katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
19.11.2019Po kapkách...
V našem nitru vládne malý tyran, který touží po moci a prestiži, která je s tím spojena. Chceme vládnout, být nadřízení, kontrolovat.
18.11.2019Biblické fotostřípky
   ...slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti...

Mal 3,19
Více informací...
18.11.2019Po kapkách...
Čím déle plyne čas, tím lépe vidím, jak je obtížné zastávat úlohu autority v komunitě. Velmi záhy člověka přepadne chuť poručníkovat kvůli úctě, kvůli prestiži nebo obdivu, kterým nás zahrnují, nebo kvůli tomu, že si chceme něco dokázat.
17.11.2019Radio Proglas
V týdnu od 18. listopadu naladíte na Proglasu nový týdeník Na dřeň a premiérový vzdělávací cyklus Vatikán ve světových válkách a ideologiích 20. století.
Více informací...
15.11.2019Po kapkách...
Opravdová svatost se neobejde bez pokory, bez sestoupení do hloubi naší chudoby. Jestliže nechceme sestoupit a přijmout ponížení společně s poníženým Kristem, Bůh se odvrátí, půjde kolem plotů hledat ubožáky a udělá z nich světce.
14.11.2019Po kapkách...
Bůh se narodil v chudobném chlévě a chce se s námi setkávat ve smetí a bídě naší ubohosti. „Kdo by zoufal,“říká svatý Ambrož, „jestliže hodný lotr doufá? Nikdo se nemůže domnívat, že byl z Božího milosrdenství vyloučen, byl-li jí tento zločinec přijat.“
13.11.2019Čtenářský deníček
Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí

Abychom mohli být plně a autenticky lidští, musíme být připraveni shodit ze sebe zbroj, kterou obvykle nosíme, abychom zabránili tomu, že nás někdo zraní. Musíme být připraveni přijmout bolest, jinak se nikdy nenaučíme doufat a milovat.
Více informací...
13.11.2019Po kapkách...
Láska Boží zaplavuje srdce hned, jak se v něm otevře nepatrná skulinka, kudy může proniknout Boží milost dovnitř. Mezi smetím našel Bůh ztracenou minci, na níž byla jeho vlastní podobizna.
12.11.2019Po kapkách...
Jestliže se lidé, zranění životem, slabí, alkoholici, narkomani a závislí všeho druhu, chudí, kteří přijali své utrpení a přesto stále bojují, otevřou milosrdenství, vstoupí stejně jako hodný lotr do Božího království před čistými, jež vkládají důvěru jen sami v sebe a spoléhají na své přirozené ctnosti. „A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními."
11.11.2019Po kapkách...
Ve třetím tisíciletí je naléhavé, abychom otevřeli dveře svatosti chudým a zraněným, neboť podobenství o velké hostině je pro ně skutečnou nadějí. Všichni dokonalí a silní, kteří byli pozváni, odmítli přijít. A tak je služebníkům řečeno: „Jděte podél plotů a hledejte žebráky a všechny, které potkáte ve městě a na ulicích. Přiveďte je, aby se má hodovní síň naplnila. (srov. Lk 14,21-23) Svatost se musí nabízet podél plotů, protože Bůh přece chce naplnit svou hodovní síň chudými a nemocnými.
10.11.2019Biblické fotostřípky
   ...kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mt 18,5
Více informací...
10.11.2019Radio Proglas
V týdnu od 11. listopadu Proglas nabídne speciální program k 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a k výročí 17. listopadu 1989.
Více informací...
9.11.2019Pro zasmání
Je ráno po svatbě v Káni Galilejské. Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich se drží za hlavu a sténá.
Více informací...
8.11.2019Po kapkách...
Vnější projevy blízkosti nejsou vždy jejím nejlepším důkazem. Naši nejlepší přátelé jsou někdy od nás daleko, ale to jim nebrání v tom, aby nás měli hodně rádi. Otec nemusí být nutně u svých dětí nepřetržitě po celý jejich život, ale to neznamená, že se o ně méně stará-
7.11.2019Po kapkách...
Moderní doba v Božím mlčení ráda vidí snadný důkaz neexistence Boží: když existuje zlo a utrpení, není možné, aby existoval on. Bůh má svůj tajemný způsob, jak nám být v našich zkouškách nablízku. Láska svou podstatou znamená skok do neznáma.
6.11.2019Po kapkách...
Jestliže člověk ustrne v materialistických a racionalistických jistotách, vždycky sází na tuto hypotetickou opuštěnost Bohem.
5.11.2019Po kapkách...
Důležité je žádat po těchto lidech přátelsky a jemně, aby přijali tajemství Božího mlčení v aktu odevzdanosti a víry ve spásonosnou dimenzi utrpení.
4.11.2019Po kapkách...
Nalézt vhodná slova, abychom k lidem, kteří se vzdálili od Boha, promlouvali s úctou a užitkem, není snadné. Je třeba se vyzbrojit bratrským soucitem a moudrou metodou a dát se nést modlitbou, jež je dílem Ducha.
3.11.2019Radio Proglas
V týdnu od 4. listopadu se uskuteční první beseda z cyklu Bez obav? tentokrát zaměřeného na Neviditelné problémy matek samoživitelek. Dále se můžete těšit na rozbor knihy Pán prstenů ve vzdělávacím cyklu Spojeni slovem.
Více informací...
2.11.2019Biblické fotostřípky
   Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?

Mt 25,37
Více informací...
1.11.2019Katolík
Začíná "dušičkový" týden - 1. – 8. listopadu
Více informací...
1.11.2019Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
1.11.2019Po kapkách...
Pokora je jediný klíč k víře, s nímž duchovní život začíná, protože víra a pokora jsou neoddělitelné. V dokonalé pokoře mizí veškerá sobeckost a vaše duše už nežije pro sebe nebo v sobě pro Boha, ale je ztracena a ponořena do Boha a proměněna do Boha.
31.10.2019Po kapkách...
Ale člověk, který je opravdu pokorný, si nemůže zoufat, protože v pokorném člověku už není něco takového, jako sebelítost. Je téměř nemožné přecenit hodnotu pravé pokory a její sílu v duchovním životě. Pokora v sobě obsahuje odpověď na všechny velké problémy duševního života.
30.10.2019Po kapkách...
Zoufalství je poslední vývojový stupeň pýchy tak veliké a tak zaryté, že si raději volí absolutní neštěstí zatracení, než aby přijala štěstí z Božích rukou a tak uznala, že On je s námi a že my nejsme schopni sami naplnit svůj ideál.
29.10.2019Biblické fotostřípky
   Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří,do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, ...do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho....Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.

Dt 8,7
Více informací...
29.10.2019Po kapkách...
V každém člověku se ukrývá nějaký kořen zoufalství, protože v každém člověku je pýcha, která bují a vyhání listy a páchnoucí květy sebelítosti, jakmile nám dojdou naše vlastní zdroje. Ale vzhledem k tomu, že naše vlastní zdroje nevyhnutelně dojdou, víceméně všichni podléháme sklíčenosti a zoufalství.
28.10.2019Po kapkách...
Zoufalství je nejvyšším vyvrcholením sebelásky. Člověk ho dosáhne, když úmyslně odmítne veškerou pomoc od kohokoliv jiného, aby si vychutnal prohnilý luxus toho, že ví, že je ztracen.
27.10.2019Radio Proglas
V týdnu od 28. října naladíte na Proglasu například rozhovor s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem na téma 28. říjen. Vlastenectví pro 21. století nebo Knihovničku o novém titulu Ladislava Heryána.
Více informací...
25.10.2019Po kapkách...
Blahoslavení, kdo dokážou milovat svoji ubohost, protože je vynikající příležitostí k tomu, aby Bůh mohl projevit nekonečnost své lásky a milosrdenství. Tato cesta chudoby, která je také cestou lásky, je nejpřínosnější pro náš růst, postupné získávání všech ctností a pro očišťování se od chyb.
24.10.2019Po kapkách...
Blahoslavení ti, kteří vedeni Duchem Svatým dosáhli toho, že nedělají ze své slabosti drama, ale přijímají ji radostně, protože se naučili nevkládat všechnu naději v sebe, ale v Boha.
23.10.2019Po kapkách...
Kdo přijme, že je slabý, malý, často padá a není ničím v očích svých ani v očích ostatních, ale přehnaně se tím netrápí (vždyť ví, že jeho láska a důvěra v Boha jsou nekonečně důležitější a hodnotnější než jeho vlastní chyby a nedostatky), ten miluje mnohem víc, než ten, koho dohání starost o vlastní dokonalost až k neklidu.
22.10.2019Po kapkách...
Skutečná dokonalost je chování, v němž je nejvíce nezištné lásky k Bohu a nejméně pyšného hledání sebe sama.
21.10.2019Biblické fotostřípky
   Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr.

Iz 64,5
Více informací...
21.10.2019Po kapkách...
Nejdokonalejší chování není to, které nejlépe odpovídá naší představě o dokonalosti jako o bezvadné, neomylné a bez přehmatů.
20.10.2019Radio Proglas
V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
Více informací...
18.10.2019Po kapkách...
Pravá svatost znamená naopak stále uznávat, jak naprosto jsme závislí na jeho milosrdenství.
17.10.2019Po kapkách...
To je hlavní podstatou této pseudosvatosti, ke které často směřujeme, a která by způsobila, že už bychom Boha nepotřebovali.
16.10.2019Po kapkách...
Ale v takovém postoji je mnoho pýchy. Koneckonců bychom se vlastně rádi obešli bez milosrdenství.
15.10.2019Po kapkách...
Přáli bychom si, abychom se směli objevovat před Hospodinem, jenom když jsme umytí a učesaní a sami se sebou spokojení.
14.10.2019Radio Proglas
V týdnu od 14. října naladíte na Proglasu například speciální misijní vydání týdeníku Všimli jsme si nebo rozhovor s P. Janem Rybářem.
Více informací...
14.10.2019Po kapkách...
Čekáme-li s pravidelnou modlitbou na to, až budeme spravedliví, můžeme čekat dlouho. Když naopak přijmeme to, že předstupujeme před Pána v hříšném stavu, uzdravuje nás a postupně nás přeměňuje ve svaté.
13.10.2019Biblické fotostřípky
   Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

1Kor 3,16
Více informací...
11.10.2019Po kapkách...
Vždy si pamatujte: Kdo jsem já, abych druhého soudil? Stydět se a otevírat své srdce – kéž nám Pán daruje tuto milost.
10.10.2019Čtenářský deníček
Církev na kolenou

To přece není problém, to je řešení: Církev na kolenou!
Více informací...
10.10.2019Po kapkách...
Kdybychom my všichni – národy, jednotlivci, rodiny, městské čtvrti – měli tento postoj, kolik pokoje by bylo v našich srdcích! Milosrdenství nás naplňuje pokojem.
9.10.2019Po kapkách...
Milosrdní lidé mají obrovské srdce. Řekne-li jim někdo: „viděl jsi, co tamten udělal?“ s milosrdenstvím odpoví: „stačí mi to, co jsem udělal já.“ To je cesta milosrdenství, o kterou musíme prosit.
8.10.2019Po kapkách...
Je třeba prosit Pána, abychom byli milosrdní, neboť to je milost, být schopni těchto dvou postojů: s hanbou uznávat své vlastní hříchy a zapomínat na hříchy a urážky druhých.
7.10.2019Po kapkách...
Soudíme také Boha, protože si myslíme, že by měl hříšníky trestat, odsoudit je k smrti a ne jim odpouštět. Pak nám opravdu hrozí, že zůstaneme mimo Otcův dům!
7.10.2019Radio Proglas
V týdnu od 7. října naladíte na vlnách Proglasu například Noční linku o modlitbě svatého růžence nebo týdeník Mezi slovy na téma Když je máma psychicky nemocná.
Více informací...
4.10.2019Po kapkách...
Jaké je však nebezpečí? Nebezpečí je v tom, že se budeme považovat za spravedlivé a soudit druhé.
3.10.2019Po kapkách...
Ale není to sentiment a naivita. Naopak, milosrdenství je opravdová síla. Jedině láska to dokáže – v tom je Boží radost. Bůh má radost, když jeden z nás hříšníků přichází k němu a prosí jej o odpuštění.
2.10.2019Po kapkách...
Ano, Bůh je radostný. Je to zajímavé. A co je Boží radostí? Boží radost je odpouštět. Je to radost pastýře, který našel svoji ztracenou ovci, radost ženy, která našla ztracenou minci, radost otce, který přijímá domů ztraceného syna… Tady je celé evangelium, celé křesťanství.
1.10.2019Biblické fotostřípky
   V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

Mt 11,25
Více informací...
1.10.2019Po kapkách...
Nezdá se vám, že všichni potřebujeme ještě víc činorodé lásky? Nikoli takové, která se spokojí s povrchní a nezúčastněnou pomocí, nýbrž lásky, která na sebe bere těžkosti a utrpení bližního.
30.9.2019Po kapkách...
Nezdá se vám, že naše doba potřebuje ještě víc bratrského sdílení a lásky? Život dostane chuť, nechá-li se prostoupit Boží láskou!
30.9.2019Radio Proglas
V týdnu od 30. září najdete v programu Proglasu například pořad Mezi slovy věnovaný matkám samoživitelkám. V návaznosti na něj se v prostorách Proglasu v Brně uskuteční benefiční odpoledne.
Více informací...
27.9.2019Po kapkách...
Jenomže hřích mě ochromuje: Jak je možné energii života v Bohu naroubovat na něco, co není? … Co tedy řekneme? Máme setrvat v hříchu, aby se tím hojněji projevila milost? Naprosto ne! Hříchu jsme přece už odumřeli. Jak bychom v něm ještě mohli žít?
26.9.2019Po kapkách...
Mnohým připadá normální, že je Bůh zahrne svým milosrdenstvím, přestože setrvají v hříchu…
25.9.2019Po kapkách...
(Mnozí) Nejsou schopni dohlédnout, jaká cena byla za nás zaplacena na kříži, když nás Pán vykoupil z poroby hříchu a smrti. Domnívají se, že díky nekonečné Boží dobrotě je všechno možné, třebaže se rozhodli ve svém životě nic neměnit.
24.9.2019Po kapkách...
Mnozí věřící se radují, když se mluví o Božím milosrdenství, a doufají, že radikálnost evangelia by se mohla zmírnit ve prospěch těch, kdo se rozhodli žít v rozporu s ukřižovanou láskou Pána Ježíše.
23.9.2019Radio Proglas
V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
Více informací...
23.9.2019Po kapkách...
Vždyť jestliže věřící stále ještě milují Církev a papeže, ale neuplatňují její učení a ve svém životě nic nemění, ani když vyslechli Petrova nástupce v Římě, co můžeme očekávat od budoucnosti?
22.9.2019Biblické fotostřípky
   Kam bych mohl před tvým duchem jít, kam bych mohl prchnout před tvou tváří? Vystoupil bych do nebe – jsi tam; ustlal bych si v podsvětí – i tam jsi!

Zl 139,7
Více informací...
20.9.2019Po kapkách...
Vyvstává tedy jednoduchá otázka: Musí svět změnit postoj, nebo Církev svou věrnost Bohu?
19.9.2019Po kapkách...
Tváří v tvář všem problémům je třeba se vrátit k základům křesťanské naděje a potvrdit, že život zde na zemi je jen část naší existence, která bude pokračovat a nalezne svůj cíl na věčnosti.
18.9.2019Po kapkách...
Tímto individualismem se dává ovlivnit i mnoho křesťanů. Někdy mohou mít potíže s tím, aby se cítili doma uvnitř Katolické církve v její tradiční podobě, s dogmaty, zákony, exhortacemi a Magisteriem. Tento posun je samozřejmě ještě důležitější, pokud jde o mravní otázky.
17.9.2019Po kapkách...
V tomto kontextu se může stát, že osobní zkušenost je důležitější než pravidla stanovená církví. Je-li středem, kolem něhož se všechno točí, jedinec, pak si slovo církve může každý vykládat podle svého, tak, aby odpovídalo jeho vlastním představám.
16.9.2019Po kapkách...
Jedním z nejvýznačnějších rysů naší doby je subjektivismus. Jedinou normu představují pocity a osobní touhy. Moderní člověk často považuje tradiční hodnoty za vykopávky.
13.9.2019Po kapkách...
Myslím, že to je ono. Žijte v hloubi své duše! Můj Mistr mi dává jasně pochopit, že tím (že budete žít v hloubi své duše) chce tvořit úžasné věci: jste povolána vzdávat čest Prostotě božského Bytí a oslavovat moc Jeho Lásky.
12.9.2019Po kapkách...
Ale ve chvílích, kdy budete cítit jen to, jak jste zničená, vyčerpaná, budete se Mu líbit, pokud zůstanete věrná víře, že On stále působí, že vás přesto miluje, a snad ještě víc, protože Jeho láska je svobodná a proto se na vás chce právě takto oslavit, a vy se necháte milovat „více než tito zde.“
11.9.2019Po kapkách...
Nikdy nebudete banální, pokud budete bdělá v lásce!
10.9.2019Po kapkách...
Matko, věrnost, kterou po vás Mistr žádá, je, abyste byla stále ve společenství s Láskou, abyste zmizela, abyste zakořenila v této Lásce, která chce označit vaši duši pečetí své moci, své velikosti.
9.9.2019Biblické fotostřípky
   Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.

2 Sol 3,11
Více informací...
9.9.2019Radio Proglas
V týdnu od 9. září naladíte na vlnách Proglasu například premiérové Čtení na pokračování z knihy Přítel Stesk od Zuzany Novákové nebo týdeník Mezi slovy věnovaný charismatické konferenci New Dawn.
Více informací...
9.9.2019Po kapkách...
Miluje vás „více než tyto,“ udělá ve vás všechno, půjde až do krajnosti, protože když je Jím nějaká duše takto milována, milována láskou neměnnou a tvůrčí, láskou svobodnou, která proměňuje, jak se Jemu líbí, jak daleko tato duše dojde!
6.9.2019Po kapkách...
Radujte se, že ve vás buduje svou lásku pro svou slávu, On sám to chce činit, i kdybyste vy pro to, abyste získala tuto milost, nebyla udělala nic, jen to co může tvor: dílo hříchu a bídy. Tolik vás miluje!
5.9.2019Po kapkách...
Matko, nechte se milovat více než ostatní! Vysvětluje to všechno a brání vaší duši, aby se divila. Matko, nechte se milovat více než tito zde: Mistr chce, abyste byla chválou Jeho slávy!
4.9.2019Po kapkách...
„Nech se milovat více než tito zde, to je tvé povolání, a když mu budeš věrná, učiníš mě šťastným, protože tím oslavíš moc mé lásky. Tato láska vždy dokáže napravit, co bys pokazila. Nech se milovat více než tito zde.“
3.9.2019Po kapkách...
Matko, poslouchejte, co On říká vám: „Nech se milovat více než tito zde. To znamená bez obav z jakékoli překážky, protože já můžu rozlévat svou lásku, na koho se mi zlíbí.“
2.9.2019Po kapkách...
Má drahá matko, Jste mimořádně milována. Milována tou zvláštní láskou, kterou měl Mistr pro některé zde na zemi a která je zavedla velmi daleko. Neříká vám jako Petrovi: „Miluješ mě více než tito zde?“(Jan 21,15)
1.9.2019Radio Proglas
V týdnu od 2. září se ve vysílání Proglasu můžete těšit například na nový vzdělávací cyklus Spojeni slovem: ženy a muži ve světové literatuře nebo na seriál Ekonomika společenství.
Více informací...
31.8.2019Biblické fotostřípky
   V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to.

Jan 14,2
Více informací...
30.8.2019Po kapkách...
Rozhodně nemějte důvěru v sebe samou. Všechno dobro musíme očekávat z nebes.
29.8.2019Po kapkách...
Je opravdu potřeba mít trpělivost s vlastními nedokonalostmi a vytěžit z toho všeho svaté sebeponižování.
28.8.2019Po kapkách...
Kráčejte v prostotě po Božích cestách a netrapte neužitečně svého ducha.
27.8.2019Po kapkách...
Všechno konejte zpříma a s touhou líbit se hlavně Bohu.
26.8.2019Radio Proglas
V týdnu od 26. srpna naladíte na Proglasu například reportáž o projektu Dobrokáva nebo pořad věnovaný organizaci Sananim, která pomáhá lidem se závislostí na hazardu.
Více informací...
26.8.2019Po kapkách...
Nezkoumejte, jestli to, co děláte, je hodně, nebo málo, jestli to bylo dokonalé nebo méně dokonalé, varujte se hlavně hříchu.
23.8.2019Po kapkách...
Je to hluboká zkušenost vědět, že jsme Bohem milováni a podporováni se všemi svými ranami a s celou svou malostí. Všichni jsme smrtelní a křehcí, ale všichni jsme rovněž vzácní a jedineční; všichni můžeme postupovat k větší svobodě.
22.8.2019Po kapkách...
Nemůžeme druhé přijmout takové, jací jsou, a odpustit jim, pokud neobjevíme, že Bůh i nás opravdu bere takové, jací jsme, a že nám odpouští.
21.8.2019Po kapkách...
Pro zlo, které vidíme mimo sebe a s nímž bojujeme, si nevšímáme zla, které přebývá v nás samotných.
20.8.2019Po kapkách...
Když totiž škatulkujeme lidi, odpíráme jim tak možnost růstu. Ježíš nám říká, abychom nesoudili a neodsuzovali. Když soudíme, je to často proto, že v sobě máme něco, kvůli čemu se cítíme vinní a co nechceme sami vidět nebo ukazovat jiným. Je snazší mluvit a vycházet ze svých zranění než ze svého středu, v němž je přítomen Ježíš.
19.8.2019Radio Proglas
V týdnu od 19. srpna se můžete například těšit na reportáž o kurzu přežití, který absolvovali výherci soutěže Hrdina Barvínku, nebo na rozhovor s Mons. Václavem Malým k připomínce 21. srpna 1968.
Více informací...
19.8.2019Po kapkách...
Dokud se nesmířím se svými vlastními slabostmi, nebudu se moci opravdu rozvíjet. Tak snadno si všimneme nedokonalosti druhých, místo toho, abychom zdůraznili, co je v nich dobrého.
17.8.2019Biblické fotostřípky
   Což to všechno nestvořila má ruka?

Sk 7,50
Více informací...
16.8.2019Po kapkách...
A toto je vskutku její sláva: že tím, že neměla nic svého vlastního, že si neponechala nic ze „sebe“, co by se mohlo chlubit v čemkoli kvůli sobě, nepostavila žádnou překážku Boží milosti, a žádným způsobem neodporovala Jeho lásce a Jeho vůli. Proto od něj získala víc, než kterýkoliv jiný svatý. Maria … byla svobodná od jakékoliv poskvrny sobectví, jež by mohla zatemnit Boží světlo v jejím bytí.
15.8.2019Po kapkách...
Dílo, které v ní bylo vykonáno, bylo čistě Božím dílem. „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ Mariina sláva je čistě a jednoduše slávou Boha v ní a ona může jako každý jiný říct, že nemá nic, co by od Něj nepřijala skrze Krista.
14.8.2019Po kapkách...
Zapomíná se, že Mariina hlavní sláva je v její nicotnosti, v tom, že je „děvečkou Páně“, je tou, jež se stala Matkou Boží jednoduše na základě milujícího podřízení Jeho pokynům, v čisté poslušnosti víry. Není požehnaná pro nějakou mytickou rádoby božskou výsadu, nýbrž jako někdo, kdo při svých lidských a ženských omezeních uvěřil. Je to víra a věrnost této pokorné děvečky, „plné milosti“co jí umožňuje být dokonalým Božím nástrojem a ničím víc, než nástrojem.
13.8.2019Po kapkách...
Na to sami katolíci často zapomínají, a proto nepřekvapuje, že ti, kdo nejsou katolíky, mají často chybnou představu o katolickém uctívání Matky Boží. Představují si, a někdy jejich důvody chápeme, že katolíci přistupují k Blahoslavené Panně téměř jako k nějaké božské bytosti, jako kdyby měla nějakou svou vlastní slávu, nějakou svou vlastní moc, nějakou svou vlastní velebnost, která by ji stavěla na roveň se samým Kristem.
12.8.2019Po kapkách...
Je velice příhodné mluvit o Marii jako o Královně a jednat tak, jako byte věděli, co to znamená, že má trůn nad anděly. To by ale nikoho nemělo vést k tomu, aby zapomněl, že její největší výsadou je její chudoba a její největší slávou je to, že je nejvíc skrytá, a zdrojem veškeré její moci je to, že je jako nic v přítomnosti Krista, Boha.
11.8.2019Radio Proglas
V přímém přenosu vám ze Slováckého roku nabízíme v sobotu 17. srpna od 11. hodiny pořad Panna Maria, ochránkyně Moravy z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. V pořadu budou představeny duchovní skladby i lidové poutní písně, jež napříč staletími oslavovaly patronku a ochránkyni Moravy.
Více informací...
10.8.2019Biblické fotostřípky
   ...kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.

2Kor 9,6
Více informací...
9.8.2019Po kapkách...
Pokorný člověk se totiž nebojí neúspěchu. Ve skutečnosti se nebojí ničeho – ani sebe, protože dokonalá pokora v sobě zahrnuje dokonalou důvěru v moc Boha, před Nímž žádná jiná moc nic neznamená a pro Něhož neexistují žádné překážky.
8.8.2019Po kapkách...
Pokorný člověk může dělat velké věci s neobvyklou dokonalostí, protože se už nezabývá nepodstatnými věcmi, jako jsou jeho vlastní zájmy a jeho pověst, a proto už nepotřebuje mrhat svými silami na jejich obranu.
7.8.2019Po kapkách...
Kdybyste byli opravdu pokorní, nestarali byste se o sebe vůbec. Proč byste měli? Zajímali byste se jen o Boha a o jeho vůli a o objektivní řád věcí a hodnot tak, jak jsou, a ne tak, jak je vaše sobeckost chce mít.
6.8.2019Po kapkách...
Pokorný člověk přijímá chválu tak, jako čisté okno přijímá paprsek slunce. Čím je světlo opravdovější a silnější, tím méně vidíte sklo.
5.8.2019Radio Proglas
V týdnu od 5. srpna se můžete na vlnách Proglasu těšit na první besedu z jarní série Bez obav? věnované problematice Blízkého východu.
Více informací...
5.8.2019Po kapkách...
Pokorný člověk se nerozrušuje chválou. Vzhledem k tomu, že se už nezabývá sám sebou a protože ví, odkud přichází dobro, které v něm je, neodmítá chválu, protož ta patří Bohu, kterého miluje.
3.8.2019Biblické fotostřípky
   On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Zl 91,11
Více informací...
2.8.2019Po kapkách...
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají - to nevadí, pomáhej jim. Dáš světu to nejlepší ze sebe a odměnou je ti kopanec -to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.
1.8.2019Po kapkách...
Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným - to nevadí, buď přímý a čestný.
31.7.2019Po kapkách...
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto - to nevadí, konej dobro.
30.7.2019Po kapkách...
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu - to nevadí, konej dobro.
29.7.2019Po kapkách...
Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký - to nevadí, miluj ho.
29.7.2019Radio Proglas
V týdnu od 29. července se můžete na vlnách Proglasu těšit na rozhovor s operním pěvcem Adamem Plachetkou nebo na Folklórní okénko věnované 80. výročí národní poutí ke sv. Vavřinci a Chodským slavnostem.
Více informací...
27.7.2019Biblické fotostřípky
   Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Iz 41,10
Více informací...
26.7.2019Po kapkách...
Kdo má modlitbu, má všechno, protože jen tak může Bůh svobodně vstoupit do jeho života a jednat a činit svou milostí zázraky.
25.7.2019Po kapkách...
Největším darem, jaký můžeme někomu dát, je umožnit mu, aby zakusil, co to modlitba je, a pomoci mu vytrvat na té cestě, což není vždycky snadné.
24.7.2019Po kapkách...
Pro církev je dnes nejdůležitějším úkolem zprostředkovat lidem žízeň po modlitbě a učit je, jak se mají modlit.
23.7.2019Po kapkách...
Naše Země je nemocná a jedině setkání s Nebem ji může uzdravit.
22.7.2019Po kapkách...
Jedná se o to, osvojit si postoj plný touhy po Bohu, vnitřního pokoje, modlitby a pozornosti k dění ve své duši. To předpokládá jistý druh bdělosti. Toto ovzduší vnitřního naslouchání nám Pomáhá rozpoznat zdroje a účinky těchto hnutí: Jedna v nás zanechávají radost a pokoj, jiná vzbuzují nepokoj a smutek.
22.7.2019Radio Proglas
V týdnu od 22. července se můžete na Proglasu těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
Více informací...
20.7.2019Biblické fotostřípky
   Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 7,14
Více informací...
19.7.2019Po kapkách...
Je pravda, že já mohu mluvit s Pánem, žádat jej okamžitě o odpuštění, úpěnlivě prosit. A Pán odpouští, okamžitě. Ale je důležité, že jdu do zpovědnice,… nechává mě pokleknout proti Matce církvi, která je povolána rozdávat Boží milosrdenství.
18.7.2019Po kapkách...
Zpovídat se před knězem je způsob, jak vložit svůj život do rukou a do srdce někoho jiného, který v tu chvíli jedná jménem a na účet Ježíše.
17.7.2019Po kapkách...
Jsme společenské bytosti a odpuštění má společenský aspekt, protože i lidstvo, moji bratři a sestry budou zraněni mým hříchem.
16.7.2019Biblické fotostřípky
   Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Dt 6,5
Více informací...
16.7.2019Po kapkách...
Jestli nejsi schopný mluvit o svých chybách s bratrem, buď si jist, že nebudeš schopen o nich hovořit ani s Bohem, a skončíš tak, že se budeš zpovídat před zrcadlem, před sebou samým.
15.7.2019Po kapkách...
Láska Boží existuje i pro ty, kdo nejsou ve stavu přijmout svátost: i ten muž či žena, ten mladý chlapec nebo dívka jsou Bohem milováni, jsou jím vyhledáváni, potřebují požehnání. Buďte k těmto osobám jemní.
15.7.2019Radio Proglas
V týdnu od 15. července se můžete těšit na Kafemlýnek věnovaný fenoménu Pomalé módy nebo Barvínek o geocachingu.
Více informací...
12.7.2019Po kapkách...
Doopravdy nevíme, co je to milovat, dokud jsme nemuseli milovat lidi, kteří se dají milovat jen těžko, nebo dokonce vůbec.
11.7.2019Po kapkách...
Jen tak se mohu smířit nejen se svými nedostatky a slabostmi, ale i s nedostatky a slabostmi ostatních. I oni totiž našli u Boha odpuštění a mohou se tak rozvíjet ke svobodě a lásce.
10.7.2019Po kapkách...
Nebudu se tak moci opravdu rozvíjet. Když ale připustím, že mám slabosti i chyby, ale že je mi zároveň odpuštěno, mohu postupovat k vnitřní svobodě a k opravdové lásce.
9.7.2019Texty, články, promluvy
Časopis IN! - Prázdninové cestování
Více informací...
9.7.2019Po kapkách...
Dokud se nesmířím s tím, že jsem směsicí světla i stínů, kvalit i nedostatků, zralosti i nezralosti, lásky i nenávisti, dokud neuznám, že jsme všichni dětmi jednoho otce, dokud nepřestanu rozdělovat svět na „nepřátele“ („ty špatné“) a na „přátele“ (ty „dobré“), nepřestanu kolem sebe stavět bariéry a šířit kolem sebe předsudky.
8.7.2019Radio Proglas
V týdnu od 8. července uslyšíte na Proglasu živé vstupy a přenosy mší svatých z Katolické charismatické konference nebo rozhovor s teologem a publicistou Zdeňkem A. Emingerem.
Více informací...
8.7.2019Po kapkách...
Poselství evangelia spočívá v tom, že se máme stávat slitovní. Pokud se staneš mužem nebo ženou slitování, budeš se podobat Ježíši.
5.7.2019Po kapkách...
Když budeme upřímně toužit po duchovním rádci, a přesto ho nenajdeme, Bůh se postará jinak. Také častá zpověď, i když nepřejde v duchovní vedení, je důležitým prostředkem očišťování srdce a zdrojem světla pro pochopení, co se děje v naší duši.
4.7.2019Po kapkách...
Rozlišování toho, co v nás působí Duch svatý, se velice usnadní, když budeme mít možnost otevírat své srdce někomu, kdo nás může duchovně vést. Bůh žehná tomuto otevření srdce. Je to výraz pokory (nevystačíme si sami) a důvěry v druhého. Postoj otevřenosti je Bohu velice milý a neopomene na něj odpovědět svými milostmi.
3.7.2019Po kapkách...
Jedná se o to, osvojit si postoj plný touhy po Bohu, vnitřního pokoje, modlitby a pozornosti k dění ve své duši. To předpokládá jistý druh bdělosti. Toto ovzduší vnitřního naslouchání nám Pomáhá rozpoznat zdroje a účinky těchto hnutí: Jedna v nás zanechávají radost a pokoj, jiná vzbuzují nepokoj a smutek.
2.7.2019Po kapkách...
Boží vnuknutí se objevují z hloubky našeho srdce. Musíme sledovat, co se v našem srdci děje, všímat si různých „hnutí“, umět rozlišit, zda jsou z nás, z působení ďábla, anebo od Ducha svatého. Výše uvedené rady nám pomohou, abychom získali schopnost být pozorní k tomu, co se v nás děje na té nejhlubší a nejdůležitější rovině.
1.7.2019Po kapkách...
Pro stále větší odhodlání nic Bohu neodpírat, pro odpoutání se, pro synovskou důvěřivost, pro lásku k tichu – pro to vše je modlitba nezbytná.
1.7.2019Radio Proglas
V prvním prázdninovém týdnu se na Proglasu můžete těšit na živá studia z akce Dny lidí dobré vůle na Velehradě nebo pořad Křesťan a svět věnovaný vlakovým poutím do Lurd.
Více informací...
29.6.2019Biblické fotostřípky
   ...chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách,vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého, a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást, a sám kradeš?

Rim 2,18
Více informací...
28.6.2019Po kapkách...
Duch svatý je duchem pokoje. Jeho pohnutky mívají podobu jemných a tichých doteků. Je potřeba snažit se uchovávat svoje srdce v pokoji. A snažit se o ticho, naplněné pozorností k Boží přítomnosti, k druhému, důvěřivým očekáváním a nadějí v Boha.
27.6.2019Po kapkách...
Je třeba udržet si odpoutané srdce, uchovat si jistou svobodu, odstup, vnitřní zdrženlivost. V duchovním růstu nám nejvíc brání připoutanost k vlastním představám, vlastní moudrosti,…
26.6.2019Po kapkách...
Abychom se mohli nechat vést Božím Duchem, potřebujeme velkou vnímavost a pružnost. Snažíme s na ničem nelpět ani hmotně, ani citově, ani duchovně.
25.6.2019Po kapkách...
Poslušnost událostem – události života jsou nejjistějším výrazem Boží vůle. Když Bůh vidí, že jsme schopni pokojně, s láskou a synovskou důvěrou přijmout, co nám události „vnucují“, není pochyb, že nám přidá osobnější vyjádření své vůle. Když naopak se neustále bouříme a zatvrzujeme se, těžko tato naše nedůvěra vůči Bohu dovolí Duchu svatému, aby řídil náš život.
24.6.2019Radio Proglas
V týdnu od 24. června naladíte na Proglasu přímý přenos pořadu Zpěváčci z Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici.
Více informací...
24.6.2019Po kapkách...
Z lásky k Bohu přijímejme každou příležitost, kdy můžeme projevit poslušnost. Je samozřejmě třeba poslouchat více lidi, než Boha, ale je iluzí myslet si, že jsme schopni poslouchat Boha, když nedokážeme poslechnout člověka. V obou případech je potřeba překonat stejnou překážku, totiž lpění na sobě, na své vlastní vůli.
22.6.2019Biblické fotostřípky
   „Toto praví Hospodin: Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba napéci, napečte, a co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána.“

Ex 16,23
Více informací...
21.6.2019Po kapkách...
Je mnoho výrazů Boží vůle, které známe, aniž bychom potřebovali zvláštní vnuknutí: patří sem přikázání, povinnosti našeho stavu, požadavky našeho povolání atd.
20.6.2019Po kapkách...
Každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Abychom obdrželi více vnuknutí, musíme být poslušni už těch, která dostáváme.
19.6.2019Čtenářský deníček
Nová semena kontemplace

Málo si uvědomujeme význam duchovní chudoby, prázdnoty, vyprahlosti, naprosté opuštěnosti v duchovním životě. Ke kontemplativní zkušenosti se nedochází nahromaděním velkolepých myšlenek a vizí či hrdinským umrtvováním. Je to čistě Boží dar, jehož nemůžeme být nikdy hodni. Je to znamení Boží dobroty ...
Více informací...
19.6.2019Po kapkách...
Ještě důležitější, než výslovná modlitba o tento dar, je naše pevné a stálé rozhodnutí poslechnout Boha v každé věci, velké i malé, bez výjimky. Čím větší odhodlání k úplné poslušnosti v nás Bůh vidí, tím víc vnuknutí nám dává. Toto nemá vést k přehnané úzkostlivosti: máme víc milovat poslušnost, než se bát neposlušnosti.
18.6.2019Po kapkách...
Je třeba po vnuknutích toužit a o ně prosit. Bylo by překvapivé, kdyby nám Bůh neodpověděl vnuknutím.
17.6.2019Radio Proglas
V týdnu od 17. června naladíte na Proglasu například finále soutěže Hrdina Barvínku nebo pořad olomouckého studia o významu známkování ve škole.
Více informací...
17.6.2019Po kapkách...
Není pochyb, že když Bohu řekneme z celého srdce děkuji za každou obdrženou milost a zvlášť za vnuknutí Ducha, dá nám další. Chvála očišťuje naše srdce a uzpůsobuje ho k přijímání Boží milosti a vnuknutí Ducha Svatého.
14.6.2019Po kapkách...
Milost být věrní v důležitých věcech se nám dostane, když budeme věrní v malých věcech. Věrnost jedné milosti přitahuje milosti další. Cesta poslušnosti vnuknutím Ducha je náročná, ale je to cesta svobody a štěstí.
13.6.2019Po kapkách...
Bůh nás volá k dokonalosti, ale není perfekcionista. A dokonalost se nepojí s vnější totožností s ideálem, ale s vnitřní věrností vnuknutím.
12.6.2019Po kapkách...
Naše svatost bývá často něco úplně jiného, než si sami představujeme. Tak jiného, že největší překážkou na naší cestě ke svatosti je možná naše přílišné lpění na naší vlastní představě o dokonalosti. Svatost, kterou po nás chce Bůh, je vždycky jiná, vždycky překvapující, ale nakonec krásnější.
11.6.2019Po kapkách...
Nemáme se snažit stát se svatými vlastními silami, ale najít způsob, jak jednat, aby nás svatými činil Bůh. Naše síly jsou omezené, Boží síla a láska jsou naopak bez hranic. Stačí svou slabost pokojně přijmout a složit všechnu důvěru a naději v Boha.
10.6.2019Po kapkách...
Nebudu se tak moci opravdu rozvíjet. Když ale připustím, že mám slabosti i chyby, ale že je mi zároveň odpuštěno, mohu postupovat k vnitřní svobodě a k opravdové lásce.
10.6.2019Po kapkách...
Dnešní svět potřebuje ze všeho nejvíce modlitbu. Z ní se mohou zrodit všechny ostatní obnovy, uzdravení, hluboké a plodné proměny naší společnosti, které si tolik přejeme.
10.6.2019Radio Proglas
V týdnu od 10. června se můžete na Proglasu těšit například na Noční linku věnovanou pontifikátu papeže Františka nebo pořad Okolo stolu o dospělých se syndromem ADHD.
Více informací...
9.6.2019Biblické fotostřípky
   A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým...

Sk 2,3
Více informací...
7.6.2019Po kapkách...
Světec ví, že svět a vše, co Bůh stvořil, je dobré, kdežto ti, kdo nejsou svatí, si buď myslí, že stvořené věci jsou nesvaté, nebo se o tuto otázku nezajímají, protože se starají jen sami o sebe. Světec se nikdy nad ničím neuráží a nesoudí ničí hřích, protože nezná hřích. Zná Boží milosrdenství. Ví, že jeho posláním na zemi je přinášet toto milosrdenství všem lidem.
6.6.2019Po kapkách...
Někteří mají za to, že svatý nemůže ani vypít sklenici chladné vody, aniž by neudělal úkon chladné kajícnosti za to, že utišil žízeň, jako by šlo o smrtelný hřích. Jako kdyby pro světce byla každá reakce na krásu, na dobrotu, na něco příjemného, pokleskem a hříchem.
5.6.2019Po kapkách...
Zaměňovat takovou modlu s Bohem je tím nejhorším druhem sebeklamu. Dělá z člověka fanatika, který už není schopen trvalého styku s pravdou, není už schopen opravdové lásky.
4.6.2019Po kapkách...
Ti, kdo se snaží … jednat s dobrými věcmi od Boha, jako by to bylo něco zlého, se pouze utvrzují v hrozném klamu. Jsou jako Adam vinící Evu a jako Eva vinící hada v ráji. „Žena mě sváděla. Víno mě svádělo. Žena je zhouba. Víno je jed. Tím, že je budu nenávidět, se budu líbit Bohu. To jsou myšlenky a postoje dítěte, divocha a modláře, který se snaží magickým zaříkávání, a kouzelnými slovy chránit své sobecké já a usmířit malého nenasytného boha ve svém srdci.
3.6.2019Po kapkách...
Neodpoutáváme se od věcí, abychom se připoutali k Bohu. Ale spíše se odpoutáváme od sebe sama, abychom všechny věci viděli a užívali v Bohu a pro Boha. To je zcela nová perspektiva, kterou mnohá upřímně mravná asketická mysl vůbec nevidí.
3.6.2019Radio Proglas
V týdnu od 3. června mimořádně premiérový rozhovor se zesnulým spisovatelem Jiřím Stránským nebo týdeník Okolo stolu věnovaný seriálu Hra o trůny.
Více informací...
2.6.2019Čtenářský deníček
Parabible

Evangelický teolog a biblista vybral některá místa z Bible a ta převyprávěl současným jazykem a umístil do našeho dnešního světa. Takto převyprávěné příběhy se daleko více dotýkají a mnohem hlouběji zasahují.
Více informací...
1.6.2019Biblické fotostřípky
   Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.

Sir 6,15
Více informací...
31.5.2019Po kapkách...
to, co na nás církev žádá, je, abyste se přičinili, aby vaše děti ve svých osmnácti letech chápaly smysl Boha a měly chuť chodit na mši. Máte tedy čas! Je to závod, v němž jde o hloubku, ne o čas. Chtějí se k vám vaše děti připojit? Netouží-li po tom, musíte se změnit vy, ne ony.
30.5.2019Po kapkách...
Nemají-li děti touhu, aby se vám podobaly, není třeba pokoušet se o to a vnucovat jim jako vzor někoho, komu se podobat nechtějí. Budete-li se modlit vy, budou i ony toužit, aby se modlily. Stal jste se tím, komu by se i vaše děti chtěly podobat?
29.5.2019Po kapkách...
Máte-li děti vychovávat v náboženství, je vaší první povinností docílit, aby na vás děti naléhaly. Jinak nestojíte z hlediska náboženské výchovy za nic.
28.5.2019Po kapkách...
A jednoho dne, když ho viděli, jak se vrací, plný světla, proměněný, zářící, vznešený, plný míru a štěstí, tu si řekli: " Odkud přichází, co se to s ním děje? Co se mu přihodilo? Odešel se modlit a umí se modlit." A nakonec řekli: "Pane, nenaučíš nás také modlit se?"
27.5.2019Radio Proglas
Ve 22. týdnu můžete pracovníky křesťanských médií potkat na Velehradě na Pouti křesťanských médií (1.6.). Předposlední soutěžní díl Barvínku vysílá Proglas v úterý 28. května.
Více informací...
27.5.2019Po kapkách...
Pohleďte na Kristovu metodu v evangeliu: Nikdy nenutil apoštoly, aby se modlili – zdá se, že je k tomu ani nenabádal. Ale sám se modlil. Modlil se celé noci na hoře.
24.5.2019Po kapkách...
Bůh se vůči nám nijak nepojistil. Řekl: "Nechám jim úplnou svobodu, budu je však tolik milovat, budu jim tak často odpouštět, budu je tak trpělivě snášet, že se nakonec probudí a budou mne milovat tak, jak miluji já je."
23.5.2019Po kapkách...
Pohleďte na svého ukřižovaného Boha a uvažte, kdo víc na kom závisí, kdo víc visí, kdo je víc připoután, víc závislý, bezmocnější, zranitelnější?
22.5.2019Po kapkách...
Ano, jsme závislí na Bohu v řádu milosti, života, existence, odpuštění. Bůh je však na nás závislý v řádu lásky, protože nás miluje o tolik víc než my jeho.
21.5.2019Po kapkách...
Budoucnost dětí záleží v tom, že se osvobodí od rodičů. Budoucnost rodičů je v tom, že zůstanou dětem k dispozici.
20.5.2019Po kapkách...
Otec je v podstatě ten, kdo není vůči druhému pojištěn. Snad je jádro křesťanství v tom, když pochopíme, že Bůh je na nás víc závislý než my na něm. Že jsou rodiče víc závislí na dětech než děti na rodičích.
20.5.2019Radio Proglas
Ve týdnu od 20. května na Proglasu zachytíte například závěrečnou část seriálu Informace, nebo manipulace? nebo profilový rozhovor s knězem, teologem a spisovatelem Alešem Opatrným.
Více informací...
18.5.2019Biblické fotostřípky
   ...spatřil jsem nová nebesa a novou zemi...Bůh bude s nimi přebývat...

Zj 21,1
Více informací...
17.5.2019Po kapkách...
Udělej prosím tu zkušenost, že nebe je na tvé straně. Vytrvej v modlitbě, den za dnem, měsíc za měsícem, když budeš cítit při modlitbě radost a když nebudeš cítit při modlitbě radost. Jdi dál, nejde o radosti. Modlitba připraví půdu tvé duše, až přijde déšť, a on přijde.
16.5.2019Po kapkách...
Pak jednej, a není možné, aby se něco nestalo, aby se věci neposunuly vpřed, aby lavina zůstala nahoře a neuvolnila se. Způsobem, který je možná v tuto chvíli mimo fantazii, nebo způsobem, který – zdá se – vyvolává opačný účinek, než jaký by sis přál. Nebe je na tvé straně. Vytrvej v modlitbě.
15.5.2019Po kapkách...
Nejprve se za to pomodli, ale dej si přitom pozor, co říkáš, soustřeď se s plnou vážností, važ slova a vlož situaci do Boží lásky.
14.5.2019Po kapkách...
Je to přesně naopak. Modlitba má otevírat vztah k čemukoli a ke komukoli. Má předcházet setkání, ta příjemná i ta nepříjemná.
13.5.2019Radio Proglas
V týdnu od 13. května na Proglasu zazní Barvínek s Prague Cello Quartet a premiérové Čtení na pokračování z knihy Ulfa a Birgity Ekmanových Velký objev. Naše cesta do katolické církve.
Více informací...
13.5.2019Po kapkách...
Většinou modlitbu neuvěřitelně a naprosto podceňujeme. Napřed zkusíme podle rozumu a fantazie řešení za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté a za páté, a když selžou všechny možnosti, a už nevíme z které do které, aha, tak se v nouzi nejvyšší za to ještě pomodlíme. Co už taky zbývá!
12.5.2019Biblické fotostřípky
   ...v životě mé matky jsi mě utkal.

Zl 139,13
Více informací...
10.5.2019Po kapkách...
Právě naopak, když jsi na tom nejhůř, modli se, vždyť kam jinam než do milosrdenství Božího se chceš utéct?
9.5.2019Po kapkách...
Žádný tvůj hřích, byť sebetěžší, žádné tvé zoufalství se sebe samotného ti nemůže, nesmí v modlitbě zabránit!
8.5.2019Po kapkách...
Věřím, že ať už se modlíš z jakéhokoli důvodu a v jakékoli situaci, všechno je dobře, modli se z jakéhokoli důvodu, ale hlavně se modli. Vzpomeň si ale, až ti bude zase dobře, pak dej taky Bohu svůj čas.
7.5.2019Texty, články, promluvy
Centrum naděje a pomoci (CENAP) si letos připomíná již 25 let své existence
Více informací...
7.5.2019Po kapkách...
Na svatbě v Káni Maria nesděluje Ježíšovi, jaká je situace a jaké řešení by bylo nejvhodnější a to správné, nýbrž jen tiše říká: Nemají víno (Jan 2,3). … pak se začnou dít věci, které jsou mimo fantazii běžného katolíka.
6.5.2019Radio Proglas
V týdnu od 29. dubna uslyšíte na Proglasu například pořad Vítejte, senioři! věnovaný sadařskému umění našich předků nebo rozhovor s kapelou The Tap Tap.
Více informací...
6.5.2019Po kapkách...
V modlitbě přistupuj k Bohu s radostí a vděčností za dar života, se všemi starostmi a problémy. Neraď příliš Bohu, co má dělat přesně. Jeho řešení jsou nečekaná a typicky jiná, než vymyslíš.
3.5.2019Po kapkách...
Má modlitba! Jakou cenu přikládám slůvku „má“? Jistě větší, než samotné modlitbě. Chtěl bych se v tomto oboru stát mistrem, s Pánem stále na dosah, k mým službám. Můj rozhovor s ním by spočíval v jeho stálém ujišťování, že je se mnou spokojen… ostatně jako já sám se sebou.
2.5.2019Po kapkách...
Má modlitba. Jak rád bych ve své modlitbě uspěl. Jak rád bych se při ní těšil z oblažující Boží přítomnosti, pociťoval Boží lásku a vyšel z modlitby osvícený, zapálený. Chtěl bych mít Boha ku pomoci, až mi začne chybět svět. Často jako by se jednalo téměř o ultimatum: Pane, právě jsem za tebou přišel v modlitbě, a ty tu nejsi, abys mě uvítal…?
1.5.2019Po kapkách...
Ztratit svůj život, neuspět – to by byla strašná představa, pokud bychom těmto slovům nedodali jejich evangelní význam. Slávou křesťana je jeho Pán.
30.4.2019Po kapkách...
Ono tiché vlastnění uskutečněných projektů, lidský úspěch, který bychom si rádi zachovali… i na ústupu z výsluní. Pojďte se na mě podívat, jak tu visím na svém kříži…
29.4.2019Po kapkách...
Kouzlo slávy! Satan dobře věděl, co bude pokušením i pro samotného Ježíše, když mu ukázal „všechna království světa a jejich slávu.“ Kdo by ve větší či menší míře nepodlehl jejich svodům?
26.4.2019Po kapkách...
Věřit ve vzkříšení znamená věřit, že Bůh je tvůj Otec, Ježíš tvůj bratr a já, Maria, tvoje sestra, a jestli chceš - tvá Matka.
25.4.2019Po kapkách...
Věřit ve vzkříšení znamená prosytit svůj život důvěrou, znamená to očekávat od svého bratra jen dobré, znamená to nemít z nikoho strach.
24.4.2019Po kapkách...
Když ráno vstáváš vyrovnaný a veselý, když si zpíváš při pohledu na vycházející slunce, když jdeš do práce s radostí, věříš ve vzkříšení.
23.4.2019Po kapkách...
Když odpouštíš svému nepříteli, když sytíš hladového, když bráníš slabého, věříš ve vzkříšení. Když máš odvahu se oženit, když přijmeš dítě, které přichází na svět, když stavíš svůj dům, věříš ve vzkříšení.
22.4.2019Po kapkách...
Každý misionář, který se vydává do světa, je vyznáním víry ve vzkříšení. Každá smlouva o míru je úkonem víry ve vzkříšení. Každý přijatý závazek je vyznáním víry ve vzkříšení.
22.4.2019Radio Proglas
V týdnu od 22. dubna se na Proglasu můžete těšit například na rozhovor s moderátorem ČT Jiřím Václavkem, premiérový seriál Slepé uličky teologie nebo týdeník Mezi slovy věnovaný skautingu.
Více informací...
21.4.2019Biblické fotostřípky
   ...pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil...

Sk 10,39
Více informací...
19.4.2019Biblické fotostřípky
   Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme.

Mk 15,24
Více informací...
19.4.2019Po kapkách...
Velké utrpení vás otevírá jiným způsobem. Věci se zde dějí proti vaší vůli – právě to činí utrpení utrpením. Můžete hodně zahořknout a uzavřít se, nebo zmoudříte, stanete se soucitným a naprosto otevřeným, protože vaše srdce změklo …. Existuje přímé spojení mezi láskou a utrpením. Když milujete hodně, budete prakticky určitě brzy trpět, protože jste druhému člověku předali moc nad sebou.
18.4.2019Biblické fotostřípky
   Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.

1Kor 11,25
Více informací...
18.4.2019Katolík
Začíná velikonoční triduum
Více informací...
18.4.2019Po kapkách...
Pokud nepoznáte lásku a utrpení, nikdy nepoznáte to podstatné. Budete se snažit to zvládnout rozumově, samotný rozum vás ale do cíle nedovede. Musíte milovat „z celého svého srdce, z celé své duše a ze všech svých sil“, jinak to není vůbec láska. Takto láska funguje, a proto vede ke ztrátě kontroly nad děním. Z velké lásky jste ochotni cokoliv riskovat a nemít přitom žádná zadní vrátka.
17.4.2019Po kapkách...
Láska a utrpení jsou hlavními branami, které otevírají mysl a srdce, pronikají do nás a přinášejí nám dary velkorysosti, hloubky a sjednocení.
16.4.2019Po kapkách...
Láska je to, po čem toužíme a pro co jsme byli stvořeni - avšak právě utrpení často způsobí, že se naše duše otevře a začne tuto potřebu lásky, touhu a identitu pociťovat.
15.4.2019Po kapkách...
Dvě základní a univerzální cesty, na nichž lze dosáhnout univerzální proměny, … jsou k dispozici každé lidské bytosti, kterou Bůh stvořil: je to velká láska a velké utrpení. Nabízí se všem bez výjimky.
15.4.2019Radio Proglas
V týdnu 15. dubna na Proglasu zachytíte například premiérové Čtení na pokračování z knihy Dotkni se ran nebo záznam postního duchovního folklórního koncertu Hudba pravdy.
Více informací...
13.4.2019Biblické fotostřípky
   "Ty jsi tedy Boží Syn?" Odpověděl jim: "Ano, já jsem!"

Lk 22,70
Více informací...
12.4.2019Po kapkách...
Čím větší je tvoje bída, tím větší máš právo na moje milosrdenství.
11.4.2019Po kapkách...
Nechci tě nechat samotnou. A tak když jsem odcházel z této země, zanechal jsem sám sebe ve Svátosti oltářní, protože jsem chtěl být stále s tebou. Tady je příbytek mého milosrdenství, tady je lék na tvé nemoci.
10.4.2019Po kapkách...
Věz, moje dítě, že když ve svatém přijímání přicházím do tvého srdce, mám ruce plné milostí a toužím ti je dát. A jak mě bolí, když si jich nevšímáš, necháváš mě samotného a zabýváš se něčím jiným.
9.4.2019Po kapkách...
Všechny tvé hříchy nezranily moje srdce tak bolestně, jako tvoje nedůvěra. Když tě nepřesvědčí o mé lásce moje smrt, co tě přesvědčí? Jak velmi toužím se s tebou sjednotit.
8.4.2019Radio Proglas
V týdnu od 8. dubna na vlnách Proglasu uslyšíte například Barvínek věnovaný skautingu, závěrečnou debatu z cyklu Bez obav? o Blízkému východu nebo rozhovor s P. Michaelem Špilarem.
Více informací...
8.4.2019Po kapkách...
Když lituješ (svých hříchů), moje štědrost vůči tobě je bez hranic. Moje milosrdenství tě zahrnuje a ospravedlňuje. Zapomínám na hořkost, kterou jsi plnila mé srdce, a raduji se z tvého návratu. Ale nejvíc mě zraňuje nedůvěra v mou dobrotu.
6.4.2019Biblické fotostřípky
   V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj ...

Zl 72,7
Více informací...
5.4.2019Po kapkách...
Moje milosrdenství je větší než tvoje bída i bída celého světa. Kdo může změřit moji dobrotu? Kvůli tobě jsem sestoupil z nebe na zem, kvůli tobě jsem dovolil, aby mé přibili na kříž, kvůli tobě jsem dovolil kopím probodnout své srdce a otevřel jsem ti pramen milosrdenství, kde se ztrácejí všechny hříchy a bolesti.
4.4.2019Po kapkách...
Kdybys věděla, jak velkou cenu má jeden skutek čisté lásky ke mně, zemřela bys radostí. Říkám to proto, abys se mnou byla neustále spojena skrze lásku, neboť to je cíl tvého života.
3.4.2019Po kapkách...
Přicházej ke mně pro odpuštění, neboť já jsem vždy připravený ti odpustit. Kolikrát mě o to prosíš, tolikrát oslavuješ mé milosrdenství.
2.4.2019Po kapkách...
Tak mi odkryj všechny rány svého srdce. Já je vyléčím a tvé utrpení se stane pramenem tvého posvěcení. Takže měj důvěru! Nesmíš se zneklidňovat.
1.4.2019Čtenářský deníček
Za oponou války

S tradičním pocitem marnosti natáčíme reportáž za reportáží. Marek i já doufáme, že hrůzy tohoto krvavého svinstva proniknou do povědomí Čechů žijících své blahobytné životy. Kolik lidí naše syrové okénko do syrské války zasáhne? Kolik jich něco udělá - přečte si víc, pošle peníze na humanitární pomoc, půjde demonstrovat proti válce?
Více informací...
1.4.2019Po kapkách...
Příčinou tvých pádů je, že se příliš spoléháš sama na sebe a málo se opíráš o mne. Ale ať tě to příliš nermoutí. Vždyť máš co činit se mnou — s Bohem milosrdenství. Tvoje bída ho nevyčerpá.
1.4.2019Radio Proglas
V týdnu od 1. dubna na vlnách Proglasu uslyšíte Noční linku na téma „Živí, mrtví a ještě nenarození aneb tajemné předivo mezi námi, našimi předky i potomky“ nebo rozhovor s doc. Ludmilou Muchovou z Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích.
Více informací...
31.3.2019Biblické fotostřípky
   Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho...!

Lk 15,22
Více informací...
29.3.2019Po kapkách...
Když jsem zpovídal, vždy jsem myslel na sebe samého, na své hříchy, na svoji potřebu milosrdenství a tudíž jsem se snažil odpouštět mnoho. … Někdy jsem se přistihl, že myslím na to, že by některým velice přísným osobám prospělo nějaké uklouznutí, protože by se tak poznáním, že jsou hříšní, setkali s Ježíšem.…
28.3.2019Po kapkách...
Být zpovědníkem je velká odpovědnost. Zpovědníci mají před sebou ztracené ovečky, které Bůh velmi miluje, jestli se jim neumožní, aby pochopili lásku a milosrdenství Boží, vzdálí se a možná už nepřijdou. Tudíž obejměte je a buďte milosrdní. A i když nemůžete dát rozhřešení, dejte aspoň požehnání.
27.3.2019Po kapkách...
Myslím na zpovědníka, kterého jsem potkal u nás ve farnosti, bylo mi 17 let. Cítil jsem se zaplaven milosrdenstvím Božím, když jsem se u něj zpovídal. Když následujícího roku zemřel, hodně jsem plakal. Proč? Protože jsem ztratil člověka, který mi dal pocítit milosrdenství Boží.
26.3.2019Po kapkách...
Mohu říci, že zárodek milosrdenství, které pro mě představuje nejdůležitější poselství od Boha, se pomalu rodil v mém kněžském životě jako důsledek mé zkušenosti zpovědníka.
25.3.2019Radio Proglas
V týdnu od 25. března Proglas vysílá například Kafemlýnek na téma Knížky pro věřící děti i jejich rodiče Knihovničku o nové knize salesiána Zdeňka Jančaříka s názvem Miláček Páně.
Více informací...
25.3.2019Po kapkách...
Vzpomínám na jednoho velkého zpovědníka, kapucína, říkal mi: odpouštím mnoho a občas mě přepadnou výčitky, že jsem odpustil příliš. Pak jdu do naší kapličky před svatostánek a řeknu Ježíšovi: Pane, odpusť mi, že jsem odpouštěl příliš. Ale to ty jsi mi dal špatný příklad!
22.3.2019Po kapkách...
Poznáš, jak je utrpení plodné a jak se mnohem snadněji nese, jestliže k tobě přicházím, abych trpěl s tebou.
21.3.2019Po kapkách...
Pojď ke mně se svými starostmi a trápeními. Vím z vlastní zkušenosti, co to znamená trpět.
20.3.2019Po kapkách...
Veškeré lidstvo není schopno zhřešit tak mnoho, jak mnoho je mé srdce schopno odpouštět.
19.3.2019Po kapkách...
Jestliže svých hříchů lituješ upřímně, jestliže jsi ochoten pokorně žádat o prominutí, jestliže jsi rozhodnut znovu usilovat o polepšení, tvé hříchy se přede mnou rozplynou, jako by se nikdy nebyly staly.
18.3.2019Radio Proglas
V týdnu od 18. do 24. března naladíte na Proglasu první besedu jarní série Bez obav? věnované problematice Blízkého východu nebo týdeník Všimli jsme si o Svíčkové manifestaci z března 1988.
Více informací...
18.3.2019Po kapkách...
Pojď ke mně, ať jsi jakýkoliv. Ano, i se svými hříchy, slabostmi a se svými nesčetnými poklesky. Všechny mi je ukaž, abych ti je odpustil. Měj důvěru!
16.3.2019Biblické fotostřípky
   ...jejich bohem je břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně.

Flp 3,17
Více informací...
15.3.2019Po kapkách...
Bůh je svatost. Všechna stvoření jsou svatá do té míry, do jaké se podílejí na jeho bytí. Lidé jsou povoláni být svatí daleko vznešenějším způsobem – tím, že se budou podílet na Boží vznešenosti.
14.3.2019Po kapkách...
Světec není ani tak člověkem, který si uvědomuje, že je ctnostný a svatý, jako tím, kdo je zaplavený Boží svatostí.
13.3.2019Po kapkách...
Bůh se dává těm, kdo se dávají jemu.
12.3.2019Po kapkách...
Nemyslím nutně rozjímat o kříži, ale alespoň s láskou a pokorou hledět na Krista na kříži. Protože jeho kříž je pramenem celého našeho života a bez něj modlitba vysychá a všechno umírá.
11.3.2019Radio Proglas
V týdnu od 11. do 17. března naladíte na Proglasu například rozhovor s profesorem Michalem Markem, ředitelem Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR, nebo týdeník Slyšte, lidé! věnovaný houslistovi Janu Hrubému.
Více informací...
11.3.2019Po kapkách...
Kontemplativní život se stává strašně jalovým a šedivým, jestliže několik dní výslovně nemyslíte na Kristovo umučení.
10.3.2019Čtenářský deníček
Pan farář má krizi

Na faru vpadne Stanislav, nejstarší z ministrantů, celý zadýchaný: „Jdu právě ze sakristie. Otec Benjamin musel odejít pořádně naložený. Odnesl si albu a jeden ornát, ten zelený, protože ho nemůžu najít. Taky vybral celé zásoby hostií a všechny lahve mešního vína. Chybí také kalich, patena a oltářní ubrus. A zmizely úplně všechny svíčky!“ „Je to čím dál tajemnější, ale hned je mi líp,“ prohlásí Brigitte s úlevou. „Jestli si s sebou tohle všechno vzal, asi se nešel pověsit ani skočit pod vlak.“
Více informací...
9.3.2019Biblické fotostřípky
   Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, ...Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“

Lk 4,5
Více informací...
8.3.2019Po kapkách...
Můj Pane, jak rychle se stane chudým ten, kdo pamatuje, že vše, co učiníme jednomu z těchto maličkých, činíme Tobě, a bude pomáhat všem ubohým kolem sebe!
7.3.2019Po kapkách...
Můj Pane, jak rychle se stane chudým ten, kdo Tě miluje z celého srdce, neboť nesnese, aby byl bohatší, než jeho Milovaný!
6.3.2019Po kapkách...
Být ti druhem, jaký je to program! Kolik místa máš v mém životě? Jsi první z těch, které miluji? Kolik času s Tebou každý den prožiji? Způsobů jsou stovky. Prvním je tichá modlitba, při níž nedělám nic jiného, než že jsem s Tebou nezištně, ztrácím svůj čas jen abych Tě uctil.
5.3.2019Po kapkách...
Kdo miluje, chce se připodobňovat. Chtěl bych být dost dobrý, aby mohli říct: Jestli je služebník takový, jaký musí být jeho Pán?
4.3.2019Po kapkách...
Svoje ego jsem vložil v Tebe, Pane.
4.3.2019Radio Proglas
V týdnu od 4. do 10. března vysílá Proglas první část nové rubriky Informace, nebo dezinformace? a rozhovor s doktorem Radkinem Honzákem.
Více informací...
2.3.2019Biblické fotostřípky
   A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty.

Lk 9,3
Více informací...
1.3.2019Po kapkách...
Dobro, které opomeneš učinit, za tebe nikdo jiný neučiní.
28.2.2019Po kapkách...
Určité milosti může svět obdržet pouze s tvým přičiněním.
27.2.2019Po kapkách...
Žízním dávat ještě více, než ty žízníš přijímat.
26.2.2019Po kapkách...
Žádej ode mne všechno, co potřebuješ. Neobávej se být neskromný. Mou radostí je dávat.
25.2.2019Po kapkách...
Pojď ke mně se všemi svými drahými. Se všemi členy své rodiny i s těmi, o které se nějakým způsobem staráš. Já je miluji nekonečně víc, než si vůbec umíš představit.
25.2.2019Radio Proglas
V týdnu od 25. února do 3. března naladíte na Proglasu například nový vzdělávací cyklu Ekleziologie, soutěžní Barvínek nebo rozhovor s dětským kardiologem Viktorem Tomkem.
Více informací...
22.2.2019Po kapkách...
Ve všech aspektech života je tím nejvyšším dobrem, jež zahrnuje všechno ostatní, Boží vůle. Bez ní nejsou kontemplace a ctnost ničím. Tou první pohnutkou v každé modlitbě, společně s vírou v jeho přítomnost, by měla být touha poznat jeho vůli a vzdát se sám sebe, zcela oddán všem jeho plánům a záměrům, které s námi má.
21.2.2019Po kapkách...
Naše touha po Bohu musí vycházet od Boha a být řízena jeho vůlí, má-li něco znamenat v nadpřirozeném řádu. A tak nestačí přiřítit se do kostela s touhou po kontemplaci nebo dělat spoustu dobrých skutků a ctnostných úkonů s touhou po svatosti.
20.2.2019Po kapkách...
Pramenem všeho trápení je naše vlastní iluze, že jsme něco jiného než prach.
19.2.2019Čtenářský deníček
Smysl manželství

Někdy člověku manželství připadá jako nerozluštitelná hádanka, jako bludiště, ve kterém se ztratil. A přece mezi lidmi neexistuje úžasnější a důležitější vztah než manželství. … Manželství je vedle našeho vztahu k Bohu tím nejhlubším vztahem, jaký může existovat. Poznávat a milovat svého partnera je podobné jako poznávat Boha – je to obtížné a bolestné, naplňující a nádherné.
Více informací...
19.2.2019Po kapkách...
Očekáváme příliš mnoho od sebe, zatímco bychom měli očekávat všechno od Boha, na kterém jsme naprosto závislí.
18.2.2019Radio Proglas
V týdnu od 4. do 10. února vysílá Proglas například Kafemlýnek věnovaný autoškole pro ženy, Barvínek o Rychlých Šípech nebo hudební týdeník Slyšte, lidé! o íránské hudbě.
Více informací...
18.2.2019Po kapkách...
Jedním z důvodů, proč jsme méně horliví, než bychom měli být, je to, že mrzačíme svého vlastního ducha tím, že se bereme příliš vážně.
16.2.2019Biblické fotostřípky
   Ihned opustili sítě a šli za ním.

Mk 1,18
Více informací...
15.2.2019Po kapkách...
Modlit se hodně znamená bušit na bránu toho, k němuž se modlíme, a to musí vycházet z ustavičného a zbožného rozplamenění srdce.
14.2.2019Po kapkách...
Bez opravdové a upřímné eucharistické zbožnosti apoštolát ztrácí sílu a vystavuje se velkému nebezpečí i věrnost vlastnímu kněžskému povolání i povolání ke službě v církvi.
13.2.2019Po kapkách...
Tímto svrchovaně nadpřirozeným tajemstvím musí kněz živit svůj vlastní duchovní život i duchovní život věřících.
12.2.2019Po kapkách...
Mše svatá je vyvrcholením eucharistického kultu a kněz je v první řadě určen k tomu, aby sloužil mši svatou.
11.2.2019Po kapkách...
Pokud si nejsi opravdu jistá, že jsi mimo Boží milost, nesmíš se vzdávat svatého přijímání.
10.2.2019Radio Proglas
V týdnu od 11. do 18. února vysíláme mimořádný přenos mše svaté ke dni Světového dne nemocných, rozhovory s Mons. Martinem Davidem nebo knězem a parkouristou P. Danielem Bořkovcem
Více informací...
9.2.2019Biblické fotostřípky
   Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.

Zl 26,8
Více informací...
8.2.2019Po kapkách...
Čím více milujeme Boha, tím více nás trápí, jak málo ho milujeme.
7.2.2019Po kapkách...
Modlitba nás takto ožebračí, aby nás obohatila. Svlékne z nás člověka, za kterého se pokládáme, a navrátí nás k tomu, jací skutečně jsme. Probudí v nás silnou nechuť ke všemu, co není pravda.
6.2.2019Po kapkách...
Modlitba nás staví pod Boží pohled a dává nám i podíl na Božím světle. Najednou vidíme i svoji bídu. Stojíme-li před Bohem tváří v tvář, všechny masky spadnou.
5.2.2019Po kapkách...
Modlitba se neobejde bez určité trvalé životní askeze. „Pohodlí a modlitba nejdou dohromady“ píše sv. Terezie. V tomto smyslu si roztržitost při modlitbě způsobujeme naprosto vědomě.
4.2.2019Po kapkách...
Jací bychom chtěli být v modlitbě, takoví musíme být i před modlitbou.
3.2.2019Biblické fotostřípky
   Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? ...
Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš.

Zl 8,5
Více informací...
1.2.2019Po kapkách...
Pouze "bláznovství kříže" se dokáže vyrovnat s naším "svatým zápalem pro pořádek". Pouze tajemství kříže může rozluštit spletitá tajemství života. Bez jeho působení se z lidí středního věku stávají zahořklí, depresivní a negativní cynikové, protože pomíjivost a nedokonalost jim nedává smysl.
31.1.2019Po kapkách...
Láska a utrpení jsou součástí většiny lidských životů. Jsou našimi hlavními duchovními učiteli, a to více než Bible, církev, kněží, svátosti a teologové.
30.1.2019Po kapkách...
Láska a utrpení vyvolávají tajemné nenapodobitelné chemické procesy, které dokážou změnit život, založený na strachu na život založený na lásce. Není divu, že křesťanským symbolem spásy je ukřižovaný muž, který nám nabízí svou lásku.
29.1.2019Po kapkách...
Pouze láska a utrpení jsou dost silné, aby zničily obranné mechanizmy našeho ega a otevřely nás tajemství.
28.1.2019Radio Proglas
V týdnu od 28. ledna do 3. února uslyšíte na Proglasu například ohlédnutí za SDM v Panamě v týdeníku Všimli jsme si nebo vyhlášení ankety Album roku v pořadu Slyšte, lidé!
Více informací...
28.1.2019Po kapkách...
Kdo jsou lidé, kteří uprostřed temnoty odhalili hlubší význam víry? Téměř bez výjimky jsou to ti, kdo hodně trpěli nebo hluboce milovali. Tyto dvě zkušenosti jsou obvyklými body přesahu, ohnivými kruhy, a protože láska a utrpení jsou vždy na dosah, poznání pravé víry je dostupné všem.
25.1.2019Po kapkách...
Má dcero, nevěnuj tolik pozornosti nádobě milosti, ale více milosti, kterou ti dávám, vždyť nádoba se ti ne vždy líbí a pak i milosti váznou.
24.1.2019Po kapkách...
Řekni duším, že z tohoto zdroje milosrdenství duše čerpají milosti pouze nádobou důvěry. Bude-li jejich důvěra veliká, má štědrost je bez hranic.
23.1.2019Po kapkách...
Zahaluji svou přítomnost osobou kněze, ale sám působím v duši. Zde se setkává ubohost duše s Bohem milosrdenství.
22.1.2019Po kapkách...
Když se přicházíš vyzpovídat, buď si vědoma, že to já sám na tebe čekám ve zpovědnici.
21.1.2019Radio Proglas
V týdnu od 21. do 27. ledna zachytíte na vlnách Proglasu hudebně-literární pásmo Kde končí svět věnované Janu Palachovi, přímý přenos koncertu k poctě Jana Tisíce světel rozsvítím z pražského Rudolgina nebo týdeník Všimli jsme si věnovaný SDM v Panamě 2019.
Více informací...
21.1.2019Po kapkách...
Vždy, když přicházíš ke svaté zpovědi, celá se ponoř do mého milosrdenství s velikou důvěrou, abych na tvou duši mohl vylít hojnost své milosti.
20.1.2019Biblické fotostřípky
   Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“

Jan 2,7
Více informací...
18.1.2019Po kapkách...
Peníze jsou potřeba, ale existuje něha, která může pocházet pouze od Boha.
17.1.2019Po kapkách...
Skutečná úleva, kterou máme přinášet chudým a trpícím, není jen materiální, ale duchovní. Je třeba zjevovat Boží lásku, soucit a blízkost.
16.1.2019Po kapkách...
Tato milosrdná láska je součástí poslání Církve, které spočívá v odhalování lásky a něhy Boží, pomoci při znovuobjevování přítomnosti, soucitu a milosrdné lásky Otcovy uprostřed našeho strádání.
15.1.2019Po kapkách...
Milosrdná láska má hodnotu sama o sobě, jako svědectví o Bohu, které přesahuje její technickou, ekonomickou, politickou nebo sociologickou účinnost.
14.1.2019Po kapkách...
Skutečná milosrdná láska není ani almužna, ani humanitární solidarita, ani filantropie: je to vyjádření Boha a prodloužení Kristovy přítomnosti v našem světě.
14.1.2019Radio Proglas
V týdnu 14. do 21. 1. se můžete těšit na týdeník Okolo stolu věnovaný 50. výročí úmrtí Jana Palacha, na rozhovor s ekonomem Tomášem Sedláčkem nebo na nový seriál Blahoslavenství z hory i roviny.
Více informací...
11.1.2019Po kapkách...
Dělej úkony odevzdanosti do Boží vůle nejen zrána, ale také během dne a navečer a zachovej si přitom klidného a radostného ducha.
10.1.2019Po kapkách...
Moje drahá dcero, uplatňuj především cvičení v jemnosti a poddanosti Boží vůli, a to nikoliv pouze v mimořádných věcech, ale zejména v těch docela nepatrných záležitostech všedního dne.
9.1.2019Po kapkách...
Takové dítě je si jisto, že ho otec nikdy nenechá hladovět a že mu obstará potravu podle toho, co potřebuje a co mu chutná.
8.1.2019Po kapkách...
Vrhni se do otcovy náruče jako malé děcko, které každého dne jí to, co dá na stůl jeho otec.
7.1.2019Texty, články, promluvy
Poděkování za podporu Mary’s Meals
Více informací...
7.1.2019Radio Proglas
V týdnu 7. do 13. 1. se můžete těšit na Noční linku na téma Dávání a obdarovávání, nebo rozhovor s Věrou Suchomelovou, pedagožkou na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.
Více informací...
7.1.2019Po kapkách...
Neznepokojuj se, protože nemůžeš sloužit Bohu podle svých vlastních představ. Když se poddáš jeho vůli, budeš mu sloužit lépe, protože mu nebudeš sloužit tak, jak chce on a nikoliv tak, jak chceš ty.
5.1.2019Biblické fotostřípky
   Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití?... Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní? Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné tůně.

Job 38,22
Více informací...
4.1.2019Po kapkách...
Budou Vánoce, pokud jako Josef dáme prostor tichu; pokud jako Maria přitakáme Bohu; pokud jako Ježíš budeme nablízku tomu, kdo je sám; pokud jako pastýři vyjdeme ze svých ohrad, abychom přebývali s Ježíšem.
3.1.2019Po kapkách...
Pokud Vánoce zůstanou jenom hezkými tradičními svátky, jejichž středem jsme my a nikoli On, bude to ztracená příležitost.
2.1.2019Po kapkách...
Slavit Vánoce znamená počínat si jako Josef: vstát, abychom vykonali, co chce Bůh, byť to není podle našich plánů.
1.1.2019Po kapkách...
Slavit Vánoce znamená počínat si jako Maria: v poddajnosti důvěřovat Bohu, aniž bychom rozuměli, co činí.
31.12.2018Po kapkách...
Slavit Vánoce znamená počínat si jako Ježíš, který přišel pro nás nuzné, a sestoupit k těm, kteří nás potřebují.
30.12.2018Biblické fotostřípky
   Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jim, když ty jsi v plné síle.

Sir 3,12
Více informací...
30.12.2018Radio Proglas
V týdnu od 31. 12. do 6. 1. naladíte na Proglasu rozhovor s historikem a znalce církevního prostředí doc. Jaroslavem Šebkem o výzvách pro církev v roce 2019 nebo pořad Křesťan a svět o osobnosti jezuity P. Josefu Tichém.
Více informací...
28.12.2018Po kapkách...
Vánočním dárkem jsi ty, když jsi opravdovým přítelem a bratrem všech lidských bytostí.
27.12.2018Po kapkách...
Vánoční hvězdou jsi ty, když někoho přivedeš k setkání s Pánem.
26.12.2018Po kapkách...
Vánočním zvonem jsi ty, když svoláváš a spojuješ lidi kolem sebe. Vánočním andělem jsi ty, když zvěstuješ celému světu poselství míru, spravedlnosti a lásky.
25.12.2018Po kapkách...
Jsi také světlem Vánoc, když svým životem, svou dobrotou, trpělivostí, radostí a štědrostí ozařuješ cestu ostatních.
24.12.2018Po kapkách...
Ty jsi vánoční nocí, když pokorně a pozorně přijímáš ticho Spasitele světa bez hluku a velkolepých oslav; ty jsi úsměvem důvěry a něhy, vnitřním pokojem nikdy nekončících Vánoc, které v tobě nastolují Boží království.
23.12.2018Biblické fotostřípky
   Jak krásné je vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu...


Iz 52,7
Více informací...
22.12.2018Radio Proglas
V týdnu 24. do 30. prosince uslyšíte na vlnách Proglasu premiérové Královské pohádky, baladický pořad Pod jedlovou větévkou, nebo vánoční koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš.
Více informací...
21.12.2018Po kapkách...
Nemůžeme ve skutečnosti říkat „přijď království tvé“, když ve skutečnosti věříme, že nás spasí náš národ, politická strana, vojsko, banky a různé instituce. Věřím, že systémy tohoto světa lze používat i moudře, ale nikdy v ně nevěřme!
20.12.2018Po kapkách...
Ježíš říká: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.“ Loajální můžeme být vlastně jen k jednomu království: k Božímu, nebo ke svému. Z toho se nevykroutíme.
19.12.2018Po kapkách...
Boží království nahrazuje a dalece překonává všechna království ega a předčí i všechny společnosti i všechny formy odměny za osobní zásluhy.
18.12.2018Po kapkách...
Když na jednu stranu lidé zbožně volají“přijď království tvé“, je třeba, aby také dodali: „Ať odejde království mé“.
17.12.2018Po kapkách...
Jestliže se budeme snažit proměnit tento svět v Boží království, vždy to skončí tím, že budeme naštvaní a zklamaní. My nečekáme na příchod ideální církve ani dokonalého světa tady a teď a dokonce ani po smrti. Boží království je víc, než tohle všechno.
17.12.2018Radio Proglas
V týdnu 17. do 23. prosince uslyšíte na vlnách Proglasu například Adventní posezení s Magadalenou Múčkovou a Zdeňkem Gurským nebo rozhovor s P. Pavlem Gáborem z Vatikánské observatoře v arizonském Tucsonu.
Více informací...
15.12.2018Biblické fotostřípky
   Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.

Iz 41,13
Více informací...
14.12.2018Po kapkách...
Utrpení a solidarita s utrpením druhých mají ohromnou schopnost „v nás udělat místo“. Jsou pravděpodobně našimi nejdůležitějšími duchovními učiteli.
Richard Rohr
13.12.2018Po kapkách...
Radost, ovšem „ne jako dává svět“, vždycky přichází jako dar těm, kteří na ni čekají, počítají s ní a udělali si pro ni v sobě místo. Motýla nechytnete tak, že za ním budete běhat.
Richard Rohr
12.12.2018Po kapkách...
„Přijď, Pane Ježíši“ znamená skok do svobody a odevzdání se, které se po právu nazývá ctností naděje.
Richard Rohr
11.12.2018Po kapkách...
Toto očekávání budoucí plnosti udržuje náš život otevřený, zvláště vůči milosti a budoucnosti vytvořené Bohem a nikoliv námi.
Richard Rohr
10.12.2018Radio Proglas
V týdnu 10. do 16. prosince zazní na Proglasu například rozhovor s literární historičkou Inou Píšovou nebo nositelkou mediale sv. Auaciána za mimořádný přínos Českobudějovické diecézi Helenou Faberovou.
Více informací...
10.12.2018Po kapkách...
Adventní zvolání „Přijď, Pane Ježíši“ znamená, že celé křesťanské dějiny je třeba prožívat v uvážené prázdnotě, v záměrné nenaplněnosti. Dokonalá plnost teprve přijde a my ji nemáme vyžadovat už teď.
Richard Rohr
7.12.2018Po kapkách...
Milosrdenství je Boží jednání, které objímá, je to obdarování Boha, který přijímá, který pokleká k modlitbě. Milosrdenství je osobním průkazem Boha.
papež František
6.12.2018Po kapkách...
Myslím na církev jako na polní nemocnici, kde se léčí především závažná zranění. Církev, která zahřeje srdce lidí blízkostí a sounáležitostí.
papež František
5.12.2018Po kapkách...
Milosrdenství je první vlastností Boha. Je to jeho jméno. Neexistuje situace, ze které bychom se nemohli dostat.
papež František
4.12.2018Po kapkách...
Aby se to mohlo stát, je nutné vyjít z kostelů a farností, vyjít ven a hledat lidi tam, kde žijí, kde prožívají svá utrpení i naděje.
papež František
3.12.2018Radio Proglas
V týdnu od 3. do 9. prosince naladíte na Proglasu například přenos rorátní mše svaté, nebo Noční linku věnovanou adventu.
Více informací...
3.12.2018Po kapkách...
Církev není na světě, aby trestala, ale aby umožnila shledání s tou vášnivou láskou, kterou je Boží milosrdenství.
papež František
2.12.2018Zpráva
Web "Katolík" si připomíná 20 let na internetu a současně zahajuje adventní sbírku
Více informací...
2.12.2018Informace
Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu charitativní organizace Mary’s Meals
Více informací...
28.11.2018Biblické fotostřípky
   Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil;neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?‘A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh.

Mt 18,33
Více informací...
25.11.2018Radio Proglas
V týdnu od 26. listopadu dojde na vlnách Proglasu po 15 letech ke změně vysílacího schématu. Hlavní změny představí článek.
Více informací...
20.11.2018Biblické fotostřípky
   Ale vidíme ..., Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.

Zid 2,9
Více informací...
19.11.2018Radio Proglas
V týdnu od 19. do 25. listopadu naladíte premiérové třídílné Čtení na pokračování Velezrada pro TGM, nebo rozhovor s moderátorem Proglasu Radkem Habáněm o jeho nové knize Hádej, kdo se vrátil.
Více informací...
12.11.2018Radio Proglas
V týdnu od 12. do 18. listopadu uslyšíte na Proglasu rozhovor s filosofem a signatářem Charty 77 Danielem Kroupou, nebo pořad Lví silou, vzletem sokolím, který se věnuje historii Sokola.
Více informací...
12.11.2018Biblické fotostřípky
   Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu! Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.

Mt 22,4
Více informací...
8.11.2018Biblické fotostřípky
   A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.

Zj 12,1
Více informací...
6.11.2018Čtenářský deníček
Radost z Boha

V katolické církvi nejsme spolek lidí, shromážděných za účelem oprav církevních památek, nejsme spolek lidí, který chce ve společnosti prosadit svůj názor na rozvody heterosexuálů a sňatky homosexuálů. Jsme spolek lidí zraněných Bohem, jsme lidé, kteří především hledají Boží království, kteří poznali trýzeň žízně a dotkli se studny.
Více informací...
5.11.2018Radio Proglas
V týdnu od 5. do 11. listopadu naladíte na Proglasu například první z podzimních besed série Bez obav?, které budou věnovány rusko-ukrajinskému konfliktu, dále pokračuje projekt 100 let naší republiky – 100 let vašich vzpomínek – například premiérovým pořadem Moje 20. století.
Více informací...
2.11.2018Biblické fotostřípky
   I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.

Zl 23,4
Více informací...
31.10.2018Katolík
Získání odpustků během "dušičkového týdne"
Více informací...
31.10.2018Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
29.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 29. října do 4. listopadu začíná na vlnách Proglasu projekt 100 let naší republiky – 100 let vašich vzpomínek.
Více informací...
29.10.2018Biblické fotostřípky
   „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“

Gn 2,11
Více informací...
23.10.2018Biblické fotostřípky
   Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Zl 118,24
Více informací...
22.10.2018Čtenářský deníček
Autenticita

Proč je důležité být autentickými? Protože "dobrý život je, když máme volnost vzkvétat." A být sám sebou znamená vlastně totéž co rozmnožovat svoje hřivny.
Více informací...
22.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 22. do 28. října naladíte na Proglasu nový seriál o stáří nebo přímý přenos závěrečného koncertu festivalu Republika 100.
Více informací...
17.10.2018Biblické fotostřípky
   Hlasitý jásot nad zachráněním pod stany spravedlivých zaznívá.

Zl 118,15
Více informací...
15.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 15. do 21. října naladíte na Proglasu týdeník Vítejte, senioři! věnovaný žonglování, zbojnické Folklórní okénko nebo rozhovor s americkým františkánem Richardem Rohrem.
Více informací...
13.10.2018Čtenářský deníček
Křesťan v záběhu

Thierry Bizot se setkal s Ježíšem … a už se z toho nevzpamatoval.
Více informací...
12.10.2018Biblické fotostřípky
   Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Zl 139,8
Více informací...
9.10.2018Biblické fotostřípky
   Nehněvej se na ty, kdo konají zlo, nezáviď těm, kdo páchají nepravost, vždyť zvadnou rychle jako tráva, jako zelená bylina uschnou.

Zl 37,2
Více informací...
8.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 8. do 14. října naladíte na Proglasu například týdeník Mezi slovy věnovaný odcházení ze života nebo první část opery Bedřicha Smetany Libuše.
Více informací...
8.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 8. do 14. října naladíte na Proglasu například týdeník Mezi slovy věnovaný odcházení ze života nebo první část opery Bedřicha Smetany Libuše.
Více informací...
4.10.2018Biblické fotostřípky
   Boháč jen promluví, a všichni hned zmlknou, a co řekne, vynášejí až do nebe. Chudák promluví, a už se ptají: „Co je to za člověka?“ A když zakopne, ještě ho postrčí.

Sir 13,23
Více informací...
30.9.2018Čtenářský deníček
Anonymní katolík

Musíme to zkrátka nechat plavat, opustit ty své malé ubohé jistoty, kterých se držíme jako měšce na zlaťáky, dávají nám iluzi, že jsme silní, ale ve skutečnosti nás jen drží v uklidňujícím otroctví.
Více informací...
29.9.2018Biblické fotostřípky
   „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst.

Lk 1,19
Více informací...
28.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 1. do 7. října se můžete na vlnách Proglasu těšit na nový interaktivní pořad Soukromá detektivní kancelář Lorňon, na týdeník Mezi slovy o vině, trestu a odpuštění nebo na rozhovor s písničkářem Pavlem Helanem.
Více informací...
24.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 24. do 30. září připravilo Radio Proglas tematický program ke slavnosti svatého Václava připadající na pátek 28. září. O tomto světci bude řeč například v Barvínku nebo cyklu Mezi slovy.
Více informací...
23.9.2018Biblické fotostřípky
   Polní stromoví vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a budou na své roli v bezpečí. I poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je z rukou těch, kteří je zotročují.

Ez 34,27
Více informací...
17.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 17. do 23. září můžete navštívit Den otevřených dveří hlavní brněnské redakce Proglasu. Z programu se můžete těšit na rozhovor s tureckým spisovatelem Iskenderem Palou, nebo pořad Mezi slovy věnovaný Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby.
Více informací...
13.9.2018Biblické fotostřípky
   Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky?

Job 31,4
Více informací...
10.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 10. srpna do 16. září vysílá Proglas například Kafemlýnek věnovaný uplynulému Světovému setkání rodin v Dublinu, první díl barvínkovského seriálu Čeští patroni nebo debatu mladých s plzeňským biskupem Tomášem Holubem.
Více informací...
7.9.2018Biblické fotostřípky
   Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění?

Kaz 3,1
Více informací...
3.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 3. srpna do 9. září uslyšíte na Proglasu premiérové Čtení na pokračování – knihu Z. Kossakové: Úmluva, nový vzdělávací cyklus Úvod do knih Starého zákona a seriál Masaryk iritující a fascinující.
Více informací...
2.9.2018Biblické fotostřípky
   Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla.
Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat. Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu.

Pr 6,20
Více informací...
27.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 27. srpna do 2. září se na vlnách Proglasu můžete těšit na rozhovor s instrumentálním duem Delioů, pořad královehradeckého studia o společnosti Bethany nebo proglasovou premiéru skladby Mše k poctě svaté Moniky skladatele Girolama Frescobaldiho.
Více informací...
24.8.2018Biblické fotostřípky
   Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Mt 7,11
Více informací...
20.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 20. do 26. srpna se Proglas bude věnovat 50. výročí okupace Československa nebo tomu, jak se žije na Zakarpatské Ukrajině.
Více informací...
19.8.2018Biblické fotostřípky
   ... Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

Mt 18,3
Více informací...
15.8.2018Biblické fotostřípky
   Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. ... Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“

Lk 1,30
Více informací...
13.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 13. do 19. srpna se můžete na Proglasu těšit na příklad na pořad o projektu obytného vozu pro handicapované Charley Tramp nebo další díl volného seriálu 100 let Československa – 100 let české dechovky.
Více informací...
12.8.2018Biblické fotostřípky
   Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Mt 7,7
Více informací...
9.8.2018Čtenářský deníček
Normalizované životy

Po přečtení této knihy mohu jen děkovat, že jsem mnohým z popisovaných zkoušek nebyl vystaven. Kdoví, jak bych obstál já sám.
Více informací...
9.8.2018Biblické fotostřípky
   Synu, neveď žebravý život; lépe zemřít než žebrat.

Sir 40,28
Více informací...
6.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 6. do 12. srpna naladíte na vlnách Proglasu tematické pořady k blížícímu se 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka nebo poslední díl vzdělávacího cyklu Svědkové víry 20. století.
Více informací...
4.8.2018Biblické fotostřípky
   Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Pr 22,6
Více informací...
31.7.2018Biblické fotostřípky
   Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

Gn 1,7
Více informací...
30.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 30. července do 5. srpna naladíte první tematické pořady k blížícímu se 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka nebo Knihovničku věnovanou publikaci To že byl život? Tomáše Halíka.
Více informací...
26.7.2018Biblické fotostřípky
   Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže.

Zl 48,13
Více informací...
23.7.2018Čtenářský deníček
Zakusit otcovo objetí

Moje věrnost, povinnosti a služba nebyly odpovědí skutečné lásky na Boží volání; vyrůstaly z touhy po osobním zisku a odměně. … Celý svůj křesťanský život jsem slýchal, že mě Bůh miluje, ale nikdy jsem nezboural hradby kolem svého srdce natolik, abych osobně mohl přijmout přirozený projev jeho lásky.
Více informací...
23.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 23. do 29. července zachytíte na vlnách Proglasu Kafemlýnek věnovaný projektu Znojemský hudebníček, speciální PRA-Barvínek nebo Čtení na pokračování z knihy P. Reného-Luca Vychoval mě gangster.
Více informací...
21.7.2018Biblické fotostřípky
   Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem! Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.“

Iz 51,6
Více informací...
16.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 16. do 22. července naladíte například pořad brněnského studia s podtitulem Jak se žije v Albánii nebo rozhovor s bioložkou, žonglérkou a mniškou Jaroslavou Kubešovou v cyklu Křesťan a svět.
Více informací...
14.7.2018Biblické fotostřípky
   Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.

Zl 5,8
Více informací...
9.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 9. do 15. července se můžete na Proglasu těšit na živé vstupy a přenosy z Katolické charismatické konference v Brně nebo na týdeník Mezi slovy věnovaný apoštolské exhortaci papeže Františka Gaudete et exsultate.
Více informací...
5.7.2018Biblické fotostřípky
   Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá.

Iz 55,1
Více informací...
3.7.2018Biblické fotostřípky
   ... od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti.

Jer 8,10
Více informací...
1.7.2018Radio Proglas
Více informací...
28.6.2018Biblické fotostřípky
   Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.

Iz 44,18
Více informací...
27.6.2018Čtenářský deníček
Proměna farnosti

...pořádáme poutě a výlety, plesy, ministrantské turnaje, tábory a farní odpoledne, ale nemíjíme se se základním nastavením a smyslem existence farního společenství?
Více informací...
25.6.2018Radio Proglas
V týdnu od 25. června do 1. července uslyšíte na Proglasu pořád Vítejte senioři! s prezidentem spolku NEstárniBLBĚ nebo týdeník Mezi slovy věnovaný 150. výročí narození kněze a beduína Aloise Musila.
Více informací...
23.6.2018Biblické fotostřípky
   Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře,
tomu, který ... dává na horách růst trávě,tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí.

Zl 147,7
Více informací...
18.6.2018Biblické fotostřípky
   Ustanovili tě při hostině správcem? Nevyvyšuj se! Buď mezi ostatními jako jeden z nich, postarej se o ně a až potom si sedni.

Sir 32,1
Více informací...
5.5.2018Čtenářský deníček
Bouda, která krmí milion dětí

Edward prohlásil: „Chtěl bych mít co jíst a taky bych chtěl chodit do školy.“
Více informací...
30.11.1999Radio Proglas
Více informací...Stránky www.katolik.cz poskytují webový hosting jiným uživatelům na doménách web.katolik.cz, farnost.katolik.cz atp. Stránky na těchto doménách jsou provozovány jinými uživateli zcela nezávisle na stránkách www.katolik.cz, provozovatelé stránek www.katolik.cz proto nenesou žádnou zodpovědnost za chod těchto poskytovaných domén a za obsah stránek, prezentací apod. na těchto doménách.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář