katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Tříkrálová sbírka 2016
30.4.2016Texty, články, promluvy
Anotace časopisu IN! – dívčí svět, květen 2016
Více informací...
29.4.2016Biblické fotostřípky
   "Vyšel rolník na pole, aby rozséval. Jak rozséval, padlo některé zrno na cestu, kde je buď zašlapali lidé, nebo sezobali ptáci.

Lk 8,5
Více informací...
26.4.2016Čtenářský deníček
Milosrdenství

Je třeba prosit Pána, abychom byli milosrdní, neboť to je milost, být schopni těchto dvou postojů: s hanbou uznávat své vlastní hříchy a zapomínat na hříchy a urážky druhých. Milosrdní lidé mají obrovské srdce. …Řekne-li jim někdo: „viděl jsi, co tamten udělal?“ s milosrdenstvím odpoví: „stačí mi to, co jsem udělal já.“
Více informací...
25.4.2016Radio Proglas
Vybíráme z naší nabídky
Více informací...
23.4.2016Biblické fotostřípky
   A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.

Zj 21,2
Více informací...
20.4.2016Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
16.4.2016Biblické fotostřípky
   Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí."

Zj 7,17
Více informací...
13.4.2016Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
10.4.2016Biblické fotostřípky
   Hle, všecko tvořím nové.

Zj 21,5
Více informací...
2.4.2016Biblické fotostřípky
   Téhož dne se ...ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo.A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi.Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.

Lk 24,13
Více informací...
28.3.2016Radio Proglas
Tipy z našeho svátečního vysílání
Více informací...
27.3.2016Biblické fotostřípky
   Vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.

SK 2,24
Více informací...
26.3.2016Pro zasmání
Znovu se sešla Velerada a Kaifáš, brunátný vztekem, hřímá: „Josefe z Arimatie, ty, vážený Žid, dobrý a respektovaný člověk, člen Velerady…ty, ty, tys prý dal svůj hrob tomu podvodníkovi Nazaretskému“.
Více informací...
25.3.2016Biblické fotostřípky
   On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.

Iz 53,5
Více informací...
24.3.2016Katolík
Dnes začíná "Velikonční triduum"
Více informací...
24.3.2016Biblické fotostřípky
   "Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy."

Jan 13,15
Více informací...
22.3.2016Biblické fotostřípky
   Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Flp 2,6
Více informací...
21.3.2016Radio Proglas
Radio Proglas - velikonoční program
Více informací...
18.3.2016Biblické fotostřípky
   V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel.

Iz 54,8
Více informací...
17.3.2016Katolík
Národní pochod pro život - Praha 2.4.2016
Plánujete-li přijet ať už jako rodina nebo jednotlivci, zaregistrujte se k obědu nejpozději do pátku 25. března. Čím dříve tak učiníte, tím více nám pomůžete.
Více informací...
16.3.2016Radio Proglas
Z vysílání Proglasu
Více informací...
12.3.2016Biblické fotostřípky
   Bůh předem rozhodl, aby byl vydán.

Sk 2,23
Více informací...
8.3.2016Čtenářský deníček
Neznámí hrdinové, o české statečnosti

aktéři příběhů se nenarodili jako odvážlivci, ... byli však postaveni do složitých a bolestných situací, o které ani trochu nestáli a s nimiž se museli dlouhé roky obtížně vyrovnávat. Prošli však svými „zkouškami“ se ctí a mnozí projevili odvahu v míře, jakou si málokdo z nás umí představit.
Více informací...
7.3.2016Radio Proglas
Radio Proglas - vybírejte z naší nabídky
Více informací...
5.3.2016Biblické fotostřípky
   Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.

Lk 15,32
Více informací...
3.3.2016Čtenářský deníček
Já hráč

Tato Zpověď opravdového gamblera je upřímnou detailní výpovědí člověka, který padl hodně hluboko do bahna elektronické rulety, videoloterijních terminálů a nonstop heren. Správný katolík si může myslet, že jej (a jeho dětí) se to netýká, že je to otázka několika málo ztroskotanců na okraji společnosti. Martin předtím, než propadl tomuto peklu, studoval právnickou fakultu, obchodoval s realitami, provozoval tenisovou školu a sám dobře hrál. Ale stačilo stoupnout na okraj šikmé plochy, párkrát to zkusit, snad z nudy nebo touhy získat rychle trochu víc peněz.
Více informací...
1.3.2016Biblické fotostřípky
   Vím, komu jsem uvěřil.

2Tim 1,12
Více informací...
29.2.2016Radio Proglas
Proglas - vysíláme bez reklam
Více informací...
26.2.2016Biblické fotostřípky
   ... neboť nikdo nezvítězí svou silou.

1Sam 2,9
Více informací...
24.2.2016Biblické fotostřípky
   Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel... neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující.

Dt 4,23
Více informací...
23.2.2016Radio Proglas
Vybírejte z našeho vysílání
Více informací...
20.2.2016Biblické fotostřípky
   Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“A opět se sklonil a psal po zemi.

Jan 8,7
Více informací...
16.2.2016Radio Proglas
Poslechněte si naše vysílání
Více informací...
16.2.2016Biblické fotostřípky
   Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.

Mt 12,34
Více informací...
13.2.2016Biblické fotostřípky
   Nebuď domýšlivý na oděv, který oblékáš, a nevynášej se, budeš-li oslavován; neboť obdivuhodné jsou skutky Hospodinovy, lidem však zůstávají skryty.

Sir 11,4
Více informací...
10.2.2016Biblické fotostřípky
   Velkou láskou se Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se nad svým lidem.

Jl 2,18
Více informací...
8.2.2016Čtenářský deníček
Aby dobro neškodilo

Ráda čtu rozhovory se zajímavými lidmi, protože mi jsou inspirací. Šimon Pánek je výrazná osobnost veřejného života a ředitel humanitární organizace Člověk v tísni.
Více informací...
7.2.2016Radio Proglas
Vysíláme bez reklam - nalaďte si nás
Více informací...
7.2.2016Biblické fotostřípky
   Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.

Lk 5,11
Více informací...
5.2.2016Čtenářský deníček
Nádherný psanec

Ježíš se na scéně zjevil jakoby mimochodem, zcela jistě má výbornou náladu, je po zmrtvýchvstání, porazil zlo a dokončil vykoupení lidstva. Počkal si na svoje kamarády na jejich oblíbeném místě (rybáři si většinou nechávají loď na stále stejném místě)a zopakoval tehdejší pokyn: hoďte síť na pravou stranu lodi. A těm chlapíkům to okamžitě došlo, to je ON. Má to všechny rysy vtipu, kterým rozumí jen kamarádi, kteří něco spolu prožili. Je to něco, co se může odehrát jen mezi přáteli, stačí říct první větu žertíku a ostatní rozumějí.
Více informací...
5.2.2016Biblické fotostřípky
   Což se smí sekera holedbat nad toho, kdo jí seká?

Iz 10,15
Více informací...
2.2.2016Radio Proglas
Z programu Proglasu - nalaďte si
Více informací...
30.1.2016Biblické fotostřípky
   Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě.

Pr 14,8
Více informací...
27.1.2016Biblické fotostřípky
   Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu.

Dt 30,20
Více informací...
25.1.2016Radio Proglas
Vybírejte z programu Proglasu
Více informací...
23.1.2016Čtenářský deníček
Nahá přítomnost

Křesťan je vybízen, aby miloval nepodmíněně. Ale Bůh, který to po něm žádá, je líčen jako někdo, jehož láska je značně podmíněná. Vždyť pro některé chystá věčné zatracení. Takové poselství svět nezachrání. … Bůh, jak jej soustavně prezentujeme, je malicherný, náročný, narcistický a nedůtklivý patron, který se hned kvůli všemu urazí. Vypadá to, že Boží spravedlnost, proti níž se proviňujeme, je zřejmě mnohem silnější než Boží milost. Proč by měl někdo důvěřovat takovému Bohu, proč by jej měl milovat a proč by s ním měl chtít být o samotě? Natož pak trávit s ním věčnost? Já osobně bych nechtěl.
Více informací...
22.1.2016Texty, články, promluvy
ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, únor 2016
Více informací...
21.1.2016Biblické fotostřípky
   Vyjdu-li na pole, hle, pobití mečem,
vejdu-li do města, hle, zmoření hladem.

Jer 14,18
Více informací...
18.1.2016Radio Proglas
Z programu Proglasu
Více informací...
16.1.2016Biblické fotostřípky
   Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.

Jan 2,1
Více informací...
14.1.2016Katolík
Ke stažení je nová verze Liturgického kalendáře pro Android
Více informací...
11.1.2016Radio Proglas
Z vysílání Proglasu
Více informací...
11.1.2016Katolík
K dispozici je ke stažení Liturgický kalendář 2016 pro tisk a také různé další formáty vhodné pro import do Vašich mobilních zařízení, MS Outlook, CSV (včetně nedělních textů), HTML či google kalednář pro Váš (například) farní web.
Více informací...
9.1.2016Biblické fotostřípky
   Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne snad proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým.

Tit 3,4
Více informací...
7.1.2016Texty, články, promluvy
Poděkování za účast v Adventní sbírce pro organizaci BAKHITA
Více informací...
6.1.2016Katolík
Několik slov ke slavnosti Zjevení Páně
Více informací...
6.1.2016Biblické fotostřípky
   Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.

Mt 2,2
Více informací...
3.1.2016Čtenářský deníček
Trojí inspirace pro nový rok

Říká se: Co s načatým večerem? Začátkem ledna se hodí i parafráze této otázky: Co s načatým rokem? Jednu velikou možnost a šanci nabídl papež František, když nedávno vyhlásil rok milosrdenství. A u nás doma pod stromečkem se sešla další a hned trojí inspirace pro každý den nového roku.
Více informací...
3.1.2016Biblické fotostřípky
   Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 7,14
Více informací...
1.1.2016Biblické fotostřípky
   Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!

Nm 6,23
Více informací...
29.12.2015Radio Proglas
Vybírejte ze svátečního programu Proglasu
Více informací...
28.12.2015Informace
Sbírka pro BAKHITU pokračuje až do konce roku. Vaše štědrost se každým dnem mění v radost pro potřebné! Děkujeme!
Více informací...
28.12.2015Katolík
Od dnešního dne je zveřejněn liturgický kalendář v různých formátech (google calendar, CSV, HTML, pro tisk...)
Více informací...
27.12.2015Biblické fotostřípky
   V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna.

Zid
Více informací...
25.12.2015Biblické fotostřípky
   ... a dá mu jméno Emanuel (to je 'Bůh s námi').

Iz 10,14
Více informací...
24.12.2015Katolík
TEAM Katolik.cz přeje všem návštěvníkům požehnané a radostné Vánoce...
Více informací...
24.12.2015Biblické fotostřípky
   I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?

Mal 3,1
Více informací...
22.12.2015Radio Proglas
Vybírejte z našich vánočních pořadů
Více informací...
20.12.2015Biblické fotostřípky
   Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!

Zl 71,3
Více informací...
17.12.2015Informace
PAPEŽ FRANTIŠEK dnes slaví 79. narozeniny. Všechno nejlepší, Svatý otče! Vzpomeňme na něj v modlitbě, o kterou nás tak často prosí.
Více informací...
15.12.2015Čtenářský deníček
Podle Srdce tvého

Litanie k božskému Srdci Ježíšovu nikdy nezestárnou, a jelikož naším hlavním úkolem je milovat Boha a bližnímu, můžeme v této "srdeční" knize čerpat sílu k lásce, která nehledá sebe, k lásce, která čerpá z Kristova srdce, které je pokladnicí veškeré moudrosti a umění, trpělivé a nejvýš milosrdné, které je Králem a středem všech srdcí.
Více informací...
15.12.2015Radio Proglas
Vybíráme z programu Proglasu
Více informací...
11.12.2015Zpráva
Zemřel Mons. Jiří PAĎOUR, OFMCap. emeritní biskup českobudějovický
Více informací...
11.12.2015Biblické fotostřípky
   Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.

Iz 48,17
Více informací...
9.12.2015Čtenářský deníček
Tichá srdce - příběh míst a lidí

Mystika začíná a končí u vyneseného koše. Jestli člověk žije poctivým duchovním životem, formuje ho to k tomu, aby o to víc chodil po zemi a vnímal, co tvoří jeho každodenní život, a nejen jeho vlastní. Takže když vidím plný odpadkový koš, nemám chodit kolem s hlavou v oblacích, ale prostě ho vzít a vynést.
Více informací...
8.12.2015Biblické fotostřípky
   Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.

Lk 1,30
Více informací...
7.12.2015Radio Proglas
Z vysílání Radia Proglas
Více informací...
6.12.2015Biblické fotostřípky
   Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Flp 4,4
Více informací...
1.12.2015Čtenářský deníček
Tichá srdce – kláštery a jejich lidé

Tři roky vznikala tato krásná a velmi podařená „Encyklopedie klášterů České republiky“. Autorka navštívila všechna místa, hovořila s těmi, kteří zde žijí nebo se o budovy starají. Čtivě popisuje historii řádů, jejich vývoj na území ČR i to, jak se v držení budov střídaly. ... Kniha mě naprosto nadchla a autorka, kupodivu nevěřící, si zaslouží za svoji dlouholetou práci, nestrannost, citlivost a schopnost naslouchat, obrovský obdiv a poděkování.
Více informací...
30.11.2015Radio Proglas
Z nabídky prvního adventního týdne
Více informací...
29.11.2015Biblické fotostřípky
   Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů... Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět... A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

Lk 21,25
Více informací...
29.11.2015Informace
Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu neziskové organizace BAKHITA
Více informací...
23.11.2015Radio Proglas
Z vysílání Proglasu
Více informací...
21.11.2015Biblické fotostřípky
   Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

Zj 5,12
Více informací...
17.11.2015Radio Proglas
Z vysílání Proglasu
Více informací...
14.11.2015Biblické fotostřípky
   Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.

Jer 29,11
Více informací...
9.11.2015Radio Proglas
Z programu Radia Proglas
Více informací...
9.11.2015Biblické fotostřípky
   Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.

Zj 21,2
Více informací...
7.11.2015Biblické fotostřípky
   Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine!

Zl 88,3
Více informací...
2.11.2015Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
2.11.2015Biblické fotostřípky
   Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.

1Thess 4,14
Více informací...
2.11.2015Katolík
Podmínky pro získání plnomocných a částečných odpustků
Více informací...
1.11.2015Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
31.10.2015Biblické fotostřípky
   Radujme se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.

Více informací...
27.10.2015Radio Proglas
Z programu Radia Proglas - poslouchejte
Více informací...
26.10.2015Zpráva
Pozvánka na hudební, taneční, divadelní a video produkci s poselstvím evangelia - GODZONE TOUR – ZMĚNA ATMOSFÉRY 2015
Více informací...
24.10.2015Biblické fotostřípky
   Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!

Zl 105,3
Více informací...
20.10.2015Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
17.10.2015Biblické fotostřípky
   Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.

Zl 17,6
Více informací...
13.10.2015Radio Proglas
Poslouchejte naše vysílání
Více informací...
11.10.2015Biblické fotostřípky
   Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože.

Zl 130,3
Více informací...
6.10.2015Radio Proglas
Programové tipy - Proglas
Více informací...
4.10.2015Biblické fotostřípky
   ... takže již nejsou dva, ale jeden.

Mk 10,8
Více informací...
2.10.2015Katolík
V říjnu se v Brně koná Národní eucharistický kongres, proto se říjnové otázky zaměřují na tuto svátost.
Více informací...
30.9.2015Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
29.9.2015Čtenářský deníček
Příběhy z jiného vesmíru

Se mnou je to poslední večer a poslední ráno stejné. Miluji a nenávidím naše táborníky, že se mi tak rychle a snadno dostali pod kůži a do duše, že kvůli nim, jen dospívajícím, musím plakat. Miluji a nenávidím naše vedoucí, že mi vyvrátili duši a srdce už dávno, miluji a nenávidím Boha, že mi dává tolik krásy v té jedné vteřině, že těch deset dní jedeme na jeden nádech, za víru ve mne, že se mnou láska a city či co to je tak cloumá, že nejsem schopen to ovládnout, a že ani nechci.
Více informací...
26.9.2015Biblické fotostřípky
   Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v pravdivém soudu jsi učinil. Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme tvá přikázání. Ale dej slávu svému jménu a jednej s námi podle množství svého milosrdenství.

Dan 3,31
Více informací...
23.9.2015Radio Proglas
Programové tipy Proglasu
Více informací...
19.9.2015Biblické fotostřípky
   Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim:
„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne;
a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

Mk 9,36
Více informací...
15.9.2015Radio Proglas
Radio Proglas
Více informací...
12.9.2015Biblické fotostřípky
   Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu. (srv. Sir 36,18)

Sir 36,18
Více informací...
12.9.2015Katolík
Nové otázky na měsíc září se týkají velké světice 20. století
Více informací...
8.9.2015Čtenářský deníček
Papežové moderního věku - Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemím

Čtenář se dozví spoustu informací o tom, jak to vlastně ve Vatikánu funguje, seznámí se s kroky a důvody jednání jednotlivých papežů v kontextu a pod vlivem tehdejší doby a politické situace, řadu zajímavostí i skoro „drbů“ třeba z průběhů jednotlivých konkláve. Zároveň má možnost si uvědomit jak radikální proměnou prošlo papežství během pouhých 150 let až k dnešnímu velmi lidskému a civilnímu vystupování otce Františka.
Více informací...
8.9.2015Radio Proglas
Z vysílání Radia Proglas
Více informací...
5.9.2015Biblické fotostřípky
   Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí;
jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství.

Zl 119
Více informací...
2.9.2015Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
29.8.2015Biblické fotostřípky
   Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.

Zl 86,3
Více informací...
27.8.2015Texty, články, promluvy
ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, září 2015
Více informací...
23.8.2015Biblické fotostřípky
   Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.

Zl 86,1
Více informací...
16.8.2015Biblické fotostřípky
   Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.

Zl 84,10
Více informací...
15.8.2015Biblické fotostřípky
   Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.

Zj 12,1
Více informací...
11.8.2015Radio Proglas
Z programu Radia Proglas
Více informací...
8.8.2015Biblické fotostřípky
   Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají. (viz Žl 74,20.19.22.23)

Zl 74,20
Více informací...
6.8.2015Biblické fotostřípky
   Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas:
To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!

Mt 17,5
Více informací...
4.8.2015Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
31.7.2015Biblické fotostřípky
   Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!

Zl 70,2
Více informací...
28.7.2015Čtenářský deníček
Tváří v tvář utrpení

„Do háje, Guy, jsi kněz, tak nám dej nějakou odpověď!“

„Žádnou nemám!“

Ale byl to tvůj Bůh, kdo stvořil utrpení a zlo, tak odpověz!“
Více informací...
28.7.2015Radio Proglas
Z programu Proglasu - vybírejte
Více informací...
25.7.2015Biblické fotostřípky
   Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.

Zl 68,7
Více informací...
18.7.2015Biblické fotostřípky
   Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

Zl 54,6
Více informací...
14.7.2015Radio Proglas
Vybíráme z vysílání Proglasu
Více informací...
11.7.2015Biblické fotostřípky
   Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu,
nasytím se pohledem na tebe.

Zl 17,15
Více informací...
9.7.2015Biblické fotostřípky
   Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.

Zl 48,10
Více informací...
8.7.2015Radio Proglas
Nalaďte si naše vysílání
Více informací...
7.7.2015Čtenářský deníček
On a já

Milovat mne znamená mne oslavit. Nezáleží mi na to, co děláš. Ať je to zametání nebo jiná práce, která by se ti zdála významná, všechno má v mých očích stejnou hodnotu. Beru si z ní lásku, kterou do ní vložíte – jde o lásku, chápeš?
Více informací...
4.7.2015Biblické fotostřípky
   Jděte a učte všechny národy; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Mt 28,19
Více informací...
2.7.2015Texty, články, promluvy
ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, prázdniny 2015
Více informací...
1.7.2015Katolík
V soutěžních otázkách na prázdniny procestujeme poutní místa v zahraničí
Více informací...
30.6.2015Radio Proglas
Z programové nabídky Proglasu
Více informací...
29.6.2015Biblické fotostřípky
   Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.

Mt 16,16
Více informací...
23.6.2015Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
20.6.2015Biblické fotostřípky
   Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky!

Zl 28,8
Více informací...
16.6.2015Radio Proglas
Radio Proglas - z programu
Více informací...
14.6.2015Biblické fotostřípky
   Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Zl 27,7
Více informací...
13.6.2015Biblické fotostřípky
   Bůh nás miloval věčnou láskou a otevřel nám v srdci svého Syna pramen milosti a slitování. (srv. Jer 31,3)

Jer 31,3
Více informací...
9.6.2015Katolík
Soutěžní otázky na měsíc červen se týkají zvířat, která můžeme v Bibli potkat
Více informací...
9.6.2015Radio Proglas
Vybírejte z programu Radia Proglas
Více informací...
8.6.2015Biblické fotostřípky
   Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? Moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.

Zl 27,1
Více informací...
6.6.2015Biblické fotostřípky
   Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj, praví Pán.

Jan 6,55
Více informací...
30.5.2015Biblické fotostřípky
   Protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“

gal 4,6
Více informací...
26.5.2015Zpráva
Víkend ve znamení úcty k životu
Více informací...
24.5.2015Čtenářský deníček
Ve škole Ducha svatého

Naše svatost bývá často něco úplně jiného, než si sami představujeme. Tak jiného, že největší překážkou na naší cestě ke svatosti je možná naše přílišné lpění na naší vlastní představě o dokonalosti. Svatost, kterou po nás chce Bůh, je vždycky jiná, vždycky překvapující, ale nakonec krásnější. Bůh nás volá k dokonalosti, ale není perfekcionista. A dokonalost se nepojí s vnější totožností s ideálem, ale s vnitřní věrností vnuknutím.
Více informací...
23.5.2015Biblické fotostřípky
   Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Aleluja. (viz Řím 5,5, 8,11)

Rim 5,5
Více informací...
19.5.2015Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
17.5.2015Biblické fotostřípky
   Prosím, Otče, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Aleluja.

Jan 17,22
Více informací...
14.5.2015Biblické fotostřípky
   Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Ježíš přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe. Aleluja.

Sk 1,11
Více informací...
12.5.2015Biblické fotostřípky
   S radostným zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán vykoupil svůj lid. Aleluja. (srv. Iz 48,20)

Iz 48,20
Více informací...
12.5.2015Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
11.5.2015Texty, články, promluvy
Bůh není konzervativní, ani liberální, Bůh je Bůh...
Více informací...
2.5.2015Biblické fotostřípky
   Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci; před zraky národů zjevil svou spravedlnost. Aleluja.

Zl 98,1
Více informací...
28.4.2015Radio Proglas
Z programu Proglasu
Více informací...
25.4.2015Biblické fotostřípky
   Země je plná Hospodinovy milosti; jeho slovem vznikla nebesa. Aleluja.

Zl 33,5
Více informací...
21.4.2015Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
18.4.2015Biblické fotostřípky
   Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména,
vzdejte mu velkolepou chválu. Aleluja.

Zl 66,1
Více informací...
14.4.2015Čtenářský deníček
Král, Válečník, Kouzelník, Milovník

V dnešní krizi mužnosti nepotřebujeme méně mužské síly, jak tvrdí některé feministky. Potřebujeme jí víc. Potřebujeme však zralou mužnost. Potřebujeme se naučit milovat a být milováni při zralé mužnosti.
Více informací...
11.4.2015Biblické fotostřípky
   Jako novorozené děti žádejte duchovní, nefalšované mléko Božího slova, abyste jím rostli ke spáse. Aleluja.

1Pt 2,2
Více informací...
8.4.2015Radio Proglas
Vybírejte z naší nabídky
Více informací...
5.4.2015Biblické fotostřípky
   Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Aleluja!

Rim 6,9
Více informací...
5.4.2015Zpráva
ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, duben 2015
Více informací...
3.4.2015Katolík
Byly přidány aprílové otázky na měsíc duben
Více informací...
3.4.2015Biblické fotostřípky
   Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

Flp 2,8
Více informací...
2.4.2015Katolík
Dnešním dnem začíná Velikonoční triduum
Více informací...
2.4.2015Biblické fotostřípky
   Toto je moje tělo, které se za vás vydává; tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví, praví Pán, kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.

1Kor 11,24
Více informací...
31.3.2015Radio Proglas
Radio Proglas - nahlédněte do našeho programu
Více informací...
31.3.2015Čtenářský deníček
Život Marty Robinové

Marta nemůže vstoupit do umučení bez absolutní důvěry v Boha. Její utrpení je krajní, ale její důvěra ještě větší. Kdyby si myslela, že ji Bůh nepodpoří, chránila by se, odmítala by čelit zkoušce, která trýzní její tělo až k jistému druhu smrti. Ale při každém umučení, jak jsme viděli výše, když jsme mluvili o Getsemanech, musí být její důvěra obnovena. Odevzdanosti nedosahuje jednou provždy. Každý týden je vyzývána její svoboda až do těch nejzazších důsledků.
Více informací...
29.3.2015Biblické fotostřípky
   Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

Mt 21,9
Více informací...
25.3.2015Biblické fotostřípky
   Kristus, když přicházel na svět, řekl:
Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli.

Zd 10,5
Více informací...
24.3.2015Čtenářský deníček
Každý je na něco chytrý

U každého druhu chytrosti najdeme rychlý test, podle kterého poznáme, zda jsme touto chytrostí obdařeni. Dále máme podněty, jak danou chytrost rozvíjet a pak velmi cenné rady, jak postupovat, když máme jiné druhy chytrosti, ale tuto právě ne.
Více informací...
24.3.2015Radio Proglas
Nalaďte si naše vysílání...
Více informací...
23.3.2015Katolík
Doména Katolik.cz slaví již 16-té výročí
Více informací...
21.3.2015Biblické fotostřípky
   Bože, zjednej mi právo a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu,
zbav mě člověka lstivého a zločinného! Vždyť ty jsi, Bože, má síla.

Zl 43,1
Více informací...
20.3.2015Biblické fotostřípky
   Hle, služebník věrný a prozíravý, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou. (viz. Lk 12,42)

Lk 12,42
Více informací...
18.3.2015Radio Proglas
Nahlédněte do programu Radia Proglas!
Více informací...
15.3.2015Biblické fotostřípky
   Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. (srv. Iz 66,10–11)

Iz 66,10
Více informací...
14.3.2015Informace
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství

V bazilice sv. Petra se 13. 3. 2015 konala liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se soukromou zpovědí.
Papež František během své homilie oznámil vyhlášení Svatého roku Božího milosrdenství.
Bude zahájen letos na slavnost Neposkvrněného Početí (8.prosince) a potrvá do slavnosti Krista Krále 20. listopadu příštího roku.
Více informací...
11.3.2015Čtenářský deníček
Až na vrchol

Chci zmínit poslední povolání našeho zasvěcení, které je blízké všem. Mluvím o smrti, o milostném setkání s Ženichem ve věčném objetí. Každý máme svůj určený den a svou hodinu, kterou Otec od věčnosti zná. Ptám se tedy, zda bychom neměli tento den a tento dar očekávat se stejným nadšením, horlivostí, touhou a chvěním, s jakým očekáváme události pozemského života.
Více informací...
10.3.2015Radio Proglas
Z programu Radia Proglas
Více informací...
7.3.2015Biblické fotostřípky
   Až na vás dokážu, že jsem svatý, shromáždím vás ze všech zemí.
Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot.
A vložím do vás nového ducha, praví Pán.

Ez 36,23
Více informací...
3.3.2015Radio Proglas
Radio Proglas - z programu
Více informací...
2.3.2015Čtenářský deníček
Křížová cesta s papežem Františkem

Papežovy myšlenky vedou náš pohled k Ježíšově lásce, se kterou se sklání k naší ubohosti, a k jeho odevzdanosti Otci. Ve svém utrpení je Ježíš nesmírně blízko každé lidské bídě, takže opravdu nikdo není vyloučen. … Ježíš chce, abychom se mu stávali podobnými a ubírali se celým svým životem k Otci. Nestojí však daleko před námi. On sám nás bere na svá ramena a nese nás tam, kde bychom sami nikdy nedošli.
Více informací...
28.2.2015Biblické fotostřípky
   Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.

Zl 27,8
Více informací...
25.2.2015Texty, články, promluvy
ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, březen 2015
Více informací...
24.2.2015Čtenářský deníček
Zemřel pod cizím jménem - Dramatický závěr života Jana Šrámka

Bojujeme za svobodu sociální, ale nesmíme ji obětovat ani špetku svobody individuální. Bez mravní odpovědnosti a svobody jednotlivce mohla by se nakonec nařízená a vnucená rovnost ukázat stejně tíživě, jak zoufalá se může jevit svoboda lidem hladovým. Stručně řečeno – svoboda bez chleba nás nemůže uspokojit, stejně jako chleba s řetězy!
Více informací...
24.2.2015Radio Proglas
Radio Proglas - ladíme k vám
Více informací...
21.2.2015Biblické fotostřípky
   Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni,
zachráním ho a oslavím, nasytím ho dlouhým věkem.

Zl 91,15
Více informací...
18.2.2015Katolík
Dnešní dnem – Popeleční středou – se začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce – doba postní
Více informací...
18.2.2015Biblické fotostřípky
   Slitováváš se nade všemi, Bože, a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil; nechceš nás trestat za naše hříchy, protože chceš, abychom se obrátili, a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh. (srv. Mdr 11,23–24)

Mdr 11,23
Více informací...
17.2.2015Texty, články, promluvy
Půst jako šance něco ...pustit
Více informací...
17.2.2015Radio Proglas
Vybírejte z pořadů na Radiu Proglas
Více informací...
17.2.2015Čtenářský deníček
Měl jsem štěstí na lidi - rozhovor s Václavem Vackem

V poslední době vychází knižních rozhovorů se zajímavými osobnostmi velké množství. Knížka Měl jsem štěstí na lidi vybočuje tím, že zpovídající klade opravdu zajímavé otázky a zpovídaný se nevyhýbá žádné odpovědi.
Více informací...
14.2.2015Biblické fotostřípky
   Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

Zl 31,3
Více informací...
10.2.2015Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
10.2.2015Čtenářský deníček
Modlitba chudého

V oboru modlitby se většina z nás léta pohybuje na úrovni věčných začátečníků. Ochutnáme tam, zkusíme tu, popojdeme pár kroků tadyhle a co dál?
Více informací...
7.2.2015Biblické fotostřípky
   Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh.

Zl 95,6
Více informací...
3.2.2015Katolík
Soutěžní otázky na měsíc únor
Více informací...
3.2.2015Radio Proglas
Nabídka pořadů Radia Proglas
Více informací...
31.1.2015Biblické fotostřípky
   Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid,
abychom chválili tvé svaté jméno. (srv. Žl 106,47)

Zl 106,47
Více informací...
27.1.2015Radio Proglas
Z nabídky Radia Proglas
Více informací...
24.1.2015Biblické fotostřípky
   Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.

Zl 96,1
Více informací...
6.1.2015Katolík
V lednových soutěžních otázkách se ohlédneme za uplynulým rokem
Více informací...
30.12.2014Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
28.2.2014Čtenářský deníček
Jorge Mario Bergoglio - František papež chudých

Nejde o to, jestli nosíš sutanu nebo ne, nýbrž o to, jestli si vyhrneš rukávy, abys pracoval pro druhé.
Více informací...
14.3.2013Texty, články, promluvy
Habemus papam! - František I.
Více informací...Stránky www.katolik.cz poskytují webový hosting jiným uživatelům na doménách web.katolik.cz, farnost.katolik.cz atp. Stránky na těchto doménách jsou provozovány jinými uživateli zcela nezávisle na stránkách www.katolik.cz, provozovatelé stránek www.katolik.cz proto nenesou žádnou zodpovědnost za chod těchto poskytovaných domén a za obsah stránek, prezentací apod. na těchto doménách.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář


   Setkání křesťanské aktivní mládeže


   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest