katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Taizé Praha
21.11.2014Biblické fotostřípky
   V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

Ex 20,11
Více informací...
19.11.2014Radio Proglas
Vybíráme z pořadů na Proglasu
Více informací...
17.11.2014Biblické fotostřípky
   Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu
za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

Gal 5,13
Více informací...
17.11.2014Texty, články, promluvy
Do Prahy dorazí desetitisíce mladých lidí z východní i západní Evropy
Více informací...
14.11.2014Biblické fotostřípky
   ...s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem,
jak vám dává Duch.

Kol 3,16
Více informací...
10.11.2014Biblické fotostřípky
   Držte se lásky a usilujte o duchovní dary.

1kor 14,1
Více informací...
6.11.2014Katolík
Byly vloženy soutěžní otázky na měsíc listopad
Více informací...
5.11.2014Radio Proglas
Vybírejte z našich pořadů
Více informací...
4.11.2014Biblické fotostřípky
   I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby
a vyvedu vás z hrobů, můj lide.

Ez 37,13
Více informací...
3.11.2014Katolík
Podmínky pro získání plnomocných a částečných odpustků
Více informací...
2.11.2014Biblické fotostřípky
   Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení.

Mdr 3,1
Více informací...
1.11.2014Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
30.10.2014Biblické fotostřípky
   Pojďte a pozorujte Boží skutky: podivuhodně jednal s lidmi!

Zl 66,5
Více informací...
28.10.2014Radio Proglas
Radio Proglas - pro váš vlídný domov
Více informací...
27.10.2014Biblické fotostřípky
   Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy!
Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc
po všechna pokolení.

Dan 3,33
Více informací...
23.10.2014Biblické fotostřípky
   Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry,
jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

2Kol 2,6
Více informací...
21.10.2014Čtenářský deníček
Vychoval mě gangster

Až příliš často očekáváme, že Bůh bude jako maják. Pevný světelný bod na obzoru, ke kterému budeme směřovat. A pokud jej nevidíme, máme strach se vydat na cestu. Bůh nám dává světlo, ale je to spíš světélko, jako na kole. Tak na 4-5 metrů, za předpokladu, že šlapu. Když přestanu šlapat, dynamo se zastaví a světlo je fuč!
Více informací...
20.10.2014Biblické fotostřípky
   Nevidíš, že vlídné slovo je dar nad dary?

Sir 18,17
Více informací...
16.10.2014Biblické fotostřípky
   Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.

Ez 36,26
Více informací...
15.10.2014Čtenářský deníček
Temná komora

Mistrně napsaná kniha. Zvláště třetí povídka jakoby ukazovala, že zřejmě až generace vnuků hledá a touží po skutečném vyrovnání a pravdě. Ta generace, která už nemůže znát všechny souvislosti a okolnosti a zároveň se na ně vymlouvat a sebe omlouvat, která už nemůže nic změnit ani napravit, generace zraněná vlastními otci, dědy, matkami a babičkami.
Více informací...
14.10.2014Radio Proglas
Na Radiu Proglas mimo jiné uslyšíte ...
Více informací...
13.10.2014Biblické fotostřípky
   Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.

1Kor 11,28
Více informací...
9.10.2014Biblické fotostřípky
   Mojžíš s Áronem pak předstoupili před faraóna a řekli: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost .“
Farao však odpověděl: „Kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím!“

Ex 5,1
Více informací...
7.10.2014Radio Proglas
Z programových tipů tohoto týdne
Více informací...
6.10.2014Biblické fotostřípky
   Který bůh je velký jako Bůh náš ?

Zl 77,14
Více informací...
6.10.2014Texty, články, promluvy
Anotace - Časopis IN! dívčí svět - říjen 2014
Více informací...
2.10.2014Biblické fotostřípky
   Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě
a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas,
nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti,
vždyť má v sobě moje jméno.

Ex 23,20
Více informací...
1.10.2014Katolík
Přidány mariánské soutěžní otázky na říjen
Více informací...
30.9.2014Čtenářský deníček
Deset tipů pro rodinu

Co muži a ženy na celém světě dělají, když zjistí, že jejich čas je krátký? Rozhodnou se, že ten čas dají svým rodinám. Ve skutečnosti náš čas je omezený, jen si to neuvědomujeme. Protože vždycky bude zítřek, nezdá se problém tak kritický.
Více informací...
30.9.2014Radio Proglas
Z pořadů aktuálního týdne
Více informací...
29.9.2014Biblické fotostřípky
   Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.

Mt 3,8
Více informací...
28.9.2014Pro zasmání
Had přemlouvá Evu:
"Evo, vezmi si jablko, poznáš rozdíl mezi dobrým a zlým."
Eva: "Nevezmu."
Had: "Vezmi si jablko,...
Více informací...
25.9.2014Biblické fotostřípky
   Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam.

Pr 5,6
Více informací...
23.9.2014Čtenářský deníček
Vyhoštěná smrt

Asi není opravdu důležité pro umírajícího, zda nás ještě vnímá. Ale vnímání smrti toho druhého a blízkého člověka je důležité pro nás, co zde zůstáváme. A třeba ten blízký člověk potřebuje jakýsi souhlas od nás, že může už odejít, že smí odejít. Jakýsi souhlas od blízkých, že opravdu už může zemřít. Ne, že to bez něho nevydrží nebo že je jeho nemoc obtěžuje. Za tím je „chystám se odejít“, potřebuji si ještě srovnat – ne věci do batohu, ale svůj vlastní život.
Více informací...
22.9.2014Biblické fotostřípky
   Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,
..., až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno,
co máš,jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina,
svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Dt 8,12
Více informací...
22.9.2014Radio Proglas
Z programu Radia Proglas
Více informací...
16.9.2014Radio Proglas
Vybírejte z naší aktuální nabídky
Více informací...
15.9.2014Biblické fotostřípky
   Není-li už dřevo, uhasne oheň, není-li klevetník, utichne svár.

Pr 26,20
Více informací...
11.9.2014Biblické fotostřípky
   Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Zl 91,9
Více informací...
10.9.2014Čtenářský deníček
Jonášovo znamení

I mnich s věčnými sliby se ještě může nejvíc zabývat svou vlastní svatostí, může se omezit na hledání svého vlastního duchovního prospěchu. Kněz nemůže položit na první místo sebe: První je vždycky Kristus. Kněz neexistuje pouze pro svoje vlastní posvěcení, ale pro Kristovu oběť a evangelium, pro lidi a pro svět. Dokonalost kněze spočívá v jeho dokonalém odevzdání Kristově oběti, za sebe a za svět.
Více informací...
9.9.2014Radio Proglas
Ladíme k vám - ladíte k nám
Více informací...
8.9.2014Biblické fotostřípky
   Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly;
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Iz 40,31
Více informací...
4.9.2014Biblické fotostřípky
   Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

Zl 127,1
Více informací...
2.9.2014Radio Proglas
Radio Proglas vysílá bez reklam - také díky vám!
Více informací...
1.9.2014Biblické fotostřípky
   Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

Pr 2,6
Více informací...
1.9.2014Katolík
Jak dobře známe Ježíšova podobenství? To si můžete vyzkoušet v nových soutěžních otázkách na měsíc září.
Více informací...
28.8.2014Biblické fotostřípky
   On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.

Zl 33,15
Více informací...
26.8.2014Čtenářský deníček
Láska za lásku

Jak to, že tenkrát lidi všechno statečně nesli? Čím to, že dnes jsme jiní, že jsme nespokojení s naším žitím, přecitlivělí, ženoucí se za pocity slasti a vzrušení? Že nebezpečí, brutalita, krutost a hazard je žádoucí obraz vezdejšího dne a přitom smrt, jak jen můžeme, ze života vytěsňujeme? Proč se neumíme srovnat se smrtí blízkých, nesdílíme s nimi jejich bolest a odcházení ze světa? Jak to, že své blízké poslední hodiny nedržíme za ruku a péči o ně svěřujeme do rukou jiných?
Více informací...
26.8.2014Radio Proglas
Tipy z programu Radia Proglas
Více informací...
23.8.2014Biblické fotostřípky
   Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh?
Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách,
miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu,
celým svým srdcem a celou svou duší.

Dt 10,12
Více informací...
20.8.2014Biblické fotostřípky
   Jak skvělé jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, Izraeli!

Nm 24,5
Více informací...
14.8.2014Biblické fotostřípky
   Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a rozumný člověk se jich neodříká.

Sir 38,4
Více informací...
12.8.2014Radio Proglas
Programové tipy na tento týden
Více informací...
7.8.2014Biblické fotostřípky
   A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama
a žena ať má před mužem úctu.

Ef 5,33
Více informací...
5.8.2014Radio Proglas
Radio Proglas - vybírejte z naší nabídky
Více informací...
4.8.2014Biblické fotostřípky
   Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval,
řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“
A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

Zl 32,5
Více informací...
31.7.2014Biblické fotostřípky
   Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam toto slovo. Řekneš: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Judejci, kteří vcházíte těmito branami klanět se Hospodinu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:
Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě.

Jer 7,2
Více informací...
29.7.2014Čtenářský deníček
Cesty z úzkosti a deprese

Hlubší smysl života spočívá v tom, aby sílila naše schopnost milovat. Jedině člověk, který umí milovat sám sebe, je schopen lásky.
Více informací...
29.7.2014Radio Proglas
Radio Proglas - ladíme k vám!
Více informací...
25.7.2014Biblické fotostřípky
   Také zástupům řekl: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak,
hned říkáte: ‚Přijde déšť‘ – a bývá tak;a vane-li jižní vítr, říkáte:
‚Bude vedro‘ – a bývá. Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi
i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas?

Lk 12,54
Více informací...
21.7.2014Biblické fotostřípky
   Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý,
lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho,
kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

1Pt 2,9
Více informací...
15.7.2014Radio Proglas
Vybírejte z pořadů na Proglasu
Více informací...
15.7.2014Čtenářský deníček
Anna ( Bajka o klimatu a životním prostředí Země )

Proč tolik křesťanů až sobecky usiluje o svoji spásu a dobro svých děti a přitom je jim naprosto lhostejné, v jakém stavu zanechají svým dětem a druhým Zemi, o které věří, že je výsledkem Božího stvoření?
Více informací...
14.7.2014Biblické fotostřípky
   Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé.
Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země.

Lv 19,36
Více informací...
10.7.2014Biblické fotostřípky
   Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži,
který v zrcadle pozoruje svůj vzhled;
podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.

1Jak 1,23
Více informací...
8.7.2014Radio Proglas
Vysíláme bez reklam - i díky vám!
Více informací...
8.7.2014Čtenářský deníček
Ať se ti život povede!

Bez Boha jste ztraceni. Bůh nad vámi bdí a nechal vám svobodu. A pokud už nezvládáte milovat, požádejte ho o nové srdce. On o tom něco ví, protože on je láska. Bůh je dech lásky, který ve vás zapálí plamen. Pomůže vám žít tak, aby si lidé už jen na základě vašeho života pomysleli, že není možné, aby Bůh neexistoval!
Více informací...
7.7.2014Biblické fotostřípky
   Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe,
tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil,
povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.

Iz 43,1
Více informací...
4.7.2014Biblické fotostřípky
   Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh,
přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede
a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

Dt 5,33
Více informací...
1.7.2014Katolík
V prázdninových soutěžních otázkách si procvičíme biblický zeměpis
Více informací...
30.6.2014Biblické fotostřípky
   Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.

Zl 50,12
Více informací...
25.6.2014Biblické fotostřípky
   Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.

1Thess 4,9
Více informací...
24.6.2014Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
24.6.2014Čtenářský deníček
Mámy v jednom kole

Řehole má ještě jednu rovinu, která ji od pouhého denního režimu odlišuje: záměr a cíl. Řehole je totiž odpovědí na Boží volání. Vše, co jako matky podle řehole děláme, děláme proto, že to po nás Bůh žádá. Přijímáme své povolání se vším všudy, i když to zpočátku může být z poslušnosti a teprve později z lásky. Znamená to dělat vše, co po nás Bůh chce, a dělat to z lásky k němu.
Více informací...
19.6.2014Biblické fotostřípky
   Ze svého chleba dávej hladovému a ze svých oděvů nahým.
Vším, čeho máš přebytek, prokazuj milosrdenství,
a tvé oko ať nezávidí, když prokazuješ milosrdenství.

Tob 4,16
Více informací...
17.6.2014Radio Proglas
Nabídka pořadů na Radiu Proglas
Více informací...
16.6.2014Biblické fotostřípky
   Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží
a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

2Kor 13,13
Více informací...
12.6.2014Biblické fotostřípky
   Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Mt 5,8
Více informací...
10.6.2014Čtenářský deníček
Začít znovu

Nic z toho, co jsme prožili, není zbytečné, ani jedna kapka bolesti kterou nabídneme, není ztracena. Všechno prospívá těm, kteří milují Boha.
Více informací...
10.6.2014Radio Proglas
Radio Proglas - vysíláme pro vás
Více informací...
9.6.2014Biblické fotostřípky
   V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli.


Sk 2,5
Více informací...
5.6.2014Biblické fotostřípky
   Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný,
ani vzdálený. Není v nebi, abys musel říkat: „Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“...Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.

Dt 30,11
Více informací...
3.6.2014Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
2.6.2014Katolík
Byly přidány nové soutěžní otázky na měsíc červen
Více informací...
2.6.2014Biblické fotostřípky
   Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.

Jan 16,13
Více informací...
29.5.2014Biblické fotostřípky
   Upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází.

Sk 1,10
Více informací...
26.5.2014Biblické fotostřípky
   Máš o zemi péči:zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy,
vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší.

Zl 65,10
Více informací...
22.5.2014Biblické fotostřípky
   Bázeň před Hospodinem je jako požehnaná zahrada,
ochraňuje člověka lépe než všechno bohatství.

Sir 40,27
Více informací...
21.5.2014Čtenářský deníček
Neumělcům života

Tak jako se touží dávat Bůh, se toužím dávat i já. A jako on, ani já nechci dávat něco, nýbrž SE. Chci, aby i moje láska vypálila do lidských a Božích rukou a srdcí ohnivé rány a aby lásku a bolest mého srdce na chvíli pocítil Bůh. Láska se posmívá všem hranicím a jejím jménem je nekonečno.
Více informací...
20.5.2014Radio Proglas
Radio Proglas - z programu
Více informací...
19.5.2014Biblické fotostřípky
   Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím.

Zl 101,5
Více informací...
15.5.2014Biblické fotostřípky
   Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš.

Ex 34,21
Více informací...
14.5.2014Radio Proglas
Radio Proglas - nabídka pořadů
Více informací...
13.5.2014Čtenářský deníček
Modrý sníh

Začal jsem vnímat svou výjimečnost, naprosto jasně jsem cítil, že jsem neopakovatelný, jedinečný. Poznané osvícení bylo pro mě skvostem. Dojít k takovému zjištění ve vyhnanství, kde člověk byl pouhý odpad, kde zvíře mělo větší cenu, kde mohl být prodán nebo sněden, prožít to celou svou bytostí, to je jako projít peklem. Evangelium svatého Matouše jsem přečetl během jednoho dopoledne.
Více informací...
12.5.2014Biblické fotostřípky
   ... takže již nejsou dva, ale jeden.
A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

Mt 19,6
Více informací...
8.5.2014Biblické fotostřípky
   Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města,
které se jmenuje Nazaret,k panně zasnoubené muži jménem Josef,
z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.

Lk 1,26
Více informací...
5.5.2014Biblické fotostřípky
   On dává svému slunci svítit na zlé i dobré
a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Mt 5,45
Více informací...
1.5.2014Katolík
V květnových soutěžních otázkách budeme určovat autory slavných výroků
Více informací...
1.5.2014Biblické fotostřípky
   Synu, v tichosti konej své práce a budou tě mít rádi lidé Bohu milí.

Sir 3,17
Více informací...
29.4.2014Radio Proglas
Vybírejte z pořadů na Proglasu
Více informací...
28.4.2014Biblické fotostřípky
   Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou?

Jak 3,11
Více informací...
24.4.2014Biblické fotostřípky
   Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu,
co mluvili proroci!

Lk 24,25
Více informací...
22.4.2014Biblické fotostřípky
   Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“,
to znamená ‚Mistře‘

Jan 20,16
Více informací...
17.4.2014Biblické fotostřípky
   Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo,
které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“

1Kor 11,23
Více informací...
17.4.2014Katolík
Velikonoční triduum
Více informací...
16.4.2014Radio Proglas
Velikonoční svátky na Proglasu
Více informací...
14.4.2014Biblické fotostřípky
   Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.

Jan 12,8
Více informací...
8.4.2014Čtenářský deníček
Kruté století, V komunismu jsme žít nechtěli

Jde o příběhy, které by neměly být zapomenuty, měly by být připomínány a vzpomínány, protože národ, který nezná své dějiny a nepoučí se z nich, je odsouzen k tomu, vše znovu opakovat.
Více informací...
8.4.2014Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
7.4.2014Biblické fotostřípky
   Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce,
naději slož v Hospodina!

Zl 27,14
Více informací...
6.4.2014Katolík
Přidány velikonoční soutěžní otázky na měsíc duben
Více informací...
3.4.2014Biblické fotostřípky
   Přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou:
ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé,
vstanou k odsouzení.

Jan 5,28
Více informací...
1.4.2014Biblické fotostřípky
   Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě;
nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

1Kor 1,18
Více informací...
31.3.2014Texty, články, promluvy
Katolická charismatická konference 2014 v Brně
Více informací...
27.3.2014Biblické fotostřípky
   Radostně služ Hospodinu!

Zl 100,2
Více informací...
25.3.2014Biblické fotostřípky
   Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění.

Zl 40,11
Více informací...
25.3.2014Radio Proglas
Nalaďte si naše vysílání
Více informací...
24.3.2014Texty, články, promluvy
ANOTACE – časopis IN! - dívčí svět, duben 2014
Více informací...
20.3.2014Biblické fotostřípky
   A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci;
ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali,
že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

Mt 6,16
Více informací...
17.3.2014Biblické fotostřípky
   Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal
o naději, kterou máte,ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.

1Pt 4,15
Více informací...
17.3.2014Čtenářský deníček
Sex začíná v kuchyni … a mnohdy tam i končí

Možná by bylo dobré se čas od času zeptat sám sebe: Co by mého partnera opravdu potěšilo? Je pravděpodobné, že nebude potřeba čtyřkarátový diamant nebo cesta kolem světa. Druhému bude stačit jakýkoliv důkaz, že vám na něm záleží. Neříkejte si, pche, on se mnou taky nejedná tak, jako předtím. Manželství není hra na oplátku. Mluvíme o obnově manželství k požehnání pro oba.
Více informací...
13.3.2014Biblické fotostřípky
   Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista,
a to Krista ukřižovaného.

1Kor 2,2
Více informací...
11.3.2014Čtenářský deníček
Zdálo se, že Bůh je lhostejný

Otřesné čtení o lidské nelidskosti, krutosti, sobeckosti a lhostejnosti, které nemůže nechat nikoho klidným.
Více informací...
11.3.2014Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
10.3.2014Biblické fotostřípky
   „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“

Mt 4,3
Více informací...
6.3.2014Biblické fotostřípky
   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.

Zl 23,1
Více informací...
28.2.2014Čtenářský deníček
Jorge Mario Bergoglio - František papež chudých

Nejde o to, jestli nosíš sutanu nebo ne, nýbrž o to, jestli si vyhrneš rukávy, abys pracoval pro druhé.
Více informací...
21.1.2014Radio Proglas
Další lednové tipy z vysílání Radia Proglas
Více informací...
14.1.2014Texty, články, promluvy
Poděkování za účast ve sbírce
Více informací...
10.1.2014Katolík
Tisk liturgického kalendáře na celý rok 2014 je nyní ke stažení...
Více informací...
27.11.2013Katolík
Papež František vydal exhortaci EVANGELII GAUDIUM.
Doporučujeme se s ní seznámit:

Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli a v jakékoli situaci, aby dnes obnovil svoje osobní setkání s Ježíšem Kristem nebo alespoň přijal rozhodnutí nechat se od Něho potkat a denně Jej bez ustání hledat.

Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se jej toto pozvání netýká, protože „nikdo není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán“
Více informací...
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář


   Setkání křesťanské aktivní mládeže


   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest