katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
27.9.2023Po kapkách...
V podobenství jsou dělníky nejen lidé, ale především Bůh, který vychází celý den, aniž by se unavil. Takový je Bůh: nečeká na naše úsilí, aby k nám přišel, neprovádí zkoušku, aby zhodnotil naše zásluhy, než nás vyhledá, nevzdává se, když se opozdíme s odpovědí; naopak, sám převzal iniciativu a v Ježíši k nám "vyšel", aby nám ukázal svou lásku
26.9.2023Biblické fotostřípky
   Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.

1kor 11,28
Více informací...
26.9.2023Po kapkách...
Bůh je ten, kdo vychází v každou hodinu, aby nás volal. V podobenství se říká, že pán "vyšel za úsvitu, aby si vzal nádeníky na svou vinici", ale pak pokračuje ve vycházkách v různých denních dobách až do západu slunce, aby hledal ty, které ještě nikdo nevzal do práce.
18.9.2023Po kapkách...
Bůh je však věrný, všechna jeho zaslíbení se naplní. Někdy je třeba ovšem čekat, než Bůh přijde chudému na pomoc. Navíc jeho čas zůstává tajemstvím a Boží mlčení bývá vždy zkouškou.
17.9.2023Po kapkách...
Celá tato záležitost se komplikuje tím, že Bůh nezasahuje vždy ve prospěch chudého okamžitě. Vypadá to, že zaslíbení vyslovená v blahoslavenstvích jsou v rozporu se skutečností. Kolik chudých jako by bylo zapomenuto, kolik lidí pláče a nedostává se jim útěchy, kolik jich hladoví a žízní po spravedlnosti a nejsou nasyceni!
16.9.2023Čtenářský deníček
Tvořit nové věci

Nejde jen otevřít dveře, ale je potřeba vyjít ven. Proč se nám to příliš nedaří? Obáváme se, že něco z toho, co je pro nás důležité, tím překročením hranic ztratíme. Z toho důvodu také nechceme, aby nám lidé kladli otázky, na které hledají odpověď. Raději dáváme odpovědi na otázky, které nejen že nikdo nepoložil, ale ani to nikoho moc nezajímá.
Více informací...
16.9.2023Po kapkách...
Chudý člověk už nemá žádnou oporu, žádnou lidskou jistotu. Když ale volá k Hospodinu, Bůh sám se stává jeho útočištěm a posilou.
15.9.2023Po kapkách...
To však předpokládá, že chudoba není jen materiální stav, ale že v člověku postupně probouzí vědomí vlastní malosti a niterné pokory, postoj otevřenosti vůči Bohu, naděje a důvěry v jeho milosrdenství.
14.9.2023Po kapkách...
Na životě chudáka se projevuje celé bohatství Boží dobroty, milosrdenství a něhy. Navíc chudému se tím dostává skutečného poznání Boha: ten už není jen vágním či abstraktním pojmem, ale stává se Bohem živým a milosrdným, Bohem plným lásky a slitování, kterého opěvují žalmy.
13.9.2023Po kapkách...
Díky tomu však takový člověk dříve nebo později zakouší dobrotu Boha a jeho věrnost vůči každému, kdo na něj spoléhá. Jeho bolestná zkušenost se tak mění k dobrému.
12.9.2023Po kapkách...
Kdo je to chudý Starého zákona? Je to člověk, který se nachází v situaci charakterizované bolestí, ohrožením, utrpením a ponížením, a který se, právě kvůli této situaci, už nemůže spolehnout na nikoho jiného než na Boha. Na této zemi nenachází oporu ani pomoc, trápení ho drtí, bohatí a mocní jím opovrhují, nezbývá mu tedy nic jiného než volat k Hospodinu.
10.9.2023Radio Proglas
Uprostřed babího léta zveme na Radiu Proglas k poslechu živého koncertu z našeho studia i rozhovoru se zpěvačkou Rozálií.
Více informací...
10.9.2023Po kapkách...
Není pochyb, že když Bohu řekneme z celého srdce děkuji za každou obdrženou milost a zvlášť za vnuknutí Ducha, dá nám další. Chvála očišťuje naše srdce a uzpůsobuje ho k přijímání Boží milosti a vnuknutí Ducha Svatého.
9.9.2023Po kapkách...
Dokonalost se nepojí s vnější totožností s ideálem, ale s vnitřní věrností vnuknutím. Milost být věrní v důležitých věcech se nám dostane, když budeme věrní v malých věcech. Věrnost jedné milosti přitahuje milosti další.
8.9.2023Po kapkách...
Svatost, kterou po nás chce Bůh, je vždycky jiná, vždycky překvapující, ale nakonec krásnější. Bůh nás volá k dokonalosti, ale není perfekcionista.
7.9.2023Po kapkách...
Naše svatost bývá často něco úplně jiného, než si sami představujeme. Tak jiného, že největší překážkou na naší cestě ke svatosti je možná naše přílišné lpění na naší vlastní představě o dokonalosti.
6.9.2023Po kapkách...
Tajemství svatosti je v jistém smyslu v pochopení, že od Boha, který má otcovské srdce, můžeme získat všechno, co potřebujeme, umíme-li ho vzít za srdce (myšlenka sv. Terezie z Lisieux.)
5.9.2023Po kapkách...
Naše síly jsou omezené, Boží síla a láska jsou naopak bez hranic. Stačí svou slabost pokojně přijmout a složit všechnu důvěru a naději v Boha.
4.9.2023Biblické fotostřípky
   „Jděte v pokoji. Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.“

Sd 18,6
Více informací...
4.9.2023Po kapkách...
Nemáme se snažit stát se svatými vlastními silami, ale najít způsob, jak jednat, aby nás svatými činil Bůh.
27.8.2023Po kapkách...
Prosil jsem Pannu Marii, aby vás chránila a pečovala o vás, osušila vaše skryté slzy, oživila ve vás radost ze služby a denně z vás činila pastýře zamilované do Ježíše, připravené z lásky k němu dávat svůj život bez míry.
26.8.2023Po kapkách...
Vyhrňme si rukávy a pokrčme kolena (vy, kteří můžete!), modleme se k Duchu svatému jeden za druhého, prosme ho, aby nám pomohl neupadnout v osobním životě i v pastoračním působení do onoho náboženského zdání plného tolika věcí, ale prostého Boha, abychom nebyli činovníky posvátna, ale vášnivými hlasateli evangelia, nikoli státními kleriky, ale pastýři lidu. Potřebujeme osobní a pastorační obrácení“.
25.8.2023Po kapkách...
A symptomy takového klerikalismu jsou právě ztráta ducha chval a radostné nezištnosti. Ďábel se vkrádá, když se pěstují stížnosti, negativismus a chronická nespokojenost s tím, co se nedaří. Takto se ironie stává cynismem a necháváme se pohltit atmosférou kritiky a hněvu kolem nás, místo abychom byli těmi, kdo s evangelijní prostotou a mírností, s laskavostí a úctou pomáhají svým bratrům a sestrám vyjít z tekutých písků nevrlosti.
24.8.2023Po kapkách...
Klerikalismus však může postihnout každého, dokonce i laiky a pastorační pracovníky: člověk může při vykonávání svých služeb a charismat skutečně přijmout klerikálního ducha, žít své povolání elitářským způsobem, uzavírat se do své vlastní skupiny a stavět zdi vůči okolí, rozvíjet majetnické vazby vůči rolím ve společenství, pěstovat arogantní a povýšené postoje vůči druhým.
23.8.2023Po kapkách...
A já, jako starý člověk, mám chuť vám od srdce říct, že mi dělá starosti, když upadáme zpět do forem klerikalismu; když, možná aniž bychom si to uvědomovali, dáváme lidem najevo, že jsme nadřazení, privilegovaní, postaveni výše, a tedy odděleni od ostatního svatého Božího lidu.
22.8.2023Po kapkách...
Promiňte, že to opakuji, ale myslím, že mi jako kněží rozumíte, protože i vy sdílíte to, v co věříte, upřímně, podle té krásné a typicky římské (dialektálně římské!) vlastnosti, kdy upřímnost rtů vychází ze srdce a chutná po srdci!
21.8.2023Po kapkách...
Duchovní zesvětštění je „zdvořilé“ pokušení, protože se plíživě vkrádá a umí se dovedně skrývat za dobré zdání, a to i v rámci 'náboženských' motivací.
20.8.2023Radio Proglas
Ve 34. týdnu se můžete na Proglasu těšit na nové Čtení na pokračování, ale třeba i na rozhovor s frontmanem skupiny Poletíme? a mnohé další.
Více informací...
20.8.2023Po kapkách...
Jak v tom všem nerozpoznat aktualizovanou verzi onoho pokryteckého formalismu, který Ježíš viděl u některých tehdejších náboženských představitelů a který mu v průběhu jeho veřejného života způsobil snad více utrpení než cokoli jiného?.
19.8.2023Po kapkách...
K tomu dochází, když se dáme okouzlit svody pomíjivosti, průměrnosti a zvyku, pokušeními moci a společenského vlivu. A dále marnivostí a narcismem, doktrinální neústupností a liturgickým estetismem..., to znamená, že namísto Boží slávy vyhledáváme lidskou slávu a osobní blahobyt.
18.8.2023Po kapkách...
Způsob života, který redukuje duchovnost na zdání: vede nás k tomu, abychom byli 'nádeníky duchovna', lidmi oděnými do posvátných forem, kteří ve skutečnosti nadále myslí a jednají podle módy tohoto světa.
17.8.2023Po kapkách...
Co od nás Pán v této naší době žádá, kam nás vede Duch, který nás pomazal a poslal jako apoštoly evangelia? V modlitbě se mi stále vrací, že na nás Bůh naléhá, abychom šli do hloubky v boji proti duchovnímu zesvětštění“.
16.8.2023Biblické fotostřípky
   ... vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.

Zl 23,2
Více informací...
16.8.2023Po kapkách...
... i pro kněze mají být tyto letní dny časem, kdy načerpají sil po námaze kněžské služby, a zdůrazňuje, že tato služba se nepoměřuje pastoračními úspěchy. Ježíš od apoštolů nepožadoval pracovní plán diktovaný kritériem efektivity, ale nabízel péči a občerstvení.
15.8.2023Po kapkách...
Matka, to je něco tak krásného, že i Bůh ji chtěl mít.
13.8.2023Radio Proglas
Poslechněte si v následujícím týdnu na Proglasu rozhovor s terapeutem Janem Veselým o nástrahách i výhodách prázdnin a mnohé další zajímavé pořady.
Více informací...
30.7.2023Radio Proglas
Poslouchejte Radio Proglas na přelomu prázdnin. Na programu je např. rozhovor s nově jmenovaným sídelním biskupem Mons. Martinem Davidem a další.
Více informací...
29.7.2023Po kapkách...
Bližní, i když s ním nejsme zajedno, je rozumná bytost schopná přinést do našeho života světlo.
28.7.2023Po kapkách...
Je možné žít jinak.
27.7.2023Po kapkách...
Svět, kde platí "nejdřív-já-a-bližní-jsou-mi-ukradeni" zatemňuje vesmír.
26.7.2023Po kapkách...
Odvraťme se od snů založených výhradně na zisku, snů o všemožných lákadlech, výdělku a výnosu.
25.7.2023Po kapkách...
Změňme se, zkusme žít jinak, naučme se na sebe zapomínat, dávat ostatním, osvojme si větší otevřenost vůči druhým. neomezenou velkorysost.
24.7.2023Po kapkách...
Raději se budeme na bídu druhých jen dívat. Vidíme se pěkně nadřazené nad všemi těmi ubohými hlupáky kolem nás. A odsuzujeme je, aniž bychom o nich cokoliv věděli.
23.7.2023Radio Proglas
V posledním červencovém týdnu se můžete na Proglasu těšit na zajímavé dokumenty i rozhovory.
Více informací...
23.7.2023Po kapkách...
Toužíme vlastnit stále víc. Stále pro to hledáme nějaké důvody. Jsme vězni své touhy po komfortu. Chtěli bychom si nechávat to, co je nám dáno, jen pro sebe.
22.7.2023Po kapkách...
Peníze mají sloužit lásce. Bez toho nebude mír, štěstí a harmonie.
21.7.2023Po kapkách...
Ovládají peníze svět? Bůh ví, že se peníze roztahují před našima očima stále víc, v televizi i v novinách a časopisech. Reklama má velikou moc.
20.7.2023Po kapkách...
Náš poklad je v našem srdci. Tuhle myšlenku dětem zdůrazňujte, aby si na ni vzpomněly, když bez ustání vyžadují nové věci pro zábavu.
19.7.2023Po kapkách...
Když jsem byl ještě kluk, otec a matka mi vštěpovali, že peníze mají sloužit druhým. Výchova hraje obrovskou roli. Štěstím mého života bylo, že jsem jako dítě vyrůstal v chudobě.
18.7.2023Po kapkách...
Musíme najít způsob, jak ukazovat školákům, že peníze nejsou jen tak něco. Právě doma se mají naučit poznávat hodnotu peněz.
17.7.2023Biblické fotostřípky
   Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.

2Sam 22,29
Více informací...
17.7.2023Po kapkách...
Jak můžete vršit bohatství, nemyslet na druhé a nechávat si všechno pro sebe? V našich zemích je tolik chudých: bezdomovců, žebráků, propuštěných vězňů, lidí žijících v bídě.
16.7.2023Radio Proglas
Od 17. do 23. července uslyšíte na vlnách Proglasu pozvánku na festival UNITED i rozhovor s psychologem Janem Veselým na téma: (Ne)bezpečné prázdniny a mnohé další zajímavé pořady.
Více informací...
16.7.2023Po kapkách...
Naučme se zachovávat určitý odstup ve vztahu k penězům, uchovejme si určitý svobodný prostor.
15.7.2023Po kapkách...
Osvoboď se od diktatury peněz. Bohatství je jako zdraví. Jeho nedostatek způsobuje trápení, ale jeho dostatek nezaručuje štěstí. Když si z něj člověk udělá boha, stanou se peníze tyranem, který vysušuje srdce, ohlušuje a oslepuje.
14.7.2023Po kapkách...
Všechno ostatní se přirozeně dostaví, jestliže budete mít lásku a budou-li vám důkladně naslouchat ti, s nimiž se stýkáte.
13.7.2023Po kapkách...
Jestli má Pán Bůh dobře zásobené bankovní konto, proste jeho. Dá vám, co budete žádat: soudnost, která by neměla oslabovat, neochabující energii, lásku - co možná nejvíce opětovanou, a nezdolnou naději.
12.7.2023Biblické fotostřípky
   Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘

Mt 13,27
Více informací...
12.7.2023Po kapkách...
Je čas chválit umění "společného života". Jeden ze zdrojů mnoha neslušností našeho století je třeba vidět ve virtuální komunikaci. Člověk mizí. Dříve se nedalo uniknout z místa, kde člověk žil, a od svého okolí. Dnes člověk utíká do virtuálních teritorií.
11.7.2023Po kapkách...
Naučme se zabránit mobilu, aby nás ovládl. Buďme struční. Používejme ho, abychom se informovali, abychom vyřídili problém, naučme se zastavit fádní řeči. Naproti tomu věnujme čas naslouchání druhému.
10.7.2023Po kapkách...
Takový mobil nám často přetrhává vztahy s ostatními. Od té doby, co se jeho používání rozšířilo, lidé začali vykládat na celé kolo věci, do kterých ostatním nic není. Je důležité vzájemně se vidět, mít se rádi, vynadat si přímo. Říkat si věci do očí je daleko lepší.
9.7.2023Radio Proglas
Programové tipy pro nadcházející týden, které můžete slyšet na vlnách Proglasu.
Více informací...
9.7.2023Po kapkách...
Touha vnořit se do digitálního světa končí tím, že nás izoluje od našich bližních, od sousedů, od našich nejbližších.
8.7.2023Po kapkách...
Rychlost a zmnožení informací přesahují naši schopnost reflexe a úsudku a nedovolují nám vyjadřovat se rozvážně a správně sami o sobě. Obklopení komunikačními prostředky nás dezorientuje, místo aby nám pomáhalo růst.
7.7.2023Po kapkách...
Možná máme strach z odpovědí, a to kvůli závazkům, které by z nich mohly vyplývat, a proto, že nám mohou naznačovat, že bychom měli změnit své jednání.
6.7.2023Po kapkách...
Dej prázdniny hluku. Ticho v sobě nese neuvěřitelnou sílu. Takovou, jaká nám umožňuje tázat se sami na sebe. Otázky: "Co udělám se svým životem?" "Co mě pudí k jednání?" můžeme potlačovat celý život, jestliže se budeme tvrdohlavě honit za nejrůznějšími zdánlivě důležitými věcmi, aniž bychom se zabývali sami sebou.
5.7.2023Po kapkách...
Kdybych ti měl dát úkol na prázdniny, vedl bych tě k opětovnému nalezení lidského rytmu tvého života a těla vyčerpávaného po 11 měsíců v roce. To, co si naplánuješ, tě má nabít na celý další rok, naplánuj to tedy tak, aby ti to přineslo osvěžení.
4.7.2023Po kapkách...
Je nezbytné udělat si čas na zpomalení. Odmítněte uspěchanost, vyhraďte si čas pro sebe, žárlivě si ho střezte!
3.7.2023Biblické fotostřípky
   Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě.
Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

Zl 103,15
Více informací...
3.7.2023Po kapkách...
Je třeba dostatečně využívat volného času a dostat se k tomu podstatnému. Vést dialog neznamená nutně jen mluvit. Gesta, pohledy, chvíle společného sportování i okamžiky společného oddychu úplně stačí.
2.7.2023Radio Proglas
V prvním prázdninovém týdnu čekají posluchače Radia Proglas změny ve vysílání. Kromě zajímavých pořadů z uplynulého roku i několik novinek a premiér.
Více informací...
30.6.2023Čtenářský deníček
Františkánskej živel

Byly to takový ty líbánky s Hospodinem. Jsem strašně vděčnej, že to moji rodiče nekomentovali a nechali mě být.
Více informací...
30.6.2023Po kapkách...
Modlitba znamená změnu našeho operačního systému! Když náboženství nedává člověku vnitřní život nebo opravdový život modlitby, míjí se se svým hlavním posláním.
29.6.2023Po kapkách...
Nelze uzdravit to, co si nejprve nepřiznáme.
28.6.2023Po kapkách...
Zatuchlé myšlení je univerzální závislost. Ve skutečnosti jsme všichni závislí na svém navyklém způsobu jednání, na svých obranných mechanismech, a především na svém zaběhnutém vzorci myšlení, čili na způsobu, jak zpracováváme realitu. Už samotný fakt, že něco takového je potřeba pojmenovat, ukazuje, jak moc jsme v tomto ohledu zaslepení.
28.6.2023Čtenářský deníček
Dýchat pod vodou

Zdá se, že lidé radši zemřou, než aby se změnili nebo si přiznali, že se mýlí.
Více informací...
26.6.2023Po kapkách...
Máme co dělat. Program Dvanácti kroků (Anonymních alkoholiků) nám jasně ukázal, že je to opravdová práce, a ne jakési rychlé občerstvení nebo laciná milost. Lidé evangelia musí odvést poctivou vnitřní práci, absolventi "kroků" musí "kráčet a postupovat vpřed, a obě skupiny musí vědět. že se jim dostává potravy z velmi bohatého a výživného "jádra evangelia".
25.6.2023Radio Proglas
V týdnu od 26. června do 2. července můžete na vlnách Radia Proglas poslouchat mimo jiné rozhovor s Tomášem Halíkem nebo literární tipy na prázdniny.
Více informací...
25.6.2023Po kapkách...
Naše neschopnost vidět svá osobní selhání jde ruku v ruce s naší neschopností vidět hříchy našich institucí a národů, Je to jeden a tentýž vzorec závislosti a popírání.
24.6.2023Po kapkách...
Často jsme jim dali falešnou verzi evangelia, jakési náboženství na způsob rychlého občerstvení, bez hlubší proměny vlastního já. Výsledkem je pak duchovní katastrofa v "křesťanských" zemích, kde je nakonec stejná konzumní společnost, pýcha, bojechtivost, rasismus, sociální nerovnost a závislost jako všude jinde - a obávám se, že často ještě víc.
23.6.2023Po kapkách...
Křesťané jsou povětšinou upřímní lidé plní dobrých úmyslů - pokud nedojde na reálné problémy ega, ovládání, moci, peněz, rozkoše a bezpečí. Pak bývají stejní jako všichni ostatní.
22.6.2023Po kapkách...
Po více než čtyřiceti letech kněžské služby mám tu zkušenost, že můžeme říct i o mnoha křesťanech a duchovních s dobrými úmysly, že jejich náboženství se jich nikdy nedotklo a neuzdravilo je na nevědomé úrovni, kde jsou uloženy, skryty - a často plně při díle - všechny skutečné motivace, bolesti, neodpuštěné křivdy, hněv, zranění a iluze.
21.6.2023Po kapkách...
Takto myslící mysl (všechno nebo nic) udělala z evangelia soutěž o úspěch, v němž vyhrává ten, kdo má nejsilnější vůli, I když podle běžných měřítek ve skutečnosti skoro všichni prohrávají. Tak daleko je ego ochotno zajít, aby se prosadilo a ochránilo. Radši zemře, než aby se změnilo nebo přiznalo, že se mýlí. Zdá se, že milost je pro ego vždy ponížením.
20.6.2023Po kapkách...
Ve skutečnosti jsme samo sobě těmi nejhoršími nepřáteli. Zachránit se především znamená zbavit se sebe sama. Zdá se, že lidé radši zemřou, než aby se změnili nebo si přiznali, že se mýlí.
19.6.2023Po kapkách...
Všichni považujeme svůj vlastní vzorec myšlení za normativní, logický a bezesporu pravdivý, i když není tak úplně správný. Děláme pořád dokola totéž, i když nám to nefunguje.
18.6.2023Radio Proglas
Předposlední červnový týden bude na Proglasu patřit mimo jiné pozvání na Katolickou charismatickou konferenci ale i dokumentu o poutím městě Římově.
Více informací...
18.6.2023Po kapkách...
Duchovně bezmocní jsme všichni, nejen ti, kteří jsou fyzicky závislí na nějaké látce. U alkoholiků je rozdíl jenom v tom, že jejich bezmoc je všem na očích. My ostatní ji různými způsoby maskujeme a přehnaně kompenzujeme své skrytější a subtilnější závislosti a vazby, zejména závislost na svém vlastním způsobu myšlení.
17.6.2023Po kapkách...
Pro mnoho, ne-li pro většinu lidí je tím jediným, co má moc je k tomu (vidět trám ve svém vlastním oku) donutit, nějaká zkušenost se závislostí, morální selhání nebo pád, při kterém zakoušejí svoji bezmoc.
16.6.2023Po kapkách...
Nemusí to být z naší strany nutně zlá vůle, natož pak vědomé popírání. Prostě jen nevidíme to, co nejsme přinuceni vidět. Jak říká Ježíš: "Vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ." Jenže se zdá, že potřebujeme něco, co by nás přimělo se tímto trámem zabývat.
15.6.2023Po kapkách...
Bezmoc, stav ztroskotance je zkušenost, kterou beztak všichni sdílíme, pokud jsme k sobě upřímní. Zdá se, že nejsme tak svobodní, abychom byli upřímní, nebo abychom si to aspoň uvědomovali, protože většina našeho harampádí je pohřbena v nevědomí. Je tedy naprosto nezbytné, abychom nalezli takovou spiritualitu, která by dosáhla na tuto skryto úroveň. Pokud to nedovedeme, nic se ve skutečnosti nezmění.
14.6.2023Po kapkách...
Všude tam, kde bylo lidské utrpení - právě tam a tehdy se Ježíš staral o to, aby je uzdravil. Je spíš s podivem, že jsme to všechno odsunuli do jakéhosi budoucího systému odměn pro ty, kdo jich byli "hodni". Jako by mezi námi byl někdo takový. Je snad tím, čeho se bojíme, právě tato lidská bolest?
13.6.2023Po kapkách...
Nejde o soutěž v tom, kdo je hoden a kdo ne. Existuje pouze naprosto nezbytný výchozí bod. Místem, kde všichni musíme začít, je zkušenost bezmoci. Anonymní alkoholici jsou natolik upřímní a pokorní, že to uznávají, podobně jako sám Ježíš šel vždy tam, kde byla bolest.
12.6.2023Biblické fotostřípky
   Modly pohanů jsou stříbro a zlato, díla lidských rukou. Mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí. Mají uši, ale neslyší, a není dechu v jejich ústech. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.

Zl 135,15
Více informací...
12.6.2023Po kapkách...
Nekonečné teoretizování a zaujímání postojů, názorů, v nichž bychom mohli mít pravdu nebo se mýlit, přebilo a svrhlo všeobecně dostupný dar Boží. Přebývání, skutečné "vtělení", které má dosud moc měnit svět.
11.6.2023Radio Proglas
V týdnu od 12. června se můžete těšit na vlnách Proglasu na premiérový díl pořadu Za kostelem o Františkově ekonomice a nebo na Čaj do páté věnovaný sidemanům.
Více informací...
11.6.2023Po kapkách...
Opravdová modlitba je zároveň školou lásky, neboť veškeré ctnosti, jež při ní uplatňujeme, pouze připravují cestu k tomu, aby se v našem srdci mohla rozhojnit láska. Proto je modlitba tak životně důležitá.
10.6.2023Po kapkách...
Modlitbou se formuje jistý "způsob " našeho bytí, který se pak projevuje ve všem, co prožíváme, a umožňuje nám za všech okolností dojít pokoje, vnitřní svobody i pravé lásky k Bohu a k bližnímu.
9.6.2023Po kapkách...
Znovu se zde objevuje těsná vazba mezi modlitbou a životem jako celkem: Modlitba je školou či cvičením, při němž se učíme chápat, uplatňovat a prohlubovat určité postoje vůči Bohu, sobě a světu. Ty se postupně stávají základem našeho bytí a všeho našeho jednání.
8.6.2023Po kapkách...
Jde o víru, o důvěryplnou odevzdanost do Božích rukou, o pokoru, chudobu srdce a duchovní dětství. Tyto postoje se musejí stát základem nejen života modlitby, ale i celé naší existence.
7.6.2023Po kapkách...
Příliš často žijeme pod pohledem druhých, kdy máme strach z odsouzení, nebo naopak potřebu být obdivováni, případně pod svým vlastním pohledem, který opět bývá plný sebelásky a zalíbení v sobě, či naopak sebeobviňování. Vnitřní svobodu však najdeme pouze tehdy, když se naučíme žít pod milujícím a milosrdným pohledem Božím.
6.6.2023Po kapkách...
Praktikování modlitby má tedy tíhnout k ustavičné modlitbě, třebaže nejde vždycky o výslovnou modlitbu, ale o stálé setrvávání v Boží přítomnosti. Žít takto pod Božím pohledem je osvobozující.
5.6.2023Biblické fotostřípky
   Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

Zl 127,1
Více informací...
4.6.2023Radio Proglas
V týdnu od 5. června se na Proglasu můžete například těšit na speciální vydání pořadu GenZ s dokumentaristkou Brit Jensen.
Více informací...
4.6.2023Po kapkách...
Je také velice důležité, abychom se postupně učili prožívat vše pod Božím pohledem, v jeho přítomnosti a v téměř nepřetržitém dialogu s ním, abychom si jej uprostřed našich starostí co nejčastěji připomínali a prožívali všechno společně. Čím víc o to budeme usilovat, tím snazší bude naše modlitba: Když Boha neopouštíme, není obtížné najít ho pak v modlitbě.
3.6.2023Po kapkách...
Je třeba vykonávat každou činnost poklidně, neznepokojovat se o to, co bude následovat. Pravda, není to jednoduché, ale je velmi přínosné se o to snažit.
2.6.2023Po kapkách...
Vězme též, že k růstu v modlitbě značně přispívá naše úsilí přijímat životní okolnosti v duchu odevzdanosti a trpělivé důvěry v Boha: Máme žít přítomný okamžik a nenechat se užírat starostmi o zítřek.
1.6.2023Po kapkách...
Pochopitelně nelze žít ve světě bez jakéhokoli rozptýlení nebo chvil odpočinku. Je však důležité umět se vždy vrátit k Bohu, který je jednotícím středem našeho života, a všechno prožívat pod jeho pohledem, ve vztahu k němu.
31.5.2023Po kapkách...
Dále je třeba si uvědomit, že náš životní styl může vnitřní modlitbu velmi podporovat, nebo jí naopak překážet. Jak se máme usebrat v Boží přítomnosti, jsme-li většinu času rozptylováni spoustou zbytečných starostí a obav, když se necháme bez sebemenšího odporu unášet tokem prázdných řečí a honíme se za novinkami a zajímavostmi?
30.5.2023Po kapkách...
Bez této touhy, bez silné a vytrvalé touhy po svatosti bude vnitřní modlitba vždy jen něčím povrchním, pouhým zbožným cvičením, které ponese jen pramálo plodů. Pro opravdovou lásku je totiž přirozené, že tíhne k absolutnu. k téměř bláznivému sebedarování.
29.5.2023Po kapkách...
V duchovním životě je třeba hledat rovnováhu, což není vždy snadné. Na jedné straně musíme přijímat svou ubohost a nečekat s vnitřní modlitbou, až budeme svatí, ale na druhé straně máme toužit po dokonalosti - jakkoli dobře víme, že nás k ní může dovést jedině Bůh!
28.5.2023Radio Proglas
V týdnu od 29. května se můžete například těšit Knihovničku věnovanou dětské literatuře.
Více informací...
27.5.2023Po kapkách...
Jak bychom mohli žít v Bohu, nejsme-li v ničem schopni zapomenout na sebe ve prospěch svých bratří a sester?
26.5.2023Po kapkách...
Máme-li se darovat Bohu, musíme opustit sebe sama. Láska je extatické povahy - pokud je silná, žijeme více v druhém člověku než v sobě. Ale jak můžeme aspoň trochu prožívat extatický rozměr lásky ve vnitřní modlitbě, hledáme-li po zbytek dne sebe sama? Jsme-li příliš připoutáni k hmotným věcem, ke svému pohodlí či zdraví? Pokud nesneseme žádné protivenství?
25.5.2023Po kapkách...
Pokud si ovšem ve svém životě uchováváme nějaký "vyhrazený prostor", něco, co Bohu nechceme vydat - například drobný zlozvyk, s nímž se vědomě ztotožňujeme a nehodláme s ním nic dělat, nebo vědomou zatvrzelost či zatvrzelé neodpuštění, pak se náš modlitební život stává neplodným.
24.5.2023Po kapkách...
Jestliže život modlitby s Boží vůlí nesladíme, brzy ztroskotá. Existuje jediný způsob, jak se nám Bůh může darovat (což je cíl vnitřní modlitby): Když se my sami cele darujeme jemu. Všechno dostaneme pouze tehdy, když vše darujeme.
23.5.2023Po kapkách...
Bylo by naprosto iluzorní myslet si, že porosteme v modlitbě, pokud by celý náš život nevedla hluboká a upřímná touha cele se vydat Bohu , uvést svůj život co nejdokonaleji do souladu s jeho vůlí.
22.5.2023Radio Proglas
V týdnu od 22. května se můžete na Proglasu těšit například na pořad Soaré, který připomene 190. výročí narození Johannessa Brahmse.
Více informací...
22.5.2023Po kapkách...
Bratři a sestry, žijme v přítomnosti, berme přítomnost do rukou, ale nenechme se jí zahltit; vzhlížejme vzhůru, dívejme se k nebi, pamatujme na cíl, mysleme na to, že jsme povoláni k věčnosti, k setkání s Bohem. A z nebe do srdce dnes obnovme Ježíšovu volbu, volbu milovat ho a kráčet za ním.
21.5.2023Po kapkách...
Následujte Ježíše a napodobujte ho, zejména projevy blízkosti a milosrdenství vůči druhým. To je kompas k dosažení nebe: milovat Ježíše, cestu, a stávat se znamením jeho lásky na zemi.
20.5.2023Po kapkách...
Ježíš sám je cestou, kterou je třeba následovat, abychom žili v pravdě a měli život v hojnosti. On je cesta, a proto víra v něj není "balíčkem myšlenek", balíčkem idejí, kterým je třeba věřit, ale cestou, kterou je třeba projít, cestou, kterou je třeba vykonat, cestou s ním.
19.5.2023Po kapkách...
Jakmile objevíme cíl, začneme se i my, podobně jako apoštol Tomáš v dnešním evangeliu, ptát: jak k němu dojít, kudy vede cesta? Někdy, zvláště když je třeba čelit velkým problémům a máme pocit, že zlo je silnější, se ptáme sami sebe: co mám dělat, kudy mám jít?
18.5.2023Po kapkách...
Nesmíme ztratit cíl ze zřetele, i když dnes riskujeme, že na něj zapomeneme, že zapomeneme na konečné otázky, na ty důležité: Kam jdeme? Kam kráčíme? Pro co stojí za to žít? Bez těchto otázek jen vtěsnáváme život do přítomnosti, myslíme si, že si ho musíme co nejvíc užít, a nakonec skončíme u toho, že žijeme pro tento den, bez účelu, bez cíle. Nezapomínejme na velikost a krásu cíle!
17.5.2023Po kapkách...
Ježíš se od nás neoddělil, ale otevřel nám cestu a očekává náš konečný cíl: setkání s Bohem Otcem, v jehož srdci je místo pro každého z nás. Když tedy zažíváme únavu, zmatek, a dokonce i selhání, vzpomeňme si, kam náš život směřuje.
16.5.2023Po kapkách...
Ježíš vidí zmatek učedníků, vidí jejich strach, že budou opuštěni, stejně jako se to stává nám, když jsme nuceni se odloučit od někoho, koho milujeme. A tak říká: "Jdu vám připravit místo, abyste i vy byli tam, kde jsem já". Ježíš používá známý obraz domova, místa vztahů a intimity. V Otcově domě je pro vás místo, jste vítáni, budete navždy vítáni teplem objetí a já jsem v nebi a připravuji vám místo!
14.5.2023Radio Proglas
V týdnu od 15. května si můžete poslechnout například Folklorní okénko o projevech hudební lidové kultury spojených se sv. Janem Nepomuckým.
Více informací...
14.5.2023Po kapkách...
Uvažuj o té myšlence často ve svém srdci. Postupně si začneš být jistá. Budeš žít s Láskou. Už nikdy lásku neopustíš. A až mě pak budeš volat, nebudeš říkat: "Můj Bože", ale "Má lásko". A bude to pravda. A tvé srdce tím změkne jako půda zavlažená pramenem.
13.5.2023Po kapkách...
Ty si vždycky myslíš, že se něco přihodí samo od sebe. Nic se neděje samo od sebe. Ve všem jsem já. A já jsem láska. Nech se touto myšlenkou proniknout.
12.5.2023Po kapkách...
Vidíš, že i tvé nedostatky tě můžou přiblížit ke mně. Posluž si jimi, abys je proměnila v lásku, která odčiňuje, v lásku kajícnou. Všechno má vést k lásce. A tak se se mnou setkáš.
11.5.2023Biblické fotostřípky
   ...rozběhnou se za Božími dary; za obilím, vínem a olejem, za mláďaty bravu a skotu. Jejich duše bude jak zavlažená zahrada a už nebudou hladovět.

Jer 31,12
Více informací...
11.5.2023Po kapkách...
Postav se před mou tvář. Když si budeš připomínat své chyby - ty včerejší i dnešní -, rozviň přede mnou svou duši jako poskládanou tkaninu. Ukazuješ mi je a nic neříkáš, a přece je to modlitba: stojíš v pokoře před svou bídou, kterou jsi rozložila před mou tváří, což je ta nejvýmluvnější modlitba.
10.5.2023Po kapkách...
Uvědom si, že musíš rozdávat radost a všechno co je radost. Nevíš, že to je tvé poslání? Vytvářej tedy příležitosti k radosti - buď géniem radosti.
9.5.2023Po kapkách...
Rozjímalas někdy o tom, jak bohatá je má láska? Moje láska má tisíce podob. Myslíš, že ji znáš, ale neznáš nic - moje hojnost přesahuje veškerou tvou představivost.
8.5.2023Po kapkách...
Jsem lovec perel. Jak krásně se třpytí v mé dlani! Kolik námahy musím vynakládat, aby se neskutálely znovu do bláta! Jsou korunou mé slávy.
7.5.2023Radio Proglas
V týdnu od 9. května se můžete těšit například na Čtení na poračování z knihy Taťány Lukešové Píšu, dokud si pamatuju.
Více informací...
7.5.2023Po kapkách...
Víš, jak se lze zmocnit duše? Víš, že každou duši je třeba uchopit jiným způsobem? Podobně má každá duše svůj vlastní způsob, jak vzdorovat jednou, podruhé, poněkolikáté, což zarmucuje mé lačné srdce.
6.5.2023Po kapkách...
Ale nástroje, způsob, formu nech na jemné práci, kterou vykonávám na duši, již miluji. Nech to na mé geniální lásce.
5.5.2023Po kapkách...
Ukaž mi svou ubohost. Vystav mému pohledu své potřeby. Přijdu se svým bohatstvím, které, je-li rozdáváno, se ještě zvětšuje.
4.5.2023Po kapkách...
Mou spolupracovnicí? Ano, můžeš jí být skrze přijetí událostí, které jsou výrazem Boží vůle. Přijímej je s úsměvem. V našich vzájemných vztazích hledám vždy tvůj úsměv. Tvá duše jím zkrásní.
3.5.2023Po kapkách...
Neměj strach se obětovat. Víš, co obětuješ - sebe, velmi málo. A komu obětuješ - Bohu! Což tím nemůžeš jen získat? Je to prosté. S tvým Bohem je všechno prosté. Obětuj se - já tě přijmu.
2.5.2023Po kapkách...
Má dcero, nenech si uniknout žádnou příležitost, abys pronikla do mého srdce nebo abys mi dala proniknout do srdcí druhých. Je to pro mě veliká radost. Později uvidíš snopy obilí, které jsi mi darovala, a o kterých sis myslela, žes je ani nezasela. Raduj se se mnou.
30.4.2023Biblické fotostřípky
   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách...

Zl 23,1
Více informací...
30.4.2023Radio Proglas
V týdnu od 1. května se můžete těšit na příklad na pořad o korunovaci britského krále Karla III.
Více informací...
30.4.2023Po kapkách...
Chápeš, já vidím vnitřní život tvé duše, můj pohled jí proniká skrz naskrz. Víš, jak dobře rodiče znají své děti? Což teprve já. Ať to tvůj vnitřní život povzbudí.
29.4.2023Po kapkách...
Jestliže mě tvé myšlenky opouští, vracej se, hned jak si toho všimneš, ke mně - něžně, bez zbytečné příkrosti vůči sobě. Jestliže tě snáším já, proč by ses neměla snášet ty sama? Ber to jako příležitost se pokořit. Jsou příležitosti, které je třeba nikdy neminout.
28.4.2023Po kapkách...
Jestliže nenacházíš slova, kterými bys mi vyjádřila svou lásku, zůstaň v tichu, budu k tobě mluvit já.
27.4.2023Po kapkách...
Rozjímalas někdy o tom, jak bohatá je má láska? Moje láska má tisíc podob. Myslíš, že ji znáš, ale neznáš nic - moje hojmnot přesahuje veškerou tvou představivost. Odevzdej se nekonečnému a věř v temnotě.
26.4.2023Po kapkách...
Ano, znám tvou velkou důvěru, když říkáš: "Pane, nemiluji tě tak, jak bych si přála tě milovat: Dej mi milost milovat tě víc! ...Tuto svou bolest nad tím, že mě dostatečně nemiluješ, mi obětuj jako čistý hold svého srdce! Neunavuj se. Já tuto bolest uzdravím.
25.4.2023Čtenářský deníček
Chraplavé chorály

Lezeme k ruinám sklárny, rozhrabáváme krtince. Nacházím půlku modrého páteříku (skleněný korálek růžence). Slibuju si, že když najdu deset celých zrnek, začnu se opět modlit růženec.
Více informací...
25.4.2023Po kapkách...
Nejintimnější hlubiny srdce se předávají po kapkách a každá z nich má nevyčíslitelnou hodnotu, žádná z nich není zaměnitelná. A protože ti dávám svá tajemství, očekávám ta tvá.
24.4.2023Po kapkách...
Já nikdy nepřestávám mluvit. Doufám tedy, že ty nikdy nepřestáváš naslouchat.
23.4.2023Radio Proglas
V týdnu od 24. dubna uslyšíte na Proglasu například Knihovničku o publikaci S mobilem do Božího království?
Více informací...
21.4.2023Biblické fotostřípky
   Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled...

Gn 2,9
Více informací...
18.4.2023Po kapkách...
Jsi ochoten připustit, aby ti Ježíš změnil srdce, anebo jsi vlažný, nehybný křesťan? Zamysli se nad tím trochu: jsi nadšený Ježíšem, jdeš kupředu? Trochu nad tím popřemýšlej…
17.4.2023Po kapkách...
de o to nenechat si uniknout příležitost hlásat evangelium pokoje, toho pokoje, který Kristus umí dát víc a lépe než svět. A proto vás vyzývám, abyste byli evangelizátory, kteří se hýbou beze strachu, kteří jdou vpřed, aby přinášeli Ježíšovu krásu, aby přinášeli novost Ježíše, který všechno mění.
16.4.2023Radio Proglas
V týdnu od 17. dubna se můžete těšit například na Oktávu věnovanou 25. výročí Graffova kvarteta nebo na Knihovničku o nové knize Marka Orko Váchy.
Více informací...
16.4.2023Po kapkách...
Zvěstovatel je připraven se vydat na cestu a ví, že Hospodin projde překvapivým způsobem; musí být proto svobodný od schémat a připravený na nečekanou a novou událost: připravený na překvapení. Ten, kdo hlásá evangelium, nemůže zkamenět v klecích přijatelnosti nebo v tom, že "tak se to dělalo vždycky", ale je připraven následovat moudrost, která není z tohoto světa,
15.4.2023Po kapkách...
ení hlásání bez pohybu, bez chůze. Evangelium se nehlásá na místě, zavření v kanceláři, u svého stolu nebo u počítače, kde se někdo argumentačně pře jako "lev s klávesnicí" a kde se kreativita hlásání nahrazuje kopírováním a vkládáním myšlenek převzatých z toho či onoho zdroje. Evangelium se hlásá pohybem, chůzí, cestou.
14.4.2023Po kapkách...
Ten, kdo jde hlásat, se musí pohybovat, musí chodit!Není hlásání bez pohybu, bez "vycházení vstříc", bez iniciativy. To znamená, že není křesťana, pokud není v pohybu, není křesťana, pokud nevychází sám ze sebe, aby se vydal na cestu a přinášel hlásání.
13.4.2023Po kapkách...
Nelze přehlížet starostlivost, s níž se někteří věnují nesprávným činnostem i v samotném křesťanském společenství; někdo se může chlubit falešnou evangelijní horlivostí, zatímco ve skutečnosti sleduje ješitnost nebo vlastní přesvědčení či tak trochu sebelásku.
12.4.2023Po kapkách...
Někdy máme co do činění s nesprávně zaměřenou horlivostí, urputně dodržující čistě lidské a pro křesťanské společenství už přežité normy. "Tito," píše apoštol, "se o vás starají, ale nemyslí to dobře" (Gal 4,17).
11.4.2023Po kapkách...
Bratři a sestry, vyprošujme si dnes tuto milost: umět milovat opuštěného Ježíše a umět milovat Ježíše v každém opuštěném člověku. Prosíme o milost umět vidět, umět rozpoznat Krista, který v nich stále naříká. Nedovolme, aby se jeho hlas ztratil v ohlušujícím tichu lhostejnosti. Bůh nás nenechal samotné; pečujme o ty, kdo jsou ponecháni sami. Teprve pak učiníme vlastními touhy a pocity Toho, který kvůli nám "vyprázdnil sám sebe" (Flp 2,7). Který se zcela vyprázdnil kvůli nám.
10.4.2023Po kapkách...
Opuštěný Ježíš nás žádá, abychom měli oči a srdce pro opuštěné. A pro nás, učedníky Opuštěného, nikdo nesmí být odstrčen na okraj, nikdo nesmí být ponechán sám; protože, nezapomínejme, odmítnutí a vyloučení jsou živými ikonami Krista, připomínají nám jeho šílenou lásku, jeho opuštěnost, která nás zachraňuje před veškerou samotou a opuštěností.
9.4.2023Radio Proglas
V týdnu od 10. dubna se můžete těšit na pořad o 25. výročí Kurzů Alfa v ČR nebo Ecclesia podcast, který nově uslyšíte i na vlnách Proglasu.
Více informací...
9.4.2023Po kapkách...
Ale je tu také tolik neviditelných, skrytých, opuštěných Kristů, kteří jsou odhozeni v bílých rukavičkách: nenarozené děti, staří lidé ponechaní sami sobě, staří lidé, kteří mohou být vaším otcem, možná vaší matkou, dědečkem, babičkou... opuštění v geriatrických nemocnicích, nemocní, které nikdo nenavštěvuje, postižení, kteří jsou ignorováni, mladí lidé, kteří v sobě cítí velkou prázdnotu, aniž by někdo skutečně vyslechl jejich výkřik bolesti. A nenacházejí jinou cestu než sebevraždu... Dnešní opuštění. Dnešní Kristové.
8.4.2023Po kapkách...
Tolik lidí potřebuje naši blízkost, tolik opuštěných. I já potřebuji, aby mě Ježíš pohladil a přiblížil se ke mně, a proto za ním chodím k těm opuštěným, osamělým. Chce, abychom se starali o bratry a sestry, kteří se mu nejvíce podobají, o něj v krajním údělu bolesti a osamělosti. Nejen lidé, ale i dnes, drazí bratři a sestry, je tolik "opuštěných Kristů". Jsou tu celé národy vykořisťované a ponechané samotě; jsou tu chudí lidé, kteří žijí na křižovatkách našich ulic a jejichž pohledu nemáme odvahu čelit; jsou tu migranti, kteří už nejsou tvářemi, ale čísly; jsou tu zavržení vězni, lidé zapsaní do seznamu problémů.
7.4.2023Biblické fotostřípky
   A on byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl, a vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili.

Sk 2,23
Více informací...
7.4.2023Po kapkách...
Bratři a sestry, taková láska, až do konce, takováto Ježíšova láska dokáže proměnit naše kamenná srdce v srdce z masa. Je to láska schopná slitování, něhy, soucitu. A to je Boží styl: blízkost, soucit a něha. Bůh je takový. Opuštěný Kristus nás vede k tomu, abychom ho hledali a milovali v opuštěných. Protože v nich nejsou jen potřební, ale je tam On, je s nimi, Ježíš opuštěný, ten, který nás zachránil tím, že sestoupil do hlubin našeho lidského stavu. On je s každým z nich, opuštěným až k smrti. A Ježíš je takový pro každého z nás.
6.4.2023Katolík
Dnešním dnem začíná Velikonoční triduum...
Více informací...
6.4.2023Po kapkách...
A proč k tomu došlo? Pro nás neexistuje jiná odpověď. Je to pro nás. Bratři a sestry, dnes to není představení. Každý z nás, když naslouchá Ježíšovu opuštění, ať si řekne: Pro mě. Toto opuštění je cena, kterou za mě zaplatil. S každým z nás soucítil až do krajnosti, aby s námi byl až do konce. Zakusil opuštění, aby nás nenechal rukojmími opuštěnosti a byl navždy po našem boku. Každý z nás může říci: v mých pádech, v mé opuštěnosti, když se cítím zrazen nebo jsem zradil druhé, když se cítím opuštěný nebo jsem zavrhl druhé, pomysleme si, že i On byl opuštěn, zrazen, zavržen. A tam Ho nacházíme. Když se cítím ukřivděný a ztracený, když už si nevím rady, On je se mnou, v tisícerých vírech otázek a s tolika nezodpovězenými "proč", On je tam.
5.4.2023Po kapkách...
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? V Bibli je sloveso "opustit" silné; objevuje se ve chvílích krajní bolesti: ve ztroskotaných láskách, odmítnutých a zrazených; v zavržených a ztracených dětech; v situacích zavržení, ovdovění a osiření; ve vyčerpaných manželstvích, ve vyloučeních, která zbavují sociálních vazeb, v útlaku nespravedlnosti a v osamělosti nemoci: zkrátka v nejdrastičtějších zpřetrháních vazeb. Tam se říká toto slovo: "opuštění". Kristus to přinesl na kříž, vzal na sebe hřích světa. A na vrcholu On, jednorozený a milovaný Syn, zakusil situaci, která mu byla nejcizejší: opuštěnost, vzdálenost od Boha.
4.4.2023Po kapkách...
Zde je nejtrýznivější utrpení, je to utrpení ducha: v nejtragičtější hodině Ježíš zakouší opuštění Bohem. Nikdy předtím nenazval Otce obecným jménem Bůh. Nikdy. (Vždy říkal) Otče... Skutečnou událostí je krajní snížení, tedy opuštění svého Otce, opuštění Boha. Kristus jde tak daleko, že trpí z lásky k nám, až je to pro nás těžké vůbec pochopit. Vidí zavřené nebe, zakouší trpkou hranici žití, ztroskotání existence, zhroucení všech jistot: volá "proč, proč". Proč, Ty, Bože, proč?!
3.4.2023Po kapkách...
"Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" Je to jediné zvolání, které Ježíš na kříži pronesl v evangeliu, které jsme dnes slyšeli. Jsou to tedy slova, která nás přivádějí k jádru Kristova utrpení, k vyvrcholení utrpení, které podstoupil, aby nás spasil. "Proč jsi mě opustil?" Ježíšova utrpení byla mnohá, mnohá, a pokaždé, když posloucháme vyprávění o pašijích, vstupujeme do nich. Ve vší této bolesti však Ježíšovi zůstala jedna jistota: Otcova blízkost. Nyní se však děje něco nemyslitelného; před smrtí volá: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?". Ježíš je opuštěn.
2.4.2023Biblické fotostřípky
   ...Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt..

Lk 23,19
Více informací...
2.4.2023Radio Proglas
V týdnu od 3. dubna se můžete těšit na speciální velikonoční vysílání Proglasu i pravidelné pořady.
Více informací...
2.4.2023Po kapkách...
Každý z nás si vzpomene: Byl v mém životě nějaký silný okamžik, kdy jsem se setkal s Ježíšem? A stalo se v mém životě něco krásného a významného, kvůli tomu, že jsem za sebou nechal jiné, méně důležité věci? A dnes, je něco, čeho se mám podle Ježíše vzdát? Jaké materiální věci, způsoby myšlení, návyky musím opustit, abych mohl říci "ano" Ježíši? Nebojte se opouštět, pokud jde o následování Ježíše: vždy tak najdeme to lepší.
1.4.2023Po kapkách...
Myslím například na některé profese, například na lékaře nebo zdravotníky, kteří se vzdali tolika volného času, aby se připravili a studovali, a nyní konají dobro tím, že věnují mnoho hodin ve dne i v noci, mnoho fyzické i duševní energie nemocným; myslím na pracovníky, kteří opouštějí své pohodlí, kteří opouštějí pohodlnost, aby přinesli domů chléb. Zkrátka, aby člověk naplnil svůj život, musí přijmout výzvu k opuštění. Přijmout výzvu k odchodu. A k tomu Ježíš zve každého z nás.
31.3.2023Biblické fotostřípky
   Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Zd 2,18
Více informací...
31.3.2023Po kapkách...
A je třeba se také vzdát času, který je promrhán na spoustu zbytečných věcí. Jak krásné je nechat to všechno za sebou, například prožívat únavné, ale naplňující riziko služby nebo věnovat se modlitbě, abychom rostli v přátelství s Bohem. Myslím také na mladou rodinu, která opouští klidný život, aby se otevřela nepředvídatelnému a krásnému dobrodružství mateřství a otcovství; člověk něco opouští, aby prožil toto krásné dobrodružství. Je to oběť, ale stačí jeden pohled na děti, abychom pochopili, že bylo správné opustit určitý rytmus pohodlí, abychom měli tuto radost.
30.3.2023Po kapkách...
Být s Ježíšem tedy vyžaduje odvahu něco opustit, vydat se na cestu. Co musíme nechat za sebou? Určitě naše neřesti, naše hříchy, které jsou jako kotvy, jež nás drží u břehu a brání nám vyplout na moře. Abychom mohli začít opouštět, je správné začít prosbou o odpuštění: odpuštění za věci, které nebyly dobré, ale tyto věci pak opouštím a jdu dál. Musíme však také opustit to, co nám brání žít naplno, například opustit takové věci, jako je strach, opustit sobecké kalkulace, opustit záruky, abychom zůstali v bezpečí, ale žili špatně.
29.3.2023Po kapkách...
Dříve či později přijde chvíle, kdy je třeba odejít a následovat ho (srov. Lk 11,27-28). A tam je třeba se rozhodnout: opustím některé jistoty a vydám se vstříc novému dobrodružství, nebo zůstanu tam, kde jsem? Je to rozhodující okamžik pro každého křesťana, protože zde jde o smysl všeho ostatního. Setkání s Ježíšem: co mám dělat? Opustím například své sobectví a půjdu za ním, nebo zůstanu tam, kde jsem? Zde jde o všechno. Pokud člověk nenajde odvahu k tomu, aby se vydal na cestu, hrozí, že zůstane divákem své vlastní existence a bude žít svou víru polovičatě.
28.3.2023Po kapkách...
Opusťte, abyste mohli následovat. A s Ježíšem je to vždycky tak. Člověk tak nějak začíná cítit jeho úchvatnost, snad díky ostatním. Pak se poznání může stát osobnějším a zažehnout světlo v srdci. Stane se z toho něco krásného, o co se můžete podělit: "Víte, ten úryvek z evangelia mě zasáhl, ta zkušenost služby se mě dotkla": něco, co se takto dotkne vašeho srdce. A tak to museli udělat i první učedníci (srov. J 1,40-42).
26.3.2023Radio Proglas
V týdnu od 27. března můžete na Proglasu zachytit například dva zajímavé rozvory – s františkánem Vladimírem Benediktem Holotou a s emeritním brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.
Více informací...
25.3.2023Biblické fotostřípky
   Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“

Lk 1,38
Více informací...
24.3.2023Po kapkách...
Velebím tě, můj Bože, Nejsvětější Trojice... Ó moji Tři, všechno moje štěstí, nekonečná samoto, nezměrnosti, ve které se ztrácím, odevzdávám se vám v oběť. Skryjte se ve mně, abych se mohla skrýt ve vás a očekávat ve vašem světle kontemplaci propasti vaší velikosti.
23.3.2023Po kapkách...
Vkládám neochvějnou důvěru v Boží prozřetelnost.
22.3.2023Po kapkách...
Mám ve svém nitru poustevnu, ve které přebývá Ježíš, a nikdo mě o ni nedokáže připravit.
21.3.2023Biblické fotostřípky
   Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.

Mt 18,18
Více informací...
21.3.2023Po kapkách...
Jediné dobré slovo zašeptané ve správnou chvíli bývá často mimořádně užitečné. Proto je nikdy neopomeňme říci, jakmile se k tomu naskytne příležitost.
20.3.2023Čtenářský deníček
Jeseníky

>… fotky, místa, lidé a jejich příběhy – vytváří díky Fílově fotoaparátu a daru vyprávět nádhernou a nově uchopenou mozaiku krajiny našich domovů. Z knihy vyvstává autorovo přitakání starému místnímu rčení, a sice že „Koho Bůh miluje, tomu dovolí žít v Jeseníkách“.
Více informací...
20.3.2023Po kapkách...
Když si dítě prohlíží bílé vlasy starce a jeho ohnutá záda, říká si: Kdy budu tak starý jako on? Ta doba e mu zdá tak vzdálená. A zatím...
19.3.2023Radio Proglas
V týdnu od 20. března se můžete na Proglasu těšit například na pořad o vzniku pražského biskupství nebo druhý díl měsíčníku Soaré.
Více informací...
18.3.2023Po kapkách...
Každý člověk musí trpět a umírat, avšak je-li živoucí součástí tajemného těla, jeho utrpení a smrt získá výkupnou moc díky božství toho, který je jeho hlavou. To je podstatný důvod, pro který si každý světec přál utrpení.
17.3.2023Po kapkách...
Snaží-li se člověk osvojit si schopnost kdykoli se soustředit, dosahuje tím stále jemnějšího smyslu pro to, co se Bohu líbí. Dřívější spokojenost se sebou samým uvolňuje místo vědomí, že ne všechno v nás je dobré, takže hledáme způsob, jak bychom to mohli změnit. A tu objevíme, že se ta změna nedostaví zadarmo. Proto se cítíme stále nepatrnější, pokorní, trpěliví a shovívaví k třísce v oku bližního, protože víme, jak nesnadno zápolíme s břevnem ve vlastním oku. Nakonec se učíme snášet sebe samé v neúprosném světle Boží přítomnosti a také se beze zbytku odevzdávat Božímu milosrdenství, protože jen ono zná nás i naše síly.
16.3.2023Po kapkách...
Ježíš přijímá do svého vlastnictví pouze malé životy dětí, které nemají nic svého, co by mu mohly dát. Tomuto malému životu se ničím nenaučíme lépe než tím, že jej odevzdáme Pánu veškerého žití.
15.3.2023Po kapkách...
Naším úkolem je milovat a sloužit. Protože Bůh nikdy neopouští svět, který stvořil a ve kterém si nade všechno zamiloval člověka, je přirozené, že nesmíme pohrdat lidmi ani světem.
14.3.2023Biblické fotostřípky
   Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Mt 7,7
Více informací...
14.3.2023Po kapkách...
Nevíme, kam nás Ježíš povede na této zemi, a ani bychom se na to neměli předčasně ptát. Víme jen to, že těm, kteří milují Boha, nakonec všechno napomáhá k dobrému. A navíc víme i to, že Pánovy cesty vedou dál než cesty tohoto světa.
13.3.2023Po kapkách...
Duše sjednocená s Ježíšem žije jeho životem, odevzdá-li se ukřižovanému a projde s ním celou křížovou cestu. Nikdo to nevyjádřil jasněji a důrazněji než svatý Pavel. On si osvojil celou nauku o kříži a rozvinul teologii kříže, a přitom čerpal z vlastní, nejniternější zkušenosti.
12.3.2023Radio Proglas
V týdnu od 13. března se můžete například těšit na premiérovou Knihovničku o publikaci Gottwaldovy oprátky autorů Luďka Navary a Miroslava Kasáčka.
Více informací...
10.3.2023Po kapkách...
Ráno, hned jak se vzbudíme, okamžitě se nás snaží tísnit povinnosti a nejrůznější starosti, pokud nás už dočista nepřipravily o noční klid. Přihlásí se úzkostná otázka: Jak se během jediného dne poperu se všemi těmi potížemi, kdy zvládnu to či tamto? Člověk má chuť přestat se modlit a okamžitě běžet za prací. Jenže právě tehdy je zapotřebí přitáhnout uzdu a říci si: Jen klid! Teď mě nic nedokáže připravit o pokoj, protože první hodina patří Pánu. Teprve s jeho pomocí zvládnu úkol, který mi svěřuje.
9.3.2023Po kapkách...
Ježíšovy ruce nás zahrnují dary a zároveň vyžadují: od moudrých a vzdělaných, aby se stali prostými jako děti, od králů, aby své koruny a poklady složili pokorně k nohám Krále králů a aby na sebe ochotně přijímali námahu, utrpení a tíži jeho služby.
8.3.2023Po kapkách...
Všecko, co v sobě rozlišíme, včetně svých chyb a provinění, se dotýká pouze povrchu duše přístupného našemu poznání. Hlubina, kde toto všechno vzniká, zůstává do značné míry skrytá i nám samým. Pouze Bůh ji zná a může očistit.
7.3.2023Po kapkách...
Bůh sestoupil z nebe proto, aby nás vykoupil, aby nás se sebou sjednotil a aby se naše vůle stala jeho vůlí. Zná lidskou přirozenost, nedělá si o ní iluze, a proto nás na cestě k tomuto cíli zahrnuje veškerou svou pomocí.
6.3.2023Biblické fotostřípky
   „Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“

Lk 4,3
Více informací...
6.3.2023Po kapkách...
Nejúžasnější věcí vnitřního života je to, že Boží svoboda nedokáže odolat našim modlitbám.
5.3.2023Po kapkách...
Láska, kterou roznítil Pán, plane v duši v podobě klidného plamene, vede k životu z lásky a k rozněcování lásky kolem sebe.
5.3.2023Radio Proglas
V týdnu od 6. března se můžete například těšit na jarní magazín Barvínku nebo rozhovor s farářkou Radmilou Včelnou.
Více informací...
3.3.2023Po kapkách...
Nikdy bychom neměli v ničem hledat sebe samé, protože tam, kde člověk hledá sebe samého, přestává milovat.
2.3.2023Po kapkách...
Věř mi, nikdy nečekej do zítřka, máš-li býti svatá.
1.3.2023Biblické fotostřípky
   „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“

Jon 3,2
Více informací...
1.3.2023Po kapkách...
Dívejme se na život ve správném světle. Je to okamžik mezi dvěma věčnostmi.
28.2.2023Po kapkách...
Ježíš nesestupuje denně z nebe proto, aby byl zavřen ve svatostánku, nýbrž aby nalezl jiné nebe, které je mu stokrát vzácnější: nebe naší duše.
27.2.2023Po kapkách...
Ježíš cestou na Kalvárii třikrát upadl, a ty, ubohé dítě, by ses nechtěla podobat svému Ženichovi, nechtěla bys upadnout třeba stokrát, kdyby to bylo zapotřebí, jen abys mu podala důkaz své lásky? Vždyť vstaneš silnější než před pádem.
26.2.2023Radio Proglas
V týdnu od 27. února se můžete například těšit na Čtení na pokračování Mnich v zajetí islamistů nebo na rozhovor s šéfkou Filharmonie Brno Marii Kučerovou.
Více informací...
24.2.2023Po kapkách...
Moje duše dozrávala v tavicím kelímku vnějších i vnitřních zkoušek.
23.2.2023Čtenářský deníček
1945: léto běsů

Miloš Doležal se v šesti dokumentárních povídkách vrací ke skutečným událostem roku 1945 bezprostředně po osvobození. Čtenář pak vidí, že konec války nebyl jen radostnou událostí, ale i výbuchem zla, křivd, bezpráví a špatných vlastností mnoha lidí, k čemuž mnozí další jen přihlíželi.
Více informací...
23.2.2023Po kapkách...
Teprve v nebi uvidíme pravdu o všem. Na zemi je to nemožné.
22.2.2023Po kapkách...
Připomínka mých pochybění mě pokořuje a vede mě k tomu, abych se nikdy nespoléhala na vlastní síly, vždyť samy o sobě jsou slabé, ale ta připomínka ke mně ještě více promlouvá o Boží lásce a milosrdenství.
21.2.2023Po kapkách...
Jak málo stačí, aby člověk ztratil trpělivost!
20.2.2023Po kapkách...
Uvědomovala jsem si, že je lépe hovořit s Bohem než o Bohu, protože do duchovních rozhovorů se plete příliš mnoho sebelásky.
19.2.2023Radio Proglas
V týdnu od 20. února se můžete těšit například na nový měsíčník Soaré o historii klasické hudby.
Více informací...
19.2.2023Po kapkách...
Jen člověk, který musí čelit zoufalství, je opravdu přesvědčen, že potřebuje milosrdenství. Ti, kdo milosrdenství nechtějí, nikdy je nehledají. Je lépe najít Boha na prahu beznaděje. než riskovat svůj život v sebeuspokojeném hovění si, které nikdy necítí potřebu odpuštění. Život bez problémů může být doslova beznadějnější než život neustále hraničící se zoufalstvím. Nedoufám-li v Jeho lásku ke mně, pak Krista nikdy opravdu nepoznám.
18.2.2023Po kapkách...
Proto On je nadevše Bohem těch, kteří dokáží doufat tam, kde není žádná naděje. Kající lotr, který umíral s Kristem, byl schopen vidět Boha tak, kde vykladači zákona právě dokázali, že Ježíšův nárok na božství je nemožný.
17.2.2023Po kapkách...
Ti, kdo opouštějí vše, aby hledali Boha, dobře vědí, že On je Bůh chudých. Říci že on je Bůh chudých a Bůh žárlivý, - a říci, že on je Bůh žárlivý a Bůh nekonečného milosrdenství, je totéž. Naše naděje nespočívá v tom, že stavíme tyto dva Bohy proti sobě, uplácejíce jednoho, aby se usmířil druhý. Pán vší spravedlnosti je žárlivý na svoje výhradní právo Otce milosrdenství a nejvyšším projevem jeho milosrdenství je, že odpouští těm, kterým by nikdo jiný neodpustil.
16.2.2023Po kapkách...
Zavržení se sami utvrzují ve víře, že že nemohou doufat v Boha. Jelikož všechen hřích pramení z pýchy, která odmítá milovat, zavržené si někdy představujeme jako lidi, kteří se domnívají, že jen oni jsou dobří. Ale pýcha těch, kdo žijí, jako by věřili, že jsou lepší než kdokoliv jiný, je zakořeněna ve skryté neschopnosti uvěřit ve svou vlastní dobrotu. Nemohu být pokorný, jestliže dříve nevím, že jsem dobrý, jestliže nevím, že to, co je ve mně dobré, není moje vlastní, a jestliže nevím, jak lehce mohu dobro, které mi Bůh daroval, nahradit zlem své vlastní volby.
15.2.2023Po kapkách...
Hřích klade hranice naší naději a uzamyká naši lásku do vězení. Klademe-li svůj poslední cíl do něčeho omezeného, vzdálili jsme své srdce zcela službě živému Bohu. Milujeme-li Jej nadále jako svůj cíl, ale svou naději upínáme mimo Něj ještě k něčemu jinému, pak naše láska a naděje nejsou tím, čím by měly být, protože žádný člověk nemůže sloužit dvěma pánům.
14.2.2023Po kapkách...
Omezovat jakkoliv svou naději v Boha by byl hřích. Musíme jej milovat bez míry. Všechen hřích má kořeny v neúspěchu lásky. Všechen hřích je ústupem lásky od Boha, aby milovala něco jiného
13.2.2023Po kapkách...
Máme právo milovat všechny věci a vyhledávat je, jakmile se staly prostředkem lásky k Bohu. Neexistuje nic, co bychom po Bohu nemohli chtít, toužíme-li po tom, aby On mohl být námi nebo druhými lidmi více milován.
12.2.2023Radio Proglas
V týdnu od 13. února si na Proglasu můžete poslechnout například pořad o 130. výročí Benediktinského arciopatství v Praze-Březnově.
Více informací...
12.2.2023Po kapkách...
Milujeme-li Boha pro něco menšího, než je On sám, pak živíme touhu, která nás může zklamat. Riskujeme, že jej budeme nenávidět, nedostaneme-li to v co doufáme.
11.2.2023Po kapkách...
Všechny touhy až na jednu mohou neuspět. Jedinou touhou, která se neomylně vyplňuje, je touha být milován Bohem. Svoboda je dokonalá, když žádná jiná láska nemůže brzdit naši touhu milovat Boha.
10.2.2023Po kapkách...
Raději než doufat v cokoliv od Pána kromě Jeho lásky, obraťme všechnu svou naději v samu Jeho lásku. Taková naděje je tak jistá jak Bůh sám. Nikdy nemůže být zmařena. Hledá Boha s vědomím, že Jím už byla nalezena. Putuje do nebe a nejasně si uvědomuje, že už tam dorazila.
9.2.2023Po kapkách...
Někteří, kdo myslí, že důvěřují Bohu, hřeší ve skutečnosti proti naději, protože neužívají vůle a úsudku, které jim On dal. K čemu je mi doufat v milost, neodvážím-li se učinit skutek vůle odpovídající milosti? Co získám tím, že se odevzdám trpně do Jeho vůle, postrádám-li sílu vůle podřídit se Jeho příkazům? Věřím-li v Boží milost, musím počítat i se svou vlastní svobodnou vůlí, bez níž by se Jeho milost vylévala na mou duši bezúčelně.
8.2.2023Po kapkách...
Jestliže je On milosrdný a jestliže moje svoboda je darem Jeho milosrdenství, pak musím ukázat svou důvěru v Jeho dobrotu tím, že že užívám své svobodné vůle. Musím nechat naději a blíženskou lásku očišťovat a posilovat mou lidskou svobodu a pozvedat mě k slavné autonomii Božího syna.
7.2.2023Po kapkách...
A přece, doufám-li v Boha, musím také s důvěrou užívat přirozených prostředků, které mi s milostí umožní přijít k Němu. Jestliže je Bůh dobrý a jestliže je moje inteligence Jeho darem, pak musím ukázat svou důvěru v Jeho dobrotu tím, že své inteligence užívám.
6.2.2023Po kapkách...
Pokud místo abych důvěřoval Bohu, důvěřuji jen své inteligenci, síle a rozvaze, pak prostředky, které mi Bůh dal, abych našel cestu k Němu, mě všechny zklamou. Bez naděje nedojde nic stvořeného svého nejvyššího užitku.
5.2.2023Radio Proglas
V týdnu od 6. února se můžete tešit na příklad na premiérovou Knihovničku s autorkou Alenou Ježkovou nebo na pořad o předsevzetí pro přírodu.
Více informací...
5.2.2023Po kapkách...
Bez naděje nám víra dává jen jakousi známost s Bohem. Bez lásky a naděje Jej víra zná jen jako cizince. Naděje nás však vrhá do náruče Jeho milosrdenství a Jeho prozřetelnosti. Jestliže v Něho doufáme, pak nejen dojdeme k poznání, že je milosrdný, ale zakusíme Jeho milosrdenství ve svém životě.
4.2.2023Po kapkách...
Naděje je úměrná odstupu. Uvádí naši duši do stavu nejdokonalejšího odstupu. Takto obnovuje všechny hodnoty, seřazujíc je v jejich pravém řádu. Naděje nám uvolňuje ruce, abychom jimi mohli pracovat. Ukazuje nám, že máme pro co pracovat, a učí nás, jak pro to pracovat.
3.2.2023Po kapkách...
Naděje nás oprošťuje od všeho, co není Bůh, aby všechny věci mohly sloužit svému pravému účelu jako prostředky vedoucí nás k Bohu.
2.2.2023Po kapkách...
A tak duše, která doufá v Boha, Mu již patří, a patřit Mu je totéž jako jej vlastnit, protože On se dává cele těm, kdo se dávají jemu. Jediné, co nám víra a naděje nedávají, je jasný pohled na toho, jehož vlastníme. Jsme s Ním spojeni v temnotě, protože musíme doufat.
1.2.2023Po kapkách...
Vírou známe Boha, aniž bychom jej viděli. Nadějí vlastníme Boha, aniž bychom cítili jeho přítomnost. Doufáme-li v Boha, nadějí Jej už vlastníme, protože naděje je důvěra, kterou On vytváří v naší duši na tajný důkaz, že nás vzal do svého držení.
31.1.2023Biblické fotostřípky
   ...kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mt 18,5
Více informací...
31.1.2023Po kapkách...
Nadpřirozená naděje je ctnost, která nás zbavuje všech věcí, aby nám dala vlastnictví všech věcí. Nedoufáme v to, co máme. Proto žít v naději je žít v chudobě nic nemajíce. A přece, svěříme-li se hospodářství božské Prozřetelnosti, máme vše, v co doufáme.
30.1.2023Po kapkách...
Když netoužíme po věcech tohoto světa pro ně samé, jsme schopni vidět je takové, jaké jsou. Ihned vidíme jejich dobrotu a účel a můžeme je ocenit jako nikdy předtím. Jakmile jsme se od nich osvobodili, začnou nás těšit. Jakmile jsme se přestali spoléhat na ně samotné, mohou nám sloužit.
30.1.2023Radio Proglas
V týdnu od 30. ledna se můžete na Proglasu těšit na premiérové Čtení na pokračování – novelu Ivana Olbrachta O smutných očích Hany Karadžičové.
Více informací...
29.1.2023Po kapkách...
Nejsme dokonale svobodní, dokud nežijeme v ryzí naději. Když je totiž naše naděje ryzí, pak nedůvěřuje již výlučně lidským a viditelným prostředkům a neupíná se k nějakému viditelnému cíli. Kdo doufá v Boha, důvěřuje Tomu, jehož nikdy neuvidí, že mu dá v držení věci, které se vymykají lidské představivosti.
27.1.2023Po kapkách...
Ekumenismus je, jak jsem řekl, pomalý proces, je jako každé pokání pomalou a do vrchu stoupající cestou. Avšak je cestou, která po počátečních těžkostech a právě uprostřed nich vykazuje přítomnost širých prostorů radosti, osvěžujících odpočívadel a občas dovoluje nadechnout se z plných plic toho nejčistšího vzduchu plného společenství.
27.1.2023Biblické fotostřípky
   Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo.

Dt 30,19
Více informací...
26.1.2023Po kapkách...
Ekumenismus je jistě pomalý a možná občas také trochu skličující proces, jestliže člověk podlehne pokušení "vnímat" ale "neslyšet", místo aby odvážně hlásal. Není snadné rozloučit se s pohodlnou hluchotou, jako by nezměněné evangelium nebylo sto znovu rozkvést, tím, že se znovu prosadí jako Prozřetelností určený kvas obrácení a duchovní obnovy pro každého z nás.
25.1.2023Po kapkách...
Potřebujeme muže a ženy, kteří se budou ve svém každodenním konání neúnavně ptát na znamení doby a neohroženě hlásat evangelium.
24.1.2023Biblické fotostřípky
   ...„Já držím s Pavlem!“...

1Kor 1,12
Více informací...
24.1.2023Po kapkách...
Od svatého Šebestiána si můžete vzít vzor pro své křesťanské svědectví. Toto svědectví je dnes zapotřebí víc než kdy jindy, protože stále více našich současníků žije tak, jako by Bůh neexistoval. Křesťanská víra se ovšem nešíří násilně, s použitím zbraní, ale svědectvím života.
23.1.2023Po kapkách...
Dialog lásky ze své podstaty podporuje a projasňuje dialog pravdy: definitivní sjednocení, k němuž vede Duch Kristův, se totiž uskuteční v plnosti pravdy. Relativismus nebo falešný irenismus rozhodně ekumenickou otázku nevyřeší. Naopak, překroutí ji a vezmou jí směr.
22.1.2023Po kapkách...
Především musí být podporován ekumenismus lásky, jenž pramení přímo z nového přikázání, které Ježíš zanechal svým učedníkům. Láska doprovázená odpovídajícími skutky vzbuzuje důvěru a otevírá oči i srdce.
22.1.2023Radio Proglas
V týdnu od 23. ledna vám nabídneme například speciální rozhovor s historikem Petrem Blažkem.
Více informací...
21.1.2023Po kapkách...
Kdo věří, není nikdy sám. Přichází k nám Bůh. Vyjděme mu vstříc i my, a pak si půjdeme navzájem naproti! Nakolik je to v našich silách, nenechávejme žádné Boží dítě osamocené.
20.1.2023Biblické fotostřípky
   „Jděte v pokoji. Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.“

Sd 18,6
Více informací...
20.1.2023Po kapkách...
Vyznání víry není souhrnem nějakých teoretických vět. Je zakotveno ve skutečnosti křtu, v události setkání Boha a člověka. Křest také znamená, že Ježíš Kristus nás takříkajíc adoptuje za své sourozence a tím nás adoptuje jako děti do rodiny Boží. Tak z nás všech tvoří jednu velkou rodinu celosvětového společenství církve.
18.1.2023Po kapkách...
Je křesťanská víra i pro nás dnes nadějí, která proměňuje a nese náš život? Je pro nás "performativní" - tedy je poselstvím, které nově utváří náš život? Nebo jde o čistou informaci, kterou jsme mezitím odložili a která je překryta novějšími informacemi?
17.1.2023Po kapkách...
V Ježíšově škole se můžeme naučit, jak vytvořit z našeho života dar. Tím, že ho budeme napodobovat, v nás poroste ochota nerozdávat jen ze svého majetku, ale také rozdávat sami sebe. Když křesťan vydává sám sebe, aniž by počítal, dosvědčuje tím, že zákony existence nediktuje materiální bohatství, ale láska.
16.1.2023Po kapkách...
Víme, jak hluboko bohužel proniká vliv materiálního bohatství moderní společností. Jako Ježíšovi učedníci jsme povoláni k tomu, abychom nečinili z pozemských statků modlu, ale používali je k životu a k pomoci druhým lidem, kteří jsou v nouzi.
15.1.2023Po kapkách...
Kéž nový rok, který s důvěrou začínáme, je časem, kdy prohlubujeme pohled srdce. Když nepolevíme v hledání jeho tváře, když nepodlehneme pokušení sklíčenosti a pochybností, zůstaneme navzdory mnoha těžkostem, s nimiž se setkáváme, zakotveni v něm a zakusíme moc jeho lásky a jeho milosrdenství.
15.1.2023Radio Proglas
V týdnu od 16. ledna se můžete na Proglasu například těšit na studentstký esej na téma samoty v pořadu GenZ nebo na návštěvu do starobylé kovárny v Dobrušce.
Více informací...
14.1.2023Po kapkách...
Úmysl často přesahuje svým významem skutek - jako nemocný, který je příliš sláb na to, aby chodil, ačkoliv by si to tolik přál. Beru úmysly i vaše nejslabší touhy jako projev klanění - otcové někdy věnují pozornosti dýchání svých dětí, a co teprve já!
13.1.2023Po kapkách...
Dnešní milost: má přítomnost. Od nynějška žij s myšlenkou, že tvůj nejdražší Přítel je tady. Dopad všech tvých skutků se zmnohonásobí - jedna duše se zapaluje od druhé jako svíce od svíce.
12.1.2023Po kapkách...
Ber si všechno, co můžeš, k tomu, aby ses mi podobala. Budu šťastný, když se v tobě rozpoznám. Víš, jsou otcové rádi, když jim někdo řekne, že se jim jejich dítě podobá?
11.1.2023Po kapkách...
Raduj se z toho, že tě obklopuje tato veliká láska. Snaž se na ni odpovídat. Uč se milovat ode mě.
10.1.2023Po kapkách...
Oživuj svou víru, obnovuj svou naději. Šťastní ti, kteří uvěřili, aniž by uviděli! Mám pro tebe zvláštní milosti.
9.1.2023Po kapkách...
Eucharistie tě má potěšit za to, žes nemohla zažít mých 33 let na zemi. Kdybys mě viděla, byla bys tak šťastná jako Magdaléna. Buď tedy šťastná, protože jsem to stále já.
8.1.2023Radio Proglas
V týdnu od 9. ledna se můžete například těšit na pořad Benedikt XVI. jako teolog nebo studentský dokument Ozvěny Čechů a Slováků v Bílých Karpatech.
Více informací...
8.1.2023Po kapkách...
Ježíši, hledíme na Tebe, ležícího v jeslích. Vidíme Tě tak blízko, navždy blízko nás: děkujeme Ti, Pane. Vidíme Tě chudého, učíš nás, že pravé bohatství nespočívá ve věcech, ale v lidech, zvláště v chudých: odpusť nám, jestli jsme Tě v nich nepoznali a nesloužili Ti. Vidíme tě konkrétně, protože konkrétní je tvá láska k nám: Ježíši, pomoz nám dát naší víře tělo a život. Amen.
7.1.2023Po kapkách...
Bratři a sestry, nenechme si tyto Vánoce ujít, aniž bychom udělali něco dobrého. Protože je to jeho svátek, jeho narozeniny, dejme mu dary, které se mu líbí! O Vánocích je Bůh konkrétní: v jeho jménu oživme trochu naděje v těch, kdo ji ztratili!
6.1.2023Po kapkách...
On, kterého Maria něžně zavinula do plenek, chce, abychom byli oděni do lásky. Bůh nechce zdání, ale konkrétnost.
5.1.2023Po kapkách...
A proto se nespokojí se zdánlivostí. On, který se stal tělem, nechce jen dobré úmysly. On, který se narodil v jeslích, hledá konkrétní víru, která se skládá z klanění a lásky, nikoli z tlachání a vnějšího zdání. On, který se obnažil v jeslích a obnaží se na kříži, nás žádá o pravdu, abychom šli k nahé realitě věcí, abychom výmluvy, ospravedlnění a pokrytectví položili k nohám jeslí.
4.1.2023Po kapkách...
Jesle k nám promlouvají konkrétně. Dítě v jeslích představuje skutečně nápadný, až surový výjev. Připomíná nám, že Bůh se skutečně stal tělem. A tak teorie, krásné myšlenky a zbožné pocity vůči němu už nestačí. Ježíš, který se narodil chudý, žil chudý a zemřel chudý, nemluvil o chudobě, ale žil ji naplno pro nás. Od jeslí až po kříž byla jeho láska k nám hmatatelná, konkrétní: od narození až po smrt přijal tesařův syn drsnost dřeva, drsnost naší existence. Nemiloval nás slovy, nemiloval nás naoko!
3.1.2023Čtenářský deníček
Svědectví, které nemohlo být vysloveno

Vzpomínám si, že v prohlášení byla věta: „Mám-li volit mezi lokajstvím a smrtí, volím smrt svou a svých dětí.“ Vyšetřovatel mi to přečetl a pak se zeptal, jakým způsobem jsem tu sebevraždu chtěla provést? Jeho jednoznačná interpretace mého výroku mě pobavila, a tak jsem s naprostým klidem řekla: „Chtěla jsem skočit pod sovětský tank.“
Více informací...
3.1.2023Biblické fotostřípky
   „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Mt 2,2
Více informací...
3.1.2023Texty, články, promluvy
Poděkování za účast v Adventní sbírkce na podporu Mary’s Meals
Více informací...
3.1.2023Po kapkách...
Samozřejmě není snadné opustit hřejivé teplo světského života a přijmout strohou krásu betlémské jeskyně, ale pamatujme, že bez chudých to nejsou pravé Vánoce. Bez nich slavíme Vánoce, ale ne ty Ježíšovy. Bratři, sestry, o Vánocích je Bůh chudý: ať se znovu zrodí láska!
2.1.2023Po kapkách...
A první osobou, prvním bohatstvím, je sám Ježíš. Chceme však stát po jeho boku? Přibližujeme se k Němu, milujeme Jeho chudobu? Nebo raději zůstáváme v pohodlí svých vlastních zájmů? Navštěvujeme ho především tam, kde je, tedy v chudých jeslích našeho světa? Tam je přítomen. A my jsme povoláni být církví, která uctívá chudého Ježíše a slouží Ježíši v chudých.
1.1.2023Po kapkách...
Betlémské jesle k nám promlouvají nejen o blízkosti, ale také o chudobě. Kolem jesliček toho vlastně moc není: chrastí a pár zvířat a nic víc. Lidé se ohřívali v hotelích, ne v chladných stájích hostinců. Ale Ježíš se narodil právě tam a jesle nám připomínají, že kolem sebe neměl nikoho jiného než ty, kteří ho milovali: Marii, Josefa a pastýře; všechny chudé lidi spojovala náklonnost a úcta, nikoli bohatství a velké možnosti. Chudé jesle tak ukazují skutečné bohatství života: ne peníze a moc, ale vztahy a lidi.
31.12.2022Zpráva
Dnes v 9.34 zemřel emeritní papež Benedikt XVI.
Více informací...
31.12.2022Po kapkách...
Bratře, sestro, dnes večer se ti Bůh přibližuje, protože mu na tobě záleží. Z jeslí ti jako pokrm pro tvůj život říká: "Pokud se cítíš sžírán událostmi, pokud tě sžírá vina a nedostatečnost, pokud hladovíš po spravedlnosti, já, Bůh, jsem s tebou. Vím, co prožíváš, zažil jsem to v těch jeslích. Znám tvé trápení a tvou historii. Narodil jsem se, abych ti řekl, že jsem s tebou a vždycky s tebou budu. Vánoční jesličky, první poselství o Bohu, který se narodil jako dítě, nám říkají, že je s námi, že nás miluje, že nás hledá.
31.12.2022Radio Proglas
V týdnu od 2. ledna se můžete například speciální novoroční magazín Barvínku nebo rozhovor s aktivistkou Hanou Strašákovou.
Více informací...
30.12.2022Po kapkách...
Bůh není otec, který požírá své děti, ale Otec, který nás v Ježíši činí svými dětmi a sytí nás laskavostí. Přichází, aby se dotkl našich srdcí a řekl nám, že jediná síla, která mění běh dějin, je láska. Nezůstává vzdálený, nezůstává mocný, ale přibližuje se a pokořuje; On, který seděl v nebi, se nechává položit do jeslí.
29.12.2022Po kapkách...
V jeslích, které jsou symbolem nepřijetí a nepohodlí, se Bůh cítí pohodlně: přichází tam, protože v tom spočívá problém lidstva, totiž v lhostejnosti vyvolané nenasytnou touhou vlastnit a spotřebovávat. Tam se narodil Kristus a my ho v těch jeslích objevujeme jako blízkého. Přichází tam, kde se konzumuje potrava, aby se stal naším pokrmem.
28.12.2022Po kapkách...
Blízkost. Jesličky slouží k tomu, aby se jídlo přiblížilo k ústům a rychleji se zkonzumovalo. Může tak symbolizovat určitý aspekt lidskosti: nenasytnost v konzumaci. Neboť zatímco zvířata ve stáji spotřebovávají potravu, lidé ve světě, lačnící po moci a penězích, spotřebovávají i své bližní, své bratry. Kolik válek! A na kolika místech jsou i dnes důstojnost a svoboda pošlapávány! A obětí lidské nenasytnosti jsou vždy především křehcí a slabí lidé.
27.12.2022Po kapkách...
Proč jsou ale jesle tak důležité? Protože je to znamení, kterým Kristus ne náhodou vstupuje na světovou scénu. Je to manifest, kterým se představuje, způsob, jakým se Bůh rodí do dějin, aby je oživil. Co nám tedy chce prostřednictvím jesliček sdělit? Chce nám sdělit přinejmenším tři věci: blízkost, chudobu a konkrétnost.
26.12.2022Po kapkách...
Začíná vlastně situací podobnou té naší: všichni jsou zaměstnáni a vytíženi důležitou událostí, kterou je třeba oslavit, velkým sčítáním lidu, jež si vyžádalo mnoho příprav. V tomto smyslu byla tehdejší atmosféra podobná té, která nás obklopuje o Vánocích dnes. Od tohoto světského scénáře se však evangelijní příběh vzdaluje: Zaměřuje se na malý, zdánlivě bezvýznamný předmět, který zmiňuje třikrát: Jesličky. abychom našli smysl Vánoc, musíme se podívat právě sem.
25.12.2022Po kapkách...
Co nám tato noc vlastně ještě říká? Po dvou tisíciletích od Ježíšova narození, po mnoha Vánocích, které jsme slavili mezi ozdobami a dárky, po tolika konzumních zvycích, které zahalily tajemství, jež slavíme, existuje riziko: o Vánocích toho tolik víme, ale zapomínáme na jejich smysl. Jak tedy najdeme smysl Vánoc? A především, kde jej hledat? Zdá se, že evangelium o Ježíšově narození je napsáno právě proto, aby nás vzalo za ruku a dovedlo nás zpět tam, kde nás Bůh chce mít. Následujme tedy evangelium.
25.12.2022Radio Proglas
V týdnu od 26. prosince se můžete těšit na pořad o betlémech nebo na speciální vydání pořadu GenZ o jazzmanovi Milanu Kašubovi.
Více informací...
24.12.2022Po kapkách...
V novém světě, který započal Ježíš, je prostor pro všechno, co je lidské, a pro každé stvoření.
23.12.2022Po kapkách...
Setkání Boha s jeho dětmi, k němuž dochází díky Ježíši, dává život našemu náboženství.
22.12.2022Po kapkách...
Setkání Boha s jeho dětmi, k němuž dochází díky Ježíši, dává život našemu náboženství.
21.12.2022Po kapkách...
V Ježíši nám Otec daroval bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme směr.
20.12.2022Po kapkách...
Bůh s námi chtěl sdílet všechno, aby nás nenechal nikdy samotné.
19.12.2022Po kapkách...
Konkrétní skutky milosrdenství dosvědčují radost ze setkání s Ježíšem a jeho lásku.
18.12.2022Radio Proglas
V týdnu od 19. prosince se můžete těšit například na speciální vánoční vydání jukeboxu Barvínku nebo pořad o vánočních pohlednicích.
Více informací...
18.12.2022Po kapkách...
Každý z nás se stává nositelem radostné zvěsti pro ty, s nimiž se setkává.
17.12.2022Po kapkách...
Bůh vždycky udivuje, je nepředvídatelný, neustále mimo naše schémata.
16.12.2022Po kapkách...
Ježíš je tím novým ve starém světě a přišel uzdravit a obnovit náš život a svět a vrátit jim původní nádheru.
15.12.2022Po kapkách...
Boží blízkost přináší světlo tam, kde je tma, a osvěcuje ty, kdo procházejí temnotou utrpením.
14.12.2022Po kapkách...
Tajemství Ježíšova života je nesmírně blízké našemu každodennímu životu.
13.12.2022Po kapkách...
On nás miluje do té míry, že se s námi sjednocuje, abychom se i my mohli sjednotit s ním.
12.12.2022Biblické fotostřípky
   Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“

Iz 58,9
Více informací...
12.12.2022Po kapkách...
Srdce člověka je ještě vždy neznámou krajinou, kterou objeví jen budoucnost.
11.12.2022Po kapkách...
Křesťanství znamená otevřenost člověka pro absolutní budoucnost.
11.12.2022Čtenářský deníček
Adventní kúra pro duši

Vskutku, cesta vytyčená Hospodinem je radostná, ale také náročná. Po určitě době zcela jistě dolehne na člověka únava a znechucení. Proto je důležité trvale si uchovávat v paměti cíl celého putování. Na namáhavé cestě totiž vytrvá pouze ten, kdo neustále upírá svůj vnitřní zrak k cíli, k němuž se ubírá, a soustavně se občerstvuje jeho krásou. Vytrvale kráčet za Hospodinem až do konce vydrží jenom ten, koho již na samém počátku cesty uchvátila Boží nádhera a jas jeho velebnosti.
Více informací...
11.12.2022Radio Proglas
V týdnu od 12. prosince se můžete těšit například na rozhovor s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem.
Více informací...
10.12.2022Po kapkách...
Boží sebesdílení vytváří prostor pro lidskou vzájemnost.
9.12.2022Po kapkách...
Člověk opravdu přichází sám k sobě, jen když se radikálně odváží darovat sebe sama.
8.12.2022Po kapkách...
Srdce člověka je ještě vždy neznámou krajinou, kterou objeví jen budoucnost.
7.12.2022Po kapkách...
Křesťanství znamená otevřenost člověka pro absolutní budoucnost.
6.12.2022Po kapkách...
Boží sebesdílení vytváří prostor pro lidskou vzájemnost.
5.12.2022Biblické fotostřípky
   Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.

2Sam 22,29
Více informací...
5.12.2022Po kapkách...
Člověk opravdu přichází sám k sobě, jen když se radikálně odváží darovat sebe sama.
4.12.2022Radio Proglas
V týdnu od 5. prosince se můžete například těšit na pořady zabývající se dětským strachem a fenoménu "strašení čerty" nebo pořad o 27. výročí zahájení vysílání Proglasu.
Více informací...
4.12.2022Po kapkách...
Jednou bude Bůh sám tím posledním slovem, které zůstane a nikdy neupadne v zapomnění.
3.12.2022Po kapkách...
Bůh možná mlčí proto, že nám tiše soustředěně naslouchá.
2.12.2022Po kapkách...
Vždy znovu se soustřeďuje všechna nouze a všechna touha a čekání plné důvěry do slova Přijď!
1.12.2022Po kapkách...
Nikdy nemůžeme být dostatečně nezměrně nároční ve své žízni po svobodě, štěstí, blízkosti lásky.
30.11.2022Po kapkách...
Míváme sklon být nesprávně skromní a spokojit se s tím, co lze obhlédnout a obsáhnout.
29.11.2022Po kapkách...
Bůh sám je s námi, on sám – sám skrze sebe sama.
28.11.2022Po kapkách...
Pán je blízko. Je blízko nám všem. Jsme i my blízko jemu?
27.11.2022Po kapkách...
Člověk Božího adventu může uvolněně jít vstříc přítomnosti a budoucnosti.
27.11.2022Radio Proglas
V týdnu od 28. listopadu se můžete těšit na nový pořad Stmívání nebo adventní pohádkový kalendář ve Večerních zíváčcích.
Více informací...
27.11.2022Texty, články, promluvy
Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu charitativní organizace Mary’s Meals
Více informací...
26.11.2022Po kapkách...
Princi, který vůbec není zvyklý na to, jak to v království chodí, lze svěřit trůn až po náležité přípravě - stejně jako my potřebuje "vzdělání". Mysleli jsme si, že náplní tohoto života je hezky si to tady zařídit a prožít své dny až do smrti ve štěstí a spokojenosti. Nerad vám tuhle představu beru, ale vy i já brzy zdědíme království a o tom, jak vládnout, nevíme skoro nic. Bůh nás tedy musí ne vládnutí připravit. Jak to dělá? Úplně stejně, jak nás vede k růstu. Staví nás do situací, které vyžadují, abychom se modlili a učili se uplatňovat autoritu, kterou nám dal. Jak jinak by se to mohlo dít?
25.11.2022Po kapkách...
"Ve jménu Ježíše Krista" má k rozkazu ještě blíž - je mnohem, mnohem rozhodnější a definitivnější, asi jako úder soudcovským kladívkem. S použitím autority vládce všech galaxií a říší prosazujeme moc toho, co jsme právě vyslovili v modlitbě. Zkoumáme, jak funguje účinná modlitba. Při hlubším pohledu do duchovního života zjišťujeme, že se to celé točí kolem autority. V ní spočívá tajemství Božího království i jedno z hlavních tajemství modliteb, které fungují.
24.11.2022Po kapkách...
Amen neznamená "to je všechno, pro tuto chvíli končím", asi jako tečka na konci modlitby. Amen je staré hebrejské slovo, které představuje rozhodné a autoritativní prohlášení "Ano! Tak buď! Ať se tak stane!" Amen je vyhlášení. V tomto smyslu se podobá rozkazu.
23.11.2022Po kapkách...
K lidské přirozenosti patří dívat se na problém před námi, na krizi, která nás přiměla k modlitbě. Problém je ale přesně tím, na co bychom se dívat neměli. Budete potřebovat mít před sebou něco, co vám pomůže odvrátit svůj pohled od trosek k Bohu. Co vám pomůže upřít svůj zrak na Boží pravdu?
22.11.2022Po kapkách...
Synové a dcery, všechno, co má Bůh, je vaše. Modlíte se tak? Otec vás miluje stejně, jako miluje Ježíše. Máte to na mysli a v srdci, když se jdete modlit? nejste sirotci. Nejste jen Boží "služebníci". Jste synové a dcery. To s sebou přináší výsady: "když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny." (Gal 4,4-5)
21.11.2022Po kapkách...
Nyní se však na celou situaci podívejte z otcova pohledu: Jak by mohl svého syna vidět, pokud by ho už předtím nevyhlížel? Nemohl chlapce vidět zpoza zavřených dveří, jistě stál na zápraží a přejížděl očima obzor, zda tam nezahlédne vracejícího se syna. Přistupujete k modlitbě s vědomím, že Bůh už na vás čeká a toužebně vás vyhlíží? Otec k synovi běží, obejme ho a políbí. Takový je otcovský postoj k vám - objetí, polibek, to všechno. Chci k svému otci přicházet v modlitbě s očekáváním, že mě obejme. Vy ne?
20.11.2022Po kapkách...
Všimli jste si mentality marnotratného syna? Viděli jste v něm sirotka a otroka? Měl vymyšlený celý modlitební "proslov". Sirotci a otroci pronášejí modlitební proslovy - nečekají oboustranně důvěrný vztah. Všimněte si, že jeho řeč začíná slovy: "Nejsem už hoden".
20.11.2022Radio Proglas
V týdnu od 21. listopadu se můžete těšit například pořad věnovaný tzv. Červené středě.
Více informací...
20.11.2022Čtenářský deníček
Liliputin. Povídky z války

Jan Němec se vůbec nezabývá politikou, vojáky ani válečnými operacemi. Nelíčí bojová střetnutí a počty mrtvých. Spíš se dívá na životy takzvaných „obyčejných lidí“, do kterých najednou, někdy jako „blesk z čistého nebe“ zasáhla válka. Jak válka na Ukrajině ovlivnila bohatý německý pár, který se těšil na miminko odnošené náhradní matkou? Jak partu dětí bez domova, které se skrývají ve sklepě a nesledují zprávy? Jak dospívajícího chlapce, který v Mariupolu rozváží lavaš a tak dlouho váhá, jestli z města utéct, až už je pozdě? Jak ruskou akademičku, která se rozhodne proti válce protestovat?
Více informací...
19.11.2022Po kapkách...
Sirotek se modlit nezdráhá, cítí se zoufalý. Jeho modlitby však vyznívají spíše jako žebrání než jako cokoli jiného. Sirotci mají pocit, že mezi nimi a Tím, k němuž mluví, zeje velká propast. Hojnost je pro ně cizí pojem, jejich modlitební život prostupuje mentalita chudoby. Prosí o zbytky, očekávají to, co na ně zbyde. Synové si počínají jinak, protože vědí, kým jsou.
18.11.2022Po kapkách...
Otrok se zdráhá modlit: má pocit, že nemá právo o něco žádat, a tak se modlí skromně a uctivě. Tráví víc času prosbami o odpuštění než modlitbami za hojnost. Na svůj vztah k Bohu pohlíží s uctivostí, podobnou spíše bázni, ale ne s láskyplnou něhou - že je milován. V jeho vyjadřování a pocitech chybí důvěrnost. Jeho posvěcená nehodnost zabarvuje jeho pohled na modlitbu. Tito lidé jsou často "dobří služebníci Páně".
17.11.2022Po kapkách...
Ano, ano, všichni jsme už slyšeli, že jsme Boží děti, jsme synové a dcery. Prokletí skutečnosti, že jsou nám tato slova tak dobře známá, spočívá v tom, že nás to otupilo vůči ohromující pravdě, kterou obsahují. Neproniká pak do našich srdcí, nebo aspoň ne dost hluboko. Stále ještě se chováme a modlíme jako sirotci nebo otroci.
16.11.2022Čtenářský deníček
Babička drsňačka

„Nikdo z nás nebude žít věčně, chlapče. Ale doufám, že na mě nikdy nezapomeneš. Na svoji nudnou starou babičku!“ „Ty vůbec nejsi nudná! Ty jsi správná drsňačka! Nezapomeň, že jsme skoro uloupili korunovační klenoty!“
Více informací...
16.11.2022Po kapkách...
Když slyším lidi se modlit (a vaše skutečné názory nic neprozradí tak výmluvně jako to, jak se modlíte), dosti často to zní, jako když sirotek někde za vraty volá o slitování: "Bože, prosím..., prosíííím pomoz mi." Stejně, jako si musíme dávat pozor, abychom nezapomínali, ke komu přesně se modlíme a jaké máme představy o Bohu, je důležité jasně vidět, kdo jsme v tom všem my. Kým jste pro Boha? V jakém vztahu jste vůči Tomu, k němuž se modlíte? Čím je si v této záležitosti jisté vaše srdce?
15.11.2022Po kapkách...
Podívejte - kdyby se Bohu svět, který vytvořil, vymkl z rukou, příroda by všude kolem vás propadla naprostému chaosu. Planety by narážely jedna do druhé, civilizaci by ničila zemětřesení, samotná hmota by přestala držet při sobě, (vědci stále ještě nemají tušení, co drží všechnu hmotu pohromadě). Někdo to všechno drží pohromadě, nese to svým mocným slovem. Kdyby nepřítel doopravdy vítězil, všichni bychom již byli mrtví a země by lehla popelem.
14.11.2022Po kapkách...
Jedním z nenápadných ochromujících účinků internetového světa je to, že se o každé krutosti a hrůze kdekoli na světě dozvíme během několika okamžiků poté, co k nim dojde. Takové zprávy nejsou neškodné. působí na nás. Ten zlý se na nás sápe a kontaminuje naši jistotu, že dobrý a milující Bůh má situaci pod kontrolou.
13.11.2022Čtenářský deníček
Máš nadání na hádání

Všechny děti mají rády hádanky. Zuzana Pospíšilová shromáždila ve své knize Máš nadání na hádání hned několik druhů hádanek.
Více informací...
13.11.2022Radio Proglas
V týdnu od 14. listopadu se můžete například těšit na tematický program na státní svátek 17. listopadu nebo na rozhovor s Marií Svatošovou.
Více informací...
13.11.2022Po kapkách...
Modlím se k tomu, který za mě dal svůj život. Nechte své srdce chvíli se tu zdržet, v duchu si tu událost představte. V rozhovoru s nám získáte jistotu, ujištění, že mu na tom, oč vám jde, záleží víc, než vám samotným. Kdybych měl při modlitbách ve své mysli i srdci tuto Osobu, vím, že by to znamenalo obrovský rozdíl. Byl bych plný důvěry, očekával bych dobré věci, od samého začátku bych se cítil vítězně. Proto jsme vyzýváni, abychom měli "pohled upřený na Ježíše", když se modlíme.
12.11.2022Po kapkách...
Když si uvědomujeme, že Ježíš je s námi, všechno je dobré a nic se nezdá těžké. Moc mi pomáhá, když sám sobě připomenu: Modlím se k tomu, kdo za mě dal svůj život.
11.11.2022Po kapkách...
Ke komu se modlíte? Stačí na to? Je laskavý? Má dobrou náladu? kde se nachází? Je blízko, nebo někde pryč? Někdy sám sebe přistihnu, že se modlím k "Bohu v oblacích" a myslím si, že je tam někde nad námi v neznámých končinách. Bůh se na nás dívá "zdáli". Možná to zní uctivě a pokorně, ale je to tak skličující, zdá se být tak daleko. Písmo ho však předkládá jako někoho hned vedle vás. ...není od nikoho z nás daleko. Neboť v Něm žijeme, pohybujeme se a jsme. (Sk 17,28)
10.11.2022Biblické fotostřípky
   Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí; když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.

Zl 127,1
Více informací...
10.11.2022Po kapkách...
Svůj pohled musíte směřovat k Bohu nebo k něčemu, co vám bude připomínat, jaký je. Právě tuto lekci se Ježíš snažil předat svým učedníkům - názorně jim ji vysvětlit - když z pěti chlebů a ryb nasytil pět tisíc lidí. Jeho zdroje jsou neomezené. I já si musím připomínat, že Bůh kraluje.
9.11.2022Po kapkách...
Máte také tak rádi sluníčko? To, jak zahání noc na útěk a pomáhá trávě růst, listí na stromech rašit a květinám kvést? Taky máte rádi, jak vás zahřeje, když se vynoříte z chladné vody? Snažím se připomínat si, kdo je ten, k němuž se modlím. Bůh nám dal slunce - to by mělo stačit jako odpověď na veškeré pochybnosti ohledně jeho moci a dobroty. J. B. Phillips přesně vystihl nesnáz až příliš mnoha křesťanů: "Váš Bůh je příliš malý." Řekněme si to jasně: S mocí u Boha není problém. Máte při modlitbách na mysli tuto osobu?
8.11.2022Po kapkách...
Než se můžeme naučit intervenční modlitbě, musíme si vyjasnit, kdo jsme a ke komu - nebo s kým - se modlíme. U Eliáše jsme viděli, že účinná modlitba představuje mnohem víc partnerství s Bohem než žebrání, aby něco udělal. Začněte hned tady - pomyslete na všechno, co na tomto světě máte rádi. A pak si připomeňte, že Bůh, ke kterému se modlíte, to všechno vytvořil. Tohle udělal Bůh: Je nezměrně mocný, tvořivý, štědrý a blízký. Když mluvíte k Bohu, mluvíte k nezměrně mocné, tvořivé, štědré a blízké Osobě.
6.11.2022Čtenářský deníček
Longinovo kopí

„Protože část Římanů jsou hlupáci, a hůř než hlupáci. Opičit se po zvycích druhých lidí, to je vždycky první příznak úpadku. Jenže někteří hlupáci naletí na tajemné triky egyptských nebo jiných šarlatánů. Takové nesmysly!“
Více informací...
6.11.2022Po kapkách...
Víme, že víra hraje v účinných modlitbách klíčovou roli - možná úplně hlavní úlohu - a tak máme pocit, že nějak musíme víru probudit. To nikdy nefunguje, stejně jako nepomáhá snažit se vyvolat pocit víry. Musíme se od sutin dívat k Bohu. Petr se dívá na Krista a může jít po vodě. Jakmile se podívá na vlny, potápí se.
6.11.2022Radio Proglas
V týdnu od 7. listopadu se můžete těšit například na Barvínek od dětí z olomouckého rozhlasové kroužku Sluchátko nebo na Knihovničku o publikaci Adventní kúra pro duši.
Více informací...
5.11.2022Po kapkách...
Ježíš se při modlitbě nedívá vzhůru jako člověk, který se snaží vybavit si něco, co právě zapomněl. Dívá se k nebi, aby svou pozornost zaměřil na láskyplnou tvář svého Otce. Zaměřuje se na to, co je v tomto světě nejpravdivější. Upírá pohled na svého Otce-Boha a zdroje jeho království.
4.11.2022Po kapkách...
Jednou biblickou výzvou, kterou toužím držet mnohem víc, než to dělám, je toto úžasné pověření: "Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle." Když procházím bitvami tohoto světa, oči upřené na Ježíše normálně nemívám. Sice se jeho směrem dívám víc než dřív, ale i tak se mnohem častěji soustředím na krize před sebou. Výborně se jim daří upoutat mou pozornost.
3.11.2022Po kapkách...
Jen bych vás rád na něco upozornil: dávejte si pozor, aby se vaše výkřiky srdce nenápadně neproměnily v souhlas se zoufalstvím nebo opuštěností. Přiznat svou bolest přináší velkou úlevu, ale je příliš snadné "zakotvit" na místě trápení a říkat tomu autentičnost. Emoce jsou skutečné a záleží na nich, ale nejsou pro duši bezpečným přístavem. Dítě, které pláče ve tmě, se začne cítit výrazně jinak, když přijde maminka a rozsvítí. To, co vypadalo tak skutečně, mizí. Dávejme si pozor, abychom bolest nepřijali takovým způsobem, že Bohu zakážeme rozsvítit a přiblížit se.
2.11.2022Biblické fotostřípky
   Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají.

Mdr 3,1
Více informací...
2.11.2022Po kapkách...
Volání srdce není něco, co musíte připravovat, trénovat nebo se dokonce učit. Nevyžaduje náboženskou mluvu. Nemusíte klečet ani zavírat oči. (To mi vyhovuje, protože se většinou modlím v autě nebo na procházkách v lese.) Nemusí na tom být nic formálního: naopak dělejte všechno pro to, abyste se veškeré formálnosti zbavili. Prostě tomu dejte volný průchod.
1.11.2022Katolík
Podmínky pro získání plnomocných a částečných odpustků
Více informací...
1.11.2022Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
1.11.2022Biblické fotostřípky
   To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha.Zl 24,6
Více informací...
1.11.2022Po kapkách...
Dovolte mi však rychle dodat, že Volání srdce nevyjadřuje pouze jeho bolest. Dokonce to ani nejsou především výkřiky zármutku a utrpení. Patří sem také všemožná hravá spontánnost a jásot. Dokonce i radost může být "hlasitá". Od té doby, co jsme spolu se Stasi upustili od opatrnických modliteb, se v posledních letech šíří střechou našeho domu množství decibelů: Uctíváme Boha z plna hrdla a nechybí u toho nejrůznější výkřiky ani výskot. (Sousedé si jistě myslí, že nám přeskočilo.)
31.10.2022Po kapkách...
Začal jsem vypínat autocenzuru a nechal své modlitby prostě plynout z mého srdce. Byl to opravdu dobrý posun. Nejen že jsem cítil mnohem silnější spojení s Bohem, větší blízkost mého a jeho srdce, ale moje modlitby tím také získaly úplně novou moc. Staří svatí to označovali jako "pomazání". Jinak řečeno, měly šťávu.
30.10.2022Po kapkách...
Vážně, myslím, že máme pocit, jako bychom, když v modlitbě přicházíme k Bohu, museli většinu sebe samých schovávat, podobně jako se dítě snaží před maminkou skrýt, jak se umazalo, přestože jeho špinavé kalhoty dobře vidí. Jako by o tom všem Bůh dávno nevěděl.
30.10.2022Radio Proglas
V týdnu od 31. října uslyšíte na Proglasu například pořad věnovaný smutku, zármutku a truchlení nebo nový cyklus věnovaný poezii.
Více informací...
29.10.2022Po kapkách...
Zahanbuje mě, jak formálním a opatrnickým se můj modlitební život stal. Když si čtu žalmy a dívám se, jak se modlil Ježíš, uvědomuji si, že nedovoluji, aby se v mých modlitbách projevovalo celé spektrum emocí mého srdce, jako bych Boha musel nějakým způsobem chránit před plnou hlubinou moří v mém nitru.
28.10.2022Po kapkách...
Davida neuvádí do rozpaků, že jeho deníky bude číst celý svět, nic tam neskrývá. David ve svých modlitbách s vervou proplouvá sedmi moři lidských emocí. Ve většině církví by tohle neprošlo. Ale nezapomeňte - David je označován jako muž podle Božího srdce. Tyto žalmy jsou církvi dány jako naše modlitební kniha, jako náš slabikář a jsou krásné. Ujišťují nás, že Bůh si nejen poradí s plným rozsahem našich emocí, ale navíc nás zve, abychom mu je předkládali.
27.10.2022Po kapkách...
"Úpěnlivě volám k Bohu... Slyš Bože mé bědování...Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?" Volání srdce prostě přichází, pokud tomu nebráníte. Prostě vypněte autocenzuru a nechte své srdce a duši mluvit. David své modlitby v žalmech nijak neupravoval, nedržel na uzdě svůj jazyk. V jednu chvíli říká: "Miluji Tě Hospodine!" a po chvíli: "Proč jsi mě opustil?"
26.10.2022Čtenářský deníček
Ani v ráji není dobré být sám. Láska a manželství v židovských příslovích

Tomáš Novotný sesbíral téměř dvě stě přísloví, která se týkají vztahů mezi mužem a ženou. Jsou vtipná, hutná, nápaditá, někdy i dost ostrá. Přísloví doplnil i svými zasvěcenými komentáři, které vůbec neruší, ale naopak – můžeme se z nich hodně dozvědět o životě a uvažování Židů, kteří mluvili jidiš.
Více informací...
26.10.2022Po kapkách...
Některé modlitby prostě přijdou jako "volání srdce". Pokud jde o modlitbu tohoto druhu, žádnou průpravu nepotřebujeme. Jako když zazvoní telefon, začnou se na vás hrnout špatné zprávy a jediné, čeho jste schopni, je vypravit ze sebe: "Bože,..Bože,..." jak vaše srdce volá k nebeskému Otci. To je krásný projev modlitby, tryskající z hloubi našeho nitra, často bezděčný a vždy vítaný pro jeho láskyplné uši. Žalmy jsou plné takových modliteb.
25.10.2022Po kapkách...
Drak vyhlásil válku všem, kdo se hlásí k Ježíši. Už ve chvíli, kdy jsme se narodili, jsme se ocitli uprostřed líté bitvy. Pokud tohle neutváří vaše pojetí role modlitby, budete opakovaně zakoušet zklamání a skleslost. Je totiž jasné, že modlitba neznamená jen prosit Boha, aby udělal to či ono. Když Aslan (z Letopisů Narnie) děti, které miluje, pověřuje úkolem, prokazuje jim velkou čest. Ví, co to bude vyžadovat. Stejně jako Ježíš, když svým milovaným řekl: "Posílám vás jako ovce mezi vlky".
24.10.2022Po kapkách...
Bible hovoří k lidstvu burcujícím hlasem. Jednou varovnou zprávou, kterou opakovaně vyhlašuje, je to, že jsme všichni vtaženi do střetu mezi dvěma královstvími, kdy Boží království postupuje silou proti království temnoty, jež zatím drží ve spárech většinu světa. Chápete takto svět, ve kterém se nacházíte? Utváří to způsob, jak se modlíte - a jak si vysvětlujete "nevyslyšené" modlitby?
23.10.2022Radio Proglas
V týdnu od 24. října vám nabídneme například premiérový dokument Jana Hanáka Monarchie před republikami.
Více informací...
23.10.2022Po kapkách...
A jak se Bůh stará o to, abychom rostli? Jaké používá prostředky? Situace, které nás protáhnou, dotlačí nás dál, než jsme mysleli, že bychom vydrželi - tytéž okolnosti, které nás vedou k modlitbám. Tento předpoklad je důležitý z jednoho prostého důvodu: mění vaše očekávání. Když se objevíte v tělocvičně, nepřekvapí vás ani nerozčílí, když vás trenér zapřáhne tak, až se z vás lije pot, vždyť kvůli tomu jste tam přišli.
22.10.2022Po kapkách...
Bůh nás všechny vede k růstu. Bůh rozumí tomu, kde jste. Který otec by neměl radost z prvních vratkých pokusů svého maličkého o chůzi? Zároveň je Bůh absolutně oddaný vašemu růstu. Který otec by se spokojil s něčím jiným, než s pevným krokem svého dospělého syna či dcery? Je tu ale problém: většina z nás tak úplně nesdílí Boží zanícení pro naši zralost. Je pro nás přirozené investovat do jiných věci - do oběda, zdřímnutí si, našeho celkového pohodlí a také do toho, abychom přiměli ostatní ke spolupráci na našich plánech. Celou Biblí se však zcela zjevně vine jedno téma: Bůh je odhodlán přivést nás k růstu.
21.10.2022Po kapkách...
Buďme tedy poctiví - některé modlitby fungují a některé ne. Připustit si to nás může uvádět do rozpaků. ale sami víte, že je to pravda. Pokud máte vůbec nějaký zájem o modlitbu, pak vás zajímá modlitba, která funguje.
20.10.2022Po kapkách...
Ano - Bůh je svrchovaný. A ve své svrchovanosti stvořil svět, v němž záleží na rozhodnutích lidí a andělů. Naše rozhodnutí mají obrovské důsledky. Modlitba není tak jednoduchá, jako: "Poprosil jsem. Bůh nepřišel. Myslím, že nechce." Vstoupili jsme do nejnapínavějšího příběhu, jaký je vůbec možný, plného nebezpečí, dobrodružství a vlivů. Nic není nadějnější než pomyšlení, že se situace může změnit, že můžeme pohnout horami a že se na té změně můžeme nějakým způsobem podílet.
19.10.2022Po kapkách...
Bůh je milující a mocný. Potřebujeme jeho pomoc. Poprosíme tedy o pomoc, jak nejlépe umíme. Zbytek už je na něm. Koneckonců je Bůh. Může udělat cokoliv. Potíž je v tom, že někdy nám pomůže, ale často nepomůže, a my nemáme ponětí proč. Klesáme na mysli a přestáváme se modlit. A cítíme se dotčeni a v tomto svém počínání ospravedlněni.
18.10.2022Po kapkách...
Něco nedospělého v naší povaze se prostě nechce podřídit stavu světa kolem nás (a v nás). Chceme jíst, co se nám zachce, a pak nás překvapuje a děsí, když máme podlomené zdravá. Chceme, aby nám cvičení nebo hubnutí šlo rychle a snadno, chceme, aby hezky zapadlo do našeho kalendáře. Chceme, aby na nás přátelé byli hodní, aniž bychom museli uvažovat nad tím, jak na ně působí naše povahové rysy. Chceme, aby se nám děti vyvedly, aniž bychom jako rodiče museli přinášet oběti pro naplnění jejich potřeb. S modlitbou je to podobné. Prostě chceme, abychom to s ní měli přímočaré a snadné.
17.10.2022Po kapkách...
Tak se do toho pusťme a formulujme si prostou pravdu, před kterou ale často zavíráme oči: Některé modlitby fungují a jiné nikoli. Proč nás to překvapuje a rozčiluje? Některé diety fungují, ale většina jich nefunguje, to ve skutečnosti nepřekvapuje nikoho. Prostě hledáme takovou, která na nás fungovat bude. Některé investice vynášejí a jiné ne, hledáte takový program, který vám bude fungovat. Některé školy jsou úspěšné, jiné vůbec, doufáte, že se vám pro vaše dítě podaří najít tu pravou. Tak to prostě v životě chodí. Můžete uvést nějakou oblast, kde je tomu jinak? Modlitba nás staví před strašlivé dilema. Chceme se modlit, máme to v povaze. Zoufale chceme věřit, že nám Bůh přijde na pomoc. Když se ale zdá, že nepřichází, jak to na nás působí? Myslím, že Bůh je v tomto dilematu přítomen. Věřím, že nás chce přivést k pravdivým, spolehlivým odpovědím.
16.10.2022Radio Proglas
V týdnu od 17. října se můžete těšit například na Knihovničku o publikaci Filemonovi. Úvahy o křesťanské svobodě.
Více informací...
14.10.2022Po kapkách...
Nejsi-li nic, nesmíš zapomínat, že Ježíš je všechno, proto musíš ztratit své malé nic v jeho nekonečném všem a nemyslet už na nic než na toto jedinečně láskyhodné všechno.
13.10.2022Po kapkách...
Stejně jako slunce svítí současně na cedry i na každou květinku, jako kdyby byla na zemi jen ona, tak i náš Pán se zabývá každou duší zvlášť, jako kdyby neměla sobě podobné.
12.10.2022Čtenářský deníček
Cesta lesy

To, co způsobilo zmatení jazyků, nebyla prostá touha dotknout se nebes. Příčinou, proč se to stalo, byla lidská pýcha, nezměrná touha člověka po moci a bohatství. A lidé se od té doby příliš, nebo skoro vůbec nezměnili. A tak hradby jazyků, strachu a nepochopení trvají po celé dlouhé věky.
Více informací...
12.10.2022Po kapkách...
Bůh chtěl vytvořit velké světce, kteří mohou být přirovnáni k liliím a růžím. Ale vytvořil také menší, a ti se musí spokojit s tím, že jsou sedmikráskami nebo fialkami, že jsou určeni, aby byli potěchou pro oči Pána Boha, když si je položí k nohám. Je přece vlastností lásky, že se sklání. Tím, že Pán Bůh takto sestupuje, ukazuje svou nekonečnou velikost.
11.10.2022Po kapkách...
Být malý ještě znamená vůbec si nepřičítat ctnosti, které konáme, a nemyslet si, že jsme něčeho schopni, ale uznávat, že Bůh vložil tento poklad do ruky svého malého dítěte. Konečně to znamená vůbec nepozbývat odvahu kvůli svým chybám, protože děti často upadnou, ale jsou příliš malé, než aby si hodně ublížily.
10.10.2022Čtenářský deníček
Daleko v srdci. Memoáry

Osočovat mámu s tátou za to pako, které se ze mě stalo, je otřelá věc, člověk si z toho moc nevezme, a pokud ano, pozbývá to s věkem na ceně. Myslím, že lepší je sestavit seznam „poděkování“. Takový, jaký najdete vzadu v knize, kterou napsal někdo, kdo má hodně známých – nebo se jenom pokorně ucházel o přízeň.
Více informací...
10.10.2022Po kapkách...
I u chuďasů se dává dítěti, co potřebuje, jakmile však vyroste, už ho otec nechce živit a řekne mu: Teď pracuj, můžeš být soběstačný.
9.10.2022Radio Proglas
V týdnu od 10. září se můžete na Proglasu například těšit na první vysílaní dětského rozhlasového kroužku Sluchátko v Barvínku.
Více informací...
9.10.2022Po kapkách...
Zůstat před Bohem malým dítětem znamená poznat svoji nicotu, očekávat vše od Boha, jako malé dítě očekává vše od svého otce; ničím se neznepokojovat, vůbec si nezískávat jmění.
8.10.2022Po kapkách...
Chtěla bych nalézt zdviž, která by mě vynesla až k Ježíši, poněvadž jsem příliš malá, abych mohla stoupat po drsném schodišti dokonalosti. Zdviž, která mne má vynést do nebe, to je tvá náruč, Ježíši! Proto nepotřebuji růst, naopak, musím zůstat maličká, menšit se čím dál tím víc.
7.10.2022Po kapkách...
Musím se snášet taková, jaká jsem, se všemi svými nedokonalostmi. Ale chci hledat prostředek, abych šla do nebe cestičkou hodně přímou, krátkou, cestičkou docela novou.
6.10.2022Po kapkách...
Opravdu, stačí se ponížit a s láskou snášet své nedokonalosti. V tom spočívá pravá svatost! Chyťme se za ruce a pospěšme na poslední místo. Nikdo s námi nebude soupeřit.
5.10.2022Po kapkách...
Nikdy nevyhledávejme to, co se zdá velké v očích smrtelníků. Jediné, co nevzbuzuje závist, je poslední místo. Kdybychom se ještě stále pokoušeli o něco velkého i jen pod záminkou horlivosti, Ježíš nás nechá samotné.
4.10.2022Po kapkách...
Svatost nesestává z toho či onoho počínání. Spočívá v dispozici srdce, která nás činí pokornými a malými v náruči Boží, jež si je vědoma své slabosti a až opovážlivě důvěřuje v Otcovu dobrotu.
3.10.2022Po kapkách...
Láska je znamenitá cesta, která vede bezpečně k Bohu. Ježíši, co na tom záleží, že padám každou chvíli, vidím tak svoji slabost, a to je pro mě velká výhra.
2.10.2022Radio Proglas
V týdnu od 3. října nás čekají programové změny. Na Proglasu se můžete těšit na inovované i zbrusu nové pořady.
Více informací...
30.9.2022Čtenářský deníček
Skautské vize. Kniha rozhovorů s osobnostmi nejen o skautingu

Skauting by měl dávat základy, ne návod, ale základy pro to, aby si člověk vybudoval přátelství na celý život, naučil se být zodpovědný i za tu malou skupinu, kterou vede nebo ve které vyrůstal, nesl svůj díl odpovědnosti a nebál se nést tuto zodpovědnost i dál do života. Spíš než skautingu bych popřála rodičům, kteří mají děti ve vhodném věku, aby pochopili, že dítě nezíská víc, když bude umět dva jazyky navíc nebo když bude umět jezdit na koni a hrát golf. Dítě nejvíc získá, když kromě vědomostí bude mít hlavně i sociální dovednosti. A ty nejlépe získá v dobře vedeném skautském oddílu. Umět se dohodnout, poslechnout druhého, vydržet často i těžší podmínky, být tolerantní a přátelský. Ve skautu člověk se skupinou vyrůstá od dětství a postupně přebírá odpovědné role. Nikdy to nemůže nahradit, když dítě pojede jednou na tábor nějaké organizace, kde se bude učit třeba anglicky, a příští rok pojede s jinou organizací, kde se bude učit třeba jezdit na koni
Více informací...
29.9.2022Biblické fotostřípky
   Nespoléhejte na mocné – smrtelník nikoho spasit nemůže.

Zl 146,3
Více informací...
29.9.2022Po kapkách...
Kdybyste věřili v mou moc, měli byste více naděje. Věř v lásku a to stačí. Samozřejmě že ti pomohu, pros mě o to.
28.9.2022Po kapkách...
Přinášeli mi nemocné a slabé. Cožpak není tvoje láska ke mně často nemocná a slabá? A cožpak jsem neuměl křísit mrtvé?Stránky www.katolik.cz poskytují webový hosting jiným uživatelům na doménách web.katolik.cz, farnost.katolik.cz atp. Stránky na těchto doménách jsou provozovány jinými uživateli zcela nezávisle na stránkách www.katolik.cz, provozovatelé stránek www.katolik.cz proto nenesou žádnou zodpovědnost za chod těchto poskytovaných domén a za obsah stránek, prezentací apod. na těchto doménách.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář