katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Po kapkách - výpis chronologicky

Výpis dle data        Výpis dle autorůAutor: Alessandro Pronzato - Info o autorovi

Datum: 16.1.2024
Vrcholem spravedlnosti je pro křesťana láska. Když do spravedlnosti pronikne láska, rozšíří ji až do nekonečna.

Datum: 15.1.2024
„Dát každému, co mu patří“, pro křesťana znamená dát každému tolik lásky, na kolik má nárok.

Datum: 14.1.2024
Žádá se od nás, abychom ve svých bližních neviděli jen hladové žaludky, věšáky, na které odkládáme šaty, misky, do kterých házíme almužnu, ale bytosti, které máme chápat a milovat.

Datum: 13.1.2024
Jaká spravedlnost se tedy od křesťanů žádá? Spravedlnost šitá každému na míru.

Datum: 12.1.2024
Spravedlnost dá člověku nějakou jednotlivost nebo nanejvýš pár drobností, ale láska dává sama sebe.

Datum: 11.1.2024
Správně spravedlivý je ten, kdo vidí dál než zákon, kdo nahlíží do lidského srdce toužícího po důstojnosti a přátelství.

Datum: 10.1.2024
Mechanicky vykonávaná spravedlnost, spravedlnost, která nejde od srdce – to žádná spravedlnost není.

Datum: 9.1.2024
Pokud v druhém člověku nevidím bratra a nepřistupuji k němu s láskou, pokud zkrátka a jednoduše lidi nemiluji, nikdy mi nedojde, co jim dlužím.

Datum: 8.1.2024
Chceme-li tedy dát každému, co mu patří, - a slovem každý míníme opravdu každého jednotlivce, tedy samozřejmě i každého člověka žijícího v bídě, - musíme mu dát všechno to, co Bůh dává všem.

Datum: 7.1.2024
Spravedlnost spočívá v tom, že dáme každému to, co mu patří. Ale co patří tomu druhému? Svatý Pavel říká: „Všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.“

Datum: 1.4.2022
Člověku, který je přesvědčen o vlastní spravedlnosti a který patří mezi "spořádané občany", nedělá potíže vyznávat, že Bůh je spravedlivý. Křesťanská víra však po nás požaduje, abychom přijali Boha, který je láska. Dokážeme Bohu jeho lásku "odpustit"?

Datum: 31.3.2022
Naše víra je hluboká úměrně tomu, jak široké je naše srdce. Toto podobenství nám názorně předvádí nesmírnou Boží lásku a zkoumá, zda nás její závratnost pobouří, či nikoli.

Datum: 30.3.2022
Naše křesťanství se měří podle reakce na otcovu otevřenou náruč. Obstojí v této zkoušce naše srdce? Dokáže se s otcovým bláznivým gestem ztotožnit?

Datum: 29.3.2022
"Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil." Co na to řekneme? Zúčastnili bychom se slavnosti, kterou otec na oslavu synova návratu uspořádal? Radovali bychom se na ní upřímně? Neměli bychom pocit, že to tentokrát otec poněkud "přepískl"?

Datum: 28.3.2022
Podobenství o marnotratném synu je vlastně znepokojivý a zároveň naprosto zásadní test, z něhož se pozná, zda jsme doopravdy křesťany. popisuje nezvyklé chování otce, jehož syn se vrátil domů poté, co "prohýřil svůj majetek s nevěstkami". Jaké pocity v nás otcovo chování vyvolává? Odsuzujeme je? Schvalujeme je?

Datum: 20.3.2022
Nejprve postupují penííze od rukou k srdci: boháč se odpoutává od Boha a ztrácí víru. Pak zasáhnou oči: boháč se vzdaluje svým bližním. Brzy na to i mozek: boháč přestává rozumět smyslu dějin. A nakonec zachvátí celou lidskou bytost: boháč je z vlastního příbytku vyhoštěn. Nemá Boha, ani bližního, ani dějiny, ani sám sebe. Je snad na světě větší nešťastník?

Datum: 19.3.2022
Nakonec se bohatství zmocní celé lidské bytosti. Už obsadilo všechny strategické body a nezbývá mu než člověka ovládnout docela. Závěrečná fáze spočívá v tom, že člověka vyžene pryč. Tam, kde byl dřív člověk, je teď jen jeho obludná karikatura: sobectví.

Datum: 18.3.2022
Pokud boháči chudé vidí, vidí je zdeformovaně. Jsou pro ně nástrojem, s jehož pomocí se lze dostat do nebe. Boháč potřebuje chudáka, kterému by mohl dát almužnu, ale zároveň potřebuje, aby chudák chudákem zůstal (nechce ho chudoby zbavit). Komu by pak své almužny dával? Jak by se pak dostal do nebe?

Datum: 17.3.2022
Ze srdce míří bohatství k očím. Bohatství nezvratně poškozuje zrak. Boháč má před očima clonu, přes niž své bližní nevidí, nebo je vidí zkresleně. Boháči chudé prostě přehlížejí a rozčilují se, když je na jejich existenci někdo upozorní. Přáli by si, aby žádní chudí nebyli.

Datum: 16.3.2022
Pro boháče není Bůh nutnost, ale luxus. Bůh ale nestrpí, aby ho někdo měl jen pro ozdobu. V srdci, které se zabývá jen penězi, není pro Boha místo.

Datum: 15.3.2022
"Základní hřích" všech boháčů spočívá v tom, že Boha odsouvají do pozadí. Nepotřebují ho, své zabezpečení hledají jinde.

Datum: 14.3.2022
Bohatství cestuje vždy po stejné trase: z rukou k srdci, od srdce k očím a pak až k mozku. Nakonec člověka z příbytku, kde byl až dosud pánem, vyžene. V biblickém slova smyslu je srdce středem lidské bytosti, právě z něj vychází vše, co člověk o své vůli koná. Bůh tento "strategický uzel" žárlivě střeží, avšak když do srdce doputují peníze, nezbývá mu, než je opustit. V srdci jehož se zmocnilo bohatství, už pro víru není místo.

Datum: 13.3.2022
"Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili." Modlil se však pouze jeden z nich. Počkejme si na ně, až budou z chrámu vycházet a pozorně si je prohlédněme. Neujde nám, že farizeus se zmenšil a celník vyrostl. Taková překvapení nám dokáže připravit modlitba.

Datum: 12.3.2022
Celníkovi se dostalo spásy, nicméně ani farizea Pán Ježíš výslovně neodsoudil. Pravděpodobně pozorně sledoval, jak se naparuje, a v duchu celou tu frašku, kterou měl před očima, ironicky komentoval. Na "odvádím desátky ze všech svých příjmů" by poznamenal: "Ale spousta lidí desátky platit nemůže, protože vůbec žádné příjmy nemá, protože nemá peníze, které máš ty. (Po tom, jak jsi k nim přišel, raději pátrat nebudu.)" Když se nad tím vším zamyslíme hlouběji, dojde nám, že si farizeus žádnou - dokonce ani ironickou - odpověď nezaslouží.

Datum: 11.3.2022
Celník už ani nemusí vyjmenovávat své viny jednu po druhé, farizeus je Bohu předestřel místo něho. Ušetřil mu práci, a jemu teď zbývá už jen jedno jediné: svou modlitbu náležitě uzavřít. "Bože, buď milostiv mně hříšnému!" Farizeus jeho hříchy vyjmenoval, on se teď za ně bude kát.

Datum: 10.3.2022
Celník ví, že je hříšník, a také velmi dobře ví, co je správná modlitba. "Zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: "Bože, buď milostiv mně hříšnému!" Celník má před očima svou nedokonalost, zatímco farizeus jen své ctnosti.

Datum: 9.3.2022
Farizeus vůbec netuší, jak má správná modlitba vypadat. Je dokonale soběstačný a nemyslí na nikoho jiného, než na sebe. V jeho ješitnosti není ani sebemenší skulinka, kudy by dovnitř mohla proniknout Boží milost.

Datum: 8.3.2022
Farizeus Boha nutně potřebuje, aby měl před kým vystavovat své zboží. Věří, že Bůh existuje, protože jinak by s ním nemohl obchodovat. V skrytu duše si říká: "Ty, Bože, prostě být musíš, protože jinak by mi moje ctnosti nebyly k ničemu a těm druhým by nikdo po zásluze neodplatil."

Datum: 7.3.2022
Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili. Nyní vidíme farizea a celníka v akci: při modlitbě. Farizeus neohroženě kráčí kupředu a pak se zastaví, vypne hruď a zahájí modlitbu. Spíše než modlitba je to však výzva adresovaná Bohu, který má vzít jeho dobré skutky na vědomí. Tento přezbožný náfuka, jehož modlitba vyznívá spíš jako odporné rouhání, má oči na stopkách a nic mu neunikne. Jaké místo hraje v náboženském životě tohoto ješitného nafoukance Bůh?

Datum: 31.10.2021
Můj Pane, na člověka na jeho cestě životem číhá spousta nebezpečí. Čas od času narazí na lupiče, kteří ho připraví o důstojnost, naději a svobodu a kteří zpochybní i jeho touhu po míru a spravedlnosti. Dej, Pane, ať tento člověk, jemuž všechno vzali, potká na své cestě i lásku. Lásku, která se k němu skloní, věnuje mu svůj čas, dá mu všechno, co má. Pane, nauč mě prosím chodit po správné straně!

Datum: 30.10.2021
Jaká by byla moje cesta a jak by se asi změnil celý svět, kdybych dokázal rozdávat lásku tak jako Samaritán a kdybych se řídil Kristovým příkazem: "Jdi a stejně jednej i ty!" Vždyť kolik úsměvů kvůli mně pohaslo, kolik vrásek přibylo v tvářích mých bratří, kolik očekávání jsem zklamal, kolik nadějí pohřbil, kolik zoufalství jsem pohřbil svou netečností a lhostejností!

Datum: 29.10.2021
Kněz i levita bezpochyby vykonávali v chrámu všechny obřady přesně tak, jak bylo předepsáno. Jestli při tom potkali Boha, však není vůbec jisté. Opovrhovaný a přehlížený samaritán se s Bohem setkal za jedním zákrutem cesty a na tuto veledůležitou schůzku dorazil připraven.

Datum: 28.10.2021
Samaritán... uviděl raněného a přešel na správnou stranu cesty. Zastavil se, přistoupil k němu, věnoval mu svůj čas a vyprázdnil kvůli němu svou peněženku. Nechal mluvit srdce a to mu poradilo, jako se má zachovat.

Datum: 27.10.2021
V Božích očích má dobrý důvod jen ten, kdo se zastaví. Důvody všech těch, kdo jdou dál, neplatí. cesta zůstává stále stejně nebezpečná. Ne však proto, že na ní řádí lupiči, ale proto, že na ní chybí láska, proto, že kněz i levita umlčeli svá srdce "dobrými důvody" a raněným se vyhýbají. Cesta není riskantní kvůli lupičům, ale kvůli lhostejnosti "dobrých lidí".

Datum: 26.10.2021
Proč jste nezastavili? Copak jste toho nešťastníka neviděli? Ale ano, viděli ho. Měli však spoustu dobrých důvodů, proč se nezastavit a jít dál. Máme vždy po ruce spoustu dobrých důvodů, proč nároky, které na nás klade láska, odsunout stranou. Tisíc "dobrých důvodů" jsou v Božích očích samé špatné důvody.

Datum: 25.10.2021
"Náhodou šel tou cestou nějaký kněz: viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu? viděl ho, ale vyhnul se mu." Všechny cesty mají naštěstí dvě krajnice. Když se nechceme dívat na něco, co je nám nepříjemné, a zároveň nechceme mít výčitky svědomí, můžeme vždycky přejít na druhou stranu. My křesťané bychom si však měli položit otázku, zda ta druhá strana je opravdu ta pravá. Možná je pro nás nejpohodlnější, ale to neznamená, že je také správná.

Datum: 20.10.2021
Udržovat si od lidí odstup je velmi snadné a dobře odůvodnitelné. Vždyť většina z nich je tak nesympatická, hloupá, otravná a dotěrná. A tak je míjíme bez povšimnutí a máme za to, že jejich problémy a úzkosti se nás netýkají. Když si budu bližní vybírat, jen zvětším vzdálenost, která mě od nich dělí. Spoustu lidí tak ze své lásky vyloučím.

Datum: 19.10.2021
"A kdo je můj bližní?" Znalec zákona se potřebuje ubezpečit, komu může otevřít srdce, aniž by příliš riskoval. Ježíš jeho otázku změnil v opačnou. "Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se ocitl mezi lupiči?" Středem zájmu nemám být já, ale každý člověk, s ním ž se na své cestě setkám a který potřebuje mou pomoc, pochopení a lásku. Není důležité vědět, koho mám milovat, důležité je uvědomit si, že všichni mají právo na mou lásku. "Bližním" mám být každému, a především těm, kdo jsou ode mě daleko. Jedině, když půjdu za nimi a dostanu se až do jejich těsné blízkosti, uslyším i jejich nářek, poznám, co je trápí, a dojde mi, že i oni volají po lásce.

Datum: 18.10.2021
Staré náboženství si libovalo v dlouhých debatách, ale Kristus mu nasadil roubík a donutil je, aby přestalo mlít pantem a místo toho rozhýbalo nohy a zapojilo do hry také srdce. V novém náboženství není znalcem ten, kdo hodně ví, ale ten, kdo správně jedná.

Datum: 17.10.2021
"Mistře, co mám dělat, abych získal věčný život?" Staré náboženství chce znovu a znovu diskutovat o doktrinálních otázkách. Ježíš se však do akademické debaty zatáhnout nenechá. Svému posluchači ... předloží konkrétní příběh a donutí ho tak, aby se zamyslel nad tím, jak by se v takové situaci zachoval on sám.Po kapkách...
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest