katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Po kapkách - výpis chronologicky

Výpis dle data        Výpis dle autorůAutor: Grzegorz Ryś

Datum: 18.9.2022
Hesed je smlouva odkazující na nejhlubší možnou věrnost. Nečeká na vyznání lásky z druhé strany. Nehledá důvody k milosrdenství v druhém člověku. Nezapomeň: byl jsi napůl mrtev a někdo tě zvedl z cesty, ošetřil tvé rány a navrátil tě k životu. A nyní pohleď na Ježíše a už se dál na nic neptej. "Jdi a jednej také tak."

Datum: 17.9.2022
Častokrát se s heroickým úsilím snažíme překračovat bariéry nenávisti, načež narazíme na zeď ještě vyšší, než je ta, již jsme přišli zbořit. Stálo to vůbec za to snášet všechna ta vnitřní muka a vystavovat se takovému pokoření? Mělo smysl se kompromitovat, jestliže nebylo dosaženo dobrého cíle?

Datum: 16.9.2022
Milosrdenství si neklade podmínky. Toužíš po usmíření? s nabídkou odpuštění máš vyjít ke svému nepříteli více než sedmdesát sedmkrát. Ale i kdyby se na tebe nikdo neobrátil s prosbou o odpuštění ani tě nikdo neprosil o pomoc, nebo by dokonce naplival do tvé napřažené ruky - přestaneš být věrný této smlouvě, kterou sis zvolil?

Datum: 15.9.2022
Není to tedy naše věrnost, co má Hospodina přimět k tomu, aby byl vůči nám dobrý, ale jeho vnitřní věrnost sobě samému. Proto hesed (milosrdenství) překračuje všechny hranice nepřátelství, tak jako Samaritán, který zachránil život svému nepříteli, na nic se ho přitom neptal, nekladl si podmínky, pro svou pomoc si nestanovil žádné limity ani zásady.

Datum: 14.9.2022
Milosrdná láska zrozená z Boží věrnosti sobě samému (svému vlastnímu závazku) nás proto navrací k životu - o tom pojednává podobenství o milosrdném Samaritánovi. Díky Kristovu kříži s ním každý z nás ve svém křtu uzavřel smlouvu. Bůh zůstává věrný svému slovu a vždy vůči nám projevuje svou dobrotu, protože nemůže popřít sám sebe. Projevuje své milosrdenství navzdory našim nejtěžším zradám.

Datum: 13.9.2022
Postoj Boha vůči "dobitému" stvoření je právě starostlivost. Reakce Samaritána byla totiž mnohotvárná, komplexní. Nešlo o jeden skutek, nebyla jen výsledkem chvilkového vzplanutí. Pustil se do náročného úkolu, který mu nepřišel zrovna vhod, ale kdyby ho nevykonal, těžce by zatížil své svědomí.

Datum: 12.9.2022
"Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky?" ptá se obrácených Židů ve svém listu apoštol Jakub. "Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Jděte v pokoji - ať vám není zima a nemáte hlad" - ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá." Toto ponaučení navazuje na podobenství o milosrdném samaritánovi, který se nespokojil s tím, že by soucitně potřásl hlavou a šel dál, ale postaral se o zbitého člověka.

Datum: 11.9.2022
Kromě ohnisek hříchu existuje také ohnisko lásky. Záleží na tom, do čeho foukáš, co budeš rozdmýchávat - takový oheň se rozhoří. Takovým ohněm se necháš strávit. A nepřijmeš-li uhlík podávaný kleštěmi z oltáře, oheň lásky neroznítíš.

Datum: 10.9.2022
Propast nenávisti může být zasypána pouze osobní zkušeností, kdy otevřeš oči a spatříš, že žiješ jen díky tomu, jemuž ses stavěl na odpor, kterého jsi považoval za svého nepřítele. Děje se tak bez jakékoli zásluhy z naší strany, dokonce bez jakékoli prosby či přemlouvání.

Datum: 9.9.2022
Dotýkáme se zde samého kořene Božího milosrdenství: Bůh nemá žádné iluze, pokud jde o náš stav, ani co se týče našeho vztahu k němu, přesto přichází, aby ošetřil naše rány - rány svých nepřátel!

Datum: 8.9.2022
Milosrdenství je láska, která nežádá nic na oplátku. Není ho zapotřebí tam, kde panuje pokoj, ale tam, kde zuří válka, nikoli mezi přáteli, nýbrž mezi úhlavními nepřáteli. Ježíš nás tedy miluje jako své nepřátele - navzdory tomu, že se umíněně zaplétáme do nástrah smrti a stáváme se oběťmi našich osobních lupičů. Ježíš přišel na svět pro nás - navzdory našem hříchu, a ne kvůli němu!

Datum: 7.9.2022
Abychom byli důslední ve výkladu podobenství: dříve, než v milosrdném Samaritánovi spatříme Boha, musíme přistoupit a to, že zbitý člověk jsem já sám. Já sám - čili každý z nás bez výjimky. To znamená, že nejsme "rodáci" Pána Boha. Jsme jeho nepřátelé - on se sklání nad ranami svých protivníků, jimiž jsme my. Neklade si žádné podmínky. Zachraňuje nás před smrtí, ruší naše otroctví a probouzí nás k životu. A děje se tak za obrovskou cenu.

Datum: 5.9.2022
Ve vztazích mezi Židy a Samaritány převládala nenávist. Propast mezi těmito národy byla veliká. Samaritánův skutek, popsaný Ježíšem, je tedy vrcholným projevem lásky k nepřátelům, překonáním nepřátelství, ponížením se před nepřítele. Ošetřit jeho rány znamená zachránit život svému úhlavnímu nepříteli. Jaký z toho může mít někdo prospěch? K čemu taková láska?

Datum: 2.9.2022
Nejsme tím, čím bychom mohli a měli být. Neustále selháváme. Je v nás pýcha, žádostivost, závist, v každém z nás se najde něco nečistého. Těmto hlubokým ranám, jež jsme utržili, se v náboženské hantýrce říká hříšná žádost, sklon ke hříchu. To je špatná, i když pravdivá zpráva: rány, které nás uvnitř pálí, způsobují, že jsme mrtví v mnoha rozměrech našeho lidství. Ale právě k nám, napůl mrtvým, bolestně osamoceným, přichází milosrdný Samaritán.

Datum: 1.9.2022
Křesťanství si uvědomuje, do jaké míry je člověk vnitřně rozpolcený, a dobře ví, že (pouze!) cesta pěstování ctností není adekvátní odpovědí na tyto trhliny. Lidé totiž poměrně snadno pojímají dobré úmysly, ale mnohem hůř je proměňují ve skutky. Nejsme tím, čím bychom mohli a měli být.

Datum: 31.8.2022
Ať chceme nebo ne - zůstáváme otroky. Jsme napůl mrtví, napůl živí. Neboť i naše hříchy i zlo, jehož se dopouštíme, závislosti, které nás ovládají, to vše z nás vysává život. Ležíme pak osamoceni na kraji cesty, nazí a zranění.

Datum: 30.8.2022
Ale neklamme se: neexistuje člověk, který by dokázal tyto nepřátele přemáhat. Jsme od nich celí potlučení. Já rovněž. Někdy víc a někdy míň. Býváme však oloupeni o všechno a zůstáváme úplně nazí, tak jako ten zbitý člověk v podobenství. V těch dobách chodit nahý znamenalo být otrokem. Oblečením člověk manifestoval svou důstojnost, o niž byli otroci připraveni. Právě jejich nahota toho byla důkazem.

Datum: 29.8.2022
A přitom ani svět, ani satan nemají tak ničivý potenciál vůči lidem jako sám člověk. Člověk, který žije svévolně a následuje výhradně své vlastní choutky, sám si rozhoduje o tom, co je dobré a zlé...Člověk zamilovaný do sebe.

Datum: 28.8.2022
My ale umanutě uvažujeme jinak: za všechno zlo obviňujeme svět. Svět je zlý, prohnilý a nepřátelský. Za všechno můžou politici, média, zednáři... a možná ještě cyklisti! Tělo (sebe) obviňovat nebudeme, nemůžeme se přece stavět proti sobě. Satana také ne - ostatně v mnoha případech ho nelze dobře identifikovat, vždyť je otcem lži a působí skrytě.

Datum: 27.8.2022
Ve shodě se svatým Janem od Kříže přitom bratr Albert Chmielowski tvrdí, že mezi těmito třemi nepřáteli bychom se měli nejvíce obávat těla. Těla - neboli sami sebe. "Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu to nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje? Co vychází člověka, to ho znesvěcuje."

Datum: 26.8.2022
Tradice církve nám připomíná, že je tu trojí velký nepřítel: tělo, svět a ďábel. Právě tito nepřátelé na nás dorážejí při cestě životem. A navíc se druží mezi sebou. Když zaútočí jeden, druhý mu okamžitě přispěchá na pomoc. Nelze tedy bojovat jen na jedné frontě. Jinak se stane to, před čím nás varoval Ježíš: nečistý duch vyjde z člověka, ale když se vrátí a nalezne svůj dům "prázdný, uklizený a vyčištěný", přivede s sebou sedm jiných duchů, takže "konce toho člověka jsou horší než začátky".

Datum: 25.8.2022
Obrácení nelze odkládat na později. I kdybys měl na starost tisíc neodkladných věcí, musíš využít tuto jedinečnou chvíli. Buď připraven nyní, dnes, protože zítřek nemáš ve své moci.

Datum: 24.8.2022
Kairos - čas spásy: Kdyže má nastat? Dnes! Nyní. V tuto chvíli. Ježíš říká Zacheovi: dnes musím zůstat v tvém domě. Nepromarni tuto přítomnou chvíli, neboť v ní se ukrývá tvá chvíle milosti. Okamžik, který se může stát věčnou spásou.

Datum: 23.8.2022
Právě v Lukášově evangeliu nacházíme líčení Ježíšova setkání s hříšnou ženou, která mu pomazala nohy vzácným olejem, epizodu s vrchním celníkem Zacheem a zprávu o dobrém lotrovi, jenž projevil soucit s lotrem na kříži. Pouze Lukáš nám zaznamenal dvě nejkrásnější Ježíšova podobenství o Božím milosrdenství. První pojednává o milosrdném samaritánovi a druhé o milosrdném otci a dvou bratrech. Obě ukazují, jak vypadá setkání člověka s Bohem.

Datum: 22.8.2022
Milosrdenství je radikální téma. Ukazuje se, že pokud vůbec chápeme, co to milosrdenství znamená, a chceme-li ho uskutečňovat ve svém životě, vděčíme za to Bohu. Neexistuje jiný důvod našeho milosrdenství vůči druhým než to, že jsme nejprve sami zakusili milosrdenství Boží.

Datum: 22.12.2020
Simeon nám ukazuje, že naděje je rovněž bdělostí. Jde o to, abychom nepropásli Boha, když přichází. A šli mu naproti. Aby se nestalo, že nerozpoznáme okamžik jeho navštívení. Protože jeho příchod může být právě takový... Prorok Simeon rozpoznal chvíli Božího navštívení. Jeho bdělost je nádherná, je vyjádřením víry v to, že Bůh může přijít v každé chvíli.

Datum: 21.12.2020
Toto je závažný paradox, a proto o tom všem Maria rozvažuje ve svém srdci. Jestliže se člověk ptá lásky, jak tomu rozumět, pak nebude mít problém. Ptá-li se jen svého selského rozumu, zůstane to pro něj "španělská vesnice". Jakmile však o tom všem rozvažujeme ve svém srdci, celá věc se dosti vyjasní. Položte Ježíše do svých jeslí, "do žlabu", nedržte ho pouze v kostele.

Datum: 20.12.2020
Jenomže on tohle nechce. On totiž nehledá svou slávu, on hledá naši spásu. Proto chce Bůh přebývat v samém středu našeho hříchu. Chce, abychom ho vpustili tam, kde hřešíme, protože nás chce spasit. Nepřišel proto, aby byl více oslavován, ale aby nám posloužil v překonání toho, k čemu se pořád vracíme, z čeho se sami nemůžeme osvobodit, k čemu jsme připoutáni jako zvíře ke žlabu. Chce nás zachránit z našeho hříchu. Bůh nepřichází kvůli sobě, přichází pouze kvůli nám.

Datum: 19.12.2020
Bůh nám chce přinést spásu, nepotřebuje naše modlitbičky. My bychom Pánu Bohu rádi vyhradili kostel. Máme pro něj takové pěkné místo - kostelíček. Vyrážíme tam jednou týdně, tak na hodinku, elegantně, zbožně, vytáhneme zvláštní oblečení... A nejlepší by bylo, aby tam Pán Bůh zůstal, není-liž pravda? Budeme ho tam samozřejmě navštěvovat, v tom kostelíčku, aspoň jednou týdně, budeme ho tam uctívat, a on ať tam zůstane.

Datum: 18.12.2020
A to je pěkný paradox - vždyť se nám zdá, Boha je zapotřebí hledat ve svatyni. Bůh by měl být tam, kde je svaté místo. Ale on chce být právě v našem hříchu, a ne ve svatyni! Proč? Protože nás chce spasit.

Datum: 17.12.2020
Všichni už jsme zakusili, že i když máme ty nejlepší úmysly, zachováváme rytmus duchovního života, provozujeme lecjakou duchovní gymnastiku, vždycky se najde hřích, ke kterému se vracíme stejně jako dobytek ke žlabu. A právě to je to místo, kam chce být Ježíš položen: V samém středu našeho hříchu.

Datum: 16.12.2020
Pro nás je tohle znamení ještě výmluvnější. Církevní otcové vysvětlovali, že jesle či žlab jsou symbolem hříchu. K čemu se totiž vrací zvíře? Ke žlabu, protože ve žlabu je žrádlo. Oslové a volové se sem dřív nebo později vracejí. A k čemu se vracíme my? Ke svým hříchům. Já mám své, vy máte své - každý z nás má nějaký hřích, k němuž se vrací. Zpravidla zápasíme se svými hříchy po celý život.

Datum: 15.12.2020
Na první pohled to, co se tu odehrává, nejde dohromady s tím, co bylo zvěstováno. Ona přece uslyšela v Nazaretě toto: "Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. Betlém je skutečně město Davidovo, král David se tu narodil. Přišlo do Betléma, a nejen že tu nenašli trůn - dokonce tu pro ně ani nebylo místo v hostinci! Ten, který měl být velkým nástupcem Davidovým, jeho potomkem, není přijat v domě Davidově" Maria s tím zápasí, protože to nechápe.

Datum: 14.12.2020
Znamením pro pastýře - a také pro nás - je narozený Ježíš Kristus, položený v jeslích. Slyšíme, že Maria to všechno uchovává ve svém srdci a rozvažuje o tom. Zdá se, že dané znamení není snadno čitelné, že chce svůj čas. A proto jej Maria uchovává v srdci a rozvažuje o něm. Ne všechno lze pochopit ihned.

Datum: 13.12.2020
Známe se a proto víme: Takovou svobodu v člověku působí Duch Svatý. Je jisté, že nikdo z nás není schopen jí dosáhnout z vlastních sil, nikdo se jí nemůže sám dopracovat. Přesvědčení o vlastní nepostradatelnosti je v nás příliš silné. Duchu Svatý, daruj mi takovou svobodu, jakou měli Ježíš z Nazareta a jeho Matka. Učiň mě opravdu svobodným!

Datum: 12.12.2020
Můžeš se dát Bohu, můžeš se dát bližním. Můžeš se odevzdat své manželce, svému manželovi, svým dětem. Královská důstojnost znamená královskou svobodu - a paradox je v tom, že vpravdě svobodnými jsou ti, kdo vyznávají "jsem nevolník". Nevolník postradatelný. Právě tito lidé mají v srdci absolutní svobodu: vůči druhým, vůči sobě, vůči mínění druhých, která se týkají jejich osoby...

Datum: 11.12.2020
Královská důstojnost nespočívá v tom, že někomu vládneš, ale pouze v tom, že vládneš sám sobě. Díky tomu se můžeš někomu darovat. Ježíš nám říká: "Takhle ne!" Mluvte o sobě jako o postradatelných nevolnících. Víte, kdo tak jedná? Jenom ten, kdo vidí, že ať koná jakékoliv dobro, nevzniká mu tím žádný nárok. Takový člověk je absolutně nezištný. Královská důstojnost, kterou jsi obdržel křtem, nespočívá v tom, že někomu vládneš, ale pouze v tom, že vládneš sám sobě. Že se máš v rukou, že dáváš smysl a směr svému životu. Jen tak se totiž můžeš někomu darovat.

Datum: 10.12.2020
Dobře víme, že v tom spočívá velké pokušení - myslet si o sobě, že jsi nepostradatelný, že bez tebe církve nebude. Všichni ať vidí, jak nepostradatelná je tvá existence, tady a teď, i tvá služba na tomto místě!

Datum: 9.12.2020
Pán Ježíš o tom mluví celkem drsně v evangeliu podle Lukáše: "Tak i vy, až vykonáte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: "Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat." V originále to zní ještě ostřeji, neboť Ježíš říká: "Jsme nevolníky postradatelnými. " Ano, jsme postradatelní!

Datum: 8.12.2020
Mariina velikost má stejnou logiku jako velikost Ježíšova. Ježíš Kristus - Mistr a Pán - říká sám sobě: "Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží." Svatý Pavel říká v listu Filipanům, že Ježíš, Boží Syn, "vzal na sebe přirozenost služebníka". Je tam opět výraz dulos - nevolník, stejné slovo, jakého bylo užito v případě Marie. Řečtina má pro služebníka jiný výraz - diakonos. Služebník také koná službu, ale z vlastní vůle. A díky tomu má nárok na nějakou mzdu, případně na vděčnost ze strany lidí. Ano, ovšem, diákon, nikoli však nevolník.

Datum: 7.12.2020
Maria o sobě říká, že je služebnice Páně. Doslovně podle řeckého textu dokonce prohlašuje, že je nevolnice. Samozřejmě, že "služebnice" zní líp. Ale Maria o sobě jasně říká, že ne "nevolnice". "shlédl na mé ponížení". Neříká, že má v sobě velikost sama ze sebe, říká jen, že ji Bůh povyšuje z ponížení díky Synovi, jehož přijala od Boha. Celá její velikost je v něm, nepochází z ní samé - to je Mariino vyznání. Je cele zahleděná do svého Syna.Po kapkách...
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest