tvé vznešené slávy. 
Oslavuje tě - sbor tvých apoštolů, 
chválí tě - velký počet proroků, 
vydává o tobě svědectví - zástup mučedníků 
a po celém světě - vyznává tě tvá církev: 
neskonale velebný, - všemohoucí Otče, 
úctyhodný Synu Boží, - pravý a jediný, 
božský Utěšiteli, - Duchu svatý. 
Kriste, Králi slávy, - tys od věků Syn Boha Otce; 
abys člověka vykoupil, - stal ses člověkem a narodil ses z Panny; 
zlomil jsi osten smrti - a otevřel věřícím nebe; 
sedíš po Otcově pravici - a máš účast na jeho slávě. 
Věříme, že přijdeš soudit, - a proto tě prosíme: 
přispěj na pomoc svým služebníkům, - vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví; 
dej, ať se radují s tvými svatými - ve věčné slávě. 
Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, - veď ho a stále pozvedej. 
Každý den tě budeme velebit - a chválit tvé jméno po všechny věky. 
Pomáhej nám i dnes, - ať se nedostaneme do područí hříchu. 
Smiluj se nad námi, Pane, - smiluj se nad námi. 
Ať spočine na nás tvé milosrdenství, - jak doufáme v tebe. 
Pane, k tobě se utíkáme, - ať nejsme zahanbeni navěky. 

Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu:

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče - smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa
Bože, Duchu svatý
Bože v Trojici jediný

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panenské Matky
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné
Srdce Ježíšovo, bohaté a štedré ke všem, kdo tě vzývají
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše ztrýzněné
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné
Srdce Ježíšovo, kopím probodené
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Ježíši tichý, srdce pokorného – přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

Všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. 

Buď veleben Bůh
Buď velebeno jeho svaté Jméno. 

Buď veleben Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk. 
Buď velebeno jméno Ježíš. 
Buď velebeno jeho přesvaté Srdce. 
Buď velebena jeho předrahá Krev. 
Buď veleben Ježíš v Nejsvětější svátosti oltářní. 

Buď veleben Duch svatý Utěšitel. 

Buď velebena přesvatá Bohorodička Maria. 
Buď velebeno její svaté a neposkvrněné Početí. 
Buď velebeno její slavné Nanebevzetí. 
Buď velebeno jméno Marie, Panny a Matky. 

Buď veleben svatý Josef, její přečistý snoubenec. 

Buď veleben Bůh ve svých andělích a ve svých svatých.

Duše Kristova, posvěť mě. 
Tělo Kristovo, zachraň mě. 
Krvi Kristova, opoj mě. 
Vodo z boku Kristova, obmyj mě. 
Utrpení Kristovo, posilni mě. 
Dobrý Ježíši, vyslyš mě. 
Ve svých ranách ukryj mě. 
Nedopusť, abych se odloučil od tebe. 
Před zlým nepřítelem ochraň mě. 
V hodině mé smrti zavolej mě. 
A dej, ať přijdu k tobě, abych tě s tvými svatými chválil navěky. Amen.

Korunka k Jezulátku má následující schéma: 
- znamení kříže
- zpěv

Ježíší, sladké dítě, ty jsi z Otcova lůna sestoupil pro naši spásu do lůna Panny Marie, kde jsi, počatý Duchem svatým, se stal vtěleným Slovem - učiň, ať my, chudí duchem, máme užitek z tvého vykoupení.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi prostřednictvím Panny Marie navštívil svatou Alžbětu a posvětil od mateřského lůna svého předchůdce Jana Křtitele - posvěť naše duše ze svého vzácného pokladu svatých milostí.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi se narodil v Betlémě z Panny Marie a zavinutý do chudých plének, položený do jeslí, jsi oslaven anděly i pastýři - učiň naše srdce hodné přijmout tě jako dítě a klanět se ti jako vykupiteli.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi, poté, co se ukázala hvězda třem mudrcům, od nich přijal darem zlato, kadidlo a myrhu - veď nás po pravé a bezpečné cestě ve své službě.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi byl po osmi dnech obřezán, nazván slavným jménem Ježíš a představen jako Spasitel světa - osvoboď naši mysl od každé nečisté touhy a všech neřestí.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi byl svatým Josefem odveden do Egypta, když se tě Herodes snažil zabít, a tak byl zachráněn útěkem před smrtí a oslaven svatými neviňátky - osvoboď nás od našich úhlavních nepřátel: světa, těla a ďábla.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Ježíši, sladké dítě, ty jsi, přivedený do Jeruzaléma ve dvanácti letech, byl s bolestí postrádán Marií s Josefem, než tě po třech dnech nalezli s velikou radostí v chrámě mezi znalci Zákona - vlij nám skutečnou moudrost, abychom se nikdy nevzdálili od naší Matky Církve.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

O Ježíši, sladké dítě, ty jsi žil zbožně v nazaretském domku: vedl život v podřízenosti, chudobě a námaze a stále rostl v moudrosti i milosti - ukaž nám božskou moudrost a uchovej v naší mysli stále živou vzpomínku na tebe, svatého Josefa i tvou přesvatou Matku.
- Zdrávas, Maria...
- Přijď, Pane Ježíši, Spasiteli světa!

Téměř doslova je tato modlitba novénou k Pražskému Jezulátku; pouze se musí vložit modlitba na třetí den (po modlitbě Páně následuje): 
Ježíši, tys byl po devět měsíců v matčině životě. Ty, jenž jsi byl dychtivě očekáván svou panenskou Matkou a svatým Josefem a jenž jsi byl dán Bohem Otcem za spásu světa, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, Ježíši. Zdrávas, Maria... Sláva Otci... 

Všemohoucí věčný Bože, Pane nebe a země, zjevil ses maličkým. Dej, když prokazujeme zbožnou úctu tajemstvím života tvého Syna Ježíše Krista, snažíme se napodobovat jeho ctnosti a uctíváme ho jako Pražské Jezulátko, mohli jednou vejít do nebeského království, které jsi přislíbil těm, kdo jsou jako děti. Amen.

Korunka k Pražskému Jezulátku má jednoduchou strukturu: 
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Otče náš...
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Otče náš...
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Otče náš... (ke cti Svaté Rodiny)
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria... 12x (ke cti dvanácti let Ježíšova dětství)
Božské Jezulátko, žehnej nám a ochraňuj nás. 
Tajemství se nevkládají a další texty jsou k dispozici v chrámu Pražského Jezulátka.

Tato i další modlitby mají sloužit k rozjímání v návaznosti na liturgický rok či očekávání dítěte: novéna před Narozením Páně, v týdnu před Zjevením Páně a za spásu nevěřících dětí.

Pro více informací doporučujeme web http://www.modlitba.cz/  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář