katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
16-té výročí domény Katolik.cz
31.3.2015Radio Proglas
Radio Proglas - nahlédněte do našeho programu
Více informací...
31.3.2015Čtenářský deníček
Život Marty Robinové

Marta nemůže vstoupit do umučení bez absolutní důvěry v Boha. Její utrpení je krajní, ale její důvěra ještě větší. Kdyby si myslela, že ji Bůh nepodpoří, chránila by se, odmítala by čelit zkoušce, která trýzní její tělo až k jistému druhu smrti. Ale při každém umučení, jak jsme viděli výše, když jsme mluvili o Getsemanech, musí být její důvěra obnovena. Odevzdanosti nedosahuje jednou provždy. Každý týden je vyzývána její svoboda až do těch nejzazších důsledků.
Více informací...
29.3.2015Biblické fotostřípky
   Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

Mt 21,9
Více informací...
25.3.2015Biblické fotostřípky
   Kristus, když přicházel na svět, řekl:
Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli.

Zd 10,5
Více informací...
24.3.2015Čtenářský deníček
Každý je na něco chytrý

U každého druhu chytrosti najdeme rychlý test, podle kterého poznáme, zda jsme touto chytrostí obdařeni. Dále máme podněty, jak danou chytrost rozvíjet a pak velmi cenné rady, jak postupovat, když máme jiné druhy chytrosti, ale tuto právě ne.
Více informací...
24.3.2015Radio Proglas
Nalaďte si naše vysílání...
Více informací...
23.3.2015Katolík
Doména Katolik.cz slaví již 16-té výročí
Více informací...
21.3.2015Biblické fotostřípky
   Bože, zjednej mi právo a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu,
zbav mě člověka lstivého a zločinného! Vždyť ty jsi, Bože, má síla.

Zl 43,1
Více informací...
20.3.2015Biblické fotostřípky
   Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou. (viz. Lk 12,42)

Lk 12,42
Více informací...
18.3.2015Radio Proglas
Nahlédněte do programu Radia Proglas!
Více informací...
15.3.2015Biblické fotostřípky
   Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. (srv. Iz 66,10–11)

Iz 66,10
Více informací...
14.3.2015Informace
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství

V bazilice sv. Petra se 13. 3. 2015 konala liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se soukromou zpovědí.
Papež František během své homilie oznámil vyhlášení Svatého roku Božího milosrdenství.
Bude zahájen letos na slavnost Neposkvrněného Početí (8.prosince) a potrvá do slavnosti Krista Krále 20. listopadu příštího roku.
Více informací...
11.3.2015Čtenářský deníček
Až na vrchol

Chci zmínit poslední povolání našeho zasvěcení, které je blízké všem. Mluvím o smrti, o milostném setkání s Ženichem ve věčném objetí. Každý máme svůj určený den a svou hodinu, kterou Otec od věčnosti zná. Ptám se tedy, zda bychom neměli tento den a tento dar očekávat se stejným nadšením, horlivostí, touhou a chvěním, s jakým očekáváme události pozemského života.
Více informací...
10.3.2015Radio Proglas
Z programu Radia Proglas
Více informací...
7.3.2015Biblické fotostřípky
   Až na vás dokážu, že jsem svatý, shromáždím vás ze všech zemí.
Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot.
A vložím do vás nového ducha, praví Pán.

Ez 36,23
Více informací...
3.3.2015Radio Proglas
Radio Proglas - z programu
Více informací...
2.3.2015Čtenářský deníček
Křížová cesta s papežem Františkem

Papežovy myšlenky vedou náš pohled k Ježíšově lásce, se kterou se sklání k naší ubohosti, a k jeho odevzdanosti Otci. Ve svém utrpení je Ježíš nesmírně blízko každé lidské bídě, takže opravdu nikdo není vyloučen. … Ježíš chce, abychom se mu stávali podobnými a ubírali se celým svým životem k Otci. Nestojí však daleko před námi. On sám nás bere na svá ramena a nese nás tam, kde bychom sami nikdy nedošli.
Více informací...
28.2.2015Biblické fotostřípky
   Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

Zl 27,8
Více informací...
25.2.2015Texty, články, promluvy
ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, březen 2015
Více informací...
24.2.2015Čtenářský deníček
Zemřel pod cizím jménem - Dramatický závěr života Jana Šrámka

Bojujeme za svobodu sociální, ale nesmíme ji obětovat ani špetku svobody individuální. Bez mravní odpovědnosti a svobody jednotlivce mohla by se nakonec nařízená a vnucená rovnost ukázat stejně tíživě, jak zoufalá se může jevit svoboda lidem hladovým. Stručně řečeno – svoboda bez chleba nás nemůže uspokojit, stejně jako chleba s řetězy!
Více informací...
24.2.2015Radio Proglas
Radio Proglas - ladíme k vám
Více informací...
21.2.2015Biblické fotostřípky
   Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni,
zachráním ho a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.

Zl 91,15
Více informací...
18.2.2015Katolík
Dnešní dnem – Popeleční středou – se začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce – doba postní
Více informací...
18.2.2015Biblické fotostřípky
   Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh. (srv. Mdr 11,23–24)

Mdr 11,23
Více informací...
17.2.2015Texty, články, promluvy
Půst jako šance něco ...pustit
Více informací...
17.2.2015Radio Proglas
Vybírejte z pořadů na Radiu Proglas
Více informací...
17.2.2015Čtenářský deníček
Měl jsem štěstí na lidi - rozhovor s Václavem Vackem

V poslední době vychází knižních rozhovorů se zajímavými osobnostmi velké množství. Knížka Měl jsem štěstí na lidi vybočuje tím, že zpovídající klade opravdu zajímavé otázky a zpovídaný se nevyhýbá žádné odpovědi.
Více informací...
14.2.2015Biblické fotostřípky
   Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

Zl 31,3
Více informací...
10.2.2015Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
10.2.2015Čtenářský deníček
Modlitba chudého

V oboru modlitby se většina z nás léta pohybuje na úrovni věčných začátečníků. Ochutnáme tam, zkusíme tu, popojdeme pár kroků tadyhle a co dál?
Více informací...
7.2.2015Biblické fotostřípky
   Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh.

Zl 95,6
Více informací...
3.2.2015Katolík
Soutěžní otázky na měsíc únor
Více informací...
3.2.2015Radio Proglas
Nabídka pořadů Radia Proglas
Více informací...
31.1.2015Biblické fotostřípky
   Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid,
abychom chválili tvé svaté jméno. (srv. Žl 106,47)

Zl 106,47
Více informací...
27.1.2015Radio Proglas
Z nabídky Radia Proglas
Více informací...
24.1.2015Biblické fotostřípky
   Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.

Zl 96,1
Více informací...
20.1.2015Texty, články, promluvy
Poděkování za účast v Adventní sbírce
Více informací...
20.1.2015Radio Proglas
Vybírejte z programu Proglasu
Více informací...
20.1.2015Čtenářský deníček
Jako bychom dnes zemřít měli

Miloš Doležal pochází z původní Toufarovy farnosti a příběh této osobnosti jej fascinoval už jako studenta, začal už tehdy shromažďovat výpovědi pamětníků svědků událostí. Díky jeho mnohaleté trpělivé práci můžeme dnes sledovat osud Josefa Toufara i jeho mučitelů na plasticky zmapovaném pozadí tehdejší doby.
Více informací...
18.1.2015Biblické fotostřípky
   Shromáždi nás, Bože, ze všech národů, abychom pod ochranou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, chválili tvé svaté jméno. (srv. Žl 106,47)

Zl 106,47
Více informací...
17.1.2015Biblické fotostřípky
   Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno.

Zl 66,4
Více informací...
13.1.2015Radio Proglas
Program Radia Proglas - tipy
Více informací...
13.1.2015Čtenářský deníček
Izrael se už nevznáší

Polský spisovatel představuje realitu Svaté země pohledem Palestinců, ortodoxních Židů odmítajících stát jako takový, pohledem přesidlovaných osadníků z území vracených Arabům i běžných sekularizovaných Židů. Zachycuje a zprostředkovává pocity, přání i každodenní život obyčejných lidí v jejich mnohotvárnosti a často nemožnosti vyjít vstříc všem.
Více informací...
12.1.2015Biblické fotostřípky
   Dej na radu vlastního srdce, nad něž nemáš nic spolehlivějšího.
Lidské nitro může sice mnohdy zpozorovat víc než sedm strážců,
kteří sedí na vysoké věži,
ale především pros Nejvyššího, aby řídil tvou cestu v pravdě.

Sir 37,13
Více informací...
8.1.2015Čtenářský deníček
Ohlédnutí

Při čtení knížky jsem si uvědomila mnohé: jak obtížné bylo studium na gymnáziu, v jak chudých poměrech tenkrát mnoho lidí žilo, jak mnoho lidí žilo svou víru pokrytecky, jak málo práv měly na začátku 20. století ženy. Velmi mnoho věcí, které dnes bereme úplně samozřejmě, bylo před sto lety nemyslitelných. Ze svědectví života paní Zábranové se dozvíme, jak vypadal život v protektorátu. Lidé z venkova se snažili pomáhat přátelům z měst.
Více informací...
8.1.2015Biblické fotostřípky
   Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch Svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil.“ (srv. Mt 3,16–17)

Mt 3,16
Více informací...
7.1.2015Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
6.1.2015Katolík
V lednových soutěžních otázkách se ohlédneme za uplynulým rokem
Více informací...
4.1.2015Biblické fotostřípky
   Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo, Bože, sestoupilo z královského trůnu z nebe.


Mdr 18,14
Více informací...
1.1.2015Biblické fotostřípky
   Dnes vzešlo nad námi světlo, protože se nám narodil Kristus Pán;
dostal jméno: podivuhodný, Bůh, kníže pokoje, otec budoucího věku,
jeho království nebude mít konce. (srv. Iz 9,1.5; Lk 1,33)

Iz 9,1
Více informací...
30.12.2014Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
30.12.2014Katolík
ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, leden 2015
Více informací...
28.12.2014Biblické fotostřípky
   Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

Lk 2,16
Více informací...
25.12.2014Biblické fotostřípky
   Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Iz 9,5
Více informací...
24.12.2014Katolík
TEAM Katolik.cz přeje všem návštěvníkům klidné a požehnané Vánoce a vše dobré do nového roku 2015
23.12.2014Katolík
Vánoce na Katolik.cz...
Více informací...
22.12.2014Texty, články, promluvy
Výzva před setkáním Taizé v Praze: stále se hledá 2 500 míst v hostitelských rodinách
Více informací...
18.12.2014Katolík
Stále pokračuje Adventní sbírka pro postižené ve stacionáři "Ruka pro život o.p.s.". Děkujeme za Vaši štědrost.
Více informací...
18.12.2014Biblické fotostřípky
   Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak;
ať se otevře země a zplodí spásu!

Iz 45,8
Více informací...
16.12.2014Radio Proglas
Z nabídky třetího adventního týdne
Více informací...
16.12.2014Čtenářský deníček
U Boha a u lidí

Je pro vás modlitba, kterou se tak často společně modlíme, stále záhadou a nepochopeným mysteriem? Pak také otčenáš je zde rozebrán řádek po řádku. Adrienne zde vypsala, jak každý verš rezonuje v jejím ženském srdci. Pokud jde o mysterium, pak je to mysterium pro každého, protože Bůh je pro všechny. Nelámejte si víc hlavu s tím, zda dokážete Bohu rozumět. Nedokážete. To nevadí! Ale On vždy rozumí každému z nás.
Více informací...
11.12.2014Biblické fotostřípky
   Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

Flp 4,4
Více informací...
9.12.2014Čtenářský deníček
Mystik

Přesnější by bylo říct, že Bůh nás miluje neustále. Důvod, proč jeho lásku nezakoušíme, spočívá v tom, že jsme příliš zaneprázdněni sami sebou. Ale znenadání, v kombinaci nějakého silného vnějšího podnětu a vnitřní připravenosti srdce jsme najednou na krátkou chvíli schopni okusit lásku Boží, která nás ve skutečnosti obklopuje neustále. Říkám takovým zkušenostem „mystické ochutnávky“.
Více informací...
9.12.2014Radio Proglas
Druhý adventní týden na vlnách Proglasu
Více informací...
8.12.2014Biblické fotostřípky
   Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu,
neboť mě oblékl v roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti
jako nevěstu ozdobenou šperky.

Iz 61,10
Více informací...
4.12.2014Biblické fotostřípky
   Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá,
že uslyšíte jeho mocný hlas. (Vstupní antifona 2. ne adv.- srov. Iz 30,30)

Iz 30,30
Více informací...
3.12.2014Katolík
Soutěžní otázky na měsíc prosinec
Více informací...
2.12.2014Čtenářský deníček
Prorok

Zpočátku Bůh člověka v modlitbách rozmazluje a hýčká jako dítě. Pak vyvede duchovního adolescenta spolu se svým vlastním synem na poušť. Tady se člověk učí stát dospělým v duchovním boji se Zlým, a to je jádro a duše opravdové křesťanské modlitby.
Více informací...
2.12.2014Radio Proglas
Z vysílání Proglasu
Více informací...
1.12.2014Katolík
Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na pořízení výtahu do stacionáře "Ruka pro život o.p.s."
Více informací...
27.11.2014Biblické fotostřípky
   K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji,
kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.
Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.

Zl 25,1
Více informací...
25.11.2014Čtenářský deníček
Poustevník

Potom jsem učinil svůj první tah: „co myslíte, že je lékem na mravní marasmus, do kterého jsme se vlastní vinou dostali?“ Zeptal jsem se na oko rozhořčeně. „Láska“, odpověděl Petr. „Ano, kdybychom se jen navzájem opravdově milovali“ řekl jsem, předstíraje upřímnost. (jedno klišé zasluhuje další, pomyslel jsem si.) „Ale já nemluvím o lásce lidské“, ohradil se s přímostí, která mne překvapila. „Mluvím o Boží lásce.“
Více informací...
25.11.2014Radio Proglas
Vybírejte z pořadů na Proglasu
Více informací...
24.11.2014Biblické fotostřípky
   Kdo vystoupí na Hospodinovu horu?
A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši,
ten, kdo nepřísahá lstivě.
Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.

Zl 24,3
Více informací...
21.11.2014Biblické fotostřípky
   V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

Ex 20,11
Více informací...
19.11.2014Radio Proglas
Vybíráme z pořadů na Proglasu
Více informací...
17.11.2014Biblické fotostřípky
   Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu
za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.

Gal 5,13
Více informací...
17.11.2014Texty, články, promluvy
Do Prahy dorazí desetitisíce mladých lidí z východní i západní Evropy
Více informací...
14.11.2014Biblické fotostřípky
   ...s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem,
jak vám dává Duch.

Kol 3,16
Více informací...
10.11.2014Biblické fotostřípky
   Držte se lásky a usilujte o duchovní dary.

1kor 14,1
Více informací...
6.11.2014Katolík
Byly vloženy soutěžní otázky na měsíc listopad
Více informací...
5.11.2014Radio Proglas
Vybírejte z našich pořadů
Více informací...
4.11.2014Biblické fotostřípky
   I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby
a vyvedu vás z hrobů, můj lide.

Ez 37,13
Více informací...
3.11.2014Katolík
Podmínky pro získání plnomocných a částečných odpustků
Více informací...
2.11.2014Biblické fotostřípky
   Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení.

Mdr 3,1
Více informací...
1.11.2014Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
30.10.2014Biblické fotostřípky
   Pojďte a pozorujte Boží skutky: podivuhodně jednal s lidmi!

Zl 66,5
Více informací...
28.10.2014Radio Proglas
Radio Proglas - pro váš vlídný domov
Více informací...
27.10.2014Biblické fotostřípky
   Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy!
Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc
po všechna pokolení.

Dan 3,33
Více informací...
23.10.2014Biblické fotostřípky
   Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.
V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry,
jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

2Kol 2,6
Více informací...
21.10.2014Čtenářský deníček
Vychoval mě gangster

Až příliš často očekáváme, že Bůh bude jako maják. Pevný světelný bod na obzoru, ke kterému budeme směřovat. A pokud jej nevidíme, máme strach se vydat na cestu. Bůh nám dává světlo, ale je to spíš světélko, jako na kole. Tak na 4-5 metrů, za předpokladu, že šlapu. Když přestanu šlapat, dynamo se zastaví a světlo je fuč!
Více informací...
20.10.2014Biblické fotostřípky
   Nevidíš, že vlídné slovo je dar nad dary?

Sir 18,17
Více informací...
16.10.2014Biblické fotostřípky
   Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.

Ez 36,26
Více informací...
15.10.2014Čtenářský deníček
Temná komora

Mistrně napsaná kniha. Zvláště třetí povídka jakoby ukazovala, že zřejmě až generace vnuků hledá a touží po skutečném vyrovnání a pravdě. Ta generace, která už nemůže znát všechny souvislosti a okolnosti a zároveň se na ně vymlouvat a sebe omlouvat, která už nemůže nic změnit ani napravit, generace zraněná vlastními otci, dědy, matkami a babičkami.
Více informací...
14.10.2014Radio Proglas
Na Radiu Proglas mimo jiné uslyšíte ...
Více informací...
13.10.2014Biblické fotostřípky
   Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.

1Kor 11,28
Více informací...
9.10.2014Biblické fotostřípky
   Mojžíš s Áronem pak předstoupili před faraóna a řekli: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost .“
Farao však odpověděl: „Kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a Izraele nepropustím!“

Ex 5,1
Více informací...
7.10.2014Radio Proglas
Z programových tipů tohoto týdne
Více informací...
6.10.2014Biblické fotostřípky
   Který bůh je velký jako Bůh náš ?

Zl 77,14
Více informací...
6.10.2014Texty, články, promluvy
Anotace - Časopis IN! dívčí svět - říjen 2014
Více informací...
2.10.2014Biblické fotostřípky
   Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě
a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas,
nebuď vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti,
vždyť má v sobě moje jméno.

Ex 23,20
Více informací...
1.10.2014Katolík
Přidány mariánské soutěžní otázky na říjen
Více informací...
30.9.2014Čtenářský deníček
Deset tipů pro rodinu

Co muži a ženy na celém světě dělají, když zjistí, že jejich čas je krátký? Rozhodnou se, že ten čas dají svým rodinám. Ve skutečnosti náš čas je omezený, jen si to neuvědomujeme. Protože vždycky bude zítřek, nezdá se problém tak kritický.
Více informací...
30.9.2014Radio Proglas
Z pořadů aktuálního týdne
Více informací...
29.9.2014Biblické fotostřípky
   Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.

Mt 3,8
Více informací...
28.9.2014Pro zasmání
Had přemlouvá Evu:
"Evo, vezmi si jablko, poznáš rozdíl mezi dobrým a zlým."
Eva: "Nevezmu."
Had: "Vezmi si jablko,...
Více informací...
25.9.2014Biblické fotostřípky
   Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam.

Pr 5,6
Více informací...
23.9.2014Čtenářský deníček
Vyhoštěná smrt

Asi není opravdu důležité pro umírajícího, zda nás ještě vnímá. Ale vnímání smrti toho druhého a blízkého člověka je důležité pro nás, co zde zůstáváme. A třeba ten blízký člověk potřebuje jakýsi souhlas od nás, že může už odejít, že smí odejít. Jakýsi souhlas od blízkých, že opravdu už může zemřít. Ne, že to bez něho nevydrží nebo že je jeho nemoc obtěžuje. Za tím je „chystám se odejít“, potřebuji si ještě srovnat – ne věci do batohu, ale svůj vlastní život.
Více informací...
22.9.2014Biblické fotostřípky
   Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se,
..., až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno,
co máš,jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina,
svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Dt 8,12
Více informací...
22.9.2014Radio Proglas
Z programu Radia Proglas
Více informací...
16.9.2014Radio Proglas
Vybírejte z naší aktuální nabídky
Více informací...
15.9.2014Biblické fotostřípky
   Není-li už dřevo, uhasne oheň, není-li klevetník, utichne svár.

Pr 26,20
Více informací...
11.9.2014Biblické fotostřípky
   Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Zl 91,9
Více informací...
10.9.2014Čtenářský deníček
Jonášovo znamení

I mnich s věčnými sliby se ještě může nejvíc zabývat svou vlastní svatostí, může se omezit na hledání svého vlastního duchovního prospěchu. Kněz nemůže položit na první místo sebe: První je vždycky Kristus. Kněz neexistuje pouze pro svoje vlastní posvěcení, ale pro Kristovu oběť a evangelium, pro lidi a pro svět. Dokonalost kněze spočívá v jeho dokonalém odevzdání Kristově oběti, za sebe a za svět.
Více informací...
9.9.2014Radio Proglas
Ladíme k vám - ladíte k nám
Více informací...
4.9.2014Biblické fotostřípky
   Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

Zl 127,1
Více informací...
28.2.2014Čtenářský deníček
Jorge Mario Bergoglio - František papež chudých

Nejde o to, jestli nosíš sutanu nebo ne, nýbrž o to, jestli si vyhrneš rukávy, abys pracoval pro druhé.
Více informací...Stránky www.katolik.cz poskytují webový hosting jiným uživatelům na doménách web.katolik.cz, farnost.katolik.cz atp. Stránky na těchto doménách jsou provozovány jinými uživateli zcela nezávisle na stránkách www.katolik.cz, provozovatelé stránek www.katolik.cz proto nenesou žádnou zodpovědnost za chod těchto poskytovaných domén a za obsah stránek, prezentací apod. na těchto doménách.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář


   Setkání křesťanské aktivní mládeže


   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest