katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
31.1.2023Biblické fotostřípky
   ...kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mt 18,5
Více informací...
31.1.2023Po kapkách...
Nadpřirozená naděje je ctnost, která nás zbavuje všech věcí, aby nám dala vlastnictví všech věcí. Nedoufáme v to, co máme. Proto žít v naději je žít v chudobě nic nemajíce. A přece, svěříme-li se hospodářství božské Prozřetelnosti, máme vše, v co doufáme.
30.1.2023Po kapkách...
Když netoužíme po věcech tohoto světa pro ně samé, jsme schopni vidět je takové, jaké jsou. Ihned vidíme jejich dobrotu a účel a můžeme je ocenit jako nikdy předtím. Jakmile jsme se od nich osvobodili, začnou nás těšit. Jakmile jsme se přestali spoléhat na ně samotné, mohou nám sloužit.
30.1.2023Radio Proglas
V týdnu od 30. ledna se můžete na Proglasu těšit na premiérové Čtení na pokračování – novelu Ivana Olbrachta O smutných očích Hany Karadžičové.
Více informací...
29.1.2023Po kapkách...
Nejsme dokonale svobodní, dokud nežijeme v ryzí naději. Když je totiž naše naděje ryzí, pak nedůvěřuje již výlučně lidským a viditelným prostředkům a neupíná se k nějakému viditelnému cíli. Kdo doufá v Boha, důvěřuje Tomu, jehož nikdy neuvidí, že mu dá v držení věci, které se vymykají lidské představivosti.
27.1.2023Po kapkách...
Ekumenismus je, jak jsem řekl, pomalý proces, je jako každé pokání pomalou a do vrchu stoupající cestou. Avšak je cestou, která po počátečních těžkostech a právě uprostřed nich vykazuje přítomnost širých prostorů radosti, osvěžujících odpočívadel a občas dovoluje nadechnout se z plných plic toho nejčistšího vzduchu plného společenství.
27.1.2023Biblické fotostřípky
   Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo.

Dt 30,19
Více informací...
26.1.2023Po kapkách...
Ekumenismus je jistě pomalý a možná občas také trochu skličující proces, jestliže člověk podlehne pokušení "vnímat" ale "neslyšet", místo aby odvážně hlásal. Není snadné rozloučit se s pohodlnou hluchotou, jako by nezměněné evangelium nebylo sto znovu rozkvést, tím, že se znovu prosadí jako Prozřetelností určený kvas obrácení a duchovní obnovy pro každého z nás.
25.1.2023Po kapkách...
Potřebujeme muže a ženy, kteří se budou ve svém každodenním konání neúnavně ptát na znamení doby a neohroženě hlásat evangelium.
24.1.2023Biblické fotostřípky
   ...„Já držím s Pavlem!“...

1Kor 1,12
Více informací...
24.1.2023Po kapkách...
Od svatého Šebestiána si můžete vzít vzor pro své křesťanské svědectví. Toto svědectví je dnes zapotřebí víc než kdy jindy, protože stále více našich současníků žije tak, jako by Bůh neexistoval. Křesťanská víra se ovšem nešíří násilně, s použitím zbraní, ale svědectvím života.
23.1.2023Po kapkách...
Dialog lásky ze své podstaty podporuje a projasňuje dialog pravdy: definitivní sjednocení, k němuž vede Duch Kristův, se totiž uskuteční v plnosti pravdy. Relativismus nebo falešný irenismus rozhodně ekumenickou otázku nevyřeší. Naopak, překroutí ji a vezmou jí směr.
22.1.2023Po kapkách...
Především musí být podporován ekumenismus lásky, jenž pramení přímo z nového přikázání, které Ježíš zanechal svým učedníkům. Láska doprovázená odpovídajícími skutky vzbuzuje důvěru a otevírá oči i srdce.
22.1.2023Radio Proglas
V týdnu od 23. ledna vám nabídneme například speciální rozhovor s historikem Petrem Blažkem.
Více informací...
21.1.2023Po kapkách...
Kdo věří, není nikdy sám. Přichází k nám Bůh. Vyjděme mu vstříc i my, a pak si půjdeme navzájem naproti! Nakolik je to v našich silách, nenechávejme žádné Boží dítě osamocené.
20.1.2023Biblické fotostřípky
   „Jděte v pokoji. Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.“

Sd 18,6
Více informací...
20.1.2023Po kapkách...
Vyznání víry není souhrnem nějakých teoretických vět. Je zakotveno ve skutečnosti křtu, v události setkání Boha a člověka. Křest také znamená, že Ježíš Kristus nás takříkajíc adoptuje za své sourozence a tím nás adoptuje jako děti do rodiny Boží. Tak z nás všech tvoří jednu velkou rodinu celosvětového společenství církve.
18.1.2023Po kapkách...
Je křesťanská víra i pro nás dnes nadějí, která proměňuje a nese náš život? Je pro nás "performativní" - tedy je poselstvím, které nově utváří náš život? Nebo jde o čistou informaci, kterou jsme mezitím odložili a která je překryta novějšími informacemi?
17.1.2023Po kapkách...
V Ježíšově škole se můžeme naučit, jak vytvořit z našeho života dar. Tím, že ho budeme napodobovat, v nás poroste ochota nerozdávat jen ze svého majetku, ale také rozdávat sami sebe. Když křesťan vydává sám sebe, aniž by počítal, dosvědčuje tím, že zákony existence nediktuje materiální bohatství, ale láska.
16.1.2023Po kapkách...
Víme, jak hluboko bohužel proniká vliv materiálního bohatství moderní společností. Jako Ježíšovi učedníci jsme povoláni k tomu, abychom nečinili z pozemských statků modlu, ale používali je k životu a k pomoci druhým lidem, kteří jsou v nouzi.
15.1.2023Po kapkách...
Kéž nový rok, který s důvěrou začínáme, je časem, kdy prohlubujeme pohled srdce. Když nepolevíme v hledání jeho tváře, když nepodlehneme pokušení sklíčenosti a pochybností, zůstaneme navzdory mnoha těžkostem, s nimiž se setkáváme, zakotveni v něm a zakusíme moc jeho lásky a jeho milosrdenství.
15.1.2023Radio Proglas
V týdnu od 16. ledna se můžete na Proglasu například těšit na studentstký esej na téma samoty v pořadu GenZ nebo na návštěvu do starobylé kovárny v Dobrušce.
Více informací...
14.1.2023Po kapkách...
Úmysl často přesahuje svým významem skutek - jako nemocný, který je příliš sláb na to, aby chodil, ačkoliv by si to tolik přál. Beru úmysly i vaše nejslabší touhy jako projev klanění - otcové někdy věnují pozornosti dýchání svých dětí, a co teprve já!
13.1.2023Po kapkách...
Dnešní milost: má přítomnost. Od nynějška žij s myšlenkou, že tvůj nejdražší Přítel je tady. Dopad všech tvých skutků se zmnohonásobí - jedna duše se zapaluje od druhé jako svíce od svíce.
12.1.2023Po kapkách...
Ber si všechno, co můžeš, k tomu, aby ses mi podobala. Budu šťastný, když se v tobě rozpoznám. Víš, jsou otcové rádi, když jim někdo řekne, že se jim jejich dítě podobá?
11.1.2023Po kapkách...
Raduj se z toho, že tě obklopuje tato veliká láska. Snaž se na ni odpovídat. Uč se milovat ode mě.
10.1.2023Po kapkách...
Oživuj svou víru, obnovuj svou naději. Šťastní ti, kteří uvěřili, aniž by uviděli! Mám pro tebe zvláštní milosti.
9.1.2023Po kapkách...
Eucharistie tě má potěšit za to, žes nemohla zažít mých 33 let na zemi. Kdybys mě viděla, byla bys tak šťastná jako Magdaléna. Buď tedy šťastná, protože jsem to stále já.
8.1.2023Radio Proglas
V týdnu od 9. ledna se můžete například těšit na pořad Benedikt XVI. jako teolog nebo studentský dokument Ozvěny Čechů a Slováků v Bílých Karpatech.
Více informací...
8.1.2023Po kapkách...
Ježíši, hledíme na Tebe, ležícího v jeslích. Vidíme Tě tak blízko, navždy blízko nás: děkujeme Ti, Pane. Vidíme Tě chudého, učíš nás, že pravé bohatství nespočívá ve věcech, ale v lidech, zvláště v chudých: odpusť nám, jestli jsme Tě v nich nepoznali a nesloužili Ti. Vidíme tě konkrétně, protože konkrétní je tvá láska k nám: Ježíši, pomoz nám dát naší víře tělo a život. Amen.
7.1.2023Po kapkách...
Bratři a sestry, nenechme si tyto Vánoce ujít, aniž bychom udělali něco dobrého. Protože je to jeho svátek, jeho narozeniny, dejme mu dary, které se mu líbí! O Vánocích je Bůh konkrétní: v jeho jménu oživme trochu naděje v těch, kdo ji ztratili!
6.1.2023Po kapkách...
On, kterého Maria něžně zavinula do plenek, chce, abychom byli oděni do lásky. Bůh nechce zdání, ale konkrétnost.
5.1.2023Po kapkách...
A proto se nespokojí se zdánlivostí. On, který se stal tělem, nechce jen dobré úmysly. On, který se narodil v jeslích, hledá konkrétní víru, která se skládá z klanění a lásky, nikoli z tlachání a vnějšího zdání. On, který se obnažil v jeslích a obnaží se na kříži, nás žádá o pravdu, abychom šli k nahé realitě věcí, abychom výmluvy, ospravedlnění a pokrytectví položili k nohám jeslí.
4.1.2023Po kapkách...
Jesle k nám promlouvají konkrétně. Dítě v jeslích představuje skutečně nápadný, až surový výjev. Připomíná nám, že Bůh se skutečně stal tělem. A tak teorie, krásné myšlenky a zbožné pocity vůči němu už nestačí. Ježíš, který se narodil chudý, žil chudý a zemřel chudý, nemluvil o chudobě, ale žil ji naplno pro nás. Od jeslí až po kříž byla jeho láska k nám hmatatelná, konkrétní: od narození až po smrt přijal tesařův syn drsnost dřeva, drsnost naší existence. Nemiloval nás slovy, nemiloval nás naoko!
3.1.2023Čtenářský deníček
Svědectví, které nemohlo být vysloveno

Vzpomínám si, že v prohlášení byla věta: „Mám-li volit mezi lokajstvím a smrtí, volím smrt svou a svých dětí.“ Vyšetřovatel mi to přečetl a pak se zeptal, jakým způsobem jsem tu sebevraždu chtěla provést? Jeho jednoznačná interpretace mého výroku mě pobavila, a tak jsem s naprostým klidem řekla: „Chtěla jsem skočit pod sovětský tank.“
Více informací...
3.1.2023Biblické fotostřípky
   „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Mt 2,2
Více informací...
3.1.2023Texty, články, promluvy
Poděkování za účast v Adventní sbírkce na podporu Mary’s Meals
Více informací...
3.1.2023Po kapkách...
Samozřejmě není snadné opustit hřejivé teplo světského života a přijmout strohou krásu betlémské jeskyně, ale pamatujme, že bez chudých to nejsou pravé Vánoce. Bez nich slavíme Vánoce, ale ne ty Ježíšovy. Bratři, sestry, o Vánocích je Bůh chudý: ať se znovu zrodí láska!
2.1.2023Po kapkách...
A první osobou, prvním bohatstvím, je sám Ježíš. Chceme však stát po jeho boku? Přibližujeme se k Němu, milujeme Jeho chudobu? Nebo raději zůstáváme v pohodlí svých vlastních zájmů? Navštěvujeme ho především tam, kde je, tedy v chudých jeslích našeho světa? Tam je přítomen. A my jsme povoláni být církví, která uctívá chudého Ježíše a slouží Ježíši v chudých.
1.1.2023Po kapkách...
Betlémské jesle k nám promlouvají nejen o blízkosti, ale také o chudobě. Kolem jesliček toho vlastně moc není: chrastí a pár zvířat a nic víc. Lidé se ohřívali v hotelích, ne v chladných stájích hostinců. Ale Ježíš se narodil právě tam a jesle nám připomínají, že kolem sebe neměl nikoho jiného než ty, kteří ho milovali: Marii, Josefa a pastýře; všechny chudé lidi spojovala náklonnost a úcta, nikoli bohatství a velké možnosti. Chudé jesle tak ukazují skutečné bohatství života: ne peníze a moc, ale vztahy a lidi.
31.12.2022Zpráva
Dnes v 9.34 zemřel emeritní papež Benedikt XVI.
Více informací...
31.12.2022Po kapkách...
Bratře, sestro, dnes večer se ti Bůh přibližuje, protože mu na tobě záleží. Z jeslí ti jako pokrm pro tvůj život říká: "Pokud se cítíš sžírán událostmi, pokud tě sžírá vina a nedostatečnost, pokud hladovíš po spravedlnosti, já, Bůh, jsem s tebou. Vím, co prožíváš, zažil jsem to v těch jeslích. Znám tvé trápení a tvou historii. Narodil jsem se, abych ti řekl, že jsem s tebou a vždycky s tebou budu. Vánoční jesličky, první poselství o Bohu, který se narodil jako dítě, nám říkají, že je s námi, že nás miluje, že nás hledá.
31.12.2022Radio Proglas
V týdnu od 2. ledna se můžete například speciální novoroční magazín Barvínku nebo rozhovor s aktivistkou Hanou Strašákovou.
Více informací...
30.12.2022Po kapkách...
Bůh není otec, který požírá své děti, ale Otec, který nás v Ježíši činí svými dětmi a sytí nás laskavostí. Přichází, aby se dotkl našich srdcí a řekl nám, že jediná síla, která mění běh dějin, je láska. Nezůstává vzdálený, nezůstává mocný, ale přibližuje se a pokořuje; On, který seděl v nebi, se nechává položit do jeslí.
29.12.2022Po kapkách...
V jeslích, které jsou symbolem nepřijetí a nepohodlí, se Bůh cítí pohodlně: přichází tam, protože v tom spočívá problém lidstva, totiž v lhostejnosti vyvolané nenasytnou touhou vlastnit a spotřebovávat. Tam se narodil Kristus a my ho v těch jeslích objevujeme jako blízkého. Přichází tam, kde se konzumuje potrava, aby se stal naším pokrmem.
28.12.2022Po kapkách...
Blízkost. Jesličky slouží k tomu, aby se jídlo přiblížilo k ústům a rychleji se zkonzumovalo. Může tak symbolizovat určitý aspekt lidskosti: nenasytnost v konzumaci. Neboť zatímco zvířata ve stáji spotřebovávají potravu, lidé ve světě, lačnící po moci a penězích, spotřebovávají i své bližní, své bratry. Kolik válek! A na kolika místech jsou i dnes důstojnost a svoboda pošlapávány! A obětí lidské nenasytnosti jsou vždy především křehcí a slabí lidé.
27.12.2022Po kapkách...
Proč jsou ale jesle tak důležité? Protože je to znamení, kterým Kristus ne náhodou vstupuje na světovou scénu. Je to manifest, kterým se představuje, způsob, jakým se Bůh rodí do dějin, aby je oživil. Co nám tedy chce prostřednictvím jesliček sdělit? Chce nám sdělit přinejmenším tři věci: blízkost, chudobu a konkrétnost.
26.12.2022Po kapkách...
Začíná vlastně situací podobnou té naší: všichni jsou zaměstnáni a vytíženi důležitou událostí, kterou je třeba oslavit, velkým sčítáním lidu, jež si vyžádalo mnoho příprav. V tomto smyslu byla tehdejší atmosféra podobná té, která nás obklopuje o Vánocích dnes. Od tohoto světského scénáře se však evangelijní příběh vzdaluje: Zaměřuje se na malý, zdánlivě bezvýznamný předmět, který zmiňuje třikrát: Jesličky. abychom našli smysl Vánoc, musíme se podívat právě sem.
25.12.2022Po kapkách...
Co nám tato noc vlastně ještě říká? Po dvou tisíciletích od Ježíšova narození, po mnoha Vánocích, které jsme slavili mezi ozdobami a dárky, po tolika konzumních zvycích, které zahalily tajemství, jež slavíme, existuje riziko: o Vánocích toho tolik víme, ale zapomínáme na jejich smysl. Jak tedy najdeme smysl Vánoc? A především, kde jej hledat? Zdá se, že evangelium o Ježíšově narození je napsáno právě proto, aby nás vzalo za ruku a dovedlo nás zpět tam, kde nás Bůh chce mít. Následujme tedy evangelium.
25.12.2022Radio Proglas
V týdnu od 26. prosince se můžete těšit na pořad o betlémech nebo na speciální vydání pořadu GenZ o jazzmanovi Milanu Kašubovi.
Více informací...
24.12.2022Po kapkách...
V novém světě, který započal Ježíš, je prostor pro všechno, co je lidské, a pro každé stvoření.
23.12.2022Po kapkách...
Setkání Boha s jeho dětmi, k němuž dochází díky Ježíši, dává život našemu náboženství.
22.12.2022Po kapkách...
Setkání Boha s jeho dětmi, k němuž dochází díky Ježíši, dává život našemu náboženství.
21.12.2022Po kapkách...
V Ježíši nám Otec daroval bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme směr.
20.12.2022Po kapkách...
Bůh s námi chtěl sdílet všechno, aby nás nenechal nikdy samotné.
19.12.2022Po kapkách...
Konkrétní skutky milosrdenství dosvědčují radost ze setkání s Ježíšem a jeho lásku.
18.12.2022Radio Proglas
V týdnu od 19. prosince se můžete těšit například na speciální vánoční vydání jukeboxu Barvínku nebo pořad o vánočních pohlednicích.
Více informací...
18.12.2022Po kapkách...
Každý z nás se stává nositelem radostné zvěsti pro ty, s nimiž se setkává.
17.12.2022Po kapkách...
Bůh vždycky udivuje, je nepředvídatelný, neustále mimo naše schémata.
16.12.2022Po kapkách...
Ježíš je tím novým ve starém světě a přišel uzdravit a obnovit náš život a svět a vrátit jim původní nádheru.
15.12.2022Po kapkách...
Boží blízkost přináší světlo tam, kde je tma, a osvěcuje ty, kdo procházejí temnotou utrpením.
14.12.2022Po kapkách...
Tajemství Ježíšova života je nesmírně blízké našemu každodennímu životu.
13.12.2022Po kapkách...
On nás miluje do té míry, že se s námi sjednocuje, abychom se i my mohli sjednotit s ním.
12.12.2022Biblické fotostřípky
   Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“

Iz 58,9
Více informací...
12.12.2022Po kapkách...
Srdce člověka je ještě vždy neznámou krajinou, kterou objeví jen budoucnost.
11.12.2022Po kapkách...
Křesťanství znamená otevřenost člověka pro absolutní budoucnost.
11.12.2022Čtenářský deníček
Adventní kúra pro duši

Vskutku, cesta vytyčená Hospodinem je radostná, ale také náročná. Po určitě době zcela jistě dolehne na člověka únava a znechucení. Proto je důležité trvale si uchovávat v paměti cíl celého putování. Na namáhavé cestě totiž vytrvá pouze ten, kdo neustále upírá svůj vnitřní zrak k cíli, k němuž se ubírá, a soustavně se občerstvuje jeho krásou. Vytrvale kráčet za Hospodinem až do konce vydrží jenom ten, koho již na samém počátku cesty uchvátila Boží nádhera a jas jeho velebnosti.
Více informací...
11.12.2022Radio Proglas
V týdnu od 12. prosince se můžete těšit například na rozhovor s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem.
Více informací...
10.12.2022Po kapkách...
Boží sebesdílení vytváří prostor pro lidskou vzájemnost.
9.12.2022Po kapkách...
Člověk opravdu přichází sám k sobě, jen když se radikálně odváží darovat sebe sama.
8.12.2022Po kapkách...
Srdce člověka je ještě vždy neznámou krajinou, kterou objeví jen budoucnost.
7.12.2022Po kapkách...
Křesťanství znamená otevřenost člověka pro absolutní budoucnost.
6.12.2022Po kapkách...
Boží sebesdílení vytváří prostor pro lidskou vzájemnost.
5.12.2022Biblické fotostřípky
   Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.

2Sam 22,29
Více informací...
5.12.2022Po kapkách...
Člověk opravdu přichází sám k sobě, jen když se radikálně odváží darovat sebe sama.
4.12.2022Radio Proglas
V týdnu od 5. prosince se můžete například těšit na pořady zabývající se dětským strachem a fenoménu "strašení čerty" nebo pořad o 27. výročí zahájení vysílání Proglasu.
Více informací...
4.12.2022Po kapkách...
Jednou bude Bůh sám tím posledním slovem, které zůstane a nikdy neupadne v zapomnění.
3.12.2022Po kapkách...
Bůh možná mlčí proto, že nám tiše soustředěně naslouchá.
2.12.2022Po kapkách...
Vždy znovu se soustřeďuje všechna nouze a všechna touha a čekání plné důvěry do slova Přijď!
1.12.2022Po kapkách...
Nikdy nemůžeme být dostatečně nezměrně nároční ve své žízni po svobodě, štěstí, blízkosti lásky.
30.11.2022Po kapkách...
Míváme sklon být nesprávně skromní a spokojit se s tím, co lze obhlédnout a obsáhnout.
29.11.2022Po kapkách...
Bůh sám je s námi, on sám – sám skrze sebe sama.
28.11.2022Po kapkách...
Pán je blízko. Je blízko nám všem. Jsme i my blízko jemu?
27.11.2022Po kapkách...
Člověk Božího adventu může uvolněně jít vstříc přítomnosti a budoucnosti.
27.11.2022Radio Proglas
V týdnu od 28. listopadu se můžete těšit na nový pořad Stmívání nebo adventní pohádkový kalendář ve Večerních zíváčcích.
Více informací...
27.11.2022Texty, články, promluvy
Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu charitativní organizace Mary’s Meals
Více informací...
26.11.2022Po kapkách...
Princi, který vůbec není zvyklý na to, jak to v království chodí, lze svěřit trůn až po náležité přípravě - stejně jako my potřebuje "vzdělání". Mysleli jsme si, že náplní tohoto života je hezky si to tady zařídit a prožít své dny až do smrti ve štěstí a spokojenosti. Nerad vám tuhle představu beru, ale vy i já brzy zdědíme království a o tom, jak vládnout, nevíme skoro nic. Bůh nás tedy musí ne vládnutí připravit. Jak to dělá? Úplně stejně, jak nás vede k růstu. Staví nás do situací, které vyžadují, abychom se modlili a učili se uplatňovat autoritu, kterou nám dal. Jak jinak by se to mohlo dít?
25.11.2022Po kapkách...
"Ve jménu Ježíše Krista" má k rozkazu ještě blíž - je mnohem, mnohem rozhodnější a definitivnější, asi jako úder soudcovským kladívkem. S použitím autority vládce všech galaxií a říší prosazujeme moc toho, co jsme právě vyslovili v modlitbě. Zkoumáme, jak funguje účinná modlitba. Při hlubším pohledu do duchovního života zjišťujeme, že se to celé točí kolem autority. V ní spočívá tajemství Božího království i jedno z hlavních tajemství modliteb, které fungují.
24.11.2022Po kapkách...
Amen neznamená "to je všechno, pro tuto chvíli končím", asi jako tečka na konci modlitby. Amen je staré hebrejské slovo, které představuje rozhodné a autoritativní prohlášení "Ano! Tak buď! Ať se tak stane!" Amen je vyhlášení. V tomto smyslu se podobá rozkazu.
23.11.2022Po kapkách...
K lidské přirozenosti patří dívat se na problém před námi, na krizi, která nás přiměla k modlitbě. Problém je ale přesně tím, na co bychom se dívat neměli. Budete potřebovat mít před sebou něco, co vám pomůže odvrátit svůj pohled od trosek k Bohu. Co vám pomůže upřít svůj zrak na Boží pravdu?
22.11.2022Po kapkách...
Synové a dcery, všechno, co má Bůh, je vaše. Modlíte se tak? Otec vás miluje stejně, jako miluje Ježíše. Máte to na mysli a v srdci, když se jdete modlit? nejste sirotci. Nejste jen Boží "služebníci". Jste synové a dcery. To s sebou přináší výsady: "když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny." (Gal 4,4-5)
21.11.2022Po kapkách...
Nyní se však na celou situaci podívejte z otcova pohledu: Jak by mohl svého syna vidět, pokud by ho už předtím nevyhlížel? Nemohl chlapce vidět zpoza zavřených dveří, jistě stál na zápraží a přejížděl očima obzor, zda tam nezahlédne vracejícího se syna. Přistupujete k modlitbě s vědomím, že Bůh už na vás čeká a toužebně vás vyhlíží? Otec k synovi běží, obejme ho a políbí. Takový je otcovský postoj k vám - objetí, polibek, to všechno. Chci k svému otci přicházet v modlitbě s očekáváním, že mě obejme. Vy ne?
20.11.2022Po kapkách...
Všimli jste si mentality marnotratného syna? Viděli jste v něm sirotka a otroka? Měl vymyšlený celý modlitební "proslov". Sirotci a otroci pronášejí modlitební proslovy - nečekají oboustranně důvěrný vztah. Všimněte si, že jeho řeč začíná slovy: "Nejsem už hoden".
20.11.2022Radio Proglas
V týdnu od 21. listopadu se můžete těšit například pořad věnovaný tzv. Červené středě.
Více informací...
20.11.2022Čtenářský deníček
Liliputin. Povídky z války

Jan Němec se vůbec nezabývá politikou, vojáky ani válečnými operacemi. Nelíčí bojová střetnutí a počty mrtvých. Spíš se dívá na životy takzvaných „obyčejných lidí“, do kterých najednou, někdy jako „blesk z čistého nebe“ zasáhla válka. Jak válka na Ukrajině ovlivnila bohatý německý pár, který se těšil na miminko odnošené náhradní matkou? Jak partu dětí bez domova, které se skrývají ve sklepě a nesledují zprávy? Jak dospívajícího chlapce, který v Mariupolu rozváží lavaš a tak dlouho váhá, jestli z města utéct, až už je pozdě? Jak ruskou akademičku, která se rozhodne proti válce protestovat?
Více informací...
19.11.2022Po kapkách...
Sirotek se modlit nezdráhá, cítí se zoufalý. Jeho modlitby však vyznívají spíše jako žebrání než jako cokoli jiného. Sirotci mají pocit, že mezi nimi a Tím, k němuž mluví, zeje velká propast. Hojnost je pro ně cizí pojem, jejich modlitební život prostupuje mentalita chudoby. Prosí o zbytky, očekávají to, co na ně zbyde. Synové si počínají jinak, protože vědí, kým jsou.
18.11.2022Po kapkách...
Otrok se zdráhá modlit: má pocit, že nemá právo o něco žádat, a tak se modlí skromně a uctivě. Tráví víc času prosbami o odpuštění než modlitbami za hojnost. Na svůj vztah k Bohu pohlíží s uctivostí, podobnou spíše bázni, ale ne s láskyplnou něhou - že je milován. V jeho vyjadřování a pocitech chybí důvěrnost. Jeho posvěcená nehodnost zabarvuje jeho pohled na modlitbu. Tito lidé jsou často "dobří služebníci Páně".
17.11.2022Po kapkách...
Ano, ano, všichni jsme už slyšeli, že jsme Boží děti, jsme synové a dcery. Prokletí skutečnosti, že jsou nám tato slova tak dobře známá, spočívá v tom, že nás to otupilo vůči ohromující pravdě, kterou obsahují. Neproniká pak do našich srdcí, nebo aspoň ne dost hluboko. Stále ještě se chováme a modlíme jako sirotci nebo otroci.
16.11.2022Čtenářský deníček
Babička drsňačka

„Nikdo z nás nebude žít věčně, chlapče. Ale doufám, že na mě nikdy nezapomeneš. Na svoji nudnou starou babičku!“ „Ty vůbec nejsi nudná! Ty jsi správná drsňačka! Nezapomeň, že jsme skoro uloupili korunovační klenoty!“
Více informací...
16.11.2022Po kapkách...
Když slyším lidi se modlit (a vaše skutečné názory nic neprozradí tak výmluvně jako to, jak se modlíte), dosti často to zní, jako když sirotek někde za vraty volá o slitování: "Bože, prosím..., prosíííím pomoz mi." Stejně, jako si musíme dávat pozor, abychom nezapomínali, ke komu přesně se modlíme a jaké máme představy o Bohu, je důležité jasně vidět, kdo jsme v tom všem my. Kým jste pro Boha? V jakém vztahu jste vůči Tomu, k němuž se modlíte? Čím je si v této záležitosti jisté vaše srdce?
15.11.2022Po kapkách...
Podívejte - kdyby se Bohu svět, který vytvořil, vymkl z rukou, příroda by všude kolem vás propadla naprostému chaosu. Planety by narážely jedna do druhé, civilizaci by ničila zemětřesení, samotná hmota by přestala držet při sobě, (vědci stále ještě nemají tušení, co drží všechnu hmotu pohromadě). Někdo to všechno drží pohromadě, nese to svým mocným slovem. Kdyby nepřítel doopravdy vítězil, všichni bychom již byli mrtví a země by lehla popelem.
14.11.2022Po kapkách...
Jedním z nenápadných ochromujících účinků internetového světa je to, že se o každé krutosti a hrůze kdekoli na světě dozvíme během několika okamžiků poté, co k nim dojde. Takové zprávy nejsou neškodné. působí na nás. Ten zlý se na nás sápe a kontaminuje naši jistotu, že dobrý a milující Bůh má situaci pod kontrolou.
13.11.2022Čtenářský deníček
Máš nadání na hádání

Všechny děti mají rády hádanky. Zuzana Pospíšilová shromáždila ve své knize Máš nadání na hádání hned několik druhů hádanek.
Více informací...
13.11.2022Radio Proglas
V týdnu od 14. listopadu se můžete například těšit na tematický program na státní svátek 17. listopadu nebo na rozhovor s Marií Svatošovou.
Více informací...
13.11.2022Po kapkách...
Modlím se k tomu, který za mě dal svůj život. Nechte své srdce chvíli se tu zdržet, v duchu si tu událost představte. V rozhovoru s nám získáte jistotu, ujištění, že mu na tom, oč vám jde, záleží víc, než vám samotným. Kdybych měl při modlitbách ve své mysli i srdci tuto Osobu, vím, že by to znamenalo obrovský rozdíl. Byl bych plný důvěry, očekával bych dobré věci, od samého začátku bych se cítil vítězně. Proto jsme vyzýváni, abychom měli "pohled upřený na Ježíše", když se modlíme.
12.11.2022Po kapkách...
Když si uvědomujeme, že Ježíš je s námi, všechno je dobré a nic se nezdá těžké. Moc mi pomáhá, když sám sobě připomenu: Modlím se k tomu, kdo za mě dal svůj život.
11.11.2022Po kapkách...
Ke komu se modlíte? Stačí na to? Je laskavý? Má dobrou náladu? kde se nachází? Je blízko, nebo někde pryč? Někdy sám sebe přistihnu, že se modlím k "Bohu v oblacích" a myslím si, že je tam někde nad námi v neznámých končinách. Bůh se na nás dívá "zdáli". Možná to zní uctivě a pokorně, ale je to tak skličující, zdá se být tak daleko. Písmo ho však předkládá jako někoho hned vedle vás. ...není od nikoho z nás daleko. Neboť v Něm žijeme, pohybujeme se a jsme. (Sk 17,28)
10.11.2022Biblické fotostřípky
   Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí; když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.

Zl 127,1
Více informací...
10.11.2022Po kapkách...
Svůj pohled musíte směřovat k Bohu nebo k něčemu, co vám bude připomínat, jaký je. Právě tuto lekci se Ježíš snažil předat svým učedníkům - názorně jim ji vysvětlit - když z pěti chlebů a ryb nasytil pět tisíc lidí. Jeho zdroje jsou neomezené. I já si musím připomínat, že Bůh kraluje.
9.11.2022Po kapkách...
Máte také tak rádi sluníčko? To, jak zahání noc na útěk a pomáhá trávě růst, listí na stromech rašit a květinám kvést? Taky máte rádi, jak vás zahřeje, když se vynoříte z chladné vody? Snažím se připomínat si, kdo je ten, k němuž se modlím. Bůh nám dal slunce - to by mělo stačit jako odpověď na veškeré pochybnosti ohledně jeho moci a dobroty. J. B. Phillips přesně vystihl nesnáz až příliš mnoha křesťanů: "Váš Bůh je příliš malý." Řekněme si to jasně: S mocí u Boha není problém. Máte při modlitbách na mysli tuto osobu?
8.11.2022Po kapkách...
Než se můžeme naučit intervenční modlitbě, musíme si vyjasnit, kdo jsme a ke komu - nebo s kým - se modlíme. U Eliáše jsme viděli, že účinná modlitba představuje mnohem víc partnerství s Bohem než žebrání, aby něco udělal. Začněte hned tady - pomyslete na všechno, co na tomto světě máte rádi. A pak si připomeňte, že Bůh, ke kterému se modlíte, to všechno vytvořil. Tohle udělal Bůh: Je nezměrně mocný, tvořivý, štědrý a blízký. Když mluvíte k Bohu, mluvíte k nezměrně mocné, tvořivé, štědré a blízké Osobě.
6.11.2022Čtenářský deníček
Longinovo kopí

„Protože část Římanů jsou hlupáci, a hůř než hlupáci. Opičit se po zvycích druhých lidí, to je vždycky první příznak úpadku. Jenže někteří hlupáci naletí na tajemné triky egyptských nebo jiných šarlatánů. Takové nesmysly!“
Více informací...
6.11.2022Po kapkách...
Víme, že víra hraje v účinných modlitbách klíčovou roli - možná úplně hlavní úlohu - a tak máme pocit, že nějak musíme víru probudit. To nikdy nefunguje, stejně jako nepomáhá snažit se vyvolat pocit víry. Musíme se od sutin dívat k Bohu. Petr se dívá na Krista a může jít po vodě. Jakmile se podívá na vlny, potápí se.
6.11.2022Radio Proglas
V týdnu od 7. listopadu se můžete těšit například na Barvínek od dětí z olomouckého rozhlasové kroužku Sluchátko nebo na Knihovničku o publikaci Adventní kúra pro duši.
Více informací...
5.11.2022Po kapkách...
Ježíš se při modlitbě nedívá vzhůru jako člověk, který se snaží vybavit si něco, co právě zapomněl. Dívá se k nebi, aby svou pozornost zaměřil na láskyplnou tvář svého Otce. Zaměřuje se na to, co je v tomto světě nejpravdivější. Upírá pohled na svého Otce-Boha a zdroje jeho království.
4.11.2022Po kapkách...
Jednou biblickou výzvou, kterou toužím držet mnohem víc, než to dělám, je toto úžasné pověření: "Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle." Když procházím bitvami tohoto světa, oči upřené na Ježíše normálně nemívám. Sice se jeho směrem dívám víc než dřív, ale i tak se mnohem častěji soustředím na krize před sebou. Výborně se jim daří upoutat mou pozornost.
3.11.2022Po kapkách...
Jen bych vás rád na něco upozornil: dávejte si pozor, aby se vaše výkřiky srdce nenápadně neproměnily v souhlas se zoufalstvím nebo opuštěností. Přiznat svou bolest přináší velkou úlevu, ale je příliš snadné "zakotvit" na místě trápení a říkat tomu autentičnost. Emoce jsou skutečné a záleží na nich, ale nejsou pro duši bezpečným přístavem. Dítě, které pláče ve tmě, se začne cítit výrazně jinak, když přijde maminka a rozsvítí. To, co vypadalo tak skutečně, mizí. Dávejme si pozor, abychom bolest nepřijali takovým způsobem, že Bohu zakážeme rozsvítit a přiblížit se.
2.11.2022Biblické fotostřípky
   Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají.

Mdr 3,1
Více informací...
2.11.2022Po kapkách...
Volání srdce není něco, co musíte připravovat, trénovat nebo se dokonce učit. Nevyžaduje náboženskou mluvu. Nemusíte klečet ani zavírat oči. (To mi vyhovuje, protože se většinou modlím v autě nebo na procházkách v lese.) Nemusí na tom být nic formálního: naopak dělejte všechno pro to, abyste se veškeré formálnosti zbavili. Prostě tomu dejte volný průchod.
1.11.2022Katolík
Podmínky pro získání plnomocných a částečných odpustků
Více informací...
1.11.2022Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
1.11.2022Biblické fotostřípky
   To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.Zl 24,6
Více informací...
1.11.2022Po kapkách...
Dovolte mi však rychle dodat, že Volání srdce nevyjadřuje pouze jeho bolest. Dokonce to ani nejsou především výkřiky zármutku a utrpení. Patří sem také všemožná hravá spontánnost a jásot. Dokonce i radost může být "hlasitá". Od té doby, co jsme spolu se Stasi upustili od opatrnických modliteb, se v posledních letech šíří střechou našeho domu množství decibelů: Uctíváme Boha z plna hrdla a nechybí u toho nejrůznější výkřiky ani výskot. (Sousedé si jistě myslí, že nám přeskočilo.)
31.10.2022Po kapkách...
Začal jsem vypínat autocenzuru a nechal své modlitby prostě plynout z mého srdce. Byl to opravdu dobrý posun. Nejen že jsem cítil mnohem silnější spojení s Bohem, větší blízkost mého a jeho srdce, ale moje modlitby tím také získaly úplně novou moc. Staří svatí to označovali jako "pomazání". Jinak řečeno, měly šťávu.
30.10.2022Po kapkách...
Vážně, myslím, že máme pocit, jako bychom, když v modlitbě přicházíme k Bohu, museli většinu sebe samých schovávat, podobně jako se dítě snaží před maminkou skrýt, jak se umazalo, přestože jeho špinavé kalhoty dobře vidí. Jako by o tom všem Bůh dávno nevěděl.
30.10.2022Radio Proglas
V týdnu od 31. října uslyšíte na Proglasu například pořad věnovaný smutku, zármutku a truchlení nebo nový cyklus věnovaný poezii.
Více informací...
29.10.2022Po kapkách...
Zahanbuje mě, jak formálním a opatrnickým se můj modlitební život stal. Když si čtu žalmy a dívám se, jak se modlil Ježíš, uvědomuji si, že nedovoluji, aby se v mých modlitbách projevovalo celé spektrum emocí mého srdce, jako bych Boha musel nějakým způsobem chránit před plnou hlubinou moří v mém nitru.
28.10.2022Po kapkách...
Davida neuvádí do rozpaků, že jeho deníky bude číst celý svět, nic tam neskrývá. David ve svých modlitbách s vervou proplouvá sedmi moři lidských emocí. Ve většině církví by tohle neprošlo. Ale nezapomeňte - David je označován jako muž podle Božího srdce. Tyto žalmy jsou církvi dány jako naše modlitební kniha, jako náš slabikář a jsou krásné. Ujišťují nás, že Bůh si nejen poradí s plným rozsahem našich emocí, ale navíc nás zve, abychom mu je předkládali.
27.10.2022Po kapkách...
"Úpěnlivě volám k Bohu... Slyš Bože mé bědování...Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?" Volání srdce prostě přichází, pokud tomu nebráníte. Prostě vypněte autocenzuru a nechte své srdce a duši mluvit. David své modlitby v žalmech nijak neupravoval, nedržel na uzdě svůj jazyk. V jednu chvíli říká: "Miluji Tě Hospodine!" a po chvíli: "Proč jsi mě opustil?"
26.10.2022Čtenářský deníček
Ani v ráji není dobré být sám. Láska a manželství v židovských příslovích

Tomáš Novotný sesbíral téměř dvě stě přísloví, která se týkají vztahů mezi mužem a ženou. Jsou vtipná, hutná, nápaditá, někdy i dost ostrá. Přísloví doplnil i svými zasvěcenými komentáři, které vůbec neruší, ale naopak – můžeme se z nich hodně dozvědět o životě a uvažování Židů, kteří mluvili jidiš.
Více informací...
26.10.2022Po kapkách...
Některé modlitby prostě přijdou jako "volání srdce". Pokud jde o modlitbu tohoto druhu, žádnou průpravu nepotřebujeme. Jako když zazvoní telefon, začnou se na vás hrnout špatné zprávy a jediné, čeho jste schopni, je vypravit ze sebe: "Bože,..Bože,..." jak vaše srdce volá k nebeskému Otci. To je krásný projev modlitby, tryskající z hloubi našeho nitra, často bezděčný a vždy vítaný pro jeho láskyplné uši. Žalmy jsou plné takových modliteb.
25.10.2022Po kapkách...
Drak vyhlásil válku všem, kdo se hlásí k Ježíši. Už ve chvíli, kdy jsme se narodili, jsme se ocitli uprostřed líté bitvy. Pokud tohle neutváří vaše pojetí role modlitby, budete opakovaně zakoušet zklamání a skleslost. Je totiž jasné, že modlitba neznamená jen prosit Boha, aby udělal to či ono. Když Aslan (z Letopisů Narnie) děti, které miluje, pověřuje úkolem, prokazuje jim velkou čest. Ví, co to bude vyžadovat. Stejně jako Ježíš, když svým milovaným řekl: "Posílám vás jako ovce mezi vlky".
24.10.2022Po kapkách...
Bible hovoří k lidstvu burcujícím hlasem. Jednou varovnou zprávou, kterou opakovaně vyhlašuje, je to, že jsme všichni vtaženi do střetu mezi dvěma královstvími, kdy Boží království postupuje silou proti království temnoty, jež zatím drží ve spárech většinu světa. Chápete takto svět, ve kterém se nacházíte? Utváří to způsob, jak se modlíte - a jak si vysvětlujete "nevyslyšené" modlitby?
23.10.2022Radio Proglas
V týdnu od 24. října vám nabídneme například premiérový dokument Jana Hanáka Monarchie před republikami.
Více informací...
23.10.2022Po kapkách...
A jak se Bůh stará o to, abychom rostli? Jaké používá prostředky? Situace, které nás protáhnou, dotlačí nás dál, než jsme mysleli, že bychom vydrželi - tytéž okolnosti, které nás vedou k modlitbám. Tento předpoklad je důležitý z jednoho prostého důvodu: mění vaše očekávání. Když se objevíte v tělocvičně, nepřekvapí vás ani nerozčílí, když vás trenér zapřáhne tak, až se z vás lije pot, vždyť kvůli tomu jste tam přišli.
22.10.2022Po kapkách...
Bůh nás všechny vede k růstu. Bůh rozumí tomu, kde jste. Který otec by neměl radost z prvních vratkých pokusů svého maličkého o chůzi? Zároveň je Bůh absolutně oddaný vašemu růstu. Který otec by se spokojil s něčím jiným, než s pevným krokem svého dospělého syna či dcery? Je tu ale problém: většina z nás tak úplně nesdílí Boží zanícení pro naši zralost. Je pro nás přirozené investovat do jiných věci - do oběda, zdřímnutí si, našeho celkového pohodlí a také do toho, abychom přiměli ostatní ke spolupráci na našich plánech. Celou Biblí se však zcela zjevně vine jedno téma: Bůh je odhodlán přivést nás k růstu.
21.10.2022Po kapkách...
Buďme tedy poctiví - některé modlitby fungují a některé ne. Připustit si to nás může uvádět do rozpaků. ale sami víte, že je to pravda. Pokud máte vůbec nějaký zájem o modlitbu, pak vás zajímá modlitba, která funguje.
20.10.2022Po kapkách...
Ano - Bůh je svrchovaný. A ve své svrchovanosti stvořil svět, v němž záleží na rozhodnutích lidí a andělů. Naše rozhodnutí mají obrovské důsledky. Modlitba není tak jednoduchá, jako: "Poprosil jsem. Bůh nepřišel. Myslím, že nechce." Vstoupili jsme do nejnapínavějšího příběhu, jaký je vůbec možný, plného nebezpečí, dobrodružství a vlivů. Nic není nadějnější než pomyšlení, že se situace může změnit, že můžeme pohnout horami a že se na té změně můžeme nějakým způsobem podílet.
19.10.2022Po kapkách...
Bůh je milující a mocný. Potřebujeme jeho pomoc. Poprosíme tedy o pomoc, jak nejlépe umíme. Zbytek už je na něm. Koneckonců je Bůh. Může udělat cokoliv. Potíž je v tom, že někdy nám pomůže, ale často nepomůže, a my nemáme ponětí proč. Klesáme na mysli a přestáváme se modlit. A cítíme se dotčeni a v tomto svém počínání ospravedlněni.
18.10.2022Po kapkách...
Něco nedospělého v naší povaze se prostě nechce podřídit stavu světa kolem nás (a v nás). Chceme jíst, co se nám zachce, a pak nás překvapuje a děsí, když máme podlomené zdravá. Chceme, aby nám cvičení nebo hubnutí šlo rychle a snadno, chceme, aby hezky zapadlo do našeho kalendáře. Chceme, aby na nás přátelé byli hodní, aniž bychom museli uvažovat nad tím, jak na ně působí naše povahové rysy. Chceme, aby se nám děti vyvedly, aniž bychom jako rodiče museli přinášet oběti pro naplnění jejich potřeb. S modlitbou je to podobné. Prostě chceme, abychom to s ní měli přímočaré a snadné.
17.10.2022Po kapkách...
Tak se do toho pusťme a formulujme si prostou pravdu, před kterou ale často zavíráme oči: Některé modlitby fungují a jiné nikoli. Proč nás to překvapuje a rozčiluje? Některé diety fungují, ale většina jich nefunguje, to ve skutečnosti nepřekvapuje nikoho. Prostě hledáme takovou, která na nás fungovat bude. Některé investice vynášejí a jiné ne, hledáte takový program, který vám bude fungovat. Některé školy jsou úspěšné, jiné vůbec, doufáte, že se vám pro vaše dítě podaří najít tu pravou. Tak to prostě v životě chodí. Můžete uvést nějakou oblast, kde je tomu jinak? Modlitba nás staví před strašlivé dilema. Chceme se modlit, máme to v povaze. Zoufale chceme věřit, že nám Bůh přijde na pomoc. Když se ale zdá, že nepřichází, jak to na nás působí? Myslím, že Bůh je v tomto dilematu přítomen. Věřím, že nás chce přivést k pravdivým, spolehlivým odpovědím.
16.10.2022Radio Proglas
V týdnu od 17. října se můžete těšit například na Knihovničku o publikaci Filemonovi. Úvahy o křesťanské svobodě.
Více informací...
14.10.2022Po kapkách...
Nejsi-li nic, nesmíš zapomínat, že Ježíš je všechno, proto musíš ztratit své malé nic v jeho nekonečném všem a nemyslet už na nic než na toto jedinečně láskyhodné všechno.
13.10.2022Po kapkách...
Stejně jako slunce svítí současně na cedry i na každou květinku, jako kdyby byla na zemi jen ona, tak i náš Pán se zabývá každou duší zvlášť, jako kdyby neměla sobě podobné.
12.10.2022Čtenářský deníček
Cesta lesy

To, co způsobilo zmatení jazyků, nebyla prostá touha dotknout se nebes. Příčinou, proč se to stalo, byla lidská pýcha, nezměrná touha člověka po moci a bohatství. A lidé se od té doby příliš, nebo skoro vůbec nezměnili. A tak hradby jazyků, strachu a nepochopení trvají po celé dlouhé věky.
Více informací...
12.10.2022Po kapkách...
Bůh chtěl vytvořit velké světce, kteří mohou být přirovnáni k liliím a růžím. Ale vytvořil také menší, a ti se musí spokojit s tím, že jsou sedmikráskami nebo fialkami, že jsou určeni, aby byli potěchou pro oči Pána Boha, když si je položí k nohám. Je přece vlastností lásky, že se sklání. Tím, že Pán Bůh takto sestupuje, ukazuje svou nekonečnou velikost.
11.10.2022Po kapkách...
Být malý ještě znamená vůbec si nepřičítat ctnosti, které konáme, a nemyslet si, že jsme něčeho schopni, ale uznávat, že Bůh vložil tento poklad do ruky svého malého dítěte. Konečně to znamená vůbec nepozbývat odvahu kvůli svým chybám, protože děti často upadnou, ale jsou příliš malé, než aby si hodně ublížily.
10.10.2022Čtenářský deníček
Daleko v srdci. Memoáry

Osočovat mámu s tátou za to pako, které se ze mě stalo, je otřelá věc, člověk si z toho moc nevezme, a pokud ano, pozbývá to s věkem na ceně. Myslím, že lepší je sestavit seznam „poděkování“. Takový, jaký najdete vzadu v knize, kterou napsal někdo, kdo má hodně známých – nebo se jenom pokorně ucházel o přízeň.
Více informací...
10.10.2022Po kapkách...
I u chuďasů se dává dítěti, co potřebuje, jakmile však vyroste, už ho otec nechce živit a řekne mu: Teď pracuj, můžeš být soběstačný.
9.10.2022Radio Proglas
V týdnu od 10. září se můžete na Proglasu například těšit na první vysílaní dětského rozhlasového kroužku Sluchátko v Barvínku.
Více informací...
9.10.2022Po kapkách...
Zůstat před Bohem malým dítětem znamená poznat svoji nicotu, očekávat vše od Boha, jako malé dítě očekává vše od svého otce; ničím se neznepokojovat, vůbec si nezískávat jmění.
8.10.2022Po kapkách...
Chtěla bych nalézt zdviž, která by mě vynesla až k Ježíši, poněvadž jsem příliš malá, abych mohla stoupat po drsném schodišti dokonalosti. Zdviž, která mne má vynést do nebe, to je tvá náruč, Ježíši! Proto nepotřebuji růst, naopak, musím zůstat maličká, menšit se čím dál tím víc.
7.10.2022Po kapkách...
Musím se snášet taková, jaká jsem, se všemi svými nedokonalostmi. Ale chci hledat prostředek, abych šla do nebe cestičkou hodně přímou, krátkou, cestičkou docela novou.
6.10.2022Po kapkách...
Opravdu, stačí se ponížit a s láskou snášet své nedokonalosti. V tom spočívá pravá svatost! Chyťme se za ruce a pospěšme na poslední místo. Nikdo s námi nebude soupeřit.
5.10.2022Po kapkách...
Nikdy nevyhledávejme to, co se zdá velké v očích smrtelníků. Jediné, co nevzbuzuje závist, je poslední místo. Kdybychom se ještě stále pokoušeli o něco velkého i jen pod záminkou horlivosti, Ježíš nás nechá samotné.
4.10.2022Po kapkách...
Svatost nesestává z toho či onoho počínání. Spočívá v dispozici srdce, která nás činí pokornými a malými v náruči Boží, jež si je vědoma své slabosti a až opovážlivě důvěřuje v Otcovu dobrotu.
3.10.2022Po kapkách...
Láska je znamenitá cesta, která vede bezpečně k Bohu. Ježíši, co na tom záleží, že padám každou chvíli, vidím tak svoji slabost, a to je pro mě velká výhra.
2.10.2022Radio Proglas
V týdnu od 3. října nás čekají programové změny. Na Proglasu se můžete těšit na inovované i zbrusu nové pořady.
Více informací...
30.9.2022Čtenářský deníček
Skautské vize. Kniha rozhovorů s osobnostmi nejen o skautingu

Skauting by měl dávat základy, ne návod, ale základy pro to, aby si člověk vybudoval přátelství na celý život, naučil se být zodpovědný i za tu malou skupinu, kterou vede nebo ve které vyrůstal, nesl svůj díl odpovědnosti a nebál se nést tuto zodpovědnost i dál do života. Spíš než skautingu bych popřála rodičům, kteří mají děti ve vhodném věku, aby pochopili, že dítě nezíská víc, když bude umět dva jazyky navíc nebo když bude umět jezdit na koni a hrát golf. Dítě nejvíc získá, když kromě vědomostí bude mít hlavně i sociální dovednosti. A ty nejlépe získá v dobře vedeném skautském oddílu. Umět se dohodnout, poslechnout druhého, vydržet často i těžší podmínky, být tolerantní a přátelský. Ve skautu člověk se skupinou vyrůstá od dětství a postupně přebírá odpovědné role. Nikdy to nemůže nahradit, když dítě pojede jednou na tábor nějaké organizace, kde se bude učit třeba anglicky, a příští rok pojede s jinou organizací, kde se bude učit třeba jezdit na koni
Více informací...
29.9.2022Biblické fotostřípky
   Nespoléhejte na mocné – smrtelník nikoho spasit nemůže.

Zl 146,3
Více informací...
29.9.2022Po kapkách...
Kdybyste věřili v mou moc, měli byste více naděje. Věř v lásku a to stačí. Samozřejmě že ti pomohu, pros mě o to.
28.9.2022Po kapkách...
Přinášeli mi nemocné a slabé. Cožpak není tvoje láska ke mně často nemocná a slabá? A cožpak jsem neuměl křísit mrtvé?
27.9.2022Po kapkách...
Vystup až k srdci svého Boha. Vzpomeň na nesmírná utrpení, o kterých věděl předem a která jedno po druhém předem přijal a předem vytrpěl. Ponořuj se často, přivinutá na jeho srdce, do tohoto rozjímání. Nemyslíš, že to posílí tvou ubohou lásku? Svěř ji mně.
26.9.2022Po kapkách...
Snaž se mě vidět ve všech malých i velkých událostech. A jestliže z mé ruky všechno přijmeš, pochopíš, jak nesmírná je Boží péče. Jak se ti bude něžná a milující...
25.9.2022Radio Proglas
V týdnu od 26. září se můžete těšit například na pořad Svatováclavská úcta v Novém Jičíně nebo na mimořádnou mši svatou u příležitosti slavnosti sv. Václava.
Více informací...
24.9.2022Čtenářský deníček
Myslící srdce. Dopisy z let 1941–1943

Kdybychom z táborů, ať už kdekoliv na světě, vyšli jen se svým tělem a ničím dalším než s tím, bylo by to příliš málo. Nejde přece o to, aby si člověk na úkor všeho zachoval život, ale o to, jak si ho člověk zachová. Někdy si myslím, že každá nová situace, ať už v dobrém, nebo špatném smyslu, v sobě přináší možnost obohacení.
Více informací...
24.9.2022Po kapkách...
Věříš opravdu tomu, co mi říkáš? Ponoř se, ponoř se do víry. Žij vírou stále intenzivněji. Mluv se mnou, jako bys mě viděla, Vždyť víš, že tu jsem. Najdeš mě, ať se nacházíš kdekoliv. Cožpak nejsme spolu?
23.9.2022Po kapkách...
Jaké barvy mohou mít má slova, ne-li barvy lásky? Zdá se ti, že se opakuji, není snad ale láska vždy nová? A co teprve Boží láska... budete z ní žít celou věčnost. Umíš si představit, jak je silná, sladká, okouzlující a pronikavá? Viděla jsi v mém utrpení plody této lásky, které přesahují všechno, co by sis kdy dokázala představit. Odvážila by ses kdy myslet na to, že by Bůh mohl zemřít za své stvoření? A jakou smrtí!
22.9.2022Po kapkách...
Říkej mi: "kdy mě uzdravíš, můj velký Příteli, z toho a toho?" Stávej se malou, když na to myslíš. Ukryj všechny své ošklivosti v mém srdci. Víš, že je jako nemocnice - z nemocnice se lidé někdy vracejí uzdraveni. Měj ve mě důvěru, protože jsem tvůj velký Přítel. Moje pomoc se nikdy nevyčerpá.
21.9.2022Po kapkách...
Duše, která se ke mně snaží přiblížit skrze své námahy a oběti, získává jakoby novou podobnost se mnou. Někteří lidé tak usilovně napodobovali Kristovu milovanou tvář, že v nebi vypadají jako mé druhé já. Jaké slávy tím dosáhli! Každý váš skutek má totiž odezvu jak na nebi, tak v pekle. To jsou ony velké pravdy. Rozjímej o nich na mém srdci.
20.9.2022Po kapkách...
I přes všechna zdánlivá potěšení je štěstí jedině ve mně. Když jsem stvořil člověka, vložil jsem do něj smysl pro pravdu, neboť jsem ho stvořil ke svému obrazu. Když do jeho svědomí vstoupí hřích, přestane mi být podobný a začne být ošklivý. Duše, která se ke mně snaží přiblížit skrze své oběti a námahy, získává jakoby novou podobnost se mnou.
19.9.2022Čtenářský deníček
Na čem záleží. Rozhovory s Franzem Kettem o jeho životě a pedagogice

„Tati, proč svítí měsíc tak jasně?“ Já, učitel, hrdý na zájem dítěte, jsem mu začal vysvětlovat fyzikální definici. Po chvíli mě přerušil slovy: „Už vím! Měsíc svítí, abychom našli cestu domů!“ Matthias se neptal po stavu a fungování věcí, ale po jejich smyslu. Ten je přítomný ve všem, co zažíváme. Schopnost rozeznávat ho je dobré cvičit. Je dobré nad ním hloubat, podobně jako objevujeme a zkoumáme, jak co funguje.
Více informací...
19.9.2022Po kapkách...
Ano, já jsem Pravda. Hřích, to je lež, omyl, temnota. Každá ctnost je pravda, touha po dobru, práce pro spravedlnost, pravdu. Později uvidíš, že to jediné, co má cenu, je Bůh. Nepřisuzuj tedy žádnou důležitost tomu, co není Bůh. I přes všechna zdánlivá potěšení je štěstí jedině ve mně.
18.9.2022Radio Proglas
V týdnu od 19. září se můžete například těšit na tři živé koncerty z našeho Koncertního studia.
Více informací...
18.9.2022Po kapkách...
Hesed je smlouva odkazující na nejhlubší možnou věrnost. Nečeká na vyznání lásky z druhé strany. Nehledá důvody k milosrdenství v druhém člověku. Nezapomeň: byl jsi napůl mrtev a někdo tě zvedl z cesty, ošetřil tvé rány a navrátil tě k životu. A nyní pohleď na Ježíše a už se dál na nic neptej. "Jdi a jednej také tak."
17.9.2022Po kapkách...
Častokrát se s heroickým úsilím snažíme překračovat bariéry nenávisti, načež narazíme na zeď ještě vyšší, než je ta, již jsme přišli zbořit. Stálo to vůbec za to snášet všechna ta vnitřní muka a vystavovat se takovému pokoření? Mělo smysl se kompromitovat, jestliže nebylo dosaženo dobrého cíle?
16.9.2022Po kapkách...
Milosrdenství si neklade podmínky. Toužíš po usmíření? s nabídkou odpuštění máš vyjít ke svému nepříteli více než sedmdesát sedmkrát. Ale i kdyby se na tebe nikdo neobrátil s prosbou o odpuštění ani tě nikdo neprosil o pomoc, nebo by dokonce naplival do tvé napřažené ruky - přestaneš být věrný této smlouvě, kterou sis zvolil?
15.9.2022Po kapkách...
Není to tedy naše věrnost, co má Hospodina přimět k tomu, aby byl vůči nám dobrý, ale jeho vnitřní věrnost sobě samému. Proto hesed (milosrdenství) překračuje všechny hranice nepřátelství, tak jako Samaritán, který zachránil život svému nepříteli, na nic se ho přitom neptal, nekladl si podmínky, pro svou pomoc si nestanovil žádné limity ani zásady.
14.9.2022Biblické fotostřípky
   ...nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu...

Flp 2,6
Více informací...
14.9.2022Po kapkách...
Milosrdná láska zrozená z Boží věrnosti sobě samému (svému vlastnímu závazku) nás proto navrací k životu - o tom pojednává podobenství o milosrdném Samaritánovi. Díky Kristovu kříži s ním každý z nás ve svém křtu uzavřel smlouvu. Bůh zůstává věrný svému slovu a vždy vůči nám projevuje svou dobrotu, protože nemůže popřít sám sebe. Projevuje své milosrdenství navzdory našim nejtěžším zradám.
13.9.2022Po kapkách...
Postoj Boha vůči "dobitému" stvoření je právě starostlivost. Reakce Samaritána byla totiž mnohotvárná, komplexní. Nešlo o jeden skutek, nebyla jen výsledkem chvilkového vzplanutí. Pustil se do náročného úkolu, který mu nepřišel zrovna vhod, ale kdyby ho nevykonal, těžce by zatížil své svědomí. Z toho vidíme, že Boží péče o člověka se nedá vyčíslit, je nezměrná a nevyčerpatelná.
12.9.2022Po kapkách...
"Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky?" ptá se obrácených Židů ve svém listu apoštol Jakub. "Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Jděte v pokoji - ať vám není zima a nemáte hlad" - ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá." Toto ponaučení navazuje na podobenství o milosrdném samaritánovi, který se nespokojil s tím, že by soucitně potřásl hlavou a šel dál, ale postaral se o zbitého člověka.
12.9.2022Radio Proglas
V týdnu od 12. září se můžete těšit například na pořad Za 5 pět o šetrnosti nebo Folklorní okénko o Istrii a Dalmácii.
Více informací...
11.9.2022Po kapkách...
Kromě ohnisek hříchu existuje také ohnisko lásky. Záleží na tom, do čeho foukáš, co budeš rozdmýchávat - takový oheň se rozhoří. Takovým ohněm se necháš strávit. A nepřijmeš-li uhlík podávaný kleštěmi z oltáře, oheň lásky neroznítíš.
10.9.2022Po kapkách...
Propast nenávisti může být zasypána pouze osobní zkušeností, kdy otevřeš oči a spatříš, že žiješ jen díky tomu, jemuž ses stavěl na odpor, kterého jsi považoval za svého nepřítele. Děje se tak bez jakékoli zásluhy z naší strany, dokonce bez jakékoli prosby či přemlouvání.
9.9.2022Po kapkách...
Dotýkáme se zde samého kořene Božího milosrdenství: Bůh nemá žádné iluze, pokud jde o náš stav, ani co se týče našeho vztahu k němu, přesto přichází, aby ošetřil naše rány - rány svých nepřátel!
8.9.2022Biblické fotostřípky
   Já však jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Zase tě usadím ve stanech jako za dnů, kdy jsem se s tebou setkával.

Oz 12,10
Více informací...
8.9.2022Po kapkách...
Milosrdenství je láska, která nežádá nic na oplátku. Není ho zapotřebí tam, kde panuje pokoj, ale tam, kde zuří válka, nikoli mezi přáteli, nýbrž mezi úhlavními nepřáteli. Ježíš nás tedy miluje jako své nepřátele - navzdory tomu, že se umíněně zaplétáme do nástrah smrti a stáváme se oběťmi našich osobních lupičů. Ježíš přišel na svět pro nás - navzdory našem hříchu, a ne kvůli němu!
7.9.2022Čtenářský deníček
Válka na Ukrajině: kontext

Krátké uvedení do tématu války na Ukrajině pro mě bylo v mnohém přínosem. Stručně a jasně mi uvedlo některé souvislosti, které jsem sice tušila, ale neuvědomovala jsem si je v celé šíři. Plně mi vyhovoval i autorův – místy až břitký – styl. Protože ať chceme, nebo ne, válka na Ukrajině není a ještě dlouho nebude nějakou unylou romancí, ale bouřlivým konfliktem, který maří a ovlivňuje lidské životy, a tak k ní taky musíme přistupovat.
Více informací...
7.9.2022Po kapkách...
Abychom byli důslední ve výkladu podobenství: dříve, než v milosrdném Samaritánovi spatříme Boha, musíme přistoupit a to, že zbitý člověk jsem já sám. Já sám - čili každý z nás bez výjimky. To znamená, že nejsme "rodáci" Pána Boha. Jsme jeho nepřátelé - on se sklání nad ranami svých protivníků, jimiž jsme my. Neklade si žádné podmínky. Zachraňuje nás před smrtí, ruší naše otroctví a probouzí nás k životu. A děje se tak za obrovskou cenu.
5.9.2022Po kapkách...
Ve vztazích mezi Židy a Samaritány převládala nenávist. Propast mezi těmito národy byla veliká. Samaritánův skutek, popsaný Ježíšem, je tedy vrcholným projevem lásky k nepřátelům, překonáním nepřátelství, ponížením se před nepřítele. Ošetřit jeho rány znamená zachránit život svému úhlavnímu nepříteli. Jaký z toho může mít někdo prospěch? K čemu taková láska?
4.9.2022Radio Proglas
V týdnu od 5. září se můžete na Proglasu například těšit na pořad o záchraně kadidlovníků nebo pokračování seriálu Muzika v krvi v rámci Folklorního okénka.
Více informací...
2.9.2022Po kapkách...
Nejsme tím, čím bychom mohli a měli být. Neustále selháváme. Je v nás pýcha, žádostivost, závist, v každém z nás se najde něco nečistého. Těmto hlubokým ranám, jež jsme utržili, se v náboženské hantýrce říká hříšná žádost, sklon ke hříchu. To je špatná, i když pravdivá zpráva: rány, které nás uvnitř pálí, způsobují, že jsme mrtví v mnoha rozměrech našeho lidství. Ale právě k nám, napůl mrtvým, bolestně osamoceným, přichází milosrdný Samaritán.
1.9.2022Po kapkách...
Křesťanství si uvědomuje, do jaké míry je člověk vnitřně rozpolcený, a dobře ví, že (pouze!) cesta pěstování ctností není adekvátní odpovědí na tyto trhliny. Lidé totiž poměrně snadno pojímají dobré úmysly, ale mnohem hůř je proměňují ve skutky. Nejsme tím, čím bychom mohli a měli být.
31.8.2022Po kapkách...
Ať chceme nebo ne - zůstáváme otroky. Jsme napůl mrtví, napůl živí. Neboť i naše hříchy i zlo, jehož se dopouštíme, závislosti, které nás ovládají, to vše z nás vysává život. Ležíme pak osamoceni na kraji cesty, nazí a zranění.
30.8.2022Po kapkách...
Ale neklamme se: neexistuje člověk, který by dokázal tyto nepřátele přemáhat. Jsme od nich celí potlučení. Já rovněž. Někdy víc a někdy míň. Býváme však oloupeni o všechno a zůstáváme úplně nazí, tak jako ten zbitý člověk v podobenství. V těch dobách chodit nahý znamenalo být otrokem. Oblečením člověk manifestoval svou důstojnost, o niž byli otroci připraveni. Právě jejich nahota toho byla důkazem.
29.8.2022Po kapkách...
A přitom ani svět, ani satan nemají tak ničivý potenciál vůči lidem jako sám člověk. Člověk, který žije svévolně a následuje výhradně své vlastní choutky, sám si rozhoduje o tom, co je dobré a zlé...Člověk zamilovaný do sebe.
28.8.2022Radio Proglas
V týdnu od 29. srpna se můžete například těšit na nové disciplíny v Ranním zívačku nebo první část seriálu Roztroušená inspirace.
Více informací...
28.8.2022Po kapkách...
My ale umanutě uvažujeme jinak: za všechno zlo obviňujeme svět. Svět je zlý, prohnilý a nepřátelský. Za všechno můžou politici, média, zednáři... a možná ještě cyklisti! Tělo (sebe) obviňovat nebudeme, nemůžeme se přece stavět proti sobě. Satana také ne - ostatně v mnoha případech ho nelze dobře identifikovat, vždyť je otcem lži a působí skrytě.
27.8.2022Po kapkách...
Ve shodě se svatým Janem od Kříže přitom bratr Albert Chmielowski tvrdí, že mezi těmito třemi nepřáteli bychom se měli nejvíce obávat těla. Těla - neboli sami sebe. "Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu to nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje? Co vychází člověka, to ho znesvěcuje."
26.8.2022Po kapkách...
Tradice církve nám připomíná, že je tu trojí velký nepřítel: tělo, svět a ďábel. Právě tito nepřátelé na nás dorážejí při cestě životem. A navíc se druží mezi sebou. Když zaútočí jeden, druhý mu okamžitě přispěchá na pomoc. Nelze tedy bojovat jen na jedné frontě. Jinak se stane to, před čím nás varoval Ježíš: nečistý duch vyjde z člověka, ale když se vrátí a nalezne svůj dům "prázdný, uklizený a vyčištěný", přivede s sebou sedm jiných duchů, takže "konce toho člověka jsou horší než začátky".
25.8.2022Čtenářský deníček
Životice. Obraz (po)zapomenuté tragédie

Začne novou modlitbu. Za svého syna, za toho nebohého chlapce u cesty, za všechny další mrtvé, kterých musí být ve vsi spousta, protože celé dvě hodiny se ozývají výstřely. Pozvolna se vzdalují a slábnou, jak se vrahové přesunují směrem k Suché. Možná na něho zapomenou. Možná to nakonec dobře dopadne, upíná se k toužebné myšlence. A pak se objeví černý vůz. Mine mrtvého chlapce a zastaví kousek za ním. Ze dveří vystoupí Dorek.
Více informací...
25.8.2022Biblické fotostřípky
   Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

Iz 55,1
Více informací...
25.8.2022Po kapkách...
Obrácení nelze odkládat na později. I kdybys měl na starost tisíc neodkladných věcí, musíš využít tuto jedinečnou chvíli. Buď připraven nyní, dnes, protože zítřek nemáš ve své moci.
24.8.2022Po kapkách...
Kairos - čas spásy: Kdyže má nastat? Dnes! Nyní. V tuto chvíli. Ježíš říká Zacheovi: dnes musím zůstat v tvém domě. Nepromarni tuto přítomnou chvíli, neboť v ní se ukrývá tvá chvíle milosti. Okamžik, který se může stát věčnou spásou.
23.8.2022Po kapkách...
Právě v Lukášově evangeliu nacházíme líčení Ježíšova setkání s hříšnou ženou, která mu pomazala nohy vzácným olejem, epizodu s vrchním celníkem Zacheem a zprávu o dobrém lotrovi, jenž projevil soucit s lotrem na kříži. Pouze Lukáš nám zaznamenal dvě nejkrásnější Ježíšova podobenství o Božím milosrdenství. První pojednává o milosrdném samaritánovi a druhé o milosrdném otci a dvou bratrech. Obě ukazují, jak vypadá setkání člověka s Bohem.
22.8.2022Po kapkách...
Milosrdenství je radikální téma. Ukazuje se, že pokud vůbec chápeme, co to milosrdenství znamená, a chceme-li ho uskutečňovat ve svém životě, vděčíme za to Bohu. Neexistuje jiný důvod našeho milosrdenství vůči druhým než to, že jsme nejprve sami zakusili milosrdenství Boží.
21.8.2022Radio Proglas
V týdnu od 22. srpna vám například nabídneme vzpomínkový pořad s nedávno zesnulým Mons. Karlem Exnerem.
Více informací...
21.8.2022Po kapkách...
Vstát, aby se sloužilo, jít ven, starat se o druhé a tvořit: to jsou typické hodnoty mladých lidí. Vyzývám všechny, aby je praktikovali...
20.8.2022Po kapkách...
Povzbuzuji vás všechny, abyste žili v každodenním zasvěcení Panně Marii, a ona vám pomůže růst jako tým a sdílet přijaté dary v duchu dialogu a vzájemného přijetí.
19.8.2022Po kapkách...
Když člověk přijme do svého života Marii, Matku, nikdy neztratí střed, kterým je Pán. Protože Maria nikdy neukazuje na sebe, ale na Ježíše a na své bratry a sestry.
18.8.2022Po kapkách...
V této virtuální době a následné osamělosti, do které se mnozí vaši vrstevníci dostávají, jste se rozhodli růst jako tým. Jděte vpřed, stavte mosty, hrajte jako tým!
17.8.2022Po kapkách...
Nikdo nemůže říci: "Zachraňuji se sám." Všichni jsme ve vztahu, abychom se naučili být týmem. Bůh chtěl vstoupit do této dynamiky vztahů a přitahuje nás k sobě ve společenství, dává našemu životu plný smysl identity a sounáležitosti.
16.8.2022Po kapkách...
Prožíváte zkušenost týmu, skupiny. To je dar, ne samozřejmost! Být součástí společenství, rodiny rodin, které předávají žitou víru, je velký dar!
15.8.2022Po kapkách...
Chtěli jste z mých úst slyšet, že svatá Matka církev miluje každého z vás a počítá s ním. A je to tak! Církev miluje to, co miloval Ježíš.
14.8.2022Radio Proglas
V týdnu od 15. srpna se můžete na Proglasu těšit například na pořad s misionářem milosrdenství P. Davidem Horáčkem.
Více informací...
14.8.2022Po kapkách...
Na konci našeho života nás Bůh požádá, abychom vydali počet ze statků, které nám svěřil. Bdělost tedy obnáší také odpovědnost – tedy věrné zachování a správu oněch dober. Obdrželi jsme přemnohé: život, víru, rodinu, vztahy, práci, ale též místa, kde žijeme, naše města, stvoření. Tolik jsme toho dostali. Zkusme si položit otázku, zda pečujeme o toto dědictví, které nám Pán odkázal? Chráníme jeho krásu, anebo těchto věcí užíváme jen pro sebe či kvůli momentální osobní výhodnosti?
13.8.2022Po kapkách...
Vědomí toho, že Pán nad námi ve své lásce bdí, nás ovšem neopravňuje ke spánku a lenosti! Naopak, podněcuje nás k bdělosti a pozornosti. Milovat totiž znamená dbát na druhého člověka, všimnout si jeho nouze, projevit ochotu k vyslechnutí a přijetí, prokázat připravenost.
12.8.2022Biblické fotostřípky
   Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi.

Iz 65,17
Více informací...
12.8.2022Po kapkách...
Ježíš nás naopak ujišťuje: „Nebojte se!“ Důvěřujte Otci, který vám chce dát vše, co doopravdy potřebujete. Daroval vám už svého Syna a Království, ustavičně vás provází a denně se vás ujímá. Nebojte se: to je ona jistota, k níž máme přilnout srdcem. Nebojte se.
11.8.2022Po kapkách...
Někdy vnímáme, že jsme uvízli v pocitech malomyslnosti a úzkostlivosti. Obáváme se, že neobstojíme, že se nám nedostane uznání a lásky, že se nám nepodaří uskutečnit naše plány a nikdy nebudeme šťastní. Trmácíme se tedy, abychom našli řešení a prostor k vyniknutí, hromadili statky a bohatství, získali své jistoty, ale jak to nakonec dopadá? V konečném důsledku pak žijeme v trvalém strachu a úzkostlivosti.
10.8.2022Po kapkách...
Vyjdeme-li ráno z domu s myšlenkou na Ježíšovo slovo, den jistě získá tón poznamenaný tímto slovem, které má moc řídit naše jednání podle toho, co chce Pán.
9.8.2022Po kapkách...
Někdy začínáme své dny automaticky, děláme věci... jako slepice. Ne. Svůj den musíme začít nejprve pohledem na Pána, krátce se zastavit u jeho slova, ale ať je to inspirace pro celý den.
8.8.2022Po kapkách...
Nechme se těmito stránkami zpytovat a ptejme se sami sebe, jak se daří našemu životu, mému životu, zda je v souladu s tím, co říká Ježíš, nebo ne. Ptejme se především sami sebe: když začínám svůj den, vrhám se bezhlavě do věcí, které mám udělat, nebo nejprve hledám inspiraci v Božím slově?
7.8.2022Radio Proglas
V týdnu od 8. srpna se můžete těšit například na přímý přenos závěrečné mše svaté z Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové, odkud vám během konání této akce nabídneme i živé vstupy.
Více informací...
7.8.2022Po kapkách...
Bratři a sestry, využijme tento prázdninový čas k tomu, abychom se zastavili a naslouchali Ježíši. Dnes je stále obtížnější najít volné chvíle k meditaci. Pro mnoho lidí je pracovní rytmus frenetický a únavný. Letní období může být také cenné pro otevření evangelia a jeho pomalou četbu, beze spěchu, každý den jeden krok, jeden malý úryvek evangelia. To nás přivádí k Ježíšově dynamice.
6.8.2022Po kapkách...
To nic neubírá na hodnotě praktického nasazení, ale nemá předcházet naslouchání Ježíšovu slovu, nýbrž z něj musí vycházet, musí být oživováno jeho Duchem. V opačném případě se redukuje na povyk a rozčilování se nad mnoha věcmi, redukuje se na sterilní aktivismus.
5.8.2022Po kapkách...
Ježíšovo slovo není abstraktní, je to učení, které se dotýká života a utváří ho, mění ho, osvobozuje ho od otupělosti zla, uspokojuje a vlévá radost, která nepomíjí: Ježíšovo slovo je tou nejlepší částí, tou částí, kterou si vybrala Maria. Proto ji dává na první místo: zastaví se a naslouchá. Zbytek přijde později.
4.8.2022Po kapkách...
Evangelium říká: "Maria seděla u Pánových nohou a naslouchala jeho slovu" (v. 39). Všimněte si: neposlouchala ve stoje a nedělala u toho něco jiného, ale seděla u Ježíšových nohou. Pochopila, že není hostem jako ostatní. Na první pohled se zdá, že přišel přijímat, protože potřebuje jídlo a přístřeší, ale ve skutečnosti nám Mistr přišel dát sám sebe skrze své slovo.
3.8.2022Po kapkách...
Marie si uvědomila, že existuje "lepší stránka", která má být na prvním místě. Všechno ostatní přichází jako voda tekoucí z pramene. A tak se ptejme: co je to ten "lepší díl"? Je to naslouchání Ježíšovým slovům.
2.8.2022Po kapkách...
Ptejme se, proč Pán, ačkoli oceňuje velkorysou starostlivost Marty, říká, že Mariin postoj je lepší. Zdá se, že Martina "filozofie" zní: povinnost na prvním místě, potěšení na druhém. Pohostinnost se totiž neskládá z krásných slov, ale vyžaduje, aby člověk přiložil ruku k dílu, aby udělal vše pro to, aby se host cítil vítaný. To Ježíš velmi dobře ví. A skutečně uznává Martino odhodlání. Chce však, aby pochopila, že existuje nový řád priorit, odlišný od toho, kterým se do té doby řídila.
1.8.2022Po kapkách...
Ježíš mnohokrát převrací náš způsob myšlení. Ptejme se, proč Pán, ačkoli oceňuje velkorysou starostlivost Marty, říká, že Mariin postoj je lepší. "Marto, Marto, ty se trápíš a staráš o mnoho věcí, ale je třeba jen jedné. Maria si vyvolila to lepší, co jí nebude odňato" (Lk 10,41-42).
31.7.2022Po kapkách...
Musíme najít způsob, jak ukazovat školákům, že peníze nejsou jen tak něco. Právě doma se mají naučit poznávat hodnotu peněz. Když jsem byl ještě kluk, otec i matka mi vštěpovali, že peníze mají sloužit druhým. výchova hraje obrovskou roli. štěstím mého života bylo, že jsem jako kluk vyrůstal v chudobě. Peníze musejí sloužit lásce. Bez toho nebude mír, štěstí, harmonie. Změňme se, zkusme žít jinak, naučme se na sebe zapomínat, dávat ostatním, osvojme si větší otevřenost vůči druhým, neomezenou velkorysost.
31.7.2022Radio Proglas
V týdnu od 1. srpna na Proglasu uslyšíte například pořad o Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové.
Více informací...
30.7.2022Po kapkách...
Bohatství je jako zdraví. Jeho nedostatek způsobuje trápení, ale jeho dostatek nezaručuje štěstí. Když si z něj člověk udělá boha, stanou se peníze tyranem, který vysušuje srdce, ohlušuje a oslepuje. Naučme se zachovávat určitý odstup ve vztahu k penězům, uchovejme si určitý svobodný prostor.
29.7.2022Po kapkách...
Je důležité vzájemně se vidět, mít se rádi, vynadat si přímo. Říkat si věci do očí je daleko lepší. Je čas chválit "umění společného života".
28.7.2022Po kapkách...
Rychlost a zmnožení informací přesahují naši schopnost reflexe a úsudku a nedovolují nám vyjadřovat se rozvážně a správně sami o sobě. Obklopení komunikačními prostředky nás dezorientuje, místo aby nám pomáhalo růst. Touha vnořit se do "digitálního světa" končí tím, že nás izoluje od našich bližních, od sousedů, od našich nejbližších. Nemluvě o těch, kteří z nejrůznějších důvodů nemají přístup k sociálním sítím a dalším prostředkům.
27.7.2022Čtenářský deníček
27 smrtí Tobyho Obeda

Toto neradostné čtení přece jen přináší záchvěv naděje. Naděje v podobě papeže Františka i kanadského premiéra Trudeaua, kteří se po letech veřejně omluvili a požádali o odpuštění. Se zástupci „přeživších“, jak jsou v Kanadě označováni, se osobně setkali a objali se navzájem. Protože jenom pravda a pokora může léčit rány.
Více informací...
27.7.2022Po kapkách...
Možná máme strach z odpovědí, a to kvůli závazkům, které by z nich mohly vyplývat, a proto, že nám mohou naznačovat, že bychom měli změnit své jednání.
26.7.2022Po kapkách...
Dej prázdniny hluku. Ticho v sobě nese neuvěřitelnou sílu. Takovou, jaká nám umožňuje tázat se sami sebe. Otázky: "Co udělám se svým životem?" "Co mě pudí k jednání?" můžeme potlačovat celý život, jestliže se budeme tvrdohlavě honit za nejrůznějšími zdánlivě důležitými věcmi, aniž bychom se zabývali sami sebou. Odmítneme pak ale na tyto životně důležité otázky odpovídat.
25.7.2022Biblické fotostřípky
   Co člověk nejvíc potřebuje k životu, je: voda, oheň, železo a sůl, bílá pšeničná mouka, mléko a med, šťáva z hroznů, olej a oděv.

Sir 39,26
Více informací...
25.7.2022Po kapkách...
Ztrať se v horách, ztrať se v lesích, ztrať se v očích své družky nebo druha, svých dětí, ztrať se na těch cestičkách mezi loukami. Ztrať se na dostatečně dlouhou dobu, abys našel sám sebe a také ostatní.
25.7.2022Čtenářský deníček
Smrt na kůru. Román o Adolfu Opálkovi a výsadku OUT DISTANCE

Po přečtení knihy jsem ještě více naplněna obdivem k hrdinům knihy a spolu s autorem „zůstávám zaraženě sedět a nevěřím tomu, jakého hrdinství byli naši předkové schopni a jakou oběť ochotni podstoupit“. A netýká se to jen vojáků, ale husté sítě těch, kdo jim pomáhali – poskytovali ubytování, sháněli oblečení a jídlo v náročné situaci přídělového systému. Ale myslím, že zůstat sedět je málo. Jejich příběh nás vyzývá k tomu v něčem je následovat. Nejsme sice vojáci a nespácháme atentát na říšského protektora, ale ve svých denních rozhodnutích se můžeme zachovat statečně a čestně a v mnohém taky můžeme „bojovat za republiku“. Naše republika to potřebuje – a nejen od vojáků, ale i od „prostých“ občanů.
Více informací...
24.7.2022Po kapkách...
Kdybych ti měl dát úkol na prázdniny, vedl bych tě k opětovnému nalezení lidského rytmu tvého života a těla vyčerpávaného po 11 měsíců v roce. To, co si naplánuješ, tě má nabít na celý další rok, naplánuj to tedy tak, aby ti to přineslo osvěžení.
24.7.2022Radio Proglas
V týdnu od 25. července se můžete těšit například na rozhovor o vztahu křesťanů různých vyznání.
Více informací...
23.7.2022Po kapkách...
Je nezbytné udělat si čas na zpomalení. Odmítněte uspěchanost, vyhraďte si čas pro sebe a žárlivě si ho střežte!
22.7.2022Čtenářský deníček
Holka se sílícím hlasem

Náčelník chodí do kostela. Je členem skupiny Slušní muži. Jak může někdo chodit tak dlouho do kostela, tolik let, a nenajít Boha?“ Velká paní se na to zeptá, jako by byla ztracená a zmatená. „Protože Bůh není kostel,“ řeknu potichu, s bradou dolů. Chci jí říct, že Bůh není betonová budova z kamenů a písku. Že Boha si nemůžeš zavřít do domu a zamknout ho tam na zámek. Chci jí říct, že jedinej způsob, jak se dá zjistit, jestli člověk najdul Boha a schoval si ho do srdce, je podle toho, jak se chová k ostatním lidem, jestli se k nim chová tak, jak říkal Ježíš – s hodně lásky, trpělivosti, slušnosti a odpuštění ...
Více informací...
22.7.2022Po kapkách...
Prázdniny jsou výsadní dobou pro povídání s dětmi. Je třeba dostatečně využívat času a dostat se k tomu podstatnému. Vést dialog neznamená nutně jen mluvit. Gesta, pohledy, chvíle společného sportování i okamžiky oddechu úplně stačí.
21.7.2022Po kapkách...
Naslouchejte opravdově. Vnitřně. Nejde o to, zaslechnout, ale naslouchat, dostávat se do nitra bytosti, objevovat v něm věci, které jsou jinak nesdělitelné.
20.7.2022Po kapkách...
Naslouchat z celého srdce znamená být služebníkem druhého, stát se velmi pokorným. Abychom byli služebníky, musíme sami sebe ochudit. Ten, kdo umí opravdu naslouchat, je velmi osvícenou bytostí, protože je pokorným služebníkem toho, s kým mluví.
19.7.2022Po kapkách...
Naslouchat! Neúnavně naslouchat. Náš svět hyne pro nedostatek naslouchání. Potřebujeme víc než kdy jindy lidi, kteří naslouchají. Naslouchat znamená přijímat druhého z celého srdce, snažit se zachytit veškeré signály, které vysílá.
18.7.2022Po kapkách...
Vyplňte si život samotou, meditací. Využití času pro sebe posiluje osobnost a umožňuje upevnit si své jistoty, Neschopnost být sám člověka destabilizuje, brání mu projevovat svou osobnost a připravit se na život v páru. Mladý dospělý, muž i žena, který ponese svou samotu, než najde partnera, bude prožívat lepší partnerský život než ten nebo ti, kdo nesnesou svou samotu, než se vezmou.
17.7.2022Radio Proglas
V týdnu od 18. července se můžete těšit například na Čtení na pokračování, ve kterém uslyšíte knihu Muži v ofsajdu Karla Poláčka.
Více informací...
17.7.2022Po kapkách...
Na tyto životní otázky si odmítáme odpovídat. Možná máme z odpovědí strach právě kvůli závazkům, které mohou podněcovat, a obratům v jednání, jež mohou navodit.
16.7.2022Po kapkách...
Dnešní svět potřebuje ticho. Ticho v sobě nese neuvěřitelnou sílu. Takovou, která v prvé řadě dovoluje ptát se na sebe. Klást si otázky: "Kdo jsem? Kam směřuji? Co mě vede k jednání?!" Nemůžeme před nimi celý život unikat, když se honíme za vším možným, ale sebe vynecháváme.
15.7.2022Po kapkách...
Prvním receptem na radost je čerpat z jednoduchých a přirozených věcí života. A pak zvolna vařit na mírném ohni. Jsou malá každodenní štěstí, která mohou dohromady vytvořit velkou řeku štěstí.
14.7.2022Po kapkách...
Býváte často ponořeni, ztraceni v minulosti, anebo se zamýšlíte nad budoucností? Pak pociťujete jen výčitky nebo obavy a chybí vám radost ze současné chvíle. Nevidíte čas, který míjí. Mějte rádi hluboce, prožívejte plně přítomné hodiny, oddejte se tomu. Včerejšek není lepší, zítřek neznáme. Jako byste byli stvořeni jen pro jeden den, a to pro dnešek.
13.7.2022Po kapkách...
Nikdy dostatečně nepoděkuji svým učitelům, že mě urputně vedli cestou důsledného plnění povinností. Cestou náročnou, ale královskou. Splněná povinnost pomáhá člověku v sebeovládání a přináší mu nepředstavitelné uvolnění. Takže, rodiče, dejte se do toho a den co den veďte své potomky, aby poznávali krásu splněné povinnosti.
12.7.2022Čtenářský deníček
Opravdová láska

Tato kniha nám dává příležitost naslouchat – podle doporučení autora raději po malých dávkách –, promýšlet jednotlivé příběhy a v jejich světle se zamyslet i nad svými zážitky nebo zážitky našich blízkých. A k tomu si myslím, že nás Robert Fulghum vyzývá celou svou tvorbou – abychom si uvědomovali, jaké sny v životě máme a dělali pro jejich splnění to, co je v našich silách.
Více informací...
12.7.2022Po kapkách...
Přesouvat na zítřek, co se mělo udělat dnes, bývá zdrojem nelibosti a znechucení. Odkládá-li člověk do budoucnosti něco, co bylo plánováno udělat teď, vytváří si jen vratkou osobnost. Stále se tak pokouší dohnat, co měl stihnout.
11.7.2022Biblické fotostřípky
   On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil...

Zl 91,11
Více informací...
11.7.2022Po kapkách...
Pokud po vás požadují, abyste pracovali rychle, pohybovali se rychle, rychle jedli, rychle mysleli..., buďte schopni říct ne! Všechno můžeme dělat s láskou.
10.7.2022Radio Proglas
V týdnu od 11. července se můžete na Proglasu například na speciální prázdninový magazín Barvínku.
Více informací...
10.7.2022Po kapkách...
Váš partner s vámi potřebuje mluvit? Buďte schopni si pro něj udělat čas a naslouchejte mu s veškerou pozorností, jakou si zasluhuje. Raději děláte nejdříve jednoduché věci? Dělejte je tedy až po těch složitějších.
9.7.2022Po kapkách...
Nic neodbývejte. Neradi zametáte? Dělejte to tedy svědomitě. Ani s velkou rychlostí, ani se sebezapřením, jinak byste všechno pokazili. Když jíte, vychutnávejte každé sousto. Zastaví se u vás přátelé? Nejednejte s nimi ve spěchu.
8.7.2022Po kapkách...
Nic není zbytečné. Začínejte i ty nejjednodušší úkoly provádět s láskou a vykonávejte je pak po celou dobu klidně. Prožijete tak zvláštní věci.
7.7.2022Čtenářský deníček
V pavučinách času. Dobrodružný život našich předků

V knize se dočtete například, který český král chodil v zimě sáňkovat na Petřín, který český panovník jako první posílal šifrované dopisy, nebo jak staré jsou v českých zemích problémy s nadměrnou oblibou alkoholu a mnoho dalších zajímavostí z české historie.
Více informací...
7.7.2022Po kapkách...
Pokud si budeme umět vzít ze svých čtyřiadvaceti hodin určitý čas pro sebe, budeme ho umět věnovat i ostatním.
6.7.2022Po kapkách...
Moudrost umožňuje přístup k nejvyšším formám spirituality. Ať už je nám vlastní kultura humanitní, nebo spirituální, moudrost směřuje k tomu, co stojí v našem nitru nejvýš, a tím je touha milovat a být milován. Moudrost je dnes víc než kdy jindy určitým druhem bláznovství. A bláznů se nám nedostává.
5.7.2022Po kapkách...
Moudrý ví, že možná bude mít málo přátel a hodně nepřátel. Jeho věrnost bude těšit ty první, ty druhé dobude jeho tolerance a schopnost soucitu.
4.7.2022Čtenářský deníček
Útěk ze Sibiře

Rufin Piotrowski vypráví v knize Útěk ze Sibiře svůj životní příběh. Při četbě této knihy si můžeme uvědomit, že některé úvahy o Rusku z 19. století jsou bohužel stále aktuální i dnes.
Více informací...
4.7.2022Po kapkách...
Moudrý je si vědom své inteligence, ať je jakákoli, oživuje ji, přitesává, zdokonaluje. Až do posledního dechu. Moudrý cítí, že je obdařen duší. Hledá trpělivě a usilovně smysl svého života. Moudrost vychází ze zkušeností. Ovšem pod podmínkou, že se zkušenost stane odrazovým můstkem k postupu výš.
3.7.2022Radio Proglas
V týdnu od 4. července se můžete těšit na tematické pořady ke slavnosti sv. Cyrila a Metoděje i přenosy z Katolické charismatické konferece.
Více informací...
3.7.2022Po kapkách...
Moudrost znamená ovládat svou sexualitu. Moudrý je lékařem těla i srdce. Bude umět spojit nádheru srdce i sexu v lásce přijímané i dávané. Moudrý je ten, kdo má rád své tělo. Cítí jeho chvění. Pečlivě ho opatruje. Nařizuje mu. Je jeho vládcem.
2.7.2022Čtenářský deníček
Sidra Noach

V knize sledujeme osudy mužů, kteří se sešli v „mužském bytě“ – v bytě, který pro ně poskytl souvěrec Rudolf Reich na pražských Vinohradech. Sejde se zde deset mužů různého stáří (od patnácti do osmdesáti let) i různých životních osudů. Těchto deset mužů tvoří minjan. Sledujeme jejich vynucené soužití – a to jak jejich rozladění z toho, že musí vystoupit ze svých „zažitých kolejí“, tak problémy společného soužití i třeba problémy s tím, jak v nové situaci dodržet všechny pravověrné předpisy své víry. Prostřednictvím různých retrospektiv se také dozvídáme mnoho o jejich minulosti a minulosti jejich rodů – a tak se vydáváme vlastně na exkurzi do historie českých židů v celém 20. století.
Více informací...
2.7.2022Po kapkách...
Moudrost znamená ovládat svůj jazyk. Hloubku moudrosti lze posoudit podle schopnosti naslouchat druhému.
1.7.2022Po kapkách...
Moudrost znamená především řídit svůj život, vybírat si sami, co si máme vybrat, s plným vědomím, ve vnitřním tichu, daleko od každého vlivu, který by nás připravoval o naši svobodu.
30.6.2022Po kapkách...
Dlouhotrvající boj je většinou zapříčiněn tím, že často až příliš pozdě zjišťujeme, že k vítězství nad Bohem není zapotřebí tolik hrubé síly. Stačilo by Bohu říci ano a nechat ho jednat. My se chováme tak, jako bychom museli prolomit zeď nepřátelství či lhostejnosti Boha vůči nám. Avšak jakmile se obrátíme, nenarazíme u něj ani na lhostejnost, natož na nepřátelství, nýbrž jen na horoucí touhu po sjednocení s námi.
29.6.2022Katolík
Dnes se koná slavnostní uvedení biskupa Pavla Konzbula do úřadu
Více informací...
29.6.2022Biblické fotostřípky
   Hospodine, je čas jednat, tvůj Zákon se porušuje.

Zl 119,126
Více informací...
29.6.2022Čtenářský deníček
Nebojme se snít

Potřebujeme, aby se hlásalo, že být laskavý, mít víru a usilovat o společné dobro jsou velké životní cíle, k nimž je třeba odvahy a elánu, zatímco lehkovážná povrchnost a výsměch etice nám nic dobrého nepřinesly.
Více informací...
29.6.2022Po kapkách...
Možná to nevyslovíme nahlas. Možná je naše víra v Boha pevná a zásadová, a to je zajisté velmi dobře. Abychom však mohli naplnit jeho sen, jeho záměr s naším životem, musí se víra stát skutečností, která prostupuje celou naši existenci a řídí všechny naše myšlenky, slova a a činy.
28.6.2022Po kapkách...
Bohem vyřčené "Budiž světlo" na úsvitu stvoření se nesetkalo s žádným odporem, a proto nastalo světlo. Na jaký odpor však naráží jeho slovo v nás! Proto také tak často setrváváme v temnotě. Tím největším odporem je náš egoismus ve všech jeho rafinovaných podobách, kdy jednáme sebestředně a svévolně, kdy se bezděky považujeme za důležitější než Bůh.
27.6.2022Po kapkách...
Nejde o to porazit Boha, ale nechat se jím porazit. Dobrý boj víry spočívá v tom, že se člověk učí stát ve víře. Jde o to, cele se Bohu svěřit do rukou, důvěřovat mu, spolehnout se na něj, zcela se mu odevzdat. Ano, celý ten zápas spočívá v tom, že se člověk učí znovu a znovu kapitulovat před Pánem. Ani Bůh všemohoucí totiž nezmůže nic se svobodou člověka - pokud mu ovšem člověk sám nedá volnou ruku.
26.6.2022Po kapkách...
Do této chvíle jsme "jákobovský zápas" chápali tak, že Jákob zápolil s Bohem, aby si ho získal na svou stranu. Nyní nám však začíná docházet, že Bůh byl od samého začátku na jeho straně. Byl to Hospodin, kdo vyzval Jákoba na souboj, aby ho přiměl pokleknout. Jákob potřeboval "mít poraněný kyčelní kloub", aby se konečně před Bohem sklonil, kapituloval před ním a celým srdcem přešel na jeho stranu.
26.6.2022Radio Proglas
V týdnu od 27. června se můžete těšit na přímý přenos mše svaté s uvedením nového brněnského diecézního biskupa Mons. Pavla Konzbula do úřadu nebo rozhovor s Danielem Hermannem.
Více informací...
25.6.2022Po kapkách...
Obvykle si až v této chvíli uvědomíme, že jsme duchovní boj doposud chápali špatně. Domnívali jsme se, že máme Boha usilovně hledat a dobývat, že máme být dobří a co nejkrásnější, abychom si zasloužili jeho lásku. Připadalo nám, že s ním musíme svádět boj, aby nám požehnal (a my tak byli "požehnaní"), že je třeba se mu dvořit vznešenými modlitbami, aby nám byl nakloněn.
24.6.2022Po kapkách...
V této fázi následování Krista už nejde o to trochu se polepšit, dělat pokroky na cestě k dokonalosti, ale jde prostě o to, abychom zemřeli sobě, slovy apoštola Pavla, máme vydat na smrt člověka starého a obléci člověka nového. Třetí a konečná kapitulace tedy spočívá v tom, že přijmu, že já jsem zcela nezajímavý. Dokonce lze říci, že nezáleží na mé svatosti, ale to jediné potřebné je dovolit Bohu, aby byl svatý ve mně. Nyní skutečně a ochotně nechávám Boha, aby se stal Bohem a Pánem v mém srdci, potažmo v mém životě.
23.6.2022Po kapkách...
Člověku se může zdát, že Bůh se nám naprosto a definitivně vzdálil, někam zmizel. Když jsme prošli nocí smyslů, věřili jsme, že jsme tím objevili pravou identitu: konečně jsme se stali v Bohu "někým", připadalo nám, že že náš duchovní život vzkvétá. Proto náhlá ztráta dosavadního duchovního života (rozuměj: jak jsme ho byli zvyklí prožívat) znamená naprostou krizi identity.
22.6.2022Čtenářský deníček
Winterbergova poslední cesta

Dlouho se zdá, že hlavním tématem je bitva u Hradce Králové, která Winterbergovi, který trpí „záchvaty historie“, prochází srdcem – jeho dva dědečci v ní bojovali proti sobě, každý na jiné straně. Postupně se ale na pozadí těch takzvaných „velkých dějin“ – především druhé světové války a následného odsunu Němců a komunismu v Československu – začínají vyjevovat i „malé dějiny“ – životní příběhy Wenzela Winterberga a Jana Krause.
Více informací...
22.6.2022Po kapkách...
Těm, kdo jsou ochotni bojovat až do konce, nadchází i další noc, kdy se Bůh nenechá nalézat ani na této hlubší úrovni a kdy se ocitne zatemněn i duch člověka: proto se jí říká temná noc ducha. Je nám pobídkou k tomu, abychom se osvobodili od všech svých dosavadních představ o Bohu, od všech svých duchovních "model".
21.6.2022Po kapkách...
Nicméně k takové víře a důvěře může člověk dospět jen tehdy, když se odváží překonat svůj vnitřní odpor, vědomě se vydá na cestu obrácení a osvobození a zbaví se svých vnitřních pout. Nejprve ovšem pout k věcem viditelným, což svatý Jan od Kříže nazývá nocí smyslů. Jde tu znovu o jakousi kapitulaci, o přijetí toho, že Boha již nelze nalézt na povrchu, kde jsme byli zvyklí jej hledat.
20.6.2022Po kapkách...
Avšak modlící se člověk, který se obrací k Bohu v duchu a v pravdě, získává časem nový rozměr svého úsudku. To neproniknutelné tajemství, jemuž nás učí víra, tajemství o Bohu, který svrchovaně používá vše pro své záměry, se stává skutečností zastiňující vše ostatní. Teprve vírou v toto tajemství se člověk "vrací domů" neboli začíná žít jako Boží syn, na něhož se vztahují všechna Boží zaslíbení, včetně stálé Boží přítomnosti: "Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je i tvé".
19.6.2022Biblické fotostřípky
   ...a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu...

Jan 1,14
Více informací...
19.6.2022Po kapkách...
Když se nás Bůh snaží k sobě přitáhnout, častěji si bohužel vykládáme jeho jednání špatně. Máme za to, že je potřeba být realističtí a používat zdravý rozum. Podle čistě lidského úsudku existuje mnoho záležitostí či zkušeností, které protiřečí tvrzení, že bychom za vším měli vidět Boží ruku (jeho vůli nebo přinejmenším jeho dopuštění). Avšak modlící se člověk, který se obrací k Bohu v duchu a v pravdě, získává časem nový rozměr svého úsudku.
19.6.2022Radio Proglas
V týdnu od 20. června se můžete těšit na přímý přenos pořadu Andělové – Boží to poslové z Mezinárodního folklorní festivalu Strážnice.
Více informací...
17.6.2022Po kapkách...
Bůh v jedné chvíli zdánlivě ustupuje, vyhovuje touze člověka a nechává se jakoby přemoci, vzápětí se ale stáhne a ponechá člověka samotného. Tímto způsobem Bůh proniká do srdce člověka, zasahuje jeho touhu, neboli nechává jej toužit ze stále hlubších vrstev jeho nitra. Můžeme říci, že jej tím vábí k sobě, volá jej domů. Kéž bychom se jím nechali zlákat!
16.6.2022Po kapkách...
Autentická modlitba dobře zná i něco, jako jákobovský boj s Bohem. Víme přece, jaký modlitební zápas s Hospodinem podstupuje Abrahám za záchranu Sodomy a Gomory. V našem kontextu bývá mnohdy tím stěžejním zápasem už jen snaha dodržet pevný čas, který jsme si vyhradili pro modlitbu. Bývá velmi těžké odolat pokušení, abychom modlitbu předčasně ukončili, případně ji neustále odkládali kvůli jiným, konkrétnějším činnostem, které nám přinášejí větší uspokojení a hmatatelnější výsledek.
15.6.2022Po kapkách...
Znamená to neustále dávat přednost Bohu před sebou a svými zájmy, všechny své prostředky zaměřit k němu, k jeho službě. Ústředním motivem člověka je nyní "hledání Boha". Toto hledání probíhá jedinečným způsobem v modlitbě.
14.6.2022Čtenářský deníček
Každodenné zamyslenia

Statočnosť nám chýba, nikdy sme ňou neoplývali. Často jsme volili cestu menšieho odporu aj menšieho zla, až to všetko narástlo do obludných rozmerov. Nesmieme spať, keď třeba zjednocovať, burcovať pre slobodu a právo, aby sme po rokoch neoľutovali dnešný nesprávny krok, tak ako je nám smutno za každou premárnenou chviľou.
Více informací...
13.6.2022Biblické fotostřípky
   Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

1Kor 13,2
Více informací...
13.6.2022Po kapkách...
Pavel hovoří o tom, že bojoval dobrý boj. Pravděpodobně má na mysli především své úsilí o rozšíření evangelia mezi co největší množství lidí. Nám však jde především o to, abychom "rozšířili" evangelium ve svém vlastním nitru, abychom vyhlásili a statečně vedli válku proti vlastnímu hluboce zakořeněnému egoismu.
12.6.2022Radio Proglas
V týdnu od 13. června se můžete například těšit na speciální folklorní okénko ke Světovému dni dárců krve.
Více informací...
12.6.2022Po kapkách...
To jemné vnitřní chvění důvěry a naděje, které nás otvírá Boží přítomnosti, je první kapitulací. Přijímáme tím konfrontaci s Bohem, otevíráme se setkání s ním tváří v tvář. Dovolíme zdroji, aby protrhl tu "hráz", již jsme navršili kolem svého srdce. Od této chvíle se náš zápas mění. Přesněji řečeno, mění se jeho povaha. Ze zápasu proti Bohu se stává zápas pro Boha Marný zápas se tak mění v dobrý boj, který nese ovoce pro věčnost.
11.6.2022Po kapkách...
Samo rozevření toho průduchu naděje v nás ovšem naráží na velký vnitřní odpor. Máme v sobě síly, které nás neustále ponoukají k tomu, abychom uvízli sami v sobě, abychom vše vzdali a už se ani nesnažili zkoušet to dál. Noříme se do sebelítosti, případně se s neuvěřitelnou tvrdohlavostí pokoušíme svou úzkost něčím přebít, potlačit ji, utéct před ní.
10.6.2022Po kapkách...
Dobrá vůle je přímou cestou k Bohu. Dobrá vůle je především vytrvalým tíhnutím k dobru. V naší úzkosti a slabosti otevírá drobný průduch pro Toho, o němž věříme, že podepírá a nese všechno, pro Toho, který nás zachytí, když se propadáme do temné propasti.
9.6.2022Po kapkách...
Je však dobré vědět, že i každá naše úzkost či neklid se mohou stát pramenem. Je totiž jen a jen na nás, jak se k nim postavíme. Mám možnost uvěřit, že i taková znejisťující pravda je pro mě v posledku dobrá. Vytrváme-li v rozhodnutí, že nechceme utíkat před úzkostí a prázdnotou, bude to pro nás mít hluboký dopad. Možná ne s okamžitým účinkem, ale časem se budou dít věci, asi jako když kapající voda nakonec vyhloubí jamku v kameni.
8.6.2022Po kapkách...
Život bez Boha bývá plný úzkosti,, jakkoliv se všemožně snažíme sami sebe přesvědčit (jak marný boj!) že je vše v pořádku a že si vystačíme sami. Tíživý nepokoj nás přepadá i tehdy, když nám svědomí něco vyčítá, když se nám v mysli vynořují naše selhání a zrady. Při takových vzpomínkách se mnohým svírá hrdlo úzkostí, nikdy se nedokážou skutečně uvolnit.
7.6.2022Po kapkách...
My však podobné zneklidňující pocity a otazníky přehlušujeme hledáním vnějších útěch či nových podnětů. Může to být jídlo, sociální kontakty nebo různé zážitky (hudba, filmy, hry apod.). Kdybychom se však odvážili této své prázdnotě čelit, vstoupit do ní a naslouchat jí - se všemi těmi nepříjemnými pocity a neklidem, jež v nás probouzí - dali bychom Bohu příležitost, aby v nás začal nepozorovaně probouzet poznání, že život musí být ještě něco víc...
6.6.2022Po kapkách...
Bůh nás však nemusí probouzet jen vlivem dramatických vnějších událostí. Každý člověk se někdy v životě setká - možná i vícekrát - s pocitem prázdnoty se svém nitru, v každém z nás se někdy ozve pochybnost: "Nač to všechno je?" nebo "Jaký má vůbec smysl jít dál?"
5.6.2022Po kapkách...
Může to být finanční krach, vážnější nemoc nebo ztráta milovaného člověka, díky čemuž si uvědomíme, že život je založen ještě na jiných hodnotách než na těch, na nichž jsme až dosud stavěli, v kterých jsme viděli své jistoty. Tehdy začneme pozvolna otevírat oči pro duchovní skutečnosti.
5.6.2022Radio Proglas
V týdnu od 6. června se můžete těšit například na živý koncert kapely Cimball Classic v rámci Noci kostelů.
Více informací...
4.6.2022Po kapkách...
Je třeba vyslovit, že Bůh nám to dovoluje, protože nás nesmírně respektuje, má v úctě naši svobodu. Máme tedy možnost promrhat své síly v marném boji. Smíme si dopřávat potěšení a cele se oddat snaze mít se co nejlépe, stále příjemněji. Bůh trpělivě čeká, dokud se nám jednoho krásného dne náš vysněný svět neroztříští na kousky.
4.6.2022Čtenářský deníček
Ester

Ester není žádná fanatická mučednice a úkol ji leká. Je ženou přelétavého krále už celých pět let, a teď ji třicet dní nezavolal. Jsem okoukaná? Opotřebovaná? Stárnu? Neuvítá král záminku se mě zbavit? Co bude s dětmi (možná)? Přesto úkol přijímá, jen prosí o modlitby. Ví, že je bude potřebovat. Že k téhle misi nutně potřebuje požehnání Toho-jehož-jméno-kniha-Ester-nikdy-nevysloví. Stejně jako je Ester nikdy nezaslechne v královském paláci. A přesto ji právě tenhle Nevyslovený provází na každém kroku.
Více informací...
2.6.2022Po kapkách...
Zdálo by se, že když neusilujeme o nic jiného, než si vše zpříjemňovat, bude náš život pohodlný. Ale při hlubším pohledu zjistíme, jak je vlastně tragické, že vynakládáme spoustu energie na běhání v jakémsi umělém kolotoči, což nám nemůže přinést trvalé štěstí ani žádný spolehlivý zisk.
1.6.2022Po kapkách...
Může se zdát, že člověk tímto způsobem Boha "ochromil", ale ve skutečnosti zůstává ochromený on sám. Tuto svou obrannou zeď si pak musí uměle udržovat pevnou, bez trhlin. Soustředí se na to, aby si neustále "co nejvíc užíval", nebo aby veškerý svůj čas naplňoval tím, že se o to bude snažit.
31.5.2022Po kapkách...
Popírat duchovní rozměr člověka je naprosto marný boj. Přesto mnozí vytěsňují božský život, a někdy dokonce i své svědomí, do tak odlehlých končin svého nitra, až pro ně nepředstavují žádné ohrožení. Toto vytěsňování je natolik důkladné a sebeobrana natolik mohutná, že Bůh nemá žádnou šanci vstoupit dovnitř.
31.5.2022Po kapkách...
Popírat duchovní rozměr člověka je naprosto marný boj. Přesto mnozí vytěsňují božský život, a někdy dokonce i své svědomí, do tak odlehlých končin svého nitra, až pro ně nepředstavují žádné ohrožení. Toto vytěsňování je natolik důkladné a sebeobrana natolik mohutná, že Bůh nemá žádnou šanci vstoupit dovnitř.
30.5.2022Čtenářský deníček
Smrt si říká Tutter. Nacistický vrah ve službách STB

Dnes už jsme si možná na podobné jevy více zvykli, to ale neznamená, že bychom se nad nimi neměli pozastavovat. K zamyšlení nad naší českou minulostí nás tedy může vést i kniha Luďka Navary Smrt si říká Tutter.
Více informací...
30.5.2022Po kapkách...
Nic však nepoškozuje naši pravou podstatu tolik, jako přesvědčení, že jsme autonomní bytosti s právem všechno ovládat - od vzniku života až po jeho konec.
29.5.2022Radio Proglas
V týdnu od 30. května se můžete těšit na pořad o české farnosti ve Vídni nebo rozhovor s farářkou Radkou Včelnou.
Více informací...
27.5.2022Po kapkách...
V dnešní době se boj proti Bohu neprojevuje jen nekompromisním ateismem. Místo toho se skrývá za postupnou a důslednou sekularizací jak veřejného tak i soukromého života. Upadáme do iluze, že si vystačíme sami a že máme život ve svých rukou.
26.5.2022Zpráva
Novým sídelním brněnským biskupem byl dnes jmenován Pavel Konzbul, dosavadní pomocný biskup. Své biskupské služby se ujme 29. června, o slavnosti sv. Petra a Pavla.
Více informací...
26.5.2022Po kapkách...
S Bohem lze zápasit dvěma způsoby. Můžeme bojovat proti němu, anebo pro něj. Boj proti Bohu je ovšem marný. Proč bojovat proti někomu, kdo je v každém případě silnější?
24.5.2022Čtenářský deníček
Deník farářky

Paní farářko, v létě jsme rekonstruovali koupelnu. Odloupávali jsme dlaždice a zjistili jsme, že pod vanou je vrstva různých papírů.“ Všechny velké příběhy začínají skutečným životem. „Mezi těmi papíry bylo moje vysvědčení ze 4. B a křestní list.“
Více informací...
22.5.2022Radio Proglas
V týdnu od 23. května se můžete těšit na Folklorní okénko o naší nové folklorní redaktorce nebo na mimořádný přenos mše svaté z Pouti médií v rukou křesťanů.
Více informací...
22.5.2022Po kapkách...
Když se nad tím zamyslíme v globálním měřítku, může nás to až ochromit: existuje tolik míst, kde konflikty zjevně dál trvají, vládne tam tolik utrpení a nouze. Zjistil jsem že pomáhá zaměřit se na konkrétní situace: vidět tváře, které v realitě každého člověka, každého národa hledají život a lásku. Vidět naději vepsanou do příběhu každého národa.
21.5.2022Po kapkách...
V roce 2020 poznamenaném změnou a krizí mi hlava i srdce přetékaly lidmi. Těmi, na které myslím a za které se modlím a také s nimi občas pláču: lidmi se jmény a tvářemi, lidmi, kteří zemřeli a nestačili se ani rozloučit se svými blízkými, rodinami v těžkostech a často i hladovějícími, protože nemají práci.
20.5.2022Biblické fotostřípky
   Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.

Jan 10,3
Více informací...
20.5.2022Po kapkách...
Vidím, jak se v našem středu rozlévá přemíra milosrdenství. Srdce byla podrobena zkoušce. Krize v někom vyvolala novou odvahu a soucit. Někteří byli protříbeni a zareagovali na to touhou přehodnotit náš svět, jiní nabídli potřebným lidem pomoc konkrétními způsoby, které mohou proměnit utrpení našich bližních. To mě naplňuje nadějí, že bychom z této krize mohli vyjít lepší.
19.5.2022Čtenářský deníček
Naše politická kaše

S touto drobnou knížečkou můžete strávit pěkné chvíle, které vám mohou pomoci podívat se na současnou politickou situaci s určitým nadhledem, který nutně potřebujeme.
Více informací...
19.5.2022Po kapkách...
Moderní doba, která s takovým odhodláním rozvíjí rovnost a volnost, se nyní musí se stejným zápalem a houževnatostí zaměřit i na bratrství, aby mohla čelit výzvám, které leží před námi. Právě bratrství totiž zajistí, že volnost a rovnost zaujmou v celé symfonii své právoplatné místo.
18.5.2022Po kapkách...
Potřebujeme, aby se hlásalo, že být laskavý, mít víru a usilovat o společné dobro jsou velké životní cíle, k nimž je potřeba odvahy a elánu, zatímco lehkovážná povrchnost a výsměch etice nám nic dobrého nepřinesly.
17.5.2022Po kapkách...
Nyní se více než kdy jindy ukazuje, jakým omylem bylo, když se organizačním principem společnosti stal individualizmus. Co bude naším novým principem? Potřebujeme hnutí lidí, kteří vědí, že se navzájem potřebujeme, kteří mají smysl pro odpovědnost vůči druhým a vůči světu.
16.5.2022Po kapkách...
Bůh nás žádá, abychom se odvážili vytvořit něco nového. Potřebujeme zpomalit, bilancovat a navrhnout lepší způsoby nového života na zemi. Je to úkol pro nás všechny a pozván je k němu každý z nás. Je to však zejména čas pro neklidné srdce, pro zdravý neklid, který nás podněcuje k jednání.
15.5.2022Radio Proglas
V týdnu 16. května se můžete například těšit na Dopoledne s Proglasem o kávě nebo pořad o pražské Fortně.
Více informací...
15.5.2022Po kapkách...
Pokud jsme mu tedy odevzdali své srdce, nepochybujme a nenechme se svést, nemysleme si, že nebe mlčí. Když se nám zdá, že mlčí, je Boží pohled upřen na každou duši, na každý osud. Čeká, prosí, žehná a zachraňuje nás všechny. Amen.
14.5.2022Po kapkách...
Mlčky trpí spolu s námi. Mlčky nese naše trápení, naše hříchy, naše těžkosti na svých ramenou. Takový je náš Pán.
13.5.2022Po kapkách...
Od Betlémských jeslí až po Golgotu vždy žil v ponížení... Mlčky na nás hledí a jako by říkal: Takový je váš Pán, uznejte poníženého Boha a tehdy pochopíte jeho tajemství. On se umenšil kvůli nám. Trpí spolu s námi.
12.5.2022Po kapkách...
Kdyby přišel jako král, jako mocný vojevůdce, jako veliký státník, jako člověk, jemuž by se kvůli světské slávě a síle klaněly miliony lidí, všichni by za ním šli, hrnuly by se za ním nespočetné zástupy. Lidé si totiž hledají pány. Ale Kristus přišel jinak.
11.5.2022Po kapkách...
Bůh by si nás koupil, přišli bychom k Bohu ne proto, že jsme se zamilovali do Krista a do jeho přikázání, ale proto, že se chceme uzdravit a být úspěšní. Přicházeli bychom ze zištných důvodů. Kdo by to potřeboval? K čemu by Bohu byla taková zištná víra? Vždyť proto přišel na zem v ponížení a zjevil se jako muž bolesti, aby za ním lidé nešli pro světskou slávu.
10.5.2022Po kapkách...
Někdo uvažuje takto: Jak to, Pane, že ti sloužím a pálím pro tebe svíčky, ale nemůžu se zbavit nemoci? Kdyby to fungovalo takto, že každý, kdo přijde a pomodlí se, se zbaví všech trápení a nemocí, čím bychom pak byli?
9.5.2022Po kapkách...
Zdá se nám, že není nablízku, ale on je vždycky s námi. Neviditelně nám pomáhá. Někdy, když si myslíme, že mlčí, to není Bůh, kdo se od nás odvrátil, ale my sami jsme se od něho odvrátili. Oddělili jsme se od něho svým reptáním, námitkami, pošetilými slovy a myšlenkami.
8.5.2022Biblické fotostřípky
   Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu! Hle, vyryl jsem si tě do dlani, tvé hradby jsou stále přede mnou.

Iz 49,15
Více informací...
8.5.2022Radio Proglas
V týdnu od 9. května se můžete na Proglasu těšit například na pořad Dopoledne s Proglasem o projektu Building Bridges.
Více informací...
8.5.2022Po kapkách...
A tak co zasejeme, to taky sklízíme. Když přijdou pokušení, černé myšlenky, pochybnosti svědomí, tehdy opravdu stojíme na kraji srázu. Kdysi se jeden světec modlil: Pane, když na mě přišla velká pokušení, kde jsi byl? A Bůh mu odpověděl: Díval jsem se, dohlížel jsem, byl jsem přítomen neviditelně. Tobě se zdálo, že tu nejsem, ale já se díval na tvůj zápas, na tvé úsilí, na tvou horlivost a na tvůj smutek. Viděl jsem, že chceš zvítězit.
7.5.2022Po kapkách...
Opouštějí Boha nejen v myšlenkách a srdcem, ale i skutky. Známe spoustu lidí, dnes i v minulosti, kteří zdánlivě žijí s Bohem, považují se za věřící, ale v srdci nemají opravdovou víru. Potřebují víru jen k tomu, aby mohli klidně na Bohu požadovat zdraví a dary, ale nechtějí jednat podle Božích skutků. Nežijí tak, jak nám to Ježíš odkázal. Takže se nazývají křesťany zbytečně.
6.5.2022Biblické fotostřípky
   Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha.

Iz 35,1
Více informací...
6.5.2022Po kapkách...
Čí je to vina? Marnotratného syna, nebo otce? Marnotratného syna, který šel, potloukal se a jedl s prasaty? Proč se dostal tak daleko? Mohl za to otec? Jistě ne otec, ale sám syn, který od něho odešel. Když lidé opouštějí Boha, když opouštějí Boží zákon, co dobrého mohou sklidit?
5.5.2022Po kapkách...
Lidé vidí války, násilí a bezpráví. Je to tak. Ale bylo nám dáno poznat cestu. Všem lidem, často právě těm, kdo na zemi konají zlo, bylo řečeno: Ukázal jsem ti dvě cesty, cestu života a cestu smrti. Vyber si sám. Jsi svobodný člověk. A člověk pyšně volí cestu smrti, cestu lži, odvrací se od Boží pravdy a jde cestou záhuby. Když na něho z nebe padají kameny a propadá se do propasti, říká: "Kde jsi, Pane?"
5.5.2022Čtenářský deníček
Žena ať v církvi promluví

Vím, že ti, kdo nenávidí, mají pro to své opodstatněné důvody. Ale proč bychom museli stále volit tu nejsnadnější a nejlevnější cestu? Zažila jsem tam (ve Westerborku) velmi silně, že každý atom nenávisti přidaný k tomuto světu ho dělá ještě neobyvatelnějším, než už je.“
Více informací...
4.5.2022Po kapkách...
Často nevíme, co chceme, a neprosíme o to, co potřebujeme. Jindy nám zas Bůh dá sklidit ovoce vlastních hříchů.
3.5.2022Po kapkách...
Stává se to. Lidem se může velmi často zdát, že Bůh mlčí. Ale mlčení Krista, na něhož se obrátila kananejská žena, nás vede k úvaze, že mlčení má smysl. Velmi často, když se nám zdá, že Bůh neodpovídá, od nás něco očekává. Očekává, že uznáme svou ubohost, že se před ním pokoříme. Často od něho něco vyžadujeme v přesvědčení, že je nám povinen to dát, že je povinen odpovědět na každou naši prosbu, někdy úplně nesmyslnou.
2.5.2022Po kapkách...
Klepeme, voláme: "Z hlubin volám k tobě, Hospodine!" (Ž 130,1) Z hlubin bezedných, z propastí... a nebe mlčí. Proč mlčí? Proč neodpovídá, když přijde nemoc a smrt, když na zemi vládne lež a bezpráví, když nám lidé bez víry, nebo ti, kdo chtějí naší vírou otřást, říkají: podívejte se, kolik je na zemi zla, a váš Bůh neslyší, neodpovídá?
2.5.2022Čtenářský deníček
Loretánské světlo

Než moře vzdul, již zrozena jsi byla, než tryskly první trylky pramenů, od věků svatá v mysli Stvořitele, ty vlno Dechu, jímž se vesmír vzňal z nebytí v jsoucno láskou rozhořelé, od věků živá vodo v srdci skal,
Více informací...
1.5.2022Radio Proglas
V týdnu od 2. května se můžete těšit na speciální Dopoledne s Proglasem o budoucnosti Radia Proglas.
Více informací...
30.4.2022Po kapkách...
Bratři a sestry, nechme se přemoci Kristovým pokojem! Mír je možný, mír je nutný, mír je prvořadou odpovědností všech!
29.4.2022Po kapkách...
Drazí bratři a sestry, každá válka s sebou přináší následky, které se dotýkají celého lidstva: od smutku po drama uprchlíků a ekonomickou a potravinovou krizi, jejíž známky již můžeme pozorovat. Tváří v tvář trvalým znamením války i mnoha bolestným životním porážkám nás Kristus, vítěz nad hříchem, strachem a smrtí, nabádá, abychom nepodléhali zlu a násilí.
28.4.2022Čtenářský deníček
Židovské anekdoty

Humor je kořením života – a toto koření potřebujeme především v neradostných obdobích. Skrze anekdoty také můžeme lépe poznávat svět Židů, „našich starších bratrů ve víře“. A skrze setkání s životem a vírou jiných lidí a skrze nadsázku, která je v anekdotách vždy přítomná, se také můžeme zamyslet nad svým vlastním životem, nad svými radostmi a starostmi.
Více informací...
28.4.2022Po kapkách...
Kéž nás konflikt v Evropě přiměje věnovat větší pozornost i dalším situacím napětí, utrpení a bolesti, které postihují příliš mnoho oblastí světa a na které nemůžeme a nechceme zapomenout.
27.4.2022Po kapkách...
V srdci nosím všechny ty početné ukrajinské oběti, miliony uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, rozvrácené rodiny, staré lidi, kteří zůstali sami, zlomené životy a města srovnaná se zemí. Mám v očích pohled dětí, které osiřely a utíkají před válkou. Když se na ně podíváme, nemůžeme neslyšet jejich bolestný křik, stejně jako křik mnoha dalších dětí, které trpí po celém světě: těch, které umírají hladem nebo nedostatkem péče, těch, které jsou oběťmi zneužívání a násilí, a těch, kterým bylo odepřeno právo narodit se.
26.4.2022Po kapkách...
Ať ti, kdo jsou v čele národů, naslouchají volání lidu po míru. Mír! Ať si vyslechnou znepokojivou otázku, kterou si vědci položili téměř před sedmdesáti lety: "Skoncujeme s lidstvem, nebo se lidstvo zřekne války?". (Russell-Einsteinův manifest, 9. července 1955).
25.4.2022Čtenářský deníček
Ve stínu Všemocného. Pravdivý příběh františkána mezi nacisty

Kdo mě to uprostřed noci volal, kdo mě varoval a zachránil? O tři týdny později mi došel dopis od sestry sakristiánky z Fuldy: „Nemohla jsem najednou v noci spát a strašně jsem se o Tebe bála. Šla jsem do kaple a celé hodiny jsem se za Tebe modlila. Bylo to asi ve dvě ráno. Napiš, prosím Tě, zda se něco nestalo.“
Více informací...
25.4.2022Po kapkách...
Kéž nad touto strašlivou nocí utrpení a smrti brzy vzejde nový úsvit naděje! Zvolme si mír. Přestaňme ukazovat své svaly, zatímco lidé trpí. Prosím, prosím, nezvykejme si na válku, všichni se zavažme, že budeme z balkonů i z ulic požadovat mír!
24.4.2022Biblické fotostřípky
   Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.

Jan 18,36
Více informací...
24.4.2022Radio Proglas
V týdnu od 24. dubna se můžete speciální vydání Folklorního okénka s Kateřinou Kovaříkovou.
Více informací...
24.4.2022Po kapkách...
Bratři a sestry, vpusťme Kristův pokoj do svých životů, do svých domovů, do svých zemí!
23.4.2022Po kapkách...
Rány na těle Zmrtvýchvstalého jsou znamením boje, který za nás vybojoval a vyhrál zbraněmi lásky, abychom měli pokoj, byli v pokoji, žili v pokoji. Při pohledu na tyto slavné rány se naše nevěřící oči otevřou, naše zatvrzelá srdce se otevřou a nechají do sebe proniknout velikonoční zvěst: "Pokoj vám!".
22.4.2022Po kapkách...
To může udělat jen on. Jedině on má dnes právo zvěstovat nám mír. Jedině Ježíš, protože On nese rány, naše rány. Ty jeho rány jsou dvakrát naše: naše, protože jsme mu je způsobili my, naše hříchy, tvrdost srdce, bratrovražedná nenávist; a naše, protože je nese za nás, nevymazal je ze svého oslaveného Těla, chtěl si je v sobě uchovat navždy. Jsou nesmazatelnou pečetí jeho lásky k nám, věčnou přímluvou, aby je náš nebeský Otec viděl a smiloval se nad námi i nad celým světem.
21.4.2022Po kapkách...
Máme za sebou dva roky pandemie, které zanechaly těžké stopy. Bylo načase vyjít z tunelu společně, ruku v ruce, spojit síly a zdroje... Místo toho však ukazujeme, že v nás ještě není duch Ježížův, že v nás stále přetrvává Kainův duch, který se na Ábela nedívá jako na bratra, ale jako na soupeře, a přemýšlí, jak ho odstranit. Potřebujeme vzkříšeného, abychom věřili ve vítězství lásky a doufali ve smíření. Dnes více než kdy jindy potřebujeme toho, který přichází mezi nás a znovu nám říká: "Pokoj vám!".
20.4.2022Po kapkách...
Ne, není to iluze! Dnes více než kdy jindy zaznívá velikonoční zvolání, které je křesťanskému východu tak drahé: "Kristus vstal z mrtvých! On skutečně vstal z mrtvých!" Dnes, na konci postní doby, která jako by nikdy neměla skončit, ho potřebujeme víc než kdy jindy.
19.4.2022Biblické fotostřípky
   ...mladší syn... odešel do daleké země.

Lk 15,13
Více informací...
19.4.2022Čtenářský deníček
O málo menší než andělé

Nikdy v dějinách nebyla odpověď důležitější než dnes. Podle odpovědi se budou psát zákony, podle odpovědi se budeme chovat sobecky, nebo laskavě, podle odpovědi antinatalisté budou mít, nebo nebudou mít děti.
Více informací...
19.4.2022Po kapkách...
Naše oči jsou v těchto válečných Velikonocích také nedůvěřivé. Viděli jsme příliš mnoho krveprolití, příliš mnoho násilí. I naše srdce byla naplněna strachem a úzkostí, zatímco tolik našich bratrů a sester se muselo schovávat před bombami. Je pro nás těžké uvěřit, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že skutečně zvítězil nad smrtí. Je to iluze? Je to výplod naší fantazie?
17.4.2022Radio Proglas
V týdnu od 18. dubna se můžete na Proglasu například těšit na Novénu k Božímu milosrdenství Oktávu o Mezinárodní soutěži žesťových nástrojů.
Více informací...
16.4.2022Po kapkách...
„Nechápu, jak se ke mně, ubohé hříšnici, může přiblížit Bůh, vždyť on je svatost. Toužím mu nabídnout něco, co by se vyrovnalo jeho nekonečné lásce.“
15.4.2022Po kapkách...
Když padneš, řekni prostě Ježíšovu srdci: „Pane, copak nevíš, že sama nic nezmůžu? A ty jsi mi nedal dost síly. Je to tvá vina, Pane, že jsem ubohá, protože jsi mi nepomohl.“ Tím ho zavazuješ a takovéto zacházení s důvěrou a nedůvěrou ho velice těší. Pamatuj, sestřičko, že Ježíšovo Srdce je tvou duchovní kolébkou. Tam je tvoje hnízdo, tam tě uspával písněmi pokoje a lásky.
14.4.2022Katolík
Dnes začíní Velikonoční triduum
Více informací...
14.4.2022Po kapkách...
Nedokonalosti mají sloužit jako příčky žebříku, po kterém lze s pokorou, důvěrou a láskou stoupat ke mně. Skláním se k duši, která se pokořuje, a snižuji se až k její nicotě,abych ji se sebou sjednotil.“
13.4.2022Biblické fotostřípky
   Co myslíte? Přijde na svátky?

Jan 11,56
Více informací...
13.4.2022Po kapkách...
„Když na cestě povinnosti narazíš na nějakou obtíž, mysli na to, že (…) Bůh tě v tu chvíli nekonečně miluje, že se o tebe stará, jako by na světě nebylo jiného tvora, že ti dává sílu, abys žil.“
12.4.2022Po kapkách...
Láska nic nepotřebuje. Chce jen, aby se jí duše nebránila; a proto, abych učinil duši svatou, od ní obvykle žádám jen to, aby mě nechala pracovat. Nedokonalosti duše, pokud v nich nemá zalíbení, mi nevadí, ale přitahují můj soucit. Tolik miluji duše…
11.4.2022Po kapkách...
„Víš, jaké duše se víc radují z mé dobroty?“ „Ty, které mi víc důvěřují. Důvěřivé duše uchvacují mé milosti. Já jsem jen Láska a největší bolest působí mému srdci, když někdo pochybuje o mé dobrotě. Mé Srdce je nejen soucitné, ale čím více je co napravovat, tím více se raduje, není v něm žádná zloba. Kdybys jen věděla, jakou práci bych udělal v duši plné ubohostí, kdyby mě nechala pracovat…
10.4.2022Čtenářský deníček
Cesta do Emauz

Kdybychom dovedli být naprosto pozorní, kdyby se naše schopnost citlivosti, rozjímání, vnitřního zření ustavičně nerozptylovala, nýbrž soustřeďovala, kdyby nám toto sjednocení, povýšené do stavu modlitby, dovolilo uchopit konečně samo důvěrné jádro každé bytosti, vnitrnost každé věci, smysl každé lidské tváře a každého setkání, byli bychom schopni rozeznat za závojem tvora skoro svátostnou přítomnost Boha, zároveň skrytého a zároveň zjevného.
Více informací...
10.4.2022Radio Proglas
V týdnu od 11. dubna vám nabídneme zajímavé tematické pořady k velikonočním svátkům.
Více informací...
10.4.2022Po kapkách...
Stravující Ohni, Duchu lásky, „sestup na mne“, aby se v mé duši uskutečnilo jakoby vtělení Slova, ať jsem pro něj další lidskou bytostí, v níž znovu uskuteční celé své tajemství.
9.4.2022Biblické fotostřípky
   Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí.

Jan 11,53
Více informací...
9.4.2022Po kapkách...
Skloň se, Otče, ke svému ubohému tvorečkovi, „ukryj jej do svého stínu“, spatřuj v něm jen svého „Milovaného, ve kterém jsi nalezl všechno své zalíbení“.
8.4.2022Po kapkách...
Upokoj mou duši, udělej si z ní své nebe, svůj milovaný příbytek a místo svého spočinutí. Ať tě tam nikdy neponechávám samotného, ale ať jsem celá stále tam, úplně bdělá ve své víře, celá v klanění, úplně oddaná tvému stvořitelskému působení.
7.4.2022Po kapkách...
Můj Bože, Trojice, které se klaním, pomoz mi úplně zapomenout na sebe, abych mohla spočinout v tobě, nehybná a pokojná, tak jako by má duše již byla na věčnosti! Ať nemůže nic porušit můj mír, a způsobit, abych vyšla z tebe, můj Nezměnitelný, ale ať mě každá minuta unáší dále do hlubin tvého Tajemství!
6.4.2022Po kapkách...
I když jsi neudělala nic, čím bys tuto milost přitáhla, kromě toho, co dělá stvoření: skutky hříchu a bídy… On v tobě udělá všechno. (…) I v hodinách, kdy se cítíš jen zdrcená a unavená, se mu budeš líbit, budeš‑li věrně věřit, že stále působí, že tě stále miluje, ba co víc: protože jeho láska je svobodná a právě tak chce v tobě růst.
5.4.2022Po kapkách...
Je velmi útěšné myslet na to, že Ten, který nás má soudit, žije v nás, aby nás stále zachraňoval z našich ubohostí a odpouštěl nám je.
4.4.2022Po kapkách...
My sami jsme jen nicota a hřích, ale On je jediný Svatý a přebývá v nás, aby nás zachránil, očistil a proměnil v sebe. Vzpomínáte si na krásnou apoštolovu výzvu: „Kdo mě odloučí od Kristovy lásky?“ Ach, to proto, že zkoumal Srdce svého Mistra, věděl, jaké poklady milosrdenství jsou v něm uzamčeny, a v návalu důvěry zvolal: „Chlubím se svými slabostmi, neboť když jsem slabý, přebývá ve mně síla Ježíše Krista.“
3.4.2022Radio Proglas
V týdnu od 4. dubna se můžete těšit na například na další díl seriálu Zlato v hrdle aneb Pěvecké osobnosti etnografických regionů.
Více informací...
1.4.2022Po kapkách...
Člověku, který je přesvědčen o vlastní spravedlnosti a který patří mezi "spořádané občany", nedělá potíže vyznávat, že Bůh je spravedlivý. Křesťanská víra však po nás požaduje, abychom přijali Boha, který je láska. Dokážeme Bohu jeho lásku "odpustit"?
31.3.2022Čtenářský deníček
Pane, smiluj se a obnov nás. Sedm kajících žalmů nejen na dobu postní

Kající žalmy nás uvádějí do zdravých duchovních postojů, které patří k pravé cestě pokání a obrácení života. Chceme-li prohloubit svoji zpovědní praxi, můžeme se kající žalmy například v postní době modlit pravidelně – třeba každý den v týdnu jeden z nich nebo v postní pátky všecky. Budeme žasnout, jak si s prohloubením kajícího smýšlení dokážeme snáze a pružněji uvědomovat i drobné nedostatky. Když však nás usvědčuje Duch Boží, nevede člověka ke skleslosti a beznaději, ale vlévá novou chuť k růstu v lásce a svatosti.
Více informací...
31.3.2022Po kapkách...
Naše víra je hluboká úměrně tomu, jak široké je naše srdce. Toto podobenství nám názorně předvádí nesmírnou Boží lásku a zkoumá, zda nás její závratnost pobouří, či nikoli.
30.3.2022Po kapkách...
Naše křesťanství se měří podle reakce na otcovu otevřenou náruč. Obstojí v této zkoušce naše srdce? Dokáže se s otcovým bláznivým gestem ztotožnit?
29.3.2022Po kapkách...
"Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil." Co na to řekneme? Zúčastnili bychom se slavnosti, kterou otec na oslavu synova návratu uspořádal? Radovali bychom se na ní upřímně? Neměli bychom pocit, že to tentokrát otec poněkud "přepískl"?
28.3.2022Čtenářský deníček
Malomocný král

Saladin přemýšlel často o názorech svého vychovatele. Chvílemi byl hotov uznat jejich pravdu, časem ji s hněvem odvrhoval. Bitva u Montgisardu byla jejím oslňujícím, důrazným potvrzením, stejně tak lidé, jako byl Balduin IV., arcibiskup Vilém, starý de Thoron… Ale to byly výjimky. Řídké, nečetné výjimky. Frankové jako celek mohli spíše víru jimi vyznávanou někomu zhnusit. Jako celek byli svárliví, malicherní, žádostiví, krutí a prázdní. Nenašlo by se v nich nic, co by dokazovalo, že obcují s Bohem a že jsou tím Božím dotykem posvěcováni.
Více informací...
28.3.2022Po kapkách...
Podobenství o marnotratném synu je vlastně znepokojivý a zároveň naprosto zásadní test, z něhož se pozná, zda jsme doopravdy křesťany. popisuje nezvyklé chování otce, jehož syn se vrátil domů poté, co "prohýřil svůj majetek s nevěstkami". Jaké pocity v nás otcovo chování vyvolává? Odsuzujeme je? Schvalujeme je?
27.3.2022Radio Proglas
V týdnu od 28. března se můžete těšit na pořad o Janu Ámosi Komenském nebo týdeník Za 5 pět o válce na Ukrajině.
Více informací...
27.3.2022Po kapkách...
Líbí se mi, že dobré jméno pro Boha by bylo "Bůh další šance": vždycky nám dává další šanci, vždycky, vždycky. To je jeho milosrdenství. Tak to s námi Pán dělá: neodřízne nás od své lásky, neztrácí srdce, neunavuje se vracet nám důvěru s něhou. Bratři a sestry, Bůh v nás věří! Bůh nám důvěřuje a doprovází nás trpělivostí, Boží trpělivostí s námi. Není sklíčený, ale vždy v nás vkládá naději. Bůh je Otec a dívá se na vás jako otec: jako nejlepší otec nevidí výsledky, kterých jste ještě nedosáhli, ale plody, které ještě můžete přinést; nepočítá vaše chyby, ale povzbuzuje vaše možnosti; nezabývá se vaší minulostí, ale s důvěrou sází na vaši budoucnost.
26.3.2022Čtenářský deníček
Via crucis

Ježíš nás nezve na svou cestu kříže proto, abychom ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své smýšlení a jednání. Chce nám odejmout srdce kamenná a dát nám srdce z masa, srdce skutečně lidská, schopná odvahy k lásce.
Více informací...
26.3.2022Po kapkách...
Ježíš však ví, že není snadné se obrátit, a chce nám v tom pomoci; že mnohokrát upadáme do stejných chyb a hříchů; že jsme znechuceni a možná se nám zdá, že naše odhodlání k dobru je ve světě, kde vládne zlo, zbytečné. A tak nás po své výzvě povzbuzuje podobenstvím, které vypráví o Boží trpělivosti: musíme myslet na Boží trpělivost, na Boží trpělivost s námi.
25.3.2022Po kapkách...
Ježíš však říká, že místo abychom obviňovali Boha, musíme se podívat do svého nitra: je to hřích, který způsobuje smrt; je to naše sobectví, které rozbíjí vztahy; jsou to naše špatná a násilná rozhodnutí, která rozpoutávají zlo. Na tomto místě Hospodin nabízí skutečné řešení: co to je? Obrácení: "Jestliže se neobrátíte," říká Pán, "všichni stejně zahynete" (Lk 13,5). Je to naléhavá výzva, zvláště v této postní době. Přijměme ji s otevřeným srdcem.
24.3.2022Po kapkách...
Ježíš ve skutečnosti odmítá a důrazně zpochybňuje myšlenku přičítat Bohu naše zlo: lidé, které zabil Pilát, a ti, kteří zemřeli pod věží, nebyli o nic víc vinni než ostatní a nejsou obětí nemilosrdného a mstivého Boha, který neexistuje! Zlo nikdy nemůže pocházet od Boha, který "s námi nezachází podle našich hříchů" (Ž 103,10), ale podle svého milosrdenství. To je Boží styl. Nemůže s námi jednat jinak. Vždy se k nám chová milosrdně.
23.3.2022Po kapkách...
Kolikrát přičítáme svá neštěstí Jemu, přičítáme neštěstí světa Tomu, který nám naopak vždy ponechává svobodu, a proto nikdy nezasahuje vnucováním, nýbrž jen navrhováním; Tomu, který nikdy nepoužívá násilí a skutečně trpí za nás a s námi!
22.3.2022Čtenářský deníček
Jeden německý život. Příběh poslední sekretářky Josepha Goebbelse

„Jeden německý život není pouze jedním z nejdůležitějších příspěvků ke zpracování holokaustu. Vzhledem k aktuální politické situaci bylo už dávno načase vydat varování dnešním i budoucím generacím.“
Více informací...
22.3.2022Po kapkách...
Musíme být pozorní: když nás trápí zlo, riskujeme, že ztratíme jasnost, a abychom našli snadnou odpověď na to, co nedokážeme vysvětlit, nakonec obviňujeme Boha.
21.3.2022Po kapkách...
To jsou otázky, které se vždy znovu vynořují. Když nás zahltí zprávy o zločinech a my se tváří v tvář zlu cítíme bezmocní, často si klademe otázku: Je to snad Boží trest? Posílá na nás válku nebo pandemii, aby nás potrestal za naše hříchy? A proč Bůh nezasáhne?
20.3.2022Radio Proglas
V týdnu od 21. března se můžete na Proglasu těšit na Folklorní okénko o moravském historikovi Jiřím Pajerovi nebo na speciální řeckokatolickou liturgii.
Více informací...
20.3.2022Po kapkách...
Nejprve postupují penííze od rukou k srdci: boháč se odpoutává od Boha a ztrácí víru. Pak zasáhnou oči: boháč se vzdaluje svým bližním. Brzy na to i mozek: boháč přestává rozumět smyslu dějin. A nakonec zachvátí celou lidskou bytost: boháč je z vlastního příbytku vyhoštěn. Nemá Boha, ani bližního, ani dějiny, ani sám sebe. Je snad na světě větší nešťastník?
19.3.2022Po kapkách...
Nakonec se bohatství zmocní celé lidské bytosti. Už obsadilo všechny strategické body a nezbývá mu než člověka ovládnout docela. Závěrečná fáze spočívá v tom, že člověka vyžene pryč. Tam, kde byl dřív člověk, je teď jen jeho obludná karikatura: sobectví.
18.3.2022Po kapkách...
Pokud boháči chudé vidí, vidí je zdeformovaně. Jsou pro ně nástrojem, s jehož pomocí se lze dostat do nebe. Boháč potřebuje chudáka, kterému by mohl dát almužnu, ale zároveň potřebuje, aby chudák chudákem zůstal (nechce ho chudoby zbavit). Komu by pak své almužny dával? Jak by se pak dostal do nebe?
17.3.2022Po kapkách...
Ze srdce míří bohatství k očím. Bohatství nezvratně poškozuje zrak. Boháč má před očima clonu, přes niž své bližní nevidí, nebo je vidí zkresleně. Boháči chudé prostě přehlížejí a rozčilují se, když je na jejich existenci někdo upozorní. Přáli by si, aby žádní chudí nebyli.
16.3.2022Po kapkách...
Pro boháče není Bůh nutnost, ale luxus. Bůh ale nestrpí, aby ho někdo měl jen pro ozdobu. V srdci, které se zabývá jen penězi, není pro Boha místo.
15.3.2022Po kapkách...
"Základní hřích" všech boháčů spočívá v tom, že Boha odsouvají do pozadí. Nepotřebují ho, své zabezpečení hledají jinde.
14.3.2022Po kapkách...
Bohatství cestuje vždy po stejné trase: z rukou k srdci, od srdce k očím a pak až k mozku. Nakonec člověka z příbytku, kde byl až dosud pánem, vyžene. V biblickém slova smyslu je srdce středem lidské bytosti, právě z něj vychází vše, co člověk o své vůli koná. Bůh tento "strategický uzel" žárlivě střeží, avšak když do srdce doputují peníze, nezbývá mu, než je opustit. V srdci jehož se zmocnilo bohatství, už pro víru není místo.
14.3.2022Biblické fotostřípky
   Ustaňte přece a ve mně uznejte Boha, jenž stojí nad všemi národy, nad celou zemí!

Zl 46,11
Více informací...
13.3.2022Radio Proglas
V týdnu od 14. března vám Proglas nabídne například pořady věnující se válce na Ukrajině - Noční linku nebo Za 5 pět.
Více informací...
13.3.2022Po kapkách...
"Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili." Modlil se však pouze jeden z nich. Počkejme si na ně, až budou z chrámu vycházet a pozorně si je prohlédněme. Neujde nám, že farizeus se zmenšil a celník vyrostl. Taková překvapení nám dokáže připravit modlitba.
12.3.2022Po kapkách...
Celníkovi se dostalo spásy, nicméně ani farizea Pán Ježíš výslovně neodsoudil. Pravděpodobně pozorně sledoval, jak se naparuje, a v duchu celou tu frašku, kterou měl před očima, ironicky komentoval. Na "odvádím desátky ze všech svých příjmů" by poznamenal: "Ale spousta lidí desátky platit nemůže, protože vůbec žádné příjmy nemá, protože nemá peníze, které máš ty. (Po tom, jak jsi k nim přišel, raději pátrat nebudu.)" Když se nad tím vším zamyslíme hlouběji, dojde nám, že si farizeus žádnou - dokonce ani ironickou - odpověď nezaslouží.
11.3.2022Po kapkách...
Celník už ani nemusí vyjmenovávat své viny jednu po druhé, farizeus je Bohu předestřel místo něho. Ušetřil mu práci, a jemu teď zbývá už jen jedno jediné: svou modlitbu náležitě uzavřít. "Bože, buď milostiv mně hříšnému!" Farizeus jeho hříchy vyjmenoval, on se teď za ně bude kát.
10.3.2022Po kapkách...
Celník ví, že je hříšník, a také velmi dobře ví, co je správná modlitba. "Zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: "Bože, buď milostiv mně hříšnému!" Celník má před očima svou nedokonalost, zatímco farizeus jen své ctnosti.
9.3.2022Čtenářský deníček
Poselství hor

Hora vyžaduje, aby ses ráno občas i s nechutí vysoukal z teplého spacáku a bez velkého nadšení hledal chladné hvězdy, které na nebi ještě zbyly. Nechá tě putovat přes morénové valy, které tě zaujmou leda svou jednotvárností. Chce slyšet, jak supíš, nechá tě padat únavou a vůbec jí nevadí, když za každým dalším úspěšně zdolaným úsekem očekáváš cíl cesty – a on zase nepřichází.
Více informací...
9.3.2022Po kapkách...
Farizeus vůbec netuší, jak má správná modlitba vypadat. Je dokonale soběstačný a nemyslí na nikoho jiného, než na sebe. V jeho ješitnosti není ani sebemenší skulinka, kudy by dovnitř mohla proniknout Boží milost.
8.3.2022Po kapkách...
Farizeus Boha nutně potřebuje, aby měl před kým vystavovat své zboží. Věří, že Bůh existuje, protože jinak by s ním nemohl obchodovat. V skrytu duše si říká: "Ty, Bože, prostě být musíš, protože jinak by mi moje ctnosti nebyly k ničemu a těm druhým by nikdo po zásluze neodplatil."
7.3.2022Po kapkách...
Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili. Nyní vidíme farizea a celníka v akci: při modlitbě. Farizeus neohroženě kráčí kupředu a pak se zastaví, vypne hruď a zahájí modlitbu. Spíše než modlitba je to však výzva adresovaná Bohu, který má vzít jeho dobré skutky na vědomí. Tento přezbožný náfuka, jehož modlitba vyznívá spíš jako odporné rouhání, má oči na stopkách a nic mu neunikne. Jaké místo hraje v náboženském životě tohoto ješitného nafoukance Bůh?
6.3.2022Radio Proglas
V týdnu od 7. března se ve vysílání Proglasu můžete těšit například na Barvínek o pouličním umění.
Více informací...
6.3.2022Po kapkách...
Ježíš chce v tomto světě působit. Říká: zůstávám a budu konat. Ano, bude jednat, ale naším prostřednictvím. Z toho plyne, že my všichni jsme obdrželi moc Božích služebníků, kněží, jak o tom píše apoštol Petr: Jste rod vyvolený, královské kněžstvo, lid patřící Bohu. To znamená, že my všichni jsme zasvěceni Bohu.
5.3.2022Po kapkách...
Ježíš postavil církev na víře prostých lidí, aby nikdo, ani ten nejposlednější vyvrhel, nemohl říci: no jo, to byli apoštolové. Ne, apoštolové byli chudí, bezmocní, neurození a bez nějaké zvláštní moudrosti. To neznamená, že aby byl člověk křesťanem, musí být hlupák. Pak přišli i chytří lidé, vzdělaný Pavel. Ale na počátku byli právě tito lidé, aby se nikdo nemohl vymlouvat na svou neschopnost, na nízký společenský původ a neřekl: to není nic pro mě.
4.3.2022Čtenářský deníček
Půst. L. P. 2022

V této drobné publikaci najdete ke každému ze čtyřiceti dnů postní doby evangelium pro daný den, zamyšlení, úryvek z encykliky papeže Františka Christus vivit a vstupní modlitbu ze mše daného dne. Zamyšlení tentokrát psali mladí lidé královéhradecké diecéze a ti, kdo se o ně starají – tedy kněží, kaplani pro mládež a zaměstnanci Diecézního centra pro život mládeže Vesmír.
Více informací...
4.3.2022Po kapkách...
Kristus to uskutečňuje i bez člověka, ale chce, aby to probíhalo také za spolupráce člověka. Takže budeme pracovat spolu s ním. Tím bude naplněno i vše ostatní, takže pro společnost to bude znamenat jen dobro.
3.3.2022Čtenářský deníček
Rozbít led Křesťan ve společnosti

Jde o dvě věci: Zaprvé: tlouci, hledat Kontakt. Najít Ho. Nepřestat, dokud neuslyšíš odpověď. … A ještě: být zlatem. Vzácným kovem. Kamení je všude hory. Ale zlato je vzácné. I lidskost je vzácná. Duch dobrých vztahů z nás dělá elektrické vedení ne pro teorii, ale pro život.
Více informací...
3.3.2022Po kapkách...
A co když se vás zeptají: co tedy budete dělat pro současnou společnost? Na to se vás zeptá tradiční věřící, disident, člověk angažovaný ve společenském životě i uprchlík. Všem dáváme stejnou odpověď: pokud budeme svědčit o Ježíši a o evangeliu, pokud budeme žít v jeho duchu, budeme se v určité míře účastnit jeho záměrů a jeho záměrem bylo nikdy neopustit tuto zemi.
2.3.2022Katolík
Dnešní dnem – Popeleční středou – se začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce – doba postní
Více informací...
2.3.2022Katolík
Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu
Více informací...
2.3.2022Po kapkách...
Všimněte si, že proroci dříve často mluvili o politických událostech své doby, ale Ježíš o nich nemluvil nikdy. Mluvil o tom, co se vztahuje ke každé době. Takže my musíme zároveň žít v současnosti a zároveň současnosti nepatřit.
1.3.2022Čtenářský deníček
Čas prázdných kostelů

Soubor kázání vznikl v nejtěžším covidovém období roku 2020, kdy Tomáš Halík z prázdného kostela promlouval nejen ke svým farníkům připojeným přes sociální sítě. Obrovská sledovanost pak stála za vznikem útlé ale myšlenkami nabité knihy.
Více informací...
1.3.2022Po kapkách...
Myslím, že v těchto třech bodech jsou plně obsaženy úkoly pro budoucnost. Někdo by se samozřejmě mohl zeptat, jak má církev reagovat na společenské jevy našeho života a pod. Můžu jen odpovědět: tohle se od nás nijak zvlášť nevyžaduje.
28.2.2022Po kapkách...
Přítomnost znamená, že se máme neustále učit, jak se modlit, a stále prohlubovat zkušenost svátostného života, aby naše svědectví nebylo svědectvím ideologie, ale svědectvím o živé Boží přítomnosti v nás.
28.2.2022Čtenářský deníček
Virus, ze kterého šílíme

Jaká je vlastně hodnota našeho života? A kdy náš život vlastně stojí za to, aby byl žit?
Více informací...
27.2.2022Radio Proglas
Na Popeleční středu pro vás Proglas připravil tematický program - křížovou cestu, poselství papeže Františka a mši svatou.
Více informací...
27.2.2022Po kapkách...
Svědectví znamená, že musíme vyřešit životní úkol - najít své místo v životě, a to nikoli místo v obyčejném významu slova, ale svůj vztah ke všem životním problémům. To jsme ještě nevyřešili.
26.2.2022Po kapkách...
Znamená to, že všechny otázky, které nám klade evangelium, si musíme položit znovu, jako bychom je znovu objevili.
25.2.2022Po kapkách...
My, tedy církev, bychom se nyní měli zabývat především těmito třemi body. Kázání znamená, že musíme najít společný jazyk se současnými lidmi, abychom se s nimi na jedné straně zcela neztotožňovali a na druhé straně abychom se od nich neoddělovali zdí archaičnosti.
24.2.2022Po kapkách...
Jeden vynikající současný spisovatel se zeptal zasvěceného novináře: Jak je možné, že se pravoslavné Rusko stalo státem s masovým ateismem? Dostal následující odpověď: Církev neplnila úlohu, kterou jí dal Bůh, tj. hlásání Božího slova, svědectví a zpřítomňování (Boha v životě). Když tedy mluvíme o budoucnosti a ptáme se, co od nás Bůh očekává ve zbývajícím čase, jak odpovíme?
24.2.2022Čtenářský deníček
Šum z pěn

Křesťan by měl být jako zeď. Rovný, pevný, schopný udržet každého, kdo se o něho opře… Křesťan by měl ale především být!
Více informací...
23.2.2022Po kapkách...
Schválně jsem teď mluvil jen o temných stránkách, protože jen ty nás mohou přimět k tomu, abychom se zamysleli a neoddávali se nostalgickému nadšení z minulosti. Dobrého toho o nás bylo řečeno velmi mnoho, ale my teď mluvíme o tom, že se musíme umět kát a dívat se do minulosti, činit pokání jeden za druhého.
22.2.2022Po kapkách...
Neříkal bych tak kategoricky, že církev je málo úspěšná, myslím si, že Boží království postupuje pořád stejně, ale zrada Božího království se vždy trestala, vždy za odpadnutí přišla odplata. a nepovažujme to jen za nějaké zastaralé myšlenky ze Starého Zákona. Vzpomeňme si na Ježíšova slova o Jeruzalémě, kdy řekl: "Kdybys poznalo čas svého navštívení... Kdyby se Sodoma a Gomora obrátily, stály by dodnes..." atd. Ježíš spojuje osudy národů, měst a civilizací s jejich duchovním a mravním stavem.
21.2.2022Biblické fotostřípky
   Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec...

Jan 6,44
Více informací...
21.2.2022Po kapkách...
Pokud se zeptáme upřímně sami sebe, zda se přítomnost křesťanů podobá přítomnosti Ježíše ve světě, pak musíme samozřejmě upřímně odpovědět, že nikoli. Myslím, že se musíme na problém podívat důkladněji a přiznat si, že církev, tedy my křesťané, nereagujeme v dostatečné míře na požadavky společnosti ve směrech, o nichž jsem již mluvil: v hlásání radostné zvěsti, svědectví a přítomnosti.
21.2.2022Čtenářský deníček
Vojtěch Kodet Bůh své bitvy neprohrává

Když poctivě žijeme, začne to být časem vidět i navenek a lidé se budou ptát, kde to má zdroj
Více informací...
19.2.2022Po kapkách...
Všechno se to udála dávno, před dvěma tisíci lety, ale miliony lidí pokračují ve své cestě po "moři", miliony lidí v průběhu staletí a nyní po celém světě vidí Toho, kdo kráčí po vlnách života a říká nám, znejistělým, hříšným a slabým: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Jsem tady, vedle vás. Můžu vám podat ruku.
18.2.2022Čtenářský deníček
Mrazík s pendrekem v ruce

Teď je to jiné. Jsou to časy triumfující podlosti. Časy vykalkulované krutosti. Teď jsme na takovém stupni hnusu, že pološílené postavy z Dostojevského jsou v porovnání s tím jenom figurky z večerníčku.
Více informací...
18.2.2022Po kapkách...
Kéž nám dá Bůh, abychom, až ucítíme blízko svou záhubu. vykřikli: Pane zachraň mě, topím se! Tonu duchovně, umírám duchovně, okorávám, přicházím o svou víru a o tvou přítomnost. Pak nám podá svou pevnou ruku a řekne: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"
17.2.2022Po kapkách...
Buď dáme Bohu všechno, nebo nic. Když začínáme pochybovat, naše myšlenky se rozdvojují, ujíždí nám půda pod nohama jako Petrovi a topíme se.
16.2.2022Po kapkách...
Stejně i my, když se nám dostane podpory a pomoci Boží, hned začneme pochybovat a myslíme si: Byla to snad náhoda? Mělo to tak snad být? Bylo to snad nevyhnutelné? Hned začínáme se svým lidským vysvětlováním a tehdy se všechno zase hroutí.
15.2.2022Po kapkách...
Málo věříme síle modlitby, a Ježíš přitom slyší, když k němu opravdově voláme. Musíme volat s cele mu odevzdat své srdce, ne jako Petr, který šel, ale odtrhl oči od Krista a díval se na vlny, jež mu bouřily pod nohama, a hned se začal topit. Přesto i uchoval myšlenku na Kristovu blízkost a vykřikl: "Zachraň mě, topím se!" Okamžitě ucítil pevnou ruku, kterou mu Ježíš podal, a uslyšel slova: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"
14.2.2022Po kapkách...
Každý z nás, kdo by se osvíceným pohledem podíval na svůj život, viděl by neustálý zázrak Boží přítomnosti. Je to neustálý, každodenní zázrak, když se naše zlomená a zdrcená duše pozvedá ze dna, je to větší zázrak, než člověk kráčející po vodě.
13.2.2022Radio Proglas
V týdnu od 14. února se můžete těšit na tematické pořady o vztazích u příležitosti svátku sv. Valentina.
Více informací...
13.2.2022Po kapkách...
Láska je světlem, v zásadě jediným světlem, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít a jednat.
12.2.2022Biblické fotostřípky
   Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno. Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota? Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu? Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů? Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití, které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje?

Job 38,18
Více informací...
12.2.2022Po kapkách...
I když mě už nikdo neposlouchá, Bůh mi naslouchat nepřestal. Když už nemám nikoho, ke komu bych hovořil, k Bohu mohu mluvit stále.
11.2.2022Po kapkách...
V malých každodenních rozhodnutích, v nichž stavíme dobro před pohodlnost, žijeme skutečně svůj život.
10.2.2022Čtenářský deníček
Šikmý kostel druhý díl. Románová kronika ztraceného města, léta 1921–1945

V pokračování své románové trilogie Šikmý kostel se spisovatelka Karin Lednická vrací na místa a k postavám, které už známe z prvního dílu. Kostel sv. Petra z Alkantary, který dal trilogii jméno, stojí v tomto díle už mlčenlivě stranou, středobodem děje je městečko Karvinná i se všemi doly, které se na jeho území nacházejí.
Více informací...
10.2.2022Po kapkách...
Víra proměňuje naši netrpělivost a naše pochybnosti v bezpečnou naději, že Bůh drží svět ve svých rukou i navzdory všem temnotám.
9.2.2022Po kapkách...
K utváření lepšího světa přispívá člověk výhradně tím, že koná dobro teď, osobně a se zanícením všude tam, kde je to možné.
8.2.2022Po kapkách...
Kdo směřuje k Bohu, ten se nevzdaluje lidem, ale stává se jim opravdu blízkým.
7.2.2022Po kapkách...
Křesťanství nepřineslo žádné sociálně-revoluční poselství. Přináší setkání s živým Bohem, tedy s nadějí, která proměňuje život i svět zevnitř.
7.2.2022Radio Proglas
V týdnu od 7. ledna se můžete těšit například na speciální Dopoledne s Proglasem věnované 100. výročí narození básníka Jana Skácela.
Více informací...
6.2.2022Po kapkách...
Kdybych vám měl prozradit zlomek tohoto tajemství, řekl bych, že jsem stvořil všechny věci tak, aby ve vás vyvolávaly pocit soucitu. Stvořil jsem fyzickou bolest, abych vás vyburcoval z vaší uzavřenosti, a zasel jsem ve světě soucit, abych vás přiměl bránit nevinné a ubohé.
5.2.2022Po kapkách...
Mnozí z vás mluví o utrpení druhých, ale nepohnou prstem, když jde o to ulehčit utrpení ubožáků.
4.2.2022Po kapkách...
Myslím, že existuje určité ospravedlnění pro vaši bolest, kterou cítíte nad bídou světa, a pro soucit s utrpením nevinných. Instinktivně to cítíte a píšete o tom knihy. Mnoho jste napovídali o utrpení nevinných. Musím však říci, že vaše bolest nebyla vždycky příliš upřímná.
3.2.2022Po kapkách...
Prošli jste od viditelného k neviditelnému, abyste viděli, co se stane? Jistě, kdyby všechno končilo smrtí, ať už pro vážku, nebo polní trávu, nebo pro mého Syna Ježíše, měli byste pravdu. Ale... Není to tak. Život pokračuje. Nejen, že pokračuje, ale rozvíjí se, roste, naplňuje se. Život je věčný a vy jste z něho ještě neviděli to nejlepší. Království.
2.2.2022Po kapkách...
Co když se bolest mění v radost? Co když se smrt stává životem, živějším životem, plným životem? Toto je jediné tajemství, které jsem vám zanechal ve stvoření. Proč ho přijímáte tak špatně? Jistě bylo od lidí kruté, že ukřižovali Ježíše, a mohli byste snadno vyčítat bohu, že mlčel k tragédii Kalvárie, ale... zakusili jste vzkříšení?
1.2.2022Po kapkách...
Vy, kteří nejste nic, kteří jste nic neudělali z ničeho byste se alespoň mohli zastavit v tiché bázni před stvořením. Ale ne, okamžitě chcete vynést rozsudek, odsoudit. Samozřejmě jsou věci, kterým nemůžete rozumět, které vás ohromují a které vás pohoršují. Nemohli byste se přesto s trochou pokory zeptat sami sebe, jestli ten, kdo udělal svět, kdo umístil hory a rozlil oceány, kdo udělal místo pro galaxie a stvořil atom, nezaslouží trochu důvěry?
31.1.2022Po kapkách...
Spěcháte, lidé. Chcete všemu porozumět hned. Nemáte smysl pro rozjímání a poezii, a zejména nemáte ani trochu víry ve mě. Pohled na zemi i nebe, chápání velkoleposti stvoření, vnímání krásy věcí by vás mělo přinejmenším zanechat omráčené úžasem. Zasloužím si od vás trochu důvěry, nebo ne?
30.1.2022Radio Proglas
V týdnu od 31. ledna se můžete například těšit na speciální Dopoledne s Proglasem věnované brněnské vile Tugendhat.
Více informací...
30.1.2022Po kapkách...
Kdo často přichází ke mně v Nejsvětější svátosti oltářní, zjistí, že je se mnou spojen neprolomitelným poutem lásky. Sám na vlastní zkušenosti se přesvědčí, že sdílím všechny jeho bolesti, že mu přináším úlevu v souženích, že nesu jeho břemena spolu s ním a že nikdy, ani na okamžik, není opuštěný nebo ponechaný o samotě.
29.1.2022Po kapkách...
Adorace je výměnou lásky a tato výměna je zdrojem vší plodnosti. Je-li úroda skrovná, znamená to, že jsi byl příliš spořivý ve výměně lásky s mým eucharistickým Srdcem.
28.1.2022Po kapkách...
Povolal sem tě k životu ustavičné adorace. Ustavičná adorace je postojem milující pozornosti vůči mé přítomnosti.
27.1.2022Po kapkách...
Povolal jsem tě, aby ses mi klaněl. Všechno ostatní je druhořadé. Věnuj mi tolik času, kolik jen můžeš, a já ti dám čas i energii vykonat vše, co musíš. Uvidíš, že pokud budeš přicházet nejdřív ke mně, ukáže se ti všechno ostatní ve správných proporcích. Budeš konat jednu věc po druhé a všechno tvé konání se bude vyznačovat klidem a vnitřním postojem adorace mé přítomnosti přebývající ve svatostánku.
26.1.2022Po kapkách...
Adorace je strohou modlitbou, protože se opírá o víru samotnou. Z víry zde stoupá čistý plamen naděje a z tohoto plamene naděje zažehnu v duši veliký požár lásky. Čas strávený v mé přítomnosti není promarněný.
25.1.2022Po kapkách...
Co chci od těch, kdo se mi klanějí v duchu a v pravdě, je srdce zapálené láskou. Srdce ochotné přebývat v mé přítomnosti, v tichu a klidu, soustředěné pouze na to, aby mě milovalo a přijímalo mou lásku.
24.1.2022Po kapkách...
Adorace není složitá. Je to něžné přebývání v mé přítomnosti, spočinutí v jasu mé eucharistické tváře, v blízkosti mého eucharistického srdce. Slova, byť mohou někdy pomoci, nejsou nutná.
23.1.2022Radio Proglas
V týdnu od 24. ledna se můžete těšit například na Noční linku na téma Týden modliteb za jednotu křesťanů.
Více informací...
23.1.2022Po kapkách...
Podržím tě darem své neselhávající přítomnosti. Jsem přítel, jenž tě nikdy neopustí. To ať ti stačí.
22.1.2022Po kapkách...
Ukaž mi, že máš důvěru v mou milosrdnou dobrotu, zejména když zakoušíš slabost, hanbu nebo strach, a já obnovím milost své lásky v tvém srdci.
21.1.2022Čtenářský deníček
Nežít se lží

Naše cesta je: v ničem nepodporovat vědomě lež! Uvědomit si, kde je hranice lži (každému se zatím ještě jeví jinde), a od této snětivé hranice ustoupit! Neslepovat odumřelé kůstky a šupinky Ideologie, nesešívat její shnilé hadry – a budeme překvapeni, jak rychle a bezmocně lež zmizí a jak to, co je nahé, se také jako nahé ukáže. A tak přes všechnu naši nesmělost nechť si každý vybere, zda zůstane vědomě sluhou lži (pochopitelně nikoliv z lásky k ní, ale proto, že chce uživit rodinu a vychovat děti – v duchu lži!), nebo zda přišel čas, aby se stal čestným člověkem, hodným úcty jak svých dětí, tak i svých současníků.
Více informací...
21.1.2022Po kapkách...
Miluj mě a věř v mou bezpodmínečnou lásku k tobě. Důvěřuj mi.
20.1.2022Biblické fotostřípky
   Nebuď nenasytný při žádném hodování a neoddávej se cele jídlu.
V hojnosti pokrmů číhá nemoc a nestřídmost má blízko k nevolnosti.
Mnozí skonali pro nestřídmost; kdo se umí ovládat, prodlouží si život.

Sir 37,29
Více informací...
20.1.2022Čtenářský deníček
Dopisy přes mříže

Náladu mám dobrou a jsem ve všech směrech (krom toho propuštění) pln naděje a odhodlání, Bůh mi vskutku hmatatelně a účinně pomáhá (byť je to trochu jiné než na Ruzyni, neboť při téhle vita activa nezbývá moc času na přemýšlení a rozhovor) a všechno je tedy fajnový – jen mám občas chuť si někomu postěžovat, jakého zpropadeně náročného Boha jsme si zvolili. Nu, alespoň budeme vskutku sůl země, jestli na to ovšem nezanevřeme – ale na to je zase to podobenství o obilném zrnu, které musí zemříti, aby vydalo klas.
Více informací...
20.1.2022Po kapkách...
Jsi posvěcován tím, že žiješ v mém přátelství. Vše ostatní je druhořadé.
19.1.2022Po kapkách...
Mé přátelství není zasloužené, není to něco, co lze získat, když člověk dosáhne nějaké normy dokonalosti, kterou si sám před sebe postavil. Mé přátelství je dar, dar mého nejsvětějšího Srdce, jejž štědře nabízím. Tak málo duší to chápe.
18.1.2022Po kapkách...
Dokonalost je plodem přátelství se mnou, nikoliv jeho předpokladem. Ty i mnoho duší jste v tomto zmateni.
17.1.2022Po kapkách...
Nepoddávej se pocitům viny, které tě přepadají, protože nedostáváš ideálu, jenž sis před sebe postavil. Já nežádám věrnost nějakému ideálu. Žádám pouze, abys byl mým přítelem a prožíval každý okamžik v milosti mého božského přátelství. Vše ostatní pak následuje.
16.1.2022Radio Proglas
V týdnu od 17.1. se můžete těšit například na Folklorní okénko k 100. dílu Folklorní 7.
Více informací...
16.1.2022Po kapkách...
Pýcha je velký nepřítel člověka. Je to ďábelská nadutost touhy vystačit si sám a nepřijmout otcovství Boha. Nedostatek pokory vzdaluje lidi od pravdy a znemožňuje jim rozeznat, odkud přichází světlo. A to činí cestu tak dlouhou a noc tak temnou.
15.1.2022Po kapkách...
Někteří přijmou tajemství spásy téměř okamžitě, jiní potřebují více času a ještě jiní budou muset velmi trpět, než pochopí, jak se věci mají. A kdybych ti měl říct nejobyčejnější důvod tohoto odkladu, musel bych říci, že tím důvodem je pýcha.
14.1.2022Po kapkách...
Člověk je povolán stát se mým synem a jako takový se musí vymanit ze sféry zla, aby vešel do reality lásky, která je absolutně dobrá. Někdy lidem chvilku trvá, než to pochopí, než se zbaví své dětinskosti, než uniknou z temnoty, než překonají svou slabost, ale postupně s podporou mé milosti, touto silou, kterou jim den za dnem posílám, se stávají vítězi.
13.1.2022Po kapkách...
Zlo je nezralost, neznalost, slabost, temnota. Postupně se pod vedením mého Ducha stáváš mým synem, zlo opouští tvůj život, je vylučováno z tvých myšlenek a už neovládá tvé jednání. Zlo je rozpouštěno svatostí a svatost je Boží život, Boží radost, Boží dokonalost.
12.1.2022Po kapkách...
Zůstaň v pravdě a všechno se vyjasní: Nesmíš činit zlo. Neříkej: Nevím, co mám dělat. Naslouchej v tichu svému svědomí a dozvíš se to. Když ublížíš svému bližnímu, neodpouštěj si příliš snadno.
11.1.2022Po kapkách...
Já, tvůj Bůh, jsem Láska. Tvořil jsem skrze lásku a žiji láskou. Nedělám nic kromě toho, že miluji. A právě proto, že jsem láska, nemohu a neumím činit zlo. A proto chci, aby ho nedělal ani můj syn.
10.1.2022Po kapkách...
Řekl jsem ti, že jsem váš Otec a vy jste moje děti. Být otcem je něco jedinečného a vede to ke skutečně výjimečným věcem. Otcovství je velká nebeská zkušenost a je to také pozemská zkušenost, kterou na zemi nazýváte láska.
10.1.2022Radio Proglas
V týdnu od 10. ledna se můžete těšit Barvínek s polárníkem Pavlem Kaplerem.
Více informací...
10.1.2022Čtenářský deníček
Cosi divného v mé hlavě

Kolik toho vlastně víme o Istanbulu a jeho obyvatelích? Chcete-li poznat buď Istanbul, nebo jeho obyvatele a přitom neopustit teplo svého pokoje, doporučuji knihu tureckého nobelisty Orhana Pamuka Cosi divného v mé hlavě s podtitulem „aneb život, dobrodružství a sny prodavače bozy Mevluta Karataşe a jeho přátel jakož i obrázek života v Istanbulu mezi lety 1969 a 2012, zachycený očima řady lidí“.
Více informací...
9.1.2022Po kapkách...
Všechno je shrnuto v tom, co jsem vám řekl: "Já jsem váš Otec a vy jste moje děti". ve světle tohoto výroku se víra stává zralou, naděje den ode dne roste a láska nabývá na konkrétnosti a síle. Bůh už není cizinec, mlhavý obláček, kulturní ideologie, hádanka. Je to Otec. Otec, který tvoří, miluje, podpírá, mluví, naslouchá a dává.
8.1.2022Po kapkách...
Řekněme to naplno: Každý, kdo neobjevuje, co je to být dítětem Božím, mít Stvořitele nebe i země na své straně, být podpírán, veden, posilován a ospravedlňován Božím absolutnem, žije velmi smutný život, který je ozařován velmi mlhavým světlem a posilován opravdu ubohou nadějí.
7.1.2022Po kapkách...
Doufám, že vás neuráží, když vás nazývám svými dětmi, a že mi nenamítnete, že jsem vás napřed nepožádal o dovolení. Je pravda, že jsem vás o ně nepožádal, ale zato jsem vám dal všechny možnosti, abyste se svobodně vzepřeli být mými dětmi.
6.1.2022Katolík
Všem návštěvníkům Katolik.cz přejeme požehnaný nový rok 2022 a děkujeme za účast v Adventní sbírce...
Více informací...
6.1.2022Po kapkách...
Synu, kdybys věděl, co je pro tebe připraveno!
5.1.2022Katolík
Silvestrovský speciál videokatechezí o. Romana Vlka
Více informací...
5.1.2022Po kapkách...
To, co prožíváš na zemi, je jenom začátek, dětský pláč, otevření tvých očí, první zkušenost lásky, zkouška věrnosti, škola znamení, první božská abeceda, poselství světa, duchovní cesta, stále silnější touha po Otci, hledání pokladu ukrytého v pozemském poli, na kterém ses narodil k životu. Ale ta větší část teprve přijde.
4.1.2022Po kapkách...
Můj prvorozený se stal člověkem, aby ke mně přivedl mnohé. S ním a v něm bude mnoho jeho bratrů a sester vyvoleno, aby zakusili tento nejsladší, láskyplný, životodárný, pravdivý, zářící, plodný, mírumilovný a radostný vztah, který jsem ustanovil mezi sebou a člověkem. Člověče, jsi skutečně mým synem.
3.1.2022Po kapkách...
Já však v žádném případě nejsem Bůh "v izolaci". Když se naplnil čas, rozhodl jsem se zjevit lidem, že jsem otec, že jsem láska, že jsem sdílení. A lidskému pokolení jsem poslal svého prvorozeného Syna, aby aby to vysvětlil, aby každému řekl o Boží milující laskavosti a o Božím vnitřním životě, z kterého pro člověka vyplývá velká skutečnost - totiž že je Božím synem.
3.1.2022Čtenářský deníček
Trojský lev

Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha, píše už několik let každý týden jeden sloupek do novin o tom, co ho zaujalo. Knih jeho sloupků vyšlo už šest.
Více informací...
2.1.2022Radio Proglas
V týdnu od 3. ledna se můžete těšit na návrat soutěžního pořadu Rozhlasové městečko.
Více informací...
2.1.2022Po kapkách...
Ježíš nás vyzývá, abychom si vážili maličkostí v životě a znovu je objevili. Je-li v nich On s námi, co nám schází? Zanechme tedy lítosti nad velikostí, kterou nemáme. Zanechme lamentací a zkormoucených tváří, chtivosti, která z nás činí nespokojence! Nepatrnost, úžas nad tímto malým dítětem - v tom spočívá (vánoční) poselství.
1.1.2022Biblické fotostřípky
   Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.

Gal 4,7
Více informací...
1.1.2022Čtenářský deníček
Vánoční tajemství

Takovéto vánoční štěstí už každý z nás jistě prožil. Avšak ještě se nebe a země nestaly jedním. Betlémská hvězda je hvězdou temné noci – tak je tomu i dnes. Hned druhý den odkládá církev bílou barvu a obléká se do barvy krve a čtvrtý den do fialové barvy smutku: Štěpán, mučedník krve, který jako první následoval Pána ve smrti, a nevinné děti, kojenci z Betléma a Judy, které byly krutě zavražděny surovou rukou kata – ti stojí jako družina kolem Děťátka u jesliček. Co nám to má říct?
Více informací...
1.1.2022Po kapkách...
Právě o to bychom měli prosit Ježíše o Vánocích: o milost nepatrnosti. "Pane, nauč nás milovat nepatrnost. Pomoz nám pochopit, že je to cesta k opravdové velikosti."
31.12.2021Biblické fotostřípky
   Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, Hospodin však stvořil nebe.

Zl 96,5
Více informací...
31.12.2021Po kapkách...
Bůh se snižuje a my chceme šplhat na piedestal. Nejvyšší ukazuje k pokoře a my aspirujeme na zviditelňování, chceme být vidět. Bůh hledá pastýře, neviditelné, my hledáme viditelnost. Ježíš se narodil, aby sloužil, a my se léta honíme za úspěchem. Bůh nehledá sílu a moc, žádá něhu a vnitřní nepatrnost.
30.12.2021Po kapkách...
A my - ptejme se sami sebe - dokážeme přijmout tuto Boží cestu? Právě v tom spočívá vánoční výzva: Bůh se zjevuje, avšak lidé mu nerozumějí. V očích světa se činí nepatrným, a my se nadále snažíme o velikost podle měřítek světa, možná dokonce v jeho jménu.
29.12.2021Po kapkách...
Nekonečná láska má droboučké srdce, které vydává slabý tlukot. Věčné Slovo je dětinské, a tedy neschopné řeči. Chléb života musí být živen. Stvořitel světa je bezdomovec. Dnes je všechno převrácené: Bůh přichází na svět jako malý. Jeho velikost se ukazuje v nepatrnosti.
28.12.2021Po kapkách...
Ten, který zahrnuje celý vesmír, potřebuje být držen v náručí. Ten, který stvořil slunce, potřebuje zahřát. Zosobněnou něžnost je třeba hýčkat.
27.12.2021Čtenářský deníček
Deset kroků k radosti

Držme se dobrých zásad a mějme lásku k člověku. Potom se kolem nás budou dít zázraky. K naší radosti.
Více informací...
27.12.2021Po kapkách...
Bratři a sestry, když stojíme před jesličkami, podívejme se do jejich středu, nehleďme na světla a výzdobu - jakkoli je krásná - ale rozjímejme nad Dítětem. V jeho nepatrnosti je celý Bůh. ... Dovolme, aby námi pronikl tento skandální úžas.
26.12.2021Po kapkách...
Evangelium klade důraz na tento kontrast. Vypráví o Ježíšově narození, počínaje sčítáním lidu, které nařídil císař Augustus. Ukazuje na tohoto císaře v jeho velikosti. Hned nato nás ovšem přivádí do Betléma, kde není nic velikého - jen chudé dítě zavinuté do plenek a kolem něj pastýři. Právě tam je Bůh, v nepatrnosti. A v tom je také poselství pro nás: Bůh si nezakládá na velikosti, nýbrž sestupuje do nepatrnosti. Nepatrnost je způsob, jaký si zvolil, aby nás oslovil, aby se dotkl našich srdcí, aby nás zachránil a přivedl zpět k tomu, na čem záleží.
22.12.2021Po kapkách...
„Boží slovo vše zařídí. Obávám se kazatelů, kteří by chtěli napravit životní krizi množstvím slov. Z krize se uzdravíme blízkostí, soucitem, něhou – tedy Božím stylem, obsaženým v evangeliu.“
21.12.2021Po kapkách...
„Když pohlédneš do tváře chudému člověku, změní se tvé srdce, protože se setkalo se svátostí, svátostinou, kterou zosobňuje tento potřebný člověk.“
20.12.2021Po kapkách...
Například: mohu zavolat osamělému člověku, navštívit starého nebo nemocného člověka, udělat něco pro službu chudým, potřebným. A znovu: možná musím požádat o odpuštění, odpustit, vyjasnit situaci, vyrovnat dluh. Možná jsem zanedbával modlitbu a po tak dlouhé době je čas obrátit se na Pána s prosbou o odpuštění. Bratři a sestry, najděme něco konkrétního a udělejme to! Kéž nám pomůže Panna Maria, v jejímž lůně se Bůh stal tělem.
19.12.2021Radio Proglas
V týdnu od 20. prosince se můžete těšit na speciální Dopoledne s Proglasem věnovanané zastavení s duchovními.
Více informací...
19.12.2021Po kapkách...
A tak si na závěr položme otázku: Co mohu konkrétně udělat? V těchto předvánočních dnech. Jak se mohu podílet? Dejme si konkrétní závazek, třeba i malý, který odpovídá naší životní situaci, a splňme ho, abychom se připravili na letošní Vánoce.
18.12.2021Po kapkách...
Po otázce "co máme dělat?" následují v evangeliu odpovědi Jana Křtitele, které jsou pro každou skupinu jiné. Z toho plyne cenné poučení: víra se ztělesňuje v konkrétním životě. Není to abstraktní teorie. Víra není abstraktní teorie, zobecněná teorie - ne! - víra se dotýká těla a proměňuje život každého člověka. Zamysleme se nad konkrétností naší víry. Já, moje víra: je to něco abstraktního, nebo konkrétního? Nesu ji dál ve službě druhým, v pomoci?
17.12.2021Po kapkách...
Ptejme se také sami sebe: Co je dobré udělat pro mě a pro mé bratry a sestry? Jak mohu přispět? Jak mohu přispět k dobru církve, k dobru společnosti? Právě k tomu slouží adventní doba: abychom se zastavili a položili si otázku, jak se připravit na Vánoce. Jsme zaneprázdněni tolika přípravami, dárky a věcmi, které jdou kolem, ale ptejme se sami sebe, co dělat pro Ježíše a pro druhé! Co máme dělat?
16.12.2021Po kapkách...
Evangelium nám touto otázkou připomíná něco důležitého: život má pro nás úkol. Život není nesmyslný, není ponechán náhodě. Ne! Je to dar, který nám Pán dává a říká nám: objevte, kdo jste, a pracujte na uskutečnění snu, kterým je váš život! Každý z nás - nezapomínejme - je posláním, které je třeba naplnit. Nebojme se tedy ptát Pána: Co mám dělat? Opakujme mu často tuto otázku.
15.12.2021Biblické fotostřípky
   Kdo na něho budou hledět, rozzáří se...

Zl 34,6
Více informací...
15.12.2021Po kapkách...
"Co máme dělat?" Vezměme si příklad: myslíme si, že nás přijde navštívit milovaná osoba. Těšíme se na ni s radostí a netrpělivostí. Abychom ji náležitě přivítali, uklidíme dům, připravíme co nejlepší jídlo, možná dárek... Zkrátka, dáme si práci. Tak je to s Pánem, radost z jeho příchodu nás nutí říkat si: Co budeme dělat? Bůh však tuto otázku posouvá na vyšší úroveň: Co mám dělat se svým životem? K čemu jsem povolán? Co mě naplňuje?
14.12.2021Po kapkách...
Místo, aby Bůh od svých dětí dostával jen ty poslední provinilé minuty před pádem na lože, může dostávat dna celé, protože i chvíle, kdy pro své blízké zdobím stůl, může být liturgií - pokud tedy miluji lidi a používám věci, ne naopak.
13.12.2021Čtenářský deníček
Podzimní slunce

Hodíkovy vybrané fotografie spojují téma lidského stáří a téma stárnutí přírody a krajiny. Zachycuje staré lidi takové, jací jsou: laskavé, pracovité, ale i unavené. Zátiší a krajiny fotí především v tichu a samotě a snaží se vystihnout jejich vnitřní poselství.
Více informací...
13.12.2021Po kapkách...
Marné je Boží lid ponoukat, aby méně uklízel, vařil a pekl, ale snad je možné pobídnutí, aby všechno to hemžení kolem cukroví, salátů, příbuzenstva a kaprů bylo bohoslužbou.
12.12.2021Radio Proglas
V týdnu od 13. prosince se můžete těšit například na Dopoledne s Proglasem věnované 10. výročí smrti prezidenta Václava Havla.
Více informací...
12.12.2021Po kapkách...
A tak Cecílie v neděli 20. prosince v odpoledních hodinách zbořila mou mravokárnou homilii z rána. Ukázala mi, že není třeba čtyři dny před Vánoci probouzet v posluchačích neplodné pocity viny nabádáním ke klidu. Předsvátečně pobíhat je možná pro mnohé možná nevyhnutelné a není nutné to měnit. Namísto změny v jednání stačí změna pohledu.
11.12.2021Po kapkách...
Dvanáctiletá Cecílie spíš tuší, než jasně ví, že náboženství nepatří jen do kostela, ale stejně tak i do kuchyně, jídelny a obýváku, že všude tam lze konat bohoslužbu, nakolik jsou všechny ty běžné věci užívány jako svátostné náčiní k viditelnému sdělování neviditelné lásky.
10.12.2021Po kapkách...
Když se pak dojata vrátí domů a zase zkoumá zásoby ve sklepě a spíži, zase se dotýká měděných hrnců, pánví, smetáku a pohrabáče, náhle vnímá věci jinak - nejsou to jen předměty, jimiž se doma zajišťuje teplo, čistota a sytost, ale nástroje k vyjádření vděčnosti a služby, k odevzdání vlastního života.
9.12.2021Po kapkách...
Tak s ohmatanými věcmi svého domova Cecílie každý den celebrovala stovku malých obětí. Teď na návštěvě u kovářových dcer však vidí, jak živočišné, jak upatlané mohou být ty všednodenní úkony, jakmile se z nich úžas a bázeň a něha vytratí.
8.12.2021Biblické fotostřípky
   Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

Lk 1,30
Více informací...
8.12.2021Čtenářský deníček
Pominuté chvály

Jako se kolega primát houpe na větvi a pojídá fíky, můžu i já viset na youtube a pojídat čokoládu, mám však na rozdíl od opa možnost neviset a nepojídat, ale místo toho třeba cvičit na klarinet s vědomím, že radost, které jsem se nyní odřekl, bude překonána jinou.
Více informací...
8.12.2021Po kapkách...
Když pak Cecílie doma stlala postele a rovnala talíře na stůl a ten stůl zdobila květinami, nebrala do rukou drahé věci, ale přece věci vzácné - jako by prostěradlo bylo tak trochu oltářním plátnem a každý talíř mešní patenou. Všemi těmi předměty totiž směla sdělovat lásku Bohu, tátovi i oněm lidem, co zrovna přišli na návštěvu.
7.12.2021Po kapkách...
Posluchači si však naštěstí vůči zlovolné homilii vybudovali imunitu, a tak kněz sice ví, že má něco takového pronášet, a lid ví, že má něco takového slyšet, ale poslouchat se nikdo nepokouší. Slova o zvnitřnění za těchto okolností povedou nanejvýš k pocitu viny. Šel jsem si číst, a na stránkách románu jsem potkal dvanáctiletou Cecílii, co žila v Quebeku v roce šestnáct set a něco. Máma ji před smrtí naučila věnovat se vaření, praní i chystání stolu, jako by se jednalo o posvátnou hru, o rozšíření bohoslužby za bránu chrámu.
6.12.2021Po kapkách...
Byla zrovna neděle a já i pan arciděkan jsme ... vyrazili kázat - a oba to své předsváteční kázání, které zní: Bratři a sestry, budou Vánoce, zanechte stresu a najděte si čas na Pána. Amen. ... Jde o homilii zlovolnou, neboť se skrz ni staří medvědi - opustivší své brlohy a zcela lhostejní k povyku kolem dárků a tak dál - opírají do osob, které podobně lhostejné být nemohou, neboť jim v tom brání například pocit zodpovědnosti vůči vlastním dětem nebo schopnost rozeznat vyprané záclony od nevypraných.
5.12.2021Čtenářský deníček
Exotova abeceda

Co je nejlepším lékem na bolest, ve které jsme sami? Již nějakou dobu žiji s heretickou myšlenkou, že nejlepším lékem na bolest je chválit Boha. Ne za to, co udělal, jak mi pomohl nebo čemu zabránil, ani za to, jaký je, ale prostě jej chválit jen tak. Jen tak, že je.
Více informací...
5.12.2021Radio Proglas
V týdnu od 6. prosince se můžete těšit například na speciální mši svatou u příležitosti 26. výročí vysílání Radia Proglas.
Více informací...
5.12.2021Po kapkách...
Svatý Josefe, ty, který jsi vždy důvěřoval Bohu, a rozhodoval jsi se veden jeho prozřetelností, uč nás, abychom se tolik nespoléhali na své vlastní plány, ale na jeho plán lásky. Ty, který pocházíš z periferie pomoz nám obrátit náš pohled a dávat přednost tomu, co svět zavrhuje a odsouvá na okraj. Utěšuj ty, kteří se cítí osamělí, a podporuj ty, kteří v tichosti pracují, aby bránili lidský život a důstojnost. Amen.
4.12.2021Po kapkách...
Dnes bych chtěl poslat vzkaz všem mužům a ženám, kteří žijí na nejzapomenutějších geografických periferiích světa nebo žijí v situacích existenční tísně. Kéž ve svatém Josefovi najdete svědka a ochránce, ke kterému můžete vzhlížet.
3.12.2021Po kapkách...
Zjistěte, co je cenné. Prosme svatého Josefa, aby se přimlouval za to, aby celá církev znovu získala tento vhled, schopnost rozlišovat a oceňovat to, co je podstatné. Začněme znovu od Betléma, začněme znovu od Nazareta.
2.12.2021Po kapkách...
Svatý Josef každému z nás připomíná, abychom přikládali důležitost tomu, co ostatní zavrhují. V tomto smyslu je skutečně mistrem podstatného: připomíná nám, že to, co je skutečně hodnotné, nepřitahuje naši pozornost, ale vyžaduje trpělivé rozlišování, aby to bylo objeveno a oceněno.
1.12.2021Po kapkách...
I dnes existuje centrum a periferie. A církev ví, že je povolána hlásat radostnou zvěst počínaje od periferií. Josef, tesař z Nazareta, který věří v Boží plán pro svou budoucí mladou nevěstu i pro sebe, připomíná církvi, aby upřela svůj pohled na to, co svět záměrně přehlíží. Dnes nás Josef učí toto: "Nedívej se tolik na věci, které svět chválí, dívej se do koutů, dívej se do stínů, dívej se na periferie, na to, co svět nechce".
30.11.2021Po kapkách...
Ježíš jde vždy směrem k periferiím. A to by nám mělo dodat velkou důvěru, protože Pán zná okrajové části našeho srdce, okrajové části naší duše, okrajové části naší společnosti, našeho města, naší rodiny, tedy tu poněkud skrytou část, kterou neukazujeme, možná ze studu.
29.11.2021Biblické fotostřípky
   I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“

Iz 2,2
Více informací...
29.11.2021Po kapkách...
Pán vždy působí skrytě na periferiích, dokonce i v našich duších, na okrajích duše, v pocitech, možná v pocitech, za které se stydíme, ale Pán je tam, aby nám pomohl jít kupředu. Pán se nadále projevuje na periferiích, a to jak geografických, tak existenciálních. Ježíš zejména vyhledává hříšníky, vstupuje do jejich domovů, promlouvá k nim a vyzývá je k obrácení.
28.11.2021Po kapkách...
Boží Syn si nevybral za místo svého vtělení Jeruzalém, ale Betlém a Nazaret, dvě odlehlé vesnice, daleko od hluku historie a moci doby. Přesto byl Jeruzalém městem milovaným Hospodinem, "svatým městem", vyvoleným Bohem, aby v něm přebýval. Proto nám volba Betléma a Nazareta říká, že Bůh dává přednost periferii a okraji. Ježíš se nenarodil v Jeruzalémě a u dvora... Ne: narodil se na periferii a na této periferii strávil svůj život až do svých 30 let, kdy pracoval jako tesař, podobně jako Josef. Ježíš dává přednost periferiím a okrajovým oblastem. Nebrat vážně tuto skutečnost se rovná nebrat vážně evangelium a Boží dílo, které se stále projevuje na geografických a existenciálních periferiích.
27.11.2021Po kapkách...
V knihách Boha hledáme, v modlitbě ho nacházíme.
27.11.2021Radio Proglas
V týdnu od 29. listopadu se můžete na Proglasu těšit například na první rorátní mši svatou nebo adventní Večerní zívačky.
Více informací...
26.11.2021Po kapkách...
Scházejme se pravidelně ke společné modlitbě. Nynější společnost se nemodlí, proto se rozpadá.
25.11.2021Po kapkách...
Nikoho nevolám a nikoho nevyháním.
24.11.2021Po kapkách...
Jednou jsem se zpovídal z toho, že jsem měl pyšné myšlenky. P. Pio mi řekl vážně: Synku, jestliže sis připisoval dobra, která máš, ale dal ti je Pán, jsi zloděj a zasloužíš vězení. A pokud si myslíš, že máš dobra, která nemáš, jsi blázen a patříš do blázince. Tak si vyber, synku: vězení nebo blázinec.
23.11.2021Po kapkách...
Synku, kolik jsi toho spáchal... ale pamatuj: ať máš hříchů sebevíc a ať jsou sebetěžší, jejich počet je omezený. Zato Boží milosrdenství je nekonečné.
22.11.2021Čtenářský deníček
Safíroví ledňáčci a Glutaman

Po fenomenálním úspěchu Prašiny Vojtěcha Matochy vyšlo více nových českých knih pro mládež. Dobrodružství klukovských nebo dnes už spíše smíšených part ve stylu Jaroslava Foglara je v nich stále aktuální, jen se přenáší do moderních kulis. Safíroví ledňáčci nás přenesou do současné Prahy, v lecčems ale pro potřeby příběhu upravené.
Více informací...
22.11.2021Po kapkách...
Kdyby lidé věděli, co stojí jedna duše. Duše nejsou dávány zdarma, kupují se. Vy nevíte, co stály Ježíše. A dodnes se platí stejnou měrou.
21.11.2021Po kapkách...
Víš, že důkaz tvé lásky k Bohu je něžná péče, kterou prokazuješ svému bližnímu. Věř, že mě v něm vidíš, těšíš mě, když těšíš jeho. Tak zůstaneš vůči svému bližnímu pokorná. Buď vždycky nejmenší - mysli na rozměry hostie.
20.11.2021Radio Proglas
V týdnu od 22. listopadu se můžete těšit na další část seriálu Rodina bez filtru, tentokrát zaměřeného na pěstounství.
Více informací...
20.11.2021Po kapkách...
Proč tě tolik znepokojuje mínění druhých? Nestačí ti to mé? Pokud jsi se mnou, nech ostatní, ať si říkají, co chtějí.
19.11.2021Po kapkách...
Víš, že jediným cílem je láska? Že všechno musí směřovat k ní? Maličkost se stane velkou věcí, vede-li k lásce, a významné dílo nemá naprosto žádnou hodnotu, nevede-li k lásce.
18.11.2021Po kapkách...
Až si budeš opravdu jistá, že v tobě žije láska, bude tvůj život nesmírně proměněn, má dcero.
17.11.2021Čtenářský deníček
Múza milost

Všechno je rovné zde, jen na obzoru vidíš zvonici jak cibulový květ, A proti černé čáře borovic u tůňky hospůdku, tři čtyři domky, možná pět; Tam křížem dřevěným se cesta počíná, až k Bohu vede stužka její, A teskné jablůňky, vždy nevýslovně dvě a dvě, ji provázejí...
Více informací...
17.11.2021Po kapkách...
Uvažuj o ní často ve svém srdci. Postupně si začneš být jistá. Budeš žít s Láskou. Už nikdy Lásku neopustíš. A až mě budeš volat, nebudeš říkat: "Můj Bože", ale "má lásko". A bude to pravda. A tvé srdce tím změkne jako půda zavlažená pramenem.
16.11.2021Po kapkách...
Ty si vždycky myslíš, že se něco přihodí samo od sebe. Nic se neděje samo od sebe. Ve všem jsem já. A já jsem láska. Nech se tou myšlenkou proniknout.
15.11.2021Biblické fotostřípky
   Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Gal 5,16
Více informací...
15.11.2021Čtenářský deníček
Republika

Momenty, na kterých nezáleží. Dokud jim nezvratnost nedá význam.“, který ji dokonale vystihuje. Kniha obsahuje 73 takových momentů z dějin Československa v letech 1918–1990. Každý z nich se vztahuje k jednomu roku a skládá se z „minipovídky“, která se vejde na jednu stranu knihy, fotografie a krátkého faktografického komentáře.
Více informací...
15.11.2021Po kapkách...
Jestliže tě snáším já, proč by ses neměla snášet ty sama? Ber to jako příležitost se pokořit. Jsou to příležitosti, které je třeba nikdy neminout. Má malá pokorná dcera... Chápeš, já vidím vnitřní život tvé duše, můj pohled jí proniká skrz naskrz. Víš, jak dobře rodiče znají své děti? Což teprve já!
14.11.2021Po kapkách...
Svěř mi svou neschopnost a já doplním, čeho se ti nedostává, aby bylo zřejmé, že v tobě žiji já. Je pro mě krásné, mohu-li žít znovu skrze svá stvoření. Kdybys věděla, jak málo je těch, kdo mi to dovolí...
14.11.2021Po kapkách...
Víš, že každou duši je třeba uchopit jiným způsobem? Podobně má každá duše svůj vlastní způsob, jak vzdorovat jednou, podruhé, poněkolikáté, což zarmucuje mé lačné srdce. Jsem lovec perel. Jak krásně se třpytí v mé dlani. Kolik námahy musím vynakládat, aby se neskutálely znovu do bláta! Jsou korunou mé slávy.
14.11.2021Radio Proglas
V týdnu od 15. listopadu se můžete těšit na tematické Dopoledne s Proglasem na téma Svoboda je když a dokument Ozvěny Čechů a Slováků v Bilých Karpatech.
Více informací...
13.11.2021Po kapkách...
Ukaž mi svou ubohost. Vystav mému pohledu své potřeby. Přijdu se svým bohatstvím, které, je-li rozdáváno, se ještě zvětšuje. Ale nástroje, způsob, formu nech na jemné práci, kterou vykonávám na duši., již miluji. Nech to na mé geniální lásce.
12.11.2021Po kapkách...
Neměj strach se obětovat. Víš, co obětuješ - sebe, velmi málo... A komu obětuješ - Bohu! Což tím nemůžeš jen získat? Obětuj se - je to prosté - s tvým Bohem je všechno prosté. Obětuj se - já tě přijmu.
11.11.2021Po kapkách...
Má dcero, nenech si ujít žádnou příležitost, abys pronikla do mého srdce nebo abys mi dala příležitost proniknout do srdcí druhých. Je to pro mě veliká radost.
10.11.2021Po kapkách...
Já, který jsem v událostech tvého života, budu také v okamžiku tvé smrti. Proč by ses jí bála, když to budu zase já? Máš ze mě strach? A jak laskavá budeš k bližnímu, jestliže v něm budeš vidět mě...
9.11.2021Po kapkách...
Láska k bližnímu je láska ke mně. Pamatuj, že nemůžeš-li za mnou přijít do kostela, můžeš mě vždycky najít v druhých.
8.11.2021Po kapkách...
Rozjímalas někdy o tom, jak bohatá je má láska? Moje láska má tisíc podob. Myslíš, že ji znáš, ale neznáš nic – moje hojnost přesahuje tvou veškerou představivost. Odevzdej se Nekonečnému a věř v temnotě.
7.11.2021Čtenářský deníček
Hovory s Petrem Kolářem

Když čteš Bibli se zájmem nalézt Boží slovo, v určitém momentu se v tobě stane. To není dopředu vypočitatelné. To se nedá naplánovat ani odhadnout. Bůh je ve vztahu k nám vždy svobodný, vždycky nás překvapí jako emauzské učedníky: „Byl s námi, a my jsme jej nepoznali!“
Více informací...
7.11.2021Radio Proglas
V týdnu od 8. listopadu se můžete například těšit na pořad Křesťan a svět na téma Trauma Bílé Hory a ekumenický dialog 400 let poté.
Více informací...
6.11.2021Po kapkách...
Radostnost je nakažlivá, proto musíme překypovat radostností, kdykoliv se blížíme k chudým.
5.11.2021Po kapkách...
Představte si, že by některá sestra přišla s umučenou tváří a váhavým krokem do slumu. Co by těm chudákům tam mohla přinést? Nic, snad ještě hlubší pocit beznaděje nebo zoufalství.
4.11.2021Po kapkách...
Ale chceme-li, aby si druzí uvědomili Ježíšovu přítomnost, musíme být o ní přesvědčeni především my sami.
3.11.2021Po kapkách...
Uvidí-li lidé radost ve vašich očích, uvědomí si, že jsou Božími dětmi. Duše svatých musí časem prodělávat těžké vnitřní zkoušky a dobře vědí, co je temnota.
2.11.2021Biblické fotostřípky
   Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné.

Iz 25,6
Více informací...
2.11.2021Po kapkách...
Naše radostnost je nejúčinnějším prostředkem k hlásání Krista a jeho poselství o radosti.
1.11.2021Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
1.11.2021Katolík
Podmínky pro získání plnomocných odpustků…
Více informací...
1.11.2021Po kapkách...
Radostné srdce je zpravidla výsledek srdce hořícího láskou. Radostnost musí být základním rysem našeho života. Radostnost je znakem, že člověk je velkomyslný.
31.10.2021Radio Proglas
V týdnu od 1. listopadu se můžete ve vysílání Proglasu například těšit na nový seriál pořadu Na dřeň s názvem Rodina bez filtru.
Více informací...
31.10.2021Po kapkách...
Můj Pane, na člověka na jeho cestě životem číhá spousta nebezpečí. Čas od času narazí na lupiče, kteří ho připraví o důstojnost, naději a svobodu a kteří zpochybní i jeho touhu po míru a spravedlnosti. Dej, Pane, ať tento člověk, jemuž všechno vzali, potká na své cestě i lásku. Lásku, která se k němu skloní, věnuje mu svůj čas, dá mu všechno, co má. Pane, nauč mě prosím chodit po správné straně!
30.10.2021Po kapkách...
Jaká by byla moje cesta a jak by se asi změnil celý svět, kdybych dokázal rozdávat lásku tak jako Samaritán a kdybych se řídil Kristovým příkazem: "Jdi a stejně jednej i ty!" Vždyť kolik úsměvů kvůli mně pohaslo, kolik vrásek přibylo v tvářích mých bratří, kolik očekávání jsem zklamal, kolik nadějí pohřbil, kolik zoufalství jsem pohřbil svou netečností a lhostejností!
29.10.2021Po kapkách...
Kněz i levita bezpochyby vykonávali v chrámu všechny obřady přesně tak, jak bylo předepsáno. Jestli při tom potkali Boha, však není vůbec jisté. Opovrhovaný a přehlížený samaritán se s Bohem setkal za jedním zákrutem cesty a na tuto veledůležitou schůzku dorazil připraven.
28.10.2021Po kapkách...
Samaritán... uviděl raněného a přešel na správnou stranu cesty. Zastavil se, přistoupil k němu, věnoval mu svůj čas a vyprázdnil kvůli němu svou peněženku. Nechal mluvit srdce a to mu poradilo, jako se má zachovat.
27.10.2021Po kapkách...
V Božích očích má dobrý důvod jen ten, kdo se zastaví. Důvody všech těch, kdo jdou dál, neplatí. cesta zůstává stále stejně nebezpečná. Ne však proto, že na ní řádí lupiči, ale proto, že na ní chybí láska, proto, že kněz i levita umlčeli svá srdce "dobrými důvody" a raněným se vyhýbají. Cesta není riskantní kvůli lupičům, ale kvůli lhostejnosti "dobrých lidí".
26.10.2021Čtenářský deníček
Velký vůz

Beze spěchu
na chvilku zastavit
Co znamená
jedna hodina
Nechat opadat nánosy
Zaoblit útesy
Zeptat se na cestu mlčením
a čekat odpověď v tichu
Více informací...
26.10.2021Po kapkách...
Proč jste nezastavili? Copak jste toho nešťastníka neviděli? Ale ano, viděli ho. Měli však spoustu dobrých důvodů, proč se nezastavit a jít dál. Máme vždy po ruce spoustu dobrých důvodů, proč nároky, které na nás klade láska, odsunout stranou. Tisíc "dobrých důvodů" jsou v Božích očích samé špatné důvody.
25.10.2021Po kapkách...
"Náhodou šel tou cestou nějaký kněz: viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu? viděl ho, ale vyhnul se mu." Všechny cesty mají naštěstí dvě krajnice. Když se nechceme dívat na něco, co je nám nepříjemné, a zároveň nechceme mít výčitky svědomí, můžeme vždycky přejít na druhou stranu. My křesťané bychom si však měli položit otázku, zda ta druhá strana je opravdu ta pravá. Možná je pro nás nejpohodlnější, ale to neznamená, že je také správná.
24.10.2021Radio Proglas
V týdnu od 25. října se můžete těšti na speciální pořady u příležitosti Dne vzniku samostatného Československa.
Více informací...
21.10.2021Čtenářský deníček
Marek Eben a hosté na plovárně

Tatínkovi vděčím za svou vášeň studovat, za intelektuální zvídavost. Představte si, že je ráno na Boží hod, kdy se v Americe nadělují dárky. Spěcháme do haly ke stromečku a tam není jediný dárek. Leží tam dopis, který obsahuje nějaký matematický úkol. Když jsme ho vyřešili, dozvěděli jsme se, že další úkol čeká v lednici, kde je dopis s úkolem z dějepisu. Pak pro další úkol do garáže… až nás to zavedlo zpátky do obývacího pokoje, kde už byly pod stromečkem dárky. To hodně vysvětluje, proč pro mě bylo učení vždycky zábava. Mám vášeň objevovat a dovídat se, to je tatínkovo dílo.
Více informací...
20.10.2021Biblické fotostřípky
   Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Lk 6,28
Více informací...
20.10.2021Po kapkách...
Udržovat si od lidí odstup je velmi snadné a dobře odůvodnitelné. Vždyť většina z nich je tak nesympatická, hloupá, otravná a dotěrná. A tak je míjíme bez povšimnutí a máme za to, že jejich problémy a úzkosti se nás netýkají. Když si budu bližní vybírat, jen zvětším vzdálenost, která mě od nich dělí. Spoustu lidí tak ze své lásky vyloučím.
19.10.2021Po kapkách...
"A kdo je můj bližní?" Znalec zákona se potřebuje ubezpečit, komu může otevřít srdce, aniž by příliš riskoval. Ježíš jeho otázku změnil v opačnou. "Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se ocitl mezi lupiči?" Středem zájmu nemám být já, ale každý člověk, s ním ž se na své cestě setkám a který potřebuje mou pomoc, pochopení a lásku. Není důležité vědět, koho mám milovat, důležité je uvědomit si, že všichni mají právo na mou lásku. "Bližním" mám být každému, a především těm, kdo jsou ode mě daleko. Jedině, když půjdu za nimi a dostanu se až do jejich těsné blízkosti, uslyším i jejich nářek, poznám, co je trápí, a dojde mi, že i oni volají po lásce.
18.10.2021Po kapkách...
Staré náboženství si libovalo v dlouhých debatách, ale Kristus mu nasadil roubík a donutil je, aby přestalo mlít pantem a místo toho rozhýbalo nohy a zapojilo do hry také srdce. V novém náboženství není znalcem ten, kdo hodně ví, ale ten, kdo správně jedná.
17.10.2021Po kapkách...
"Mistře, co mám dělat, abych získal věčný život?" Staré náboženství chce znovu a znovu diskutovat o doktrinálních otázkách. Ježíš se však do akademické debaty zatáhnout nenechá. Svému posluchači ... předloží konkrétní příběh a donutí ho tak, aby se zamyslel nad tím, jak by se v takové situaci zachoval on sám.
17.10.2021Radio Proglas
V týdnu od 18. října se můžete těšit například na Čtení na pokračování z knihy Byl jsem muslimem pákistánského autora Naeema Fazala.
Více informací...
15.10.2021Po kapkách...
Chvála slávy je bytost, která je neustále v díkůčinění: její skutky, její pohyby, její myšlenky, její touhy ji zakořeňují hlouběji v lásce a zároveň jsou jakoby ozvěnou věčného Sanctus.
14.10.2021Čtenářský deníček
Sníh padá na cedry

Tady se člověk nemůže rozplynout v anonymním davu nebo si najít jinou společnost. Ostrované, jejichž domov je uvězněn v moři, jsou z jeho podstaty nuceni dávat si pozor na každý krok. Máte-li vůkol sebe jen moře, nemůžete beztrestně šlapat po citech druhých.
Více informací...
14.10.2021Po kapkách...
Chvála slávy je duše, která nazírá na Boha ve víře a prostotě..., je jakoby bezednou propastí, v níž on se může rozlévat.
13.10.2021Po kapkách...
Chvála slávy je duše, oddaná mlčení, jež se chová jako lyra, aby pod tajemnými údery Ducha svatého vydávala Božské akordy. Ví, že utrpení je strunou, která vyluzuje nejkrásnější zvuky, a proto ji ráda vidí na svém nástroji, aby se jemněji dotýkala srdce svého Boha.
12.10.2021Po kapkách...
Chvála slávy je duše, jež přebývá v Bohu, jež ho miluje čistou a nezištnou láskou, aniž hledá ve sladkosti lásky sebe, jež ho miluje víc, než všechny jeho dary.
11.10.2021Čtenářský deníček
Současnost

Kdysi panovník nebo ten, kdo byl význačný, či výjimeční jedinci měli každý nějaké mínění, pro ostatní platilo jednou provždy a bezpodmínečně rozhodnutí, že mínění mít nesmí a nemohou; dnes může mít mínění kdokoli, ale lidé se musí v číselném smyslu houfovat, aby nějaké měli. Dvacet pět podpisů pod nejnejapnějším prohlášením je mínění; nejdůkladněji promyšlené mínění nejznamenitějšího ducha je paradox.
Více informací...
11.10.2021Po kapkách...
Zůstaň se mnou Pane, neboť v této noci života a nebezpečí tolik tě potřebuji. Učiň, abych tě poznal jako tví učedníci při lámání chleba, to je, aby eucharistické společenství bylo pro mě světlem, které rozptyluje temnoty, silou, která mě podepírá a jedinou radostí mého srdce.
10.10.2021Radio Proglas
V týdnu od 11.10. se můžete například těšit na Noční linku věnovanou volbám.
Více informací...
10.10.2021Po kapkách...
Zůstaň se mnou Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro tebe místem útěchy a hnízdem lásky.
9.10.2021Po kapkách...
Zůstaň se mnou Pane, neboť toužím velmi tě milovat a vždy být ve tvé společnosti.
8.10.2021Biblické fotostřípky
   Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.

1Sol 5,21
Více informací...
8.10.2021Po kapkách...
Zůstaň se mnou Pane, abych slyšel tvůj hlas a následoval tě.
7.10.2021Po kapkách...
Zůstaň se mnou Pane, neboť tys mé světlo a bez tebe se topím v temnotách.
6.10.2021Po kapkách...
Zůstaň se mnou Pane, neboť Ty jsi můj život a bez tebe mi chybí horlivost.
5.10.2021Po kapkách...
Zůstaň se mnou Pane, neboť jsem slabý a potřebuji tvou sílu, abych nepadal tak často.
4.10.2021Po kapkách...
Zůstaň se mnou Pane, neboť potřebuji tvou přítomnost, abych na tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím.
3.10.2021Radio Proglas
V týdnu od 4. října se můžete těšit například na rozhovor s rozhlasovou dokumentaristkou dánského původu Britt Jensen.
Více informací...
3.10.2021Po kapkách...
Povolání se zrodí v prostoru rodičovské lásky a zásluhou této lásky. Bůh svého Syna poslal do toho nejkrásnějšího hnízda lásky, jaké kdy existovalo. Kristova lidská síla má svůj zdroj v něm, nikde jinde.
2.10.2021Po kapkách...
Zdrojem povolání se stane především silná milující rodina, která pravidelně chodí do kostela a je pro své děti "živou školou náboženství".
1.10.2021Po kapkách...
Většině mladých lidí mně svěřených bylo děsným způsobem ublíženo. Nevěří, že by je někdo mohl mít rád. Jejich oči jako by křičely: "Měj mě rád!" A přitom paradoxně odmítají jakýkoliv projev nezištné lásky. Musíme být zatraceně dobrými pedagogy, jestliže máme umět - bez jediného slova - skládat činu k činu tak, aby nám konečně jednoho dne uvěřili, že nám na nich skutečně záleží.
30.9.2021Po kapkách...
I když jsme nepoznali lidskou lásku, Bůh může na naši cestu přivést milující bytosti. Nebo někdo zasáhnout přímo a tajemně sám.
29.9.2021Po kapkách...
Už padesát pět let je to stále tatáž oslnivá záře, tentýž tajemný pocit: "Bůh tě miluje. Bůh nás miluje." Je něco důležitějšího, je něco naléhavějšího, než toto? Jen jednu výčitku Bohu činím, a sice tuto: "Proč jsi mi dal tak malé srdce, když do nás vkládáš tak velkou touhu po lásce?"
28.9.2021Biblické fotostřípky
   Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první.

Mdr 6,12
Více informací...
28.9.2021Po kapkách...
Mé kněžství je už čtyřicet let "prosvětlováno" lidskou láskou, která mě instinktivně vedla k tomu, že jsem vzal doslova tři nejkrásnější slova evangelia: "Bůh je láska" - ta slova pronikla mou duši, když mi bylo čtrnáct let.
27.9.2021Po kapkách...
Mým neocenitelným privilegiem je - pokorně to doznávám - že se mi dostalo i lásky lidské. Tak velké bohatství přijímané od kolébky je úžasným vkladem do života. Je to skutečný poklad. Zajištěná vnitřní rovnováha na celý život.
26.9.2021Radio Proglas
V týdnu od 28. září se můžete těšit na speciální svatováclavský program a také návrat pohádkového seriálu Než zazvoní zvonec.
Více informací...
25.9.2021Po kapkách...
Lidé, kteří mě dnes poslouchají, žíznivě přijímají tuto lásku, jejíž sílu i zdroj má každý kněz odhalit. Každý kněz spalovaný Boží láskou pozná tajemnou radost, když o ní může kázat.
24.9.2021Po kapkách...
Taková je magie lásky, kterou byl člověk bohatě obdarován. Je nemožné nechat si ji sobecky pro sebe. Bůh, jenž je láska, dává lásku tvorům, a ti zase nemohou dělat nic jiného, než ji dávat dál. Takový je nádherný Boží plán. Od něj se odvíjí i má víra, která se neustále vrací k tomuto zdroji lidské lásky.
23.9.2021Po kapkách...
Nikdy mi z paměti nevymizí vzpomínka na to, s jakou silou a s jakou trpělivostí (moje matka) milovala svých patnáct kuřátek. Její láska mě nesla, pozvedávala výš a výš. A já se ji snažím dávat dál.
23.9.2021Čtenářský deníček
Útěk sestry Cecílie

Teď, když se tlačím do tohoto kuchyňského koutu, si přeji, abych měla na sobě řeholní šat, abych mohla kráčet před nimi taková, jaká jsem – hrdě. Ale budu muset jít jen ve starých šponovkách. Zavírám oči a prosím Pána Boha, aby mě v této chvíli obdařil odvahou a statečností. „Když se přiblížila poslední hodina, když přišla ta nejtěžší chvíle, pomoz mi, Bože!“ Pokřižovala jsem se. „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“ Přistoupila jsem ke dveřím, otevřela je a vzdala jsem se s pozdravem: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!“
Více informací...
22.9.2021Po kapkách...
Láska přichází od Boha a on na naši životní cestu klade konkrétní důkazy této své lásky. Takovým nesmazatelným a hmatatelným důkazem Boží lásky pro mě byli mí rodiče. Zvláště má matka.
21.9.2021Po kapkách...
A bez ustání chci žít pro lásku. Jen tak, jedině tak mohu poznat lásku, Boha, který nás stvořil, abychom žili výlučně pro lásku. Nic jiného pro mě nemá význam. Nic.
20.9.2021Po kapkách...
Byl jsem velmi mladý, když jsem objevil, že Bůh nás miluje, že mě miluje... A miluje všechny stejnou nekonečnou láskou. Věřil jsem tomu okamžitě a věřím tomu stále. Navzdory mlhám a noci vím o jeho lásce ke mně.
20.9.2021Čtenářský deníček
Zapomenutá závěť

Muž zvedá klobouk a trochu rozpačitě se škrábe na hlavě. Málokdy viděl tak radostné ženy jako ty, které žijí na zámku Naděje. Pokaždé když tam jede, aby jim nabídl své služby, je zasažen jejich úsměvem a zářícíma očima. Když se jednou odvážil zeptat jedné z nich, odkud pochází všechna ta radost, dostalo se mu překvapivé odpovědi: „Jsme neúnavně zamilované do Pána!“
Více informací...
19.9.2021Radio Proglas
V týdnu od 20. září se můžete například těšit na rozhovor s Petrem Pithartem.
Více informací...
18.9.2021Po kapkách...
Ježíši, toužím po tom, abych se otevřel tvému slovu, abych ti naslouchal. Ježíši, uzdrav mé srdce z uzavřenosti, uzdrav mé srdce ze spěchu, uzdrav mé srdce z netrpělivosti.
17.9.2021Po kapkách...
Zde je ten lék: každý den trochu ticha a naslouchání, méně zbytečných slov a více Božího slova. Mějme neustále evangelium v kapse, to nám hodně pomůže. Jako v den křtu se k nám dnes obrací ono Ježíšovo slovo: „Effatha!“, „Otevři se!“
16.9.2021Po kapkách...
Ježíš je Slovo: když se nezastavíme, abychom mu naslouchali, půjde dál. Svatý Augustin se obával toho, že jej Ježíš mine. Měl strach, že přejde kolem, aniž by mu naslouchal. Pokud ale evangeliu věnujeme čas, najdeme tajemství svého duchovního zdraví.
15.9.2021Po kapkách...
Pamatujeme na to, že máme Pánu naslouchat? Jsme křesťané, ale mezi přívalem slov, která denně vyslechneme, možná ani nenajdeme pár vteřin na to, abychom dali zaznít několika slovům z evangelia.
14.9.2021Biblické fotostřípky
   Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

1Kor 1,22
Více informací...
14.9.2021Čtenářský deníček
Pátá čtvrť

No, a jakmile už máme lidi – a v této knize je těch různých židovských postav a postaviček skutečně celá řada – najde už se prostor i na jejich úvahy o životě: „Tady rozmlouváme celý čas o tom, je-li život po smrti. Svaté knihy ti na to dávají tolik odpovědí, že z nich nakonec nezmoudříš. Někdy si říkám, že bychom se měli raději ptát, je-li život před smrtí.“
Více informací...
14.9.2021Po kapkách...
Totéž platí ve vztahu k Pánu. Je dobré, že ho zahrnujeme prosbami, ale bylo by lepší, kdybychom mu především naslouchali. Ježíš to vyžaduje, jak čteme v evangeliu. Když se ho ptají, jaké je první ze všech přikázání, odpovídá: „Slyš, Izraeli. Ty slyš.“ a poté připojuje první přikázání: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem (...) a bližního jako sám sebe“ (Mk 12, 28-31).
13.9.2021Po kapkách...
Opětovné navázání dialogu se často nevyvine ze slov, nýbrž z ticha, nikoli z umíněnosti, nýbrž z trpělivého vyslechnutí druhého člověka se vším, co jej tíží a co si nese v nitru. Uzdravení srdce povstává z naslouchání. „Ale otče“, namítnete, „někteří nudní lidé opakují stále totéž“. „Naslouchejte jim a když skončí, řekněte k tomu své, ale nejprve vše vyslechněte“.
12.9.2021Po kapkách...
Pomysleme na rodinný život: kolikrát se mluví, aniž by se předtím naslouchalo, a stále se opakuje tatáž písnička! Jelikož nejsme schopni naslouchat, opakujeme stále totéž anebo nenecháme druhého domluvit, vyjádřit se...přerušujeme ho.
11.9.2021Radio Proglas
V týdnu od 13. září se můžete těšit například na mši svatou s papežem Františkem.
Více informací...
11.9.2021Po kapkách...
Ptejme se sami sebe: Jak je to s mým nasloucháním? Dotýká se mne život ostatních lidí, umím věnovat čas svým blízkým? Platí to pro nás všechny, ale zejména pro kněze. Kněz musí lidi vyslechnout, nemá spěchat. Vyslechnout a uvažovat, jak jim pomoci, poté, co je vyslechl. A pro nás všechny platí: nejprve vyslechnout, pak odpovídat.
11.9.2021Čtenářský deníček
Svědectví o životě v KLDR

Když se do rozhovorů začnete, asi budete podobně jako já žasnout nad tím, jak mohou lidé takto někde žít? Jak mohou umírat hlady, dokonce obětovat jedno jídlo pro lepší zdar komunismu, muži i ženy trávit dlouhé roky v armádě, nemít základní lékařskou péči, běžné léky nebo základní hygienické potřeby, posuzovat se navzájem podle společenského postavení (nazývaného songbun), nemít žádné přátele a nedůvěřovat dokonce ani členům vlastní rodiny?
Více informací...
10.9.2021Po kapkách...
Hrozí nám, že se utěsníme v neprostupnosti a nedopřejeme prostor k naslouchání těm, kteří si ho zasluhují: děti, mladí a staří lidí i všichni ti, kteří nepotřebují slova či kázání, nýbrž vyslechnutí.
9.9.2021Po kapkách...
Všichni máme uši, ale mnohdy neumíme naslouchat. Proč? Bratři a sestry, existuje totiž vnitřní hluchota, o jejíž uzdravení dnes Ježíše můžeme požádat. Tato vnitřní hluchota je horší než ta fyzická, protože je to hluchota srdce. Jsme uchváceni spěchem, tisícerými věcmi, které je třeba vyslovit a udělat, a nenacházíme čas k zastavení a naslouchání tomu, kdo k nám promlouvá.
7.9.2021Čtenářský deníček
Církev a výzvy přítomnosti

Radost vytryskne tam, kde ji člověk nečeká. Radost přichází vždy jako překvapení. Radost zde na zemi je vždy předchutí života věčného. A kněz je poslán k lidem právě proto, aby se v nich dotkl toho, co je v nich věčné. Chápejme to správně: Věčné není neměnné, věčné není to, co je dáno od začátku a co se nemůže nebo nemá změnit.
Více informací...
7.9.2021Po kapkách...
První církevní otcové, mniši, na otázku: "Ale jaká je cesta ke svatosti? Jak mám začít?" odpovídali, že první krok je obvinit sám sebe: obviň sám sebe. Obvinění nás samotných. Kolik z nás je schopno se někdy během dne nebo týdne vnitřně obvinit? "Ano, tenhle mi udělal tohle, tamten zase tohle... tohle je zvěrstvo..." Ale já... dělám to samé, nebo to dělám takhle... To je moudrost: naučit se obviňovat sám sebe. Zkuste to: prospěje vám to.
6.9.2021Po kapkách...
Ježíš nás spíše vyzývá, abychom se na život a svět dívali počínaje svým srdcem. Když se podíváme dovnitř, najdeme téměř všechno to, co venku nenávidíme. A pokud upřímně požádáme Boha, aby očistil naše srdce, pak skutečně začneme činit svět čistším. Existuje totiž neomylný způsob, jak zvítězit nad zlem: začít tím, že ho porazíme sami v sobě.
5.9.2021Po kapkách...
Požádejme dnes Pána, aby nás osvobodil od obviňování druhých. Tak jak to dělají děti: "Ne, to jsem nebyl já! Byl to ten druhý, byl to ten druhý...". Prosme v modlitbě o milost, abychom neztráceli čas znečišťováním světa stížnostmi, protože to není křesťanské.
5.9.2021Radio Proglas
V týdnu od 6. září se například můžete po prázdninové pauze těšit na Noční linku.
Více informací...
4.9.2021Biblické fotostřípky
   On mu řekl: „I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem.

Lk 11,46
Více informací...
4.9.2021Čtenářský deníček
Boží svědek v propasti zla. Život Etty Hillesum

Etty se zcela ztotožnila s údělem židovského národa, což muselo být v době, kdy žila, velice bolestné. Východisko viděla pouze v modlitbě, což může být inspirací i pro nás: „Je třeba stále se modlit, dnem i nocí, za ty tisíce lidí. Člověk by neměl být ani minutu bez modlitby.“
Více informací...
4.9.2021Po kapkách...
A my trávíme čas tím, že přidělujeme viny; ale trávit čas obviňováním druhých znamená ztrácet čas. Člověk se rozzlobí, zatrpkne a Boha si drží daleko od srdce. Jako ti lidé v evangeliu, kteří si stěžují, pohoršují se, vyvolávají spory a nepřijímají Ježíše. Nelze být skutečně zbožným při takovémto stěžování si: stěžování otravuje, vede k hněvu, zášti a smutku, smutku srdce, které zavírají dveře k Bohu.
3.9.2021Po kapkách...
Často si myslíme, že zlo přichází hlavně zvenčí: z chování druhých, od těch, kteří o nás smýšlejí špatně, od společnosti. Jak často obviňujeme druhé, společnost, svět ze všeho, co se nám děje! Vždycky za to mohou "jiní": je to vina lidí, těch, kteří vládnou, smůly atd. Zdá se, že problémy vždy přicházejí zvenčí.
2.9.2021Po kapkách...
Vnější formálnost, a ne srdce víry: to je nebezpečí. Je to nebezpečí religiozity zdání: navenek se tvářit dobře, ale zanedbávat očistu srdce. Vždy existuje pokušení "usměrňovat Boha" nějakou vnější pobožností, ale Ježíš se s takovým uctíváním nespokojuje. Ježíš nechce vnějškovost, chce víru, která zasahuje až do srdce.
1.9.2021Po kapkách...
Milost nám pomáhá, abychom neupadli. A díky milosti víme, že budeme vítáni. Co víc můžeme chtít?
31.8.2021Po kapkách...
Přítomnost milosti ukazuje, že člověk je středem vesmíru. Lidstvo se nalézá uprostřed evolučního skoku. Zda doskočíme, nebo ne, záleží na nás osobně. Vesmír zde leží jako jeden z kamenů, po kterých můžeme přejít.
30.8.2021Čtenářský deníček
Mike a Lili

Chceme-li těmto mladým lidem být blízko a opravdu je pochopit, nezbývá než si na chvíli „obout jejich boty“. Lenka Češková k tomu myslím nabízí ve své knize zajímavou příležitost.
Více informací...
30.8.2021Po kapkách...
Žijeme svůj život před Jeho očima, a ne někde na okraji, ale ve středu Jeho zorného pole, Jeho zájmu.
29.8.2021Radio Proglas
V týdnu od 1. září se vrací Ranní zíváček a těšit se můžete na nové disciplíny.
Více informací...
29.8.2021Po kapkách...
Přítomnost této síly (pokud ji dokážeme vnímat), totiž s nezvratnou jistotou ukazuje, že něčemu, co je větší než my, na našem duchovním růstu nesmírně záleží. To něco nazýváme Bohem. To, co vypadalo jako pohádka, se stává skutečností.
28.8.2021Po kapkách...
Fenomén milosti je reálný. Jakmile si uvědomíme existenci milosti, otřese to přesvědčením, že náš život nemá smysl. Představa o naší vlastní bezvýznamnosti dostává najednou trhliny, jestliže zjistíme, že mimo nás samotné, mimo naše vědomí a vůli, existuje mocná síla, která podporuje náš růst a vývoj.
27.8.2021Po kapkách...
Žádná slova a žádné učení z nás na této duchovní cestě nesejme povinnost samostatně se rozhodovat, usilovně pracovat a trápit se nad svými nevyšlapanými cestami, jež vedou neopakovatelnou krajinou našeho vlastního života k identifikaci našeho vlastního „já“ s Bohem.
26.8.2021Po kapkách...
Cesta duchovního růstu vyžaduje odvahu, nezávislost a iniciativu v myšlení i v jednání. Slova proroků a pomocná ruka milosti jsou sice k mání, ale cestu musí projít každý sám. Žádný učitel nás nemůže donést k cíli na zádech.
25.8.2021Po kapkách...
Jestliže se naučíme rozeznávat a využívat dary milosti, které dostáváme odněkud zpoza hranic našeho vědomí a vůle, pak zjišťujeme, že nás na cestě duchovního růstu vede neviditelná ruka a nepředstavitelná moudrost Boží neskonale přesněji, než by nás kdy mohla vést naše vlastní vědomá vůle.
24.8.2021Biblické fotostřípky
   Já však jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Zase tě usadím ve stanech jako za dnů, kdy jsem se s tebou setkával.

Oz 12,10
Více informací...
24.8.2021Po kapkách...
Jen když rozvíjíme sebe i ty druhé bez toho, abychom hned od počátku mysleli na odměnu, staneme se hodnými lásky, a odměna, o kterou jsme neusilovali, totiž láska, si nás najde. Tak je tomu s láskou lidskou i Boží.
23.8.2021Čtenářský deníček
Pojďme ještě kousek

Protože cílem naší výchovy musí být pomoci na svět skutečně svobodné, a tím i zodpovědné bytosti, která si je vědoma svého jedinečného poslání, jež ji činí Božím spolupracovníkem ve prospěch celého stvoření. Ano, nic menšího nemůže být smyslem výchovy, natož výchovy křesťanské.
Více informací...
23.8.2021Po kapkách...
Každý chce být milován. Nejprve je však třeba, stát se hodným lásky. Musíme se připravit na to, že budeme milováni. Toho dosáhneme tak, že se staneme milujícími a ukázněnými lidmi. Pokud se snažíme být milováni, nebo to dokonce očekáváme, pak toho nemůžeme dosáhnout. V takovém případě se nestaneme lidmi vskutku milujícími, ale závislými, snažícími se ovládnout ty druhé.
22.8.2021Radio Proglas
V týdnu od 23. srpna se na Proglasu můžete těšit například na pořad o projektu Zachraň jídlo nebo další putování pořadu Dopoledne s Proglasem.
Více informací...
16.8.2021Radio Proglas
V týdnu od 16. srpna se můžete například těšit na pořad Za 5 pět na téma Peníze a etika sportu.
Více informací...
15.8.2021Po kapkách...
Je to rozptýlená, a přitom tajemně sjednocená rodina. Všichni její členové mají - ba dokonce jako by si navzájem předávali - jednu nádhernou Boží milost. Její jméno je: důvěrné spojení s Bohem.
14.8.2021Po kapkách...
Je to poprvé, co mezi dvěma muži vládne dokonalá jednota, a oni to vědí, protože jejím základem je tatáž zkušenost Boha a modlitby. Bible musela uchovat vzpomínku na tak důležitou událost. Vidím v ní vzdálený původ oné duchovní rodiny, k níž, jak doufáme, patříme dnes vy i já.
13.8.2021Po kapkách...
Každého z nich bude posilovat jistota, že ten druhý zůstává věrný nejvyššímu Bohu. Budou každý ve své poušti, daleko jeden od druhého, a přece už nikdy nebudou osamocení.
12.8.2021Po kapkách...
Melchisedech "žehná", to jest vzdává radostné díky Bohu za Abraháma, za povolání a milosti, kterých se mu dostalo. Abraham zase dává Melchisedechovi desátek z kořisti, aby vyjádřil svou úctu a jejich duchovní spřízněnost. Pak se každý vydává svou vlastní cestou. Toto jedinečné setkání však pro oba zůstává zdrojem úžasu a povzbuzení.
11.8.2021Po kapkách...
Melchisedech se Abrahamovi svěří se svým způsobem modlitby. V jeho přítomnosti vykoná bohoslužbu, kterou vytvořil, aby mohl ctít pravého Boha. V té chvíli oba mužové modlitby vyjadřují duchovní radost nad společným setkáním.
10.8.2021Čtenářský deníček
Smrt si říká Engelchen

Přemýšlel jsem o smyslu našeho nerovného boje. Jaký vlastně význam má to, co děláme? Je nás hrstka, třicet nezkušených mladých mužů. Zmůžeme něco proti dokonale organizované německé mašinérii? Pár tisíc ozbrojenců v této zemi přece nemůže ovlivnit výsledek války, neurychlí její konec ani o jediný den. Nikolaj nám říkával, že partyzán se oddílu vyplatí až po třetím mrtvém Němci.
Více informací...
10.8.2021Čtenářský deníček
Otazníky detektiva Štiky

Spolu s knihou Otazníky detektiva Štiky tak můžete trénovat svoje pozorovací schopnosti, logický úsudek a snadno tak dětem představit tehdejší reálie – např. telefonování „pevnou linkou“ a další zajímavosti. Srdečně doporučuji pro společné čtení v rodinách.
Více informací...
10.8.2021Po kapkách...
To, co ve svém vlastním dobrodružství nevidí vždy zcela jasně, rozpozná neomylně ve zkušenosti druhého člověka. A stopa Boží ruky mu rozechvěje srdce. Setkání Abrahama a Melchisedecha je prvním setkáním dvou lidí, kteří poznají, že patří ke stejné duchovní rodině, protože se modlí stejným způsobem.
9.8.2021Po kapkách...
Boží přítel je radostný. Radost z Boha doprovází lidské srdce stejně jako zkoušky. "Pane, příliš jsi mi nepožehnal, ale já tě velebím". Tato radost se projevuje pokaždé, když se setkají dva Boží přátelé a začnou sdílet svoje zkušenosti. Každý z nich totiž okamžitě postřehne, že toho druhého vede Bůh.
8.8.2021Radio Proglas
V týdnu od 9. srpna se můžete těšit například na Barvínek věnovaný mlsání.
Více informací...
8.8.2021Po kapkách...
Především kvůli vnějším věcem nezapomínejte na vnitřní. Naopak věnujte vždy tu nejcennější část svých dní a svého času Tomu, který Vám chce věnovat svou věčnost. Celé své srdce naplňte statečností, tou statečností, kterou dává důvěra v Boha.
7.8.2021Po kapkách...
Aby Vás netrápily věci, které se přiházejí v tomto pomíjivém životě, myslete často na jeho krátké trvání a na budoucí věčnost. Myslete také na Boží Prozřetelnost, která způsoby skrytými lidským zrakům řídí nejrůznější události k prospěchu těch, kteří se Boha bojí.
6.8.2021Po kapkách...
Buďte vskutku dítětem..., a jak víte, děti na spoustu věcí vůbec nemyslí, vždyť za ně na to myslí někdo jiný.
5.8.2021Po kapkách...
Zůstávejte v pokoji. Odstraňte ze své představivosti vše, co Vás může znepokojovat, a často říkejte našemu Pánu: Bože, Ty jsi můj Bůh a já se ti svěřuji, budeš stát při mně, budeš mým útočištěm a já se nezaleknu ničeho, protože ty nejen že jsi se mnou, ale jsi i ve mně a já v tobě.
4.8.2021Po kapkách...
Nestarejte se o to, co bude zítra, protože tentýž věčný Otec, který se o Vás stará dnes, se postará i zítra i kdykoliv jindy, buď na vás žádné zlo nedopustí, anebo dopustí-li, dá vám i nezlomnou odvahu, abyste je snášela.
3.8.2021Čtenářský deníček
Spánek rozumu plodí příšery

Někdy si myslím, že musíme spadnout až na dno. Ale doufám, že nemám pravdu. Krize jako ta covidová nás možná popostrčí, abychom si uvědomili, co je podstatné. A že se nedá všechno svázat do předpisů, že se nemůžeme jen bát zneužití a musíme si trochu víc věřit – a doufat v improvizaci a svobodnou tvořivost. Když toho někdo zneužije, potrestejme ho, ale nesvazujme se předem.
Více informací...
3.8.2021Po kapkách...
Čeho byste se bála, vždyť náležíte Bohu, který nás tak mocně ujistil, že "všecko napomáhá k dobru těm, kdo ho milují" (Ř 8,28).
2.8.2021Po kapkách...
Nekráčejte vstříc nemilým událostem tohoto života s úzkostí, nýbrž s dokonalou nadějí, že Bůh, jemuž náležíte, Vás z každé z nich vysvobodí. Chránil vás až do nynějška. Jen se pevně držte ruky jeho prozřetelnosti a on bude při vás stát v každé situaci - a tam, kde už nebudete moci sama kráčet, on Vás ponese.
1.8.2021Radio Proglas
V týdnu od 2. srpna bude pokračovat v putování s pořadem Dopoledne s Proglasem – navštívíme například Národní muzeum nebo Slovenskou ambasádu.
Více informací...
1.8.2021Po kapkách...
Pán nás zve, abychom se při Otčenáši spojili ve společné modlitbě. Proto mám také ve zvyku vyzvat při mši věřící, aby se při této modlitbě, jak jsou vedle sebe, drželi za ruce. Je to jedinečné, ta masa spojených lidí, všech, žen, mužů i dětí, všech Božích dcer a synů spojených s Bohem.
31.7.2021Po kapkách...
Eucharistie zůstane vždy vrcholem našich modliteb, vrcholem lásky, nic jiného ji nenahradí. Do mých holých rukou sestupuje Kristus, Boží Syn, když ho volám, to je absolutně fantastické. I po pětačtyřiceti letech to pořád nechápu.
30.7.2021Čtenářský deníček
Uprchlíci a zachránci. Velké příběhy českých emigrantů

Hrdinové knížky mého kolegy Luboše Kreče se po listopadu 1989 vrátili domů, aby už ve zralém věku zanechali ve ‚staré‘ zemi stopu, na kterou se hned tak nezapomene.
Více informací...
30.7.2021Po kapkách...
Starat se o víru není jednoduché. Vyžaduje to čas, úsilí a občas i dost boje. Zapamatuj si evangelium, které na tebe hodně zapůsobilo. Prožij s ním chvíli a každý den se nad ním zamysli. Svou víru neprožívej sám, ale s druhými.
29.7.2021Po kapkách...
Něco o tom říkají sami mladí: "Chodím jinam, abych byl na místě, kde je moje víra slyšet a kde ji můžu vyjádřit." A mají pravdu. Je dobré jít jinam, než se naše víra sbalí a zmizí. Ale přesto by ono jinam nemělo znamenat zůstat v osamocení, protože mladí se potřebují shromažďovat kolem určitých tváří kněží a laiků, kteří odpovídají na jejich žízeň po Bohu.
28.7.2021Po kapkách...
Chodit na mši jen z nějakého popudu, když se nám chce? Může se stát, že se popud nedostaví, že se nám už nebude chtít! Víra to může zabalit tak rychle, jak se vytratí naše eucharistická setkání.
27.7.2021Po kapkách...
Modlitba o samotě, to je základ. Modlit se s druhými lidmi je také základ. Farnost v první řadě shromažďuje celou lidskou rodinu. Je důležité nechat všeho a jít na hodinu týdně zpívat Bohu. Modlit se k němu, a pak, když je to možné, se setkávat.
26.7.2021Čtenářský deníček
Vstupuji v nepoznané

Verše jsou potravou pro celého člověka, má-li pro ně citlivost. Lákají vyjádřením nevyjádřitelného, zůstávají příležitostí pro osobitou rovinu sebevědomí: Přečetl jsem si verš, povzbudil mě, přiměl mě k zamyšlení, uvízl mi v paměti, rozesmutnil mě, rozradostnil, souzněl s mým zážitkem. A to není málo!
Více informací...
26.7.2021Po kapkách...
Každý potřebuje svou víru posilovat. je nutné najít cestu, která k tomu vede. A každý si svou cestu může upravit na míru. ...jeho víra k rozběhu potřebuje, aby se připojil k běhu ostatních. K tomu je společná modlitba.
25.7.2021Radio Proglas
V týdnu od 26. července se můžete například těšit na speciální premiérový pořad Na dřeň se všemi jeho redaktory.
Více informací...
25.7.2021Po kapkách...
Naučíme-li se skutečně odpočívat, staneme se schopnými opravdového soucitu; budeme-li pěstovat kontemplativní pohled, budeme vykonávat své činnosti bez dravého postoje těch, kteří chtějí všechno vlastnit a spotřebovávat; zůstaneme-li v kontaktu s Pánem a nebudeme-li znecitlivovat nejhlubší část svého nitra, věci, které je třeba vykonat, nebudou mít moc vyrazit nám dech a pohltit nás. Potřebujeme - cítíme to -, potřebujeme "ekologii srdce", která spočívá v odpočinku, kontemplaci a soucitu. Využijme k tomu letní čas! Dost nám to pomáhá.
24.7.2021Po kapkách...
Ježíš se věnuje lidem a pokračuje ve vyučování (srov. v. 33-34). Zdá se to být v rozporu, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jen srdce, které se nenechá strhnout spěchem, je schopné se pohnout, to znamená nenechat se strhnout sebou samým a věcmi, které je třeba udělat, a uvědomit si druhé, jejich zranění a potřeby. Soucit se rodí z kontemplace.
23.7.2021Po kapkách...
Evangelium nám však říká, že Ježíš a učedníci nemohou odpočívat, jak by si přáli. Lidé je vyhledávají a hrnou se k nim ze všech stran. Pak se dostaví soucit. Zde je druhý aspekt: soucit, což je Boží styl. Boží styl je blízkost, soucit a vlídnost. Kolikrát v evangeliu, v Bibli najdeme tuto větu: "Slitoval se nad nimi".
22.7.2021Po kapkách...
Měla by nás provázet tato jeho vlídná výzva - odpočiňme si na chvíli. Dejme si pozor, bratři a sestry, na výkonnost, zastavme zběsilý spěch, který diktuje naše plány. Učme se zastavit, vypnout mobilní telefon, kontemplovat přírodu, obnovovat se v dialogu s Bohem.
21.7.2021Po kapkách...
Není to jen tělesný odpočinek, ale také odpočinek srdce. Protože nestačí jen "vytáhnout zástrčku", ale musíme si opravdu odpočinout. A jak se to dělá? K tomu se musíme vrátit k jádru věci: zastavit se, ztišit se, modlit se, abychom nepřecházeli z pracovního shonu do shonu prázdnin. Ježíš se nevyhýbal potřebám davu, ale každý den se před vším ostatním uchýlil do modlitby, do ticha, do důvěrného vztahu s Otcem.
20.7.2021Biblické fotostřípky
   Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“

Jan 20,16
Více informací...
20.7.2021Po kapkách...
Jak často se to v církvi stává: jsme zaneprázdnění, spěcháme, myslíme si, že všechno závisí na nás, a nakonec riskujeme, že Ježíše zanedbáme a vždy se budeme stavět do centra. Proto zve své učedníky, aby si na chvíli odpočinuli s ním.
19.7.2021Po kapkách...
Ježíš ... se raduje, když vidí své učedníky šťastné díky zázrakům a kázání, ... a zajímá se o jejich tělesnou a vnitřní únavu. A proč to dělá? Chce je totiž varovat před nebezpečím, které vždy číhá i na nás: před nebezpečím, že se necháme strhnout šílenstvím konání, že se chytíme do pasti aktivismu, v němž jsou nejdůležitější výsledky a pocit, že jsme absolutními protagonisty.
19.7.2021Čtenářský deníček
Trosečník sibiřský

Václavův tatínek pocházel od Čáslavi, ale v roce 1914 byl odveden na ruskou frontu. V Rusku padl do zajetí a byl odeslán na Sibiř. V západní Sibiři si pak našel manželku, v roce 1918 se tam oženil a chtěl se tam usadit natrvalo. Už v roce 1929 ale odtud musel s rodinou odjet: jeli přes Čeremchovo až za Ural. Tak začíná dobrodružné putování jeho syna, malého Vašíka, po celém obrovském sovětském impériu.
Více informací...
18.7.2021Radio Proglas
V týdnu od 19. července se můžete například těšit na Barvínek o poutní cestě do Santiaga de Compostela.
Více informací...
17.7.2021Po kapkách...
Ukládám si hodiny ticha, po nichž vzroste moje schopnost pracovat. Modlitba a ztišení jsou hlavními trumfy křesťana, když chce postoupit vpřed v poslání, které je mu svěřeno.
16.7.2021Po kapkách...
Jakmile pocítím, že zabírám naprázdno, že skoro nezvládám naslouchat, je útěk do ticha mou jedinou odpovědí nepříteli, který ve mě dřímá. Donutí mě to, abych svůj pohled obrátil k Bohu.
15.7.2021Čtenářský deníček
Máma odchází do kláštera

>…Klára zlehka zaklepala na dveře hovorny a doufala, že jí nikdo neodpoví. Otevřel jí hnědovlasý kněz, kterému mohlo být čtyřicítky. #Né, já mám radši ty starší! To byl pozůstatek z jedněch světových dnů mládeže, kde ji bodrý osmdesátník přivítal u zpovědi se slovy: „Jen pojďte, já jsem hluchý jako poleno!“
Více informací...
15.7.2021Po kapkách...
Nemysli si, že je to jen pro staré lidi a pro faráře, ne je to pro všechny. Čím víc budeš setrvávat v tichu, tím budeš bohatší. Přírodu si pak ponech v srdci. Staň se zastáncem ticha. "Bůh je přítelem ticha," říkala Matka Tereza.
14.7.2021Po kapkách...
K modlitbě se ztiš. Čím lépe se ztišíš, tím spíše k tobě Bůh přistoupí. Žádný speciální postup neexistuje, jen můžeš říct: "Pane, prožívám tuto chvíli s Tebou. Je jen pro Tebe, pro nikoho jiného." A potom už mlč.
13.7.2021Po kapkách...
Modlitba spojená s činností je úžasná síla. Zklidňuje a dodává energii. Ozařuje každý den, ať je jakýkoli.
12.7.2021Čtenářský deníček
Deník přátelství

Kněžství s sebou nese určité úkoly a jisté odříkání. Díky odříkání se dají realizovat úkoly. Takovým úkolem je také odhalovat hodnoty a smysl, jež jsou spjaty s manželstvím, s čistotou, s tělem. Sám Bůh je do nich vložil dílem stvoření a vykoupení. Šla jsi krok za krokem s mým kněžstvím a tolik let jsi měla účast na objevování onoho smyslu a oněch hodnot. Tvůrčí účast. Nemůžeš říci, že nyní pro sebe nevidíš „místo“. Tvoje místo je spojeno se svědectvím o všech těchto hodnotách a o tomto smyslu.
Více informací...
12.7.2021Po kapkách...
Matka Tereza svým sestrám, utahaným prací, říkala: "Prodloužíme dobu modliteb, to vám poskytne víc klidu a nakonec zmůžete víc práce. Ukázalo se, že je to přesně tak.
11.7.2021Biblické fotostřípky
   Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst.

Mk 6,31
Více informací...
11.7.2021Po kapkách...
Mám před sebou příklad Matky Terezy, abbého Pierra a mnoha dalších ponořených až po krk v zanícení, jejichž charitativní činnost byla možná, protože v obrovské míře vycházeli z kontemplace, živili se jí, bylo jim vlastní rozjímání uprostřed zápasu.
11.7.2021Radio Proglas
V létě se můžete zapojit do dvou proglasových soutěží: do vědomostní soutěže s pořadem Dopoledne s Proglasem a fotosoutěže Barvínku.
Více informací...
9.7.2021Po kapkách...
Když se do něčeho pustíš, neměl by ses upnout jen na dosah své činnosti, ale hlavně se věnovat hlubokému spojení s Bohem Věnovat čas Bohu znamená získat neocenitelné hodiny pro ostatní.
8.7.2021Po kapkách...
Eucharistie, to je vrchol modliteb! Když nechávám sestoupit do svých hliněných rukou Lásku, je to nejvzácnější chvíle mého života. Jestliže kněz slouží eucharistii opravdu s vírou, lidé to poznají, budou ji také prožívat s vírou a budou znovu přicházet. Pokud to bere na lehkou váhu, jestliže slouží mši, jako se myje nádobí, lidé budou odcházet nebo můžou říkat, že absolvovali mši, že mají mši za sebou. Takový přístup mě docela znechucuje, protože nerespektuje božské tajemství.
7.7.2021Čtenářský deníček
Veteráni v bitvách o duše. 2. díl

To nebyly slzy radosti z odchodu do civilu, ani slzy lítosti, že se už nikdy neuvidíme. To byly slzy, které vlastně vyjádřily víc, než by dokázala vyjádřit slova. A navíc ty slzy vyprovokoval náš velitel. My jsme ho měli rádi. On to cítil a také skutečně poznal. Počítal s tím a spoléhal se na to. Zkrátka věděl a byl si tím jist, že žádný podraz z naší strany nikdy nebude, naopak – že za ním stojíme a že ho nikdy ani v těch nejsvízelnějších chvílích vojenské mašinérie neshodíme. On věděl a za tu dobu poznal, že v nás má oporu a že se může stoprocentně spolehnout.
Více informací...
7.7.2021Po kapkách...
Jaké srdce je třeba mít k modlitbě? Chudé. Čím lépe si člověk vystačí sám, tím víc se mu modlitba protiví, je pro něj bezpředmětná, bezúčelná. Čím víc se člověk umenšuje, tím víc si uvědomuje svou ubohost a tím spíš modlitba sama vytryskne.
6.7.2021Po kapkách...
Modlit se není snadné. V některých dnech je to požitek, jindy je to prvořadá povinnost. Kdyby šla modlitba sama od sebe, modlili by se všichni! A země by byla pozemským rájem. "Modlitba je zápas," zdůrazňuje svatý Pavel.
5.7.2021Po kapkách...
Daleko víc než svému působení, i když i to je důležité, teď věřím síle modlitby. Modlitbou dostává činnost pokornější, ale setsakramentsky účinnější dimenzi.
4.7.2021Po kapkách...
Modlit se, nebo jednat? Když jsem začínal se svým působením mezi delikventními mladými, myslel jsem si, že modlitba se nevyrovná neodkladnému kontaktu nebo záchranným krokům. A pak, v určitých chvílích, když jsem se ocitl v prázdnu, jsem poznal zásadní věc? čím víc jsem toho chtěl udělat... tím jsem toho udělal míň!
4.7.2021Radio Proglas
V týdnu od 5. července se můžete těšit na speciální pořady věnované sv. Cyrilovi a Metodějovi.
Více informací...
3.7.2021Po kapkách...
Často opakuji: sílu mi nedodává řepa nebo špenát, neposiluje mě ani to, že spím v noci osm hodin, jím "bio" a cvičím tělo, i když mi to všechno pomáhá. Moje síla, "mladost ve stáří", je ve vizi Boha - Lásky, kterou mi poskytuje modlitba.
2.7.2021Po kapkách...
Cítím, že ten ranní energetický kapitál po malých dávkách ozařuje mé dny. Jak potom nepotkávat každou chvíli v každé bytosti Toho, který je se mnou od začátku dne, po celou dobu mi udává směr, aktivizuje mě... a mé prožívání celého dne se mnou zakončuje?
1.7.2021Čtenářský deníček
Konec starých časů

Týnecké obyvatelstvo bylo totiž jak rasově, tak třídně neuvědomělé a libovalo si v nezdravém míšení kast. To se jevilo i v tom, že mezi jednotlivými třídami byly uzavírány příbuzenské svazky, řada dělnických chlapců studovala a vystudovala na reálném gymnáziu, a s takovým lidem pak mají třídní revolucionáři potíž, poněvadž nikdo neví, čí vlastně je. A to má každý vědět, jinak není žádná pranice možná. Rozdělíš lidi na černé a bílé, na červené a modré, na blondýny a brunety a teď se, člověče zrzavá, honem někam hlas, bude se to mydlit a to nejde, abys zůstal stranou.
Více informací...
1.7.2021Po kapkách...
A vždycky po deseti dnech prchnu na čtyřicet osm hodin do kláštera, sklapnu zobák a naslouchám Ježíši Kristu. Bez modlitby bych byl vyřízený!
30.6.2021Po kapkách...
Jak se modlím? Každý den - breviář, růženec, slavím eucharistii. Ráno - jedna hodina je hodinou absolutní intimity s tím, který mi neustále v životě pomáhá. Je mým kyslíkem, nezbytným, abych žil.
29.6.2021Po kapkách...
Modli se. Ptáci létají, ryby plavou a člověk se modlí. Modlitba je pro něj něco jako dýchání. Aby se mu dařilo milovat a bojovat, je potřeba, aby se modlil.
28.6.2021Po kapkách...
Miluj: Jedině láska člověka proměňuje a vede ho, aby postupoval dopředu.
27.6.2021Radio Proglas
V týdnu od 28. června se můžete těšit na první letní speciály pořadu Dopoledne s Proglasem. Zároveň je připravena i letní soutěž.
Více informací...
27.6.2021Po kapkách...
Krása utěšuje a hladí, ponouká, dojímá a inspiruje. Prožitek krásy je jedinečný: nejste v pokušení ho vlastnit.
26.6.2021Po kapkách...
Bůh je zřejmě do krásy zamilován. Je „slavně rozhazovačný“. Možná má pocit, že ve svém životě potřebujeme hodně krásy.
25.6.2021Po kapkách...
Je vaše srdce dobré? Opravdu na něm záleží? Co vás o tomhle naučil život? Nezapomeňte, že celá tahle věc, které říkáme křesťanský život, má za úkol umožnit obnovu a osvobození našeho srdce. Tak to stojí ve smlouvě. Tak to Ježíš řekl, když oznámil, co hodlá udělat. Ježíš pro nás chce život. Život s velkým Ž, a tento život do nás vchází naším srdcem.
24.6.2021Po kapkách...
Nepotřebujeme, aby nám Bůh dokazoval svoji lásku. Udělal to na kříži.
23.6.2021Po kapkách...
Na ničem jiném stát nemůžeme. Ježíš přišel, aby na (tuto) naši otázku odpověděl jednou provždy. Místo pod křížem je jediná pozice, kterou potřebujeme zaujmout, máme-li na cestě touhy obstát před útokem pochybností.
23.6.2021Čtenářský deníček
Divoký kluk Alois Dubec: Z Vlachovy Lhoty do RAF a zpět

„Valašský ogar“ Alois Dubec prožil pestrý a dobrodružný život. Od malička byl dost divoký, sportoval a miloval armádu – velkým vzorem mu byl jeho řídící učitel Janeček, který vedl své žáky k vlastenectví v duchu ideálů T. G. Masaryka. Během druhé světové války pracoval na stavbě Hitlerových dálnic a sloužil jako voják u tzv. vládního vojska.
Více informací...
22.6.2021Po kapkách...
Bože, vím, že mne miluješ. Netušil jsem ale, že budu muset čekat tak dlouho. Bože, opravdu Ti na mě záleží? Ježíšova odpověď je i naší jedinou nadějí: Nemusím nikomu dokazovat, že Bohu na mně záleží. Záleží mu na mně právě teď.
21.6.2021Biblické fotostřípky
   Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

Gn 1,29
Více informací...
21.6.2021Po kapkách...
Zkouška přijde, když se rozhodneme nevzít věci do svých rukou. Ježíšovo rozhodnutí neproměnit kamení v chleby bylo rozhodnutím důvěřovat Bohu.
20.6.2021Radio Proglas
V týdnu od 21. července se můžete těšit na speciální folklorní pořady – tzv. Proglasovou Strážnici nebo na rozhovor s olympionikem Davidem Svobodou.
Více informací...
20.6.2021Čtenářský deníček
Myši Natálie Mooshabrové

Text knihy obsahuje mnoho rysů absurdnosti: zdánlivé detaily v něm nabývají postupně většího významu, často se stejné motivy s různými obměnami opakují, objevují se různé jazykové hry. Velké úvahy se střídají s naprosto banálními popisy. Je téměř nemožné všechny tyto náznaky pochopit už při prvním čtení. Jde tedy o knihu, ke které se čtenář může vracet a stále v ní objevovat něco nového.
Více informací...
19.6.2021Po kapkách...
Milost, abych to řekl jasně, je malý nebo velký dar nesmírné Boží štědrosti, který nám Bůh, protože je nesmírně dobrý, dává. On nám naděluje ze svého bohatství, a my, chudí, slepí a zmrzačení jsme jím obohaceni, a jeho bohatství přitom v něm zůstává stále stejné, neumenšuje se ani nevzrůstá. Jaká to nepředstavitelná velikost! On všechny obohacuje! Tisíce tisíců a miliardy miliard lidí byli takto obohaceni a stali se svatými. A bohatství v Bohu zůstává stejné.
18.6.2021Po kapkách...
Nikdy jsem neviděl, že by se hněvem dosáhlo nápravy, ale vždy láskou. Tak se káraný rád obětuje. Proto to tak dělejte. Vezmi si příklad ze sebe. Jak zkrotneš? Když ti budou nadávat, či projevovat lásku?
17.6.2021Po kapkách...
Říkám to sobě i všem. Nikoho nechtějte napravovat hněvem, neboť pokušení se neodstraňuje pokušením, ale pokorou a upřímnou láskou. Vidíš-li, že Tě ovládá hněv, na čas odlož snahu o nápravu. Až uvidíš, že tě hněv opustil, dostavil se klid a tvá schopnost jasně rozlišovat funguje bez vášně, pak můžeš říci, co je užitečné.
16.6.2021Po kapkách...
Protože člověk je tvorem rozumným a krotkým, nesrovnatelně lépe se napravuje láskou a mírností, než hněvem a hrubostí. Já to objevil až po mnoha velkých zkouškách. Dobrem a láskou můžeš udělat mnoho lidí krotkými. A je-li někdo dobře disponován, dosáhneš rychle toho, že se napraví a stane se andělem Božím.
15.6.2021Po kapkách...
Proto když tě popadne hněv, zavři pevně ústa, a s tím, kdo tě napadá, haní, odsuzuje a různými způsoby pokouší, vůbec nemluv. Had svíjející se ve tvém srdci se doplazí k hrdlu, a znemožníš-li mu vyjít, udusí se a zdechne. Když se to bude několikrát opakovat, hněv se zmenší a zmizí úplně.
14.6.2021Po kapkách...
Píšeš o hněvu v srdci člověka. Hněv sám o sobě je přirozený. Jako nervy v těle. On je nerv v duši. A každý ho musí používat proti démonům, heretikům a komukoli, kdo nás svádí z cesty, která vede k Bohu. Ale když se hněváš na bratry, s kterými společně žiješ, nebo ničíš dílo svých rukou, když jsi mimo sebe, věz, že jsi nemocný marnou slávou a že zle užíváš nerv své duše. Zbavit se toho můžeš láskou ke všem a autentickou pokorou.
13.6.2021Radio Proglas
V týdnu od 14. června se můžete těšit například na rozhovor s dlouholetými pracovníky Proglasu Radkem a Helenou Habáňovými v pořadu Na dřeň.
Více informací...
13.6.2021Po kapkách...
Bylo by dobré, kdyby všichni měli dobrý charakter, byli pokorní a poslušní. Jestli je povaha někoho tvrdá jako železo, ať neztrácí naději. Musí bojovat a s Boží milostí může zvítězit. Bůh není v tom, co vyžaduje, nespravedlivý, ale za dary, které udělil, žádá protihodnotu.
13.6.2021Čtenářský deníček
Barva nachu

Jak se žilo ženám na jihu Spojených států ve 20. století?
Více informací...
12.6.2021Po kapkách...
Skoro vždy se tito lidé, kteří jsou určitým způsobem nadanější než ostatní, vedou k pokoře s obtížemi. Myslí si o sobě, že jsou něco a ostatní nic. Je tedy třeba mnoho námahy a trpělivosti, než bude odstraněn základ této staré pýchy a bude nahrazen druhým, pokorou a poslušností Kristu.
11.6.2021Po kapkách...
Neposlušný člověk je nesnesitelný a obtížný. K polepšení je možné jej přivést jen s krajní trpělivostí. Jen díky maximální trpělivosti jejich starců, toleranci a lásce jejich spolubratrů lze přivést tyto těžké povahy začátečníků k rozumu.
10.6.2021Po kapkách...
Píšeš mi a vyjadřuješ svůj údiv nad tím, že bratr, kterého jsi tam viděl, vkládá tolik těžkého úsilí do své mnišské práce, a že v jeho nitru ještě vládne egoismus. Ale myslíš, že je pro člověka snadné zvládnout vášeň? Dobré skutky, almužny a všechny vnější dobré činy nezmenšují aroganci srdce. Ale upřímnost myšlení, bolestné pokání, zkroušenost a pokora, to činí nepoddajného ducha pokorným.
9.6.2021Po kapkách...
Boží milost, mé dítě, je jako návnada, která se dostane do duše a nenásilně táhne člověka k vyšším a vyšším skutečnostem. Zná způsob, jak ulovit duchovní ryby, aby je vytáhla z oceánu světa. Ale co bude potom? Když Bůh vytáhne ze světa aspiranta ne mnišský život a přivede ho na poušť, neukáže mu hned, jaké jsou jeho vášně a pokušení, čeká, až se stane mnichem a až ho Kristus spoutá svou bázní. Pak teprve začnou zkoušky, zápas a boj.
8.6.2021Biblické fotostřípky
   Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.

Jan 6,51
Více informací...
8.6.2021Po kapkách...
Píšeš mi, že máš mnoho pokušení. Ale jimi se, mé dítě, uskutečňuje očištění naší duše. Kde je utrpení, kde jsou pokušení, tam je i milost. Tam nacházíš milovaného Ježíše. ... On mi často říká: "Když vytrváte, získáte své životy. Ne v netrpělivosti. Všechno slyším, všechno bude, ale ne hned."
7.6.2021Po kapkách...
Jsem si jist, že nakonec Modlitbu nalezneš. O tom nepochybuj! Jen klepej přímo na bráno Božího milosrdenství, Kristus Ti jistě otevře, opak je vyloučen. Miluj ho mnoho, abys mnoho dostal. Na tvé lásce k němu, velké či malé, závisí míra jeho daru, velká nebo malá.
6.6.2021Radio Proglas
V týdnu od 7. června se můžete těšit na Noční linku s Klárou Beránkovou na téma odpočinek.
Více informací...
6.6.2021Čtenářský deníček
Slon na Zemplíně. Příběhy Slovenska

Kniha Slon na Zemplíně je jeho poněkud divokou „roadmovie“ Slovenskem. Nezaměřuje se v ní na přírodní krásy nebo kulturní památky, ale na slovenské lidi a jejich život. Shrnuje téměř třicet let své reportérské práce od Čierné nad Tisou po Bratislavu. Zabývá se minulostí i současností Slovenska – a nakolik je to možné, nahlíží i do budoucnosti. Co nám může přinést to, co se děje teď?
Více informací...
5.6.2021Po kapkách...
Ano, "autorita znamená přivádět druhé k životu", jak říkal Saint-Exupéry. Přivádíme mladé k životu, lásce, respektu, a tak jim pomáháme vyrůst. A také jim předáváme svou sílu. Pak se zrodí dospělí, kteří budou stát na vlastních nohou a budou svobodní.
4.6.2021Po kapkách...
Jako vychovateli mi hodně pomohlo, když jsem pochopil, že pokora je základem autority. Evangelium nám říká: "Buď poslední, chceš-li být první, nikdy neusiluj o postavení: umývej ostatním nohy, neusiluj o to, abys byl obsluhován, ale služ druhým, buď jako dítě, které přijímá autoritu rodičů. Laskavé, milující autoritě se nedá odolat.
3.6.2021Po kapkách...
Ten, kdo je "buditelem", kdo druhé povzbuzuje a dokáže zpochybnit sám sebe, pustí se do akce a umí vzít na sebe riziko. Člověk skutečně nemůže růst, pokud necítí, že existuje pro druhého. Je to veliká radost, pokud cítíme, že jsme užiteční.
2.6.2021Po kapkách...
Někteří lidé mají schopnost pomáhat druhým růst. Služba těm mým lotrům mě přinutila překonat sám sebe. Je krásné potkat na své životní cestě lidi, kteří vás k něčemu povzbudí. Sloužit někomu znamená důvěřovat mu, odhalit mu své plány, sdílet s ním úspěch, dát mu najevo, že bez druhých neuděláme nic...
1.6.2021Po kapkách...
Setkal jsem se s výjimečnými lidmi, jejichž duše překypovala modlitbami, a přitom nedávali nic najevo. Dokonce ani jejich okolí si jich nevšimlo. Nikdo nezávidí tomu, kdo žije v pokoře. Závidí se pyšnému člověku, který lpí na prvním místě, a takový člověk bude poražen. Je třeba žít v pokoře. Snažit se být kdesi vzadu, nehrnout se dopředu.
31.5.2021Po kapkách...
Pokud chcete žít jako spravedliví, vyvarujte se chování, jehož účelem je, abyste se zviditelnili. Jinými slovy, vyhýbejte se snaze dostat se na první místo, dopředu. Držte se stranou. Nepředvádějte se. Pokud si chceme uchovat pokoru, musíme zůstat skrytí.
31.5.2021Čtenářský deníček
Táňa Fischerová: Nežít jen pro sebe

Život žitý jen sám pro sebe a pro vlastní štěstí je ztracený. Opravdu je třeba vnímat Masarykovo „žít také – sub specie aeternitatis – z hlediska věčnosti“. To je to nejdůležitější. Vnášet hodnoty věčnosti do přítomnosti. Tvořit s druhými a pro druhé. Nežít jen pro sebe.
Více informací...
30.5.2021Radio Proglas
V týdnu od 31. května má Proglas na programu například speciální Barvínek a pohádku u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Více informací...
30.5.2021Po kapkách...
Skutečná pokora znamená nepovažovat se za pupek světa a naučit se, jak umět žasnout nad Bohem, a tedy i svými bližními. Zapomeneme pak na sebe a budeme obdivovat ostatní.
29.5.2021Po kapkách...
Neustále škatulkujeme lidi. Srovnáváme se s druhými. Křesťan by škatulkovat neměl. Existuje o tom výjimečné podobenství o farizeovi a celníkovi. Celník, místo aby farizeovi odsekl: "Ty nádivo, co si o sobě myslíš? Jsi snad Duch Svatý?", přijal jeho výlevy vstřícně. Vytěžil z nich ještě více pokory. Naopak, on sám řekl Pánu: "Slituj se nade mnou hříšným." Tuhle pasáž z evangelia bychom si měli často číst. My všichni.
28.5.2021Po kapkách...
Líbí se mi, co o pokoře napsala svatá Terezie: "Pokora, to znamená podporovat druhého." Podporujte druhého a přeneste se přes to, co u něj není tak docela v pořádku.
27.5.2021Čtenářský deníček
Kardinál Mindszenty. Vyznavač a mučedník

Mindszentyho cesta je od začátku do konce rovná jako šíp. V osmi desetiletích jeho života nenajdeme ani úskočný oportunismus ani dvojsmyslné dohody s držiteli moci. Nezpronevěřil se nikdy sobě ani svým zásadám… Jeho postava ční nad námi a přeroste i dnešní dobu.
Více informací...
27.5.2021Po kapkách...
My všichni - a já ze všech nejvíc - neustále na druhých hledáme nedostatky a hnidy a poukazujeme a to negativní. Často druhé odsuzujeme a shazujeme. Místo abychom je vyvyšovali. Žasnout nad druhým, to znamená nemyslet už na sebe, na svou image. Jakým právem budu posuzovat svého bližního a hledat na něm hnidy, když já sám jich mám celé stádo!
26.5.2021Po kapkách...
Žasnout nad druhými: nenašel jsem lepší definici, abych vám mohl popsat ten nejkrásnější možný postoj, jaký můžeme k lidem zaujmout. Můžeme projevovat maximální bratrskou lásku, můžeme mít naději pevnou jako beton a přímo helvetskou víru, ovšem pokud nemáme dost pokory, abychom žasli nad druhými, nejsme ničím.
25.5.2021Po kapkách...
Když vás navštíví přátelé, nepřijímejte je jenom tak, mezi dveřmi. Když s vámi partner potřebuje mluvit, naučte se vyhradit si čas a naslouchat mu s veškerou pozorností, kterou si zaslouží. Pokud byste nejraději dělali snadné věci, nechte si je až na konec. Všichni po vás chtějí, abychom rychle pracovali, rychle se hýbali, rychle jedli, rychle se hýbali... naučte se tomu vzepřít.
24.5.2021Čtenářský deníček
Selský baroko

„Danielo, existuje ještě jiná spravedlnost, než je tady ta. A tý neunikli, to se neboj.“
Více informací...
24.5.2021Po kapkách...
Začněte i ty nejprostší úkony vykonávat s láskou a zažijete neuvěřitelné věci. Nic nešiďte. Pokud třeba neradi zametáte, začněte zametat s láskou. Ne v co nejrychlejším tempu, ne proti své vůli, to byste všechno pokazili.
23.5.2021Biblické fotostřípky
   Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni.

Zl 104,30
Více informací...
23.5.2021Radio Proglas
V týdnu od 24. května se můžete těšit na mimořádný přenos mše svaté z nové rozhlasové kaple Ducha Svatého v Proglasu u příležitosti Noci kostelů.
Více informací...
21.5.2021Po kapkách...
V duchovním životě je třeba hledat rovnováhu. Na jedné straně musíme přijímat svou ubohost a nečekat s vnitřní modlitbou, až budeme svatí, ale na druhé straně máme toužit po dokonalosti - jakkoliv dobře víme, že jí nedosáhneme vlastním úsilím, že nás k ní může dovést jedině Bůh! Bez této touhy, bez silné a vytrvalé touhy po svatosti bude vnitřní modlitba vždy jen něčím povrchním, pouhým zbožným cvičením, které ponese jen pramálo plodů.
20.5.2021Po kapkách...
Máme-li se darovat Bohu, musíme opustit sebe sama. Láska je extatické povahy - pokud je silná, žijeme více v druhém člověku než v sobě. Ale jak můžeme aspoň trochu prožívat extatický rozměr lásky ve vnitřní modlitbě, hledáme-li po zbytek dne sebe sama? Jsme-li příliš připoutání k hmotným věcem, ke svému pohodlí či zdraví? Pokud nesneseme žádné protivenství? Jak bychom mohli žít v Bohu, nejsme-li v ničem schopni zapomenout na sebe ve prospěch svých bratří a sester?
19.5.2021Po kapkách...
Pokud si ovšem ve svém životě ponecháváme nějaký "vyhrazený prostor", něco, co Bohu nechceme vydat - například drobný zlozvyk, s nímž se vědomě ztotožňujeme a nehodláme s ním nic dělat, nebo vědomou neposlušnost či zatvrzelé neodpuštění, pak se náš modlitební život stává neplodným.
18.5.2021Čtenářský deníček
Naděje v dějinách

Občas provokuju bohoslovce na hodinách nebo mladé kněze na různých setkáních, když jim říkám, že z pohledu církevních dějin je vynikající církevní představitel spíš výjimka, je to vlastně bonus. Ale církev a kněží musejí fungovat i se špatným nebo podprůměrným představeným. Služba evangeliu se přece nemůže vymlouvat na to, jaká je zrovna hierarchie. Mnozí mi později dávají za pravdu.
Více informací...
18.5.2021Po kapkách...
Existuje jediný způsob, jak se nám Bůh může darovat (což je cíl vnitřní modlitby): Když se cele darujeme jemu. všechno dostaneme pouze tehdy, když vše darujeme.
17.5.2021Po kapkách...
Bylo by naprosto iluzorní myslet si, že porosteme v modlitbě, pokud by celý náš život nevedla hluboká a upřímná touha cele se vydat Bohu, uvést svůj život co nejdokonaleji do souladu s jeho vůlí. Jestliže život modlitby s Boží vůlí "nesladíme", brzy ztroskotá.
16.5.2021Radio Proglas
V týdnu od 17. května se Proglas vrací ke svému předepidemickému programu. Zároveň se můžete těšit na speciální seriál Milovaná Amazonie věnovaný papežské exhortaci.
Více informací...
15.5.2021Po kapkách...
Zplodit Ježíše v těle pro ni bylo snadné. Stačilo jí k tomu devět měsíců. Ale k tomu, aby ho zplodila ve víře, potřebovala celý život od Betléma až po Kalvárii. Slyším tě, Maria, jak čas od času opakuješ, jako v Betlémě: Můj Bůh, mé dítě.
14.5.2021Po kapkách...
A já se tiše zahledím do očí Marie z Nazareta, ponořím se do pohledu té, která měla takovou odvahu víry, a pokusím se od ní načerpat všechno, co budete potřebovat. Už se nebojím. Jedinou námahou, která mi teď zbývá, je věřit. A věřit je jako plodit. Ve víře dál plodím Ježíše jako své dítě. Tak to dělala Maria.
13.5.2021Biblické fotostřípky
   "To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země."

Sk 1,7
Více informací...
13.5.2021Po kapkách...
Toho večera v písečné poušti jsem se rozhodl, že si Marii zvolím za svoji učitelku víry. Nalezl jsem s ní živý kontakt. Už to nebyla postava, jíž bych byl povinován úctou, byla to sestra mého srdce, společnice na mé cestě, učitelka víry.
12.5.2021Po kapkách...
Taková noc. Co mám odpovědět? Že otcem toho maličkého je Bůh? Kdo mi uvěří? Neřeknu nic. Bůh to ví. Bůh se postará……. Ubohá Maria? Jak budeš čelit tolika nepřátelům? Kdo Ti uvěří? Blahoslavená, která jsi uvěřila. Maria, k tomu, aby člověk něčemu takovému uvěřil, je třeba odvahy! Pro nás je těžké uvěřit tvému svědectví. Ale především pro Tebe je to těžké.
11.5.2021Čtenářský deníček
Jízda v levém pruhu

Abych pochopil, že především moje vlastní srdce má být zapáleno, že slovo má vyklíčit ve mně. „Marie!“ Pochopíš, že tohle jméno ti dává Bůh, že jsi Božím snem, že všechna evangelia byla napsána kvůli tobě. Že celá intimita, celé dějiny mystiky a všechny mystické texty, co kdy byly napsány, lze stáhnout do tohoto jednoho oslovení, do tohoto jediného plamene. Všechno ostatní je navíc.
Více informací...
11.5.2021Po kapkách...
Toho večera jsem si při kompletáři pod saharským nebem chtěl znovu přečíst o tom, jak Maria počala Ježíše. Zapálil jsem svíčku a četl jsem text Matoušova evangelia. „Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, ukázalo se, že počala z ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, a proto se rozhodl propustit ji potají.“ (Mt 1,19) Cítil jsem, jako by Maria seděla vedle mne v písku, malá, slabá, bezbranná, s těhotným břichem, které jí brání v předklonu, tichounká. Sfoukl jsem svíčku. V tmavé noci jsem neviděl hvězdy. Viděl jsem kolem nás mnoho párů slídivých očí. Byly to oči všech obyvatel Nazareta, které slídily po této dívce s veškerou podezíravostí, jíž jsou lidé schopni.
10.5.2021Radio Proglas
V týdnu od 10. května se můžete těšit na nový pořad Za 5 pět, poutní mši svatou z Pouti křesťanských médií a dva přenosy spojené s oslavu 300. výročí blahoslavení sv. Jana Nepomuckého.
Více informací...
7.5.2021Po kapkách...
A já jsem tvoje dítě, Matko moje milá, což nepatří mi ctnost, síla a láska tvá? A když mi do srdce vstoupí Hostie bílá, tu Ježíš myslí, že u tebe spočívá!...
6.5.2021Po kapkách...
Má milovaná Matko, ačkoliv jsem malá, Všemohoucího mám, jako ty, v objetí. Proč by se moje slabost strachovala, vždyť poklad matky vždycky patří dítěti.
5.5.2021Čtenářský deníček
Anička a Velikonoce

Jak se autorka vyrovnala s Velikonocemi? Myslím, že se ctí: Do příběhu vhodně a nenásilně zakomponovala setkání s koncem života i s jeho začátkem. A tak jsme spolu s Aničkou svědky jak smrti a odchodu někoho blízkého, tak radosti z nově narozeného života.
Více informací...
5.5.2021Po kapkách...
Jak ráda bych měla možnost kázat o Matičce Boží. Jedenkrát by mi to stačilo a řekla bych vše, co si o tom myslím. Nejprve bych řekla jak málo známe její život: Neměly by se říkat věci nepravděpodobné anebo to, co neznáme... Aby se mi nějaká řeč o Panně Marii líbila a prospívala mi, je třeba, abych viděla její skutečný život, ne život předpokládaný; a jsem si jistá, že její život musel být velice prostý.
4.5.2021Po kapkách...
Kdyby nám raději byly ukázány Mariiny praktické ctnosti! Je jistě dobré mluvit o jejích přednostech, ale především je nutné, abychom ji mohli napodobovat. Ona má raději napodobování než obdivování. A její život byl tak prostý! Ať je řeč o svaté Panně sebekrásnější, musí-li člověk po celou dobu říkat: 'Ach!... Ach! ...', má toho dost.
3.5.2021Katolík
Papež zahájil růžencový "maraton" za ukončení pandemie
Více informací...
3.5.2021Po kapkách...
Víme dobře, že svatá Panna je královnou nebe i země, ale je více Matkou než královnou... Je dobré mluvit o jejích přednostech, ale nemá se mluvit jen o tom..., jinak je to přehnané!"
2.5.2021Radio Proglas
V týdnu od 3. května Proglas připravil dva pořady, které souvisejí s aktuálním nárůstem psychické zátěže způsobené pandemií i restriktivními opatřeními.
Více informací...
2.5.2021Po kapkách...
Milovat Boha znamená být tím, kým chce Bůh, a dělat to, co chce Bůh. Bůh po nás nechce, abychom milovali naším způsobem, ale tím jeho.
1.5.2021Po kapkách...
Neboť my všichni jsme povoláni k "extázi", všichni jsme povoláni vyjít ze sebe, zanechat své ubohé plány, abychom se hodinu za hodinou nořili do tvého plánu. Nejsme chudáci, s nimiž nikdo nepočítá ale šťastní povolaní. Jsme těmi, kteří jsou pro tebe tak trochu nepostradatelní, jejichž gesta a skutky by ti chyběly, kdybychom je odmítli vykonat.
30.4.2021Po kapkách...
Oslnilo by nás, že v ohromné temnotě, která nás obklopuje, rozpoznáváme nesčíslná, konkrétní a osobní světélka tvé vůle. Pak bychom šli životem jako proroci, jako ti, kteří si všímají tvého prozřetelnostního vedení a spolupracují s ním. Nic by nebylo jen tak obyčejné, protože vše by bylo tebou chtěné. Nic by nebylo příliš těžké, protože vše by bylo zakotveno v tobě. Nic by nebylo smutné, protože vše by bylo tebou chtěné. Nic by nebylo nudné, protože vše by pramenilo v tvé lásce.
29.4.2021Po kapkách...
Když nás naši blízcí o něco požádají, poděkujme jim za to. Kdybys nás ty osobně, Pane, požádal o jedinou věc za celý život, zůstali bychom úžasem bez sebe. A to že jsme jedinkrát splnili tvou vůli, by se stalo událostí našeho života. Kdybychom pochopili, jak neproniknutelné je tvé tajemství, zůstali bychom v úžasu nad tím, že v našich malých povinnostech můžeme poznávat jiskřičky tvé vůle.
28.4.2021Po kapkách...
V soužití s ostatními musíme občas zapomenout, že jsme něco chtěli nějak jinak, a necháváme věci plynout podle toho, jak chtějí oni. Jestliže si zvykneme vzdávat se v tolika maličkostech své vůle, bude-li třeba, nebude už pro nás tak obtížné splnit vůli svého vedoucího, manžela či rodičů. A doufáme, že i smrt sama pro nás bude lehká. Nebude ničím strašným, přijde jen jako sled malých obyčejných trápení, jimž jednomu po druhém přitakáme.
27.4.2021Po kapkách...
Pokud se bez odporu podvolujeme okolnostem, zjišťujeme, že jsme až zázračně osvobozováni od sebe samých. Plujeme na vlnách prozřetelnosti jako korková zátka. Ale nemysleme si, že Bůh něco ponechává náhodě. Náš život je velmi pestrý, protože On to tak chtěl. Od časného rána na nás doléhají okolnosti. Může to být nečekaný telefonát, špatně fungující klíč, přeplněný autobus, spoj který nám ujel před nosem nebo vynechal. Může to být soukolí našeho dne úkol, na který se nabaluje spousta dalších, práce, kterou jsme si nevybrali, a přece ji museli udělat.
26.4.2021Po kapkách...
Víme dobře že pokud bude žít naše svévole, nebudeme moci Krista opravdu milovat. Víme, že jenom poslušnost nás dovede k této smrti, k odumírání svévole. Museli bychom závidět našim bratřím řeholníkům, kdybychom nemohli tuto smrt prožívat, a to minutu za minutou. Naším věrným "představeným" bývá souhra okolností našeho života. nenechá nám ani chvilku výdechu, naše "ano" těmto výzvám, které je třeba vyslovit, následuje jedno po druhém.
25.4.2021Biblické fotostřípky
   Milovaní, už teď jsme Boží děti.

1Jan 3,1
Více informací...
25.4.2021Po kapkách...
Možná nevnímáme věčnou hodnotu našich samot uprostřed světa, protože jsou od nás odděleny jen dveřmi nebo znamenají jen čtvrthodinové ztišení. nebereme je vážně, nepřistupujeme k nim jako k jedinečné krajině, která je uzpůsobena k zásadním zjevením. Je to proto, že naše srdce neočekává, že by nám studny samoty rozeseté v našem dni mohly dát živou vodu - ačkoliv jí ve skutečnosti přetékají. Pokud si naše láska žádá čas, ta Boží si s časem hraje a může se dotknout otevřené duše v jediném okamžiku.
24.4.2021Po kapkách...
Naše maličké samoty jsou stejně velké, povznášející a svaté, jako všechny pouště světa. Jsou obydleny stejným Bohem jenž činí každou samotu svatou. Samota ulice, která odděluje náš dům od stanice metra, samota dlouhých chodeb, samota v kuchyni nad mísou zeleniny. Samota, kdy na kolenou drhneme podlahu, samota na zahradě cestou pro salát. Maličké samoty cestou po schodišti, kterým procházíme stokrát denně Samota dlouhých hodin nad prádlem a žehlením.
23.4.2021Po kapkách...
Setkání s odmítnutým Kristem v tisících tváří, které jsou poznamenány hříchem. Jak bychom se mohli posmívat té spoustě hříšníků, které potkáváme, nebo je snad nenávidět?
22.4.2021Čtenářský deníček
Na dvoře Alexandrově

...Vzpomněla jsem si včera, že naše maminka nám vždycky říkala, abychom v každé životní situaci hledali Boží záměr. „Nejedná vždycky tak, jak bychom si to přáli my, ale vždy je přítomen,“ opakovala nám, když jsme byly zklamány, že jsme nebyly vyslyšeny.
Více informací...
22.4.2021Po kapkách...
Celý svět je pro nás jako setkání s jeho živou prozřetelností na křižovatkách tepoucích životem, setkání s jeho otiskem na zemi. Setkání s Kristem ve všech jeho maličkých, v těch, kteří prožívají tělesná trápení, v těch, kteří se nudí v těch, kteří se znepokojují, v těch, kterým něco schází.
21.4.2021Po kapkách...
Samota neznamená nepřítomnost světa ale přítomnost Boží. Naše samota způsobuje, že Boha potkáváme všude. Být opravdu sám pro nás znamená mít účast na Boží samotě. Celý svět je pro nás jakoby setkávání s tváří v tvář s Bohem, jemuž nemůžeme uniknout.
20.4.2021Po kapkách...
Věříme, že nám nechybí nic podstatného, protože kdyby chybělo, Bůh by nám to jistě býval dal.
19.4.2021Čtenářský deníček
Kněžím: Slovo a liturgie

Pouze tehdy, když se liturgie slaví s věrohodnou a obnovenou vírou, může proměňovat životy, oslavovat život a dávat mu formu...
Více informací...
19.4.2021Po kapkách...
Existují lidé, které si Bůh bere stranou. Existují jiní, které nechává v zástupu, a které "nebere ze světa". To jsou lidé, kteří mají obyčejná zaměstnání a obyčejné domácnosti. Lidé s běžnými nemocemi a smutky, běžným domovem i ošacením. Lidé běžného života, které potkáte na jakékoli ulici. (…) My, lidé ulice, vší silou věříme, že tato ulice a tento svět, do kterého nás Bůh postavil, je místem naší svatosti“
19.4.2021Radio Proglas
U příležitosti Dne Země jsme pro vás v týdnu od 19. dubna připravili tematický Barvínek a Dopoledne s Proglasem.
Více informací...
18.4.2021Po kapkách...
Sestro, bratře, jestliže této noci neseš v srdci temnou hodinu, den, v němž dosud nezačalo svítat, pohřbené světlo, zmařený sen, jdi, otevři s úžasem srdce velikonoční zvěsti: “Nelekej se, vstal z mrtvých! Čeká na tebe v Galileji”. Tvá očekávání budou naplněna, slzy osušeny, naděje přemůže tvůj strach, protože víš, že Pán jde neustále před tebou, vždy kráčí napřed. A život s Ním ustavičně začíná znovu.
17.4.2021Po kapkách...
vzkříšený Ježíš nás nezměrně miluje a vchází do každé situace našeho života. Je přítomen v srdci světa a vyzývá také nás, abychom překonali bariéry, zvítězili nad předsudky, přistupovali k lidem, kteří žijí vedle nás, a tak odkryli milost každodennosti. Rozpoznejme Ježíše v našich Galileách, v životě všedních dní.Stránky www.katolik.cz poskytují webový hosting jiným uživatelům na doménách web.katolik.cz, farnost.katolik.cz atp. Stránky na těchto doménách jsou provozovány jinými uživateli zcela nezávisle na stránkách www.katolik.cz, provozovatelé stránek www.katolik.cz proto nenesou žádnou zodpovědnost za chod těchto poskytovaných domén a za obsah stránek, prezentací apod. na těchto doménách.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář