katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Po kapkách - výpis chronologicky

Výpis dle data        Výpis dle autorůAutor: Jakub od Ježíše - Info o autorovi

Datum: 6.4.2024
„Ne, nemyslím si, že se změníš jen tím, že se navenek budeš chovat dobře. Dokonce mi velmi vadí to, že jen něco navenek hraješ, protože mám instinktivní hrůzu ze všeho, co je falešné.“

Datum: 5.4.2024
Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu.

Datum: 4.4.2024
Pro křesťana je kříž vždy ozářen světlem Velikonoc, ale toto světlo lze plně objevit pouze, když sami projdeme křížem, který je jedinou cestou k Životu.

Datum: 3.4.2024
Kříž není konec, ale cesta, která vede ke světlu Zmrtvýchvstání. Smrt a Zmrtvýchvstání jsou dvě neoddělitelné tváře jedné a téže skutečnosti: velikonočního tajemství Ježíše Krista.

Datum: 29.3.2024
Kristus stále bojuje proti současnému sobectví tím, že dává světu nejobdivuhodnější příklad lásky a oddanosti. Existuje jen jedna oběť, nesmírná oběť kříže, která, započatá na Kalvárii, pokračuje až do konce časů a prostřednictvím mší svatých se rozšiřuje až do končin země.

Datum: 28.3.2024
To je život kněze. Na všechno zapomenout, vzdát se všeho, dokonce i života, všechno darovat druhým. Existovat jen pro druhé, dávat jim poznat Ježíše a vést je k tomu, aby ho milovali.

Datum: 27.3.2024
Jsme stvořeni pro Boha, toužíme po Bohu. Ale Bůh je neviditelný, Bůh je ze své podstaty neuchopitelný. Proto máme potíže ho najít, spočinout v něm, sjednotit se s ním. Aby tuto obtíž vyřešil, Bůh se vtělil. Slovo se stalo člověkem. A lidé viděli Boha, slyšeli Boha, svatý Jan se přitulil k Božímu srdci. Ano, ale co ostatní lidé? Všichni ti, kteří přijdou po těch, kdo zažili Ježíše na této zemi, a kteří budou sužováni stejnými potřebami, trpět stejným hladem? Kristus na tuto potřebu reagoval. Stal se člověkem. Stal se chlebem. A po dva tisíce let církev nabízela zástupu svých dětí malou hostii a říkala: Ecce Agnus Dei…Hle, Beránek Boží. Ano, zde je Bůh!“

Datum: 26.3.2024
A v Božích očích není více či méně důležitá povinnost, jen více či méně milující srdce. Do všeho vkládejte nezměrné množství lásky. Mějte jen jednu jedinou starost: milovat Boha, sloužit Bohu tím, že velmi pokojně konáme to, co Bůh žádá v našem konkrétním zaměstnání. V tom všem je úžasná možnost lásky a v Božích očích se duše od sebe liší pouze tím, nakolik se snaží vše dělat z lásky.“

Datum: 25.3.2024
Boží pohled vždy hledá naše srdce, naši vůli, naši pozornost; a na zemi je jen jedna věc: chtít to, co chce Bůh. Dělat všechno z poslušnosti Bohu je základní funkce, velmi jednoduchá funkce, což znamená, že nehledáme Boha tím, že děláme tu či onu věc, ale že vždy sloužíme Bohu, ať už děláme cokoli. Sloužíme Bohu tím, že zametáme, že spíme, když je čas spánku, že se modlíme, je‑li čas modlitby, že učíme ve škole, že recitujeme oficium, sloužíme Bohu v tom všem, co je povinnost našeho stavu.

Datum: 24.3.2024
A vidíte, když uznáme tyto pravdy: že mu patříme, že máme na zemi jedinou funkci, kterou je chválit Boha, žít zcela pro Boha, proměnit celý svůj život ve velkolepou a tichou píseň lásky k Bohu a adoraci Boha, život se stává velmi jednoduchým, protože nezáleží na tom, co dělají naše ruce, nezáleží na tom, do jaké situace nás Bůh staví, nezáleží na tom, jaká zaměstnání zabírají náš den, ať už ve skrytosti nebo před zraky světa.

Datum: 23.3.2024
Nejkrásnější chvála je dělat za všech okolností to, co po nás Bůh chce. Jde o to, aby naše bytost ustavičně opěvovala Boží slávu tím, že bude pozorně prožívat svou naprostou závislost na Něm. To je to, co znamená chválit Boha, respektovat Boha a sloužit Bohu. Dělat to, co On chce, dělat to tak, jak On chce, dělat to proto, že On chce.

Datum: 22.3.2024
„Každý život, který existuje, má zvláštní smysl, zvláštní povolání. V důsledku toho musím svůj život směřovat k určitému cíli, mám nějakou funkci, kterou mám plnit. A mou funkcí je žít pro Boha, abych pak po celou věčnost poznával, ‚vlastnil‘ a nazíral Boha v nebi. Žít pro Boha zde na zemi znamená přizpůsobit celou svou vůli, která řídí celou mou bytost, vůli Boží; vůli Boží, kterou mi ukazuje přirozený zákon, pozitivní zákon, Boží desatero, evangelium, zvláštní povinnosti mého stavu, mé řehole třetího řádu Karmelu.

Datum: 21.3.2024
„Neopomíjej se modlit s tíhou svých starostí. Utrpení je tak mocná modlitba! Nechť tě tvá zkouška odpoutá od země a osvobozen spočineš v Bohu bez problémů a starostí. Říkejte Bohu stále dokola: Fiat voluntas tua!“

Datum: 20.3.2024
Kéž pěstujeme svou poslušnost podle té jeho. Je normální, že poslušnost někdy něco stojí. Nezapomeňte tedy, že jsme přišli poslouchat, to je cena za smrt – a život.

Datum: 19.3.2024
Od počátku svého života až po svou smrt na kříži vydává Kristus slovy i skutky svědectví pravé a úplné poslušnosti. Až do samého konce plnil vůli Otce, která byla po jeho celý život jeho pokrmem. V posledním okamžiku si uvědomuje, že tato vůle byla zcela naplněna, že ‚vše je dokonáno‘. V tomto okamžiku také Kristus koná své velké vítězné dílo a vstupuje do plného vlastnictví nebe.

Datum: 18.3.2024
Šťastnému člověku v ráji Satan vdechuje stejný jed, ‚být jako Bůh‘, poznávat dobro a zlo. Důkaz lásky, o který Bůh žádal, byl zcela minimální. Adam a Eva odmítli… neposlechli… A byla to smrt, ztráta všech darů pro ně i jejich potomky… ta strašná žádostivost, jejíž smutné následky popisuje svatý Pavel Římanům

Datum: 17.3.2024
Abychom lépe pochopili, jaké obohacení přináší duši slib poslušnosti, podívejme se na důsledky neposlušnosti u andělů a prvního člověka, kteří byli oba stvořeni k ‚obrazu Božímu‘. Lucifer, nejkrásnější z andělů, se domnívá, že je schopen být ‚jako Bůh‘, být strůjcem svého štěstí, a odmítá sloužit. Pro něj a ostatní vzbouřence je to okamžitě peklo, tedy zbavení Boha.Po kapkách...
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest