katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Po kapkách - výpis chronologicky

Výpis dle data        Výpis dle autorůAutor: Gabriela Bossis - Info o autorovi

Datum: 15.6.2024
Když jsem viděla všechny své chyby, myslela jsem si: Já se nikdy nenapravím. - Ty sama jistě ne, spolu to ale dokážeme.

Datum: 14.6.2024
Říkala jsem si: Co já dělám na zemi? - A kdo by mi říkal, "Milovaný Ježíši", kdybys tu nebyla?

Datum: 13.6.2024
Dej mi všechno, co můžeš dát, až do dna. Snaž se, aby sis nenechala vůbec nic. Dávej - beru si dokonce i tvé chyby. Přijímám i tvou snahu o ctnosti.

Datum: 8.6.2024
Několikrát za den v sobě vzbuzuj touhu - tvé srdce se tím rozhoří a já přijmu tvé námahy.

Datum: 7.6.2024
Nevidíš, že musíš víc oživit své touhy? Protože touha už je Milosrdenstvím považována za vykonaný čin.

Datum: 6.6.2024
Ty, která jsi tady dnes večer v naší samotě, říkej mi, abys utišila bolest, kterou mi způsobili druzí, slova plná něžnosti. Bude to jako balzám. Překvapilo by vás, kdybyste věděli, jakou nade mnou máte moc. Mé drahé děti, tolik vás miluji.

Datum: 5.6.2024
Spasit svět! Víš, co to pro mě znamenalo? Lidí, které by napadlo mi za to poděkovat, je málo. A přece je to tak - vše bylo dokonáno v koruně utrpení.

Datum: 4.6.2024
Můj kříž!... Už dlouho jsem po něm toužil... Kvůli vám a proto, abych splnil vůli Otce. A tou byla vaše spása.

Datum: 3.6.2024
Všechno se musí dít v radosti, která je důkazem lásky. S jakou vnitřní radostí jsem objal kříž, když mi ho přinesli.

Datum: 2.6.2024
Jestliže se spoutáš řetězy lásky, nebudeš cítit chlad oněch pout. Láska dělá všechno snadným. S radostí tedy vykroč k tomu, co tě stojí nejvíc, protože láska tě ponese.

Datum: 1.6.2024
Dívej se, mraky jsou překrásné jen díky tisícům paprsků slunce. Bez nich jsou šedé. Tak je to i s tvou duší - září, když je pokryta mými zásluhami, je temná, když je sama.

Datum: 14.5.2023
Uvažuj o té myšlence často ve svém srdci. Postupně si začneš být jistá. Budeš žít s Láskou. Už nikdy lásku neopustíš. A až mě pak budeš volat, nebudeš říkat: "Můj Bože", ale "Má lásko". A bude to pravda. A tvé srdce tím změkne jako půda zavlažená pramenem.

Datum: 13.5.2023
Ty si vždycky myslíš, že se něco přihodí samo od sebe. Nic se neděje samo od sebe. Ve všem jsem já. A já jsem láska. Nech se touto myšlenkou proniknout.

Datum: 12.5.2023
Vidíš, že i tvé nedostatky tě můžou přiblížit ke mně. Posluž si jimi, abys je proměnila v lásku, která odčiňuje, v lásku kajícnou. Všechno má vést k lásce. A tak se se mnou setkáš.

Datum: 11.5.2023
Postav se před mou tvář. Když si budeš připomínat své chyby - ty včerejší i dnešní -, rozviň přede mnou svou duši jako poskládanou tkaninu. Ukazuješ mi je a nic neříkáš, a přece je to modlitba: stojíš v pokoře před svou bídou, kterou jsi rozložila před mou tváří, což je ta nejvýmluvnější modlitba.

Datum: 10.5.2023
Uvědom si, že musíš rozdávat radost a všechno co je radost. Nevíš, že to je tvé poslání? Vytvářej tedy příležitosti k radosti - buď géniem radosti.

Datum: 9.5.2023
Rozjímalas někdy o tom, jak bohatá je má láska? Moje láska má tisíce podob. Myslíš, že ji znáš, ale neznáš nic - moje hojnost přesahuje veškerou tvou představivost.

Datum: 8.5.2023
Jsem lovec perel. Jak krásně se třpytí v mé dlani! Kolik námahy musím vynakládat, aby se neskutálely znovu do bláta! Jsou korunou mé slávy.

Datum: 7.5.2023
Víš, jak se lze zmocnit duše? Víš, že každou duši je třeba uchopit jiným způsobem? Podobně má každá duše svůj vlastní způsob, jak vzdorovat jednou, podruhé, poněkolikáté, což zarmucuje mé lačné srdce.

Datum: 6.5.2023
Ale nástroje, způsob, formu nech na jemné práci, kterou vykonávám na duši, již miluji. Nech to na mé geniální lásce.

Datum: 5.5.2023
Ukaž mi svou ubohost. Vystav mému pohledu své potřeby. Přijdu se svým bohatstvím, které, je-li rozdáváno, se ještě zvětšuje.

Datum: 4.5.2023
Mou spolupracovnicí? Ano, můžeš jí být skrze přijetí událostí, které jsou výrazem Boží vůle. Přijímej je s úsměvem. V našich vzájemných vztazích hledám vždy tvůj úsměv. Tvá duše jím zkrásní.

Datum: 3.5.2023
Neměj strach se obětovat. Víš, co obětuješ - sebe, velmi málo. A komu obětuješ - Bohu! Což tím nemůžeš jen získat? Je to prosté. S tvým Bohem je všechno prosté. Obětuj se - já tě přijmu.

Datum: 2.5.2023
Má dcero, nenech si uniknout žádnou příležitost, abys pronikla do mého srdce nebo abys mi dala proniknout do srdcí druhých. Je to pro mě veliká radost. Později uvidíš snopy obilí, které jsi mi darovala, a o kterých sis myslela, žes je ani nezasela. Raduj se se mnou.

Datum: 30.4.2023
Chápeš, já vidím vnitřní život tvé duše, můj pohled jí proniká skrz naskrz. Víš, jak dobře rodiče znají své děti? Což teprve já. Ať to tvůj vnitřní život povzbudí.

Datum: 29.4.2023
Jestliže mě tvé myšlenky opouští, vracej se, hned jak si toho všimneš, ke mně - něžně, bez zbytečné příkrosti vůči sobě. Jestliže tě snáším já, proč by ses neměla snášet ty sama? Ber to jako příležitost se pokořit. Jsou příležitosti, které je třeba nikdy neminout.

Datum: 28.4.2023
Jestliže nenacházíš slova, kterými bys mi vyjádřila svou lásku, zůstaň v tichu, budu k tobě mluvit já.

Datum: 27.4.2023
Rozjímalas někdy o tom, jak bohatá je má láska? Moje láska má tisíc podob. Myslíš, že ji znáš, ale neznáš nic - moje hojmnot přesahuje veškerou tvou představivost. Odevzdej se nekonečnému a věř v temnotě.

Datum: 26.4.2023
Ano, znám tvou velkou důvěru, když říkáš: "Pane, nemiluji tě tak, jak bych si přála tě milovat: Dej mi milost milovat tě víc! ...Tuto svou bolest nad tím, že mě dostatečně nemiluješ, mi obětuj jako čistý hold svého srdce! Neunavuj se. Já tuto bolest uzdravím.

Datum: 25.4.2023
Nejintimnější hlubiny srdce se předávají po kapkách a každá z nich má nevyčíslitelnou hodnotu, žádná z nich není zaměnitelná. A protože ti dávám svá tajemství, očekávám ta tvá.

Datum: 24.4.2023
Já nikdy nepřestávám mluvit. Doufám tedy, že ty nikdy nepřestáváš naslouchat.

Datum: 14.1.2023
Úmysl často přesahuje svým významem skutek - jako nemocný, který je příliš sláb na to, aby chodil, ačkoliv by si to tolik přál. Beru úmysly i vaše nejslabší touhy jako projev klanění - otcové někdy věnují pozornosti dýchání svých dětí, a co teprve já!

Datum: 13.1.2023
Dnešní milost: má přítomnost. Od nynějška žij s myšlenkou, že tvůj nejdražší Přítel je tady. Dopad všech tvých skutků se zmnohonásobí - jedna duše se zapaluje od druhé jako svíce od svíce.

Datum: 12.1.2023
Ber si všechno, co můžeš, k tomu, aby ses mi podobala. Budu šťastný, když se v tobě rozpoznám. Víš, jsou otcové rádi, když jim někdo řekne, že se jim jejich dítě podobá?

Datum: 11.1.2023
Raduj se z toho, že tě obklopuje tato veliká láska. Snaž se na ni odpovídat. Uč se milovat ode mě.

Datum: 10.1.2023
Oživuj svou víru, obnovuj svou naději. Šťastní ti, kteří uvěřili, aniž by uviděli! Mám pro tebe zvláštní milosti.

Datum: 9.1.2023
Eucharistie tě má potěšit za to, žes nemohla zažít mých 33 let na zemi. Kdybys mě viděla, byla bys tak šťastná jako Magdaléna. Buď tedy šťastná, protože jsem to stále já.

Datum: 29.9.2022
Kdybyste věřili v mou moc, měli byste více naděje. Věř v lásku a to stačí. Samozřejmě že ti pomohu, pros mě o to.

Datum: 28.9.2022
Přinášeli mi nemocné a slabé. Cožpak není tvoje láska ke mně často nemocná a slabá? A cožpak jsem neuměl křísit mrtvé?

Datum: 27.9.2022
Vystup až k srdci svého Boha. Vzpomeň na nesmírná utrpení, o kterých věděl předem a která jedno po druhém předem přijal a předem vytrpěl. Ponořuj se často, přivinutá na jeho srdce, do tohoto rozjímání. Nemyslíš, že to posílí tvou ubohou lásku? Svěř ji mně.

Datum: 26.9.2022
Snaž se mě vidět ve všech malých i velkých událostech. A jestliže z mé ruky všechno přijmeš, pochopíš, jak nesmírná je Boží péče. Jak se ti bude něžná a milující...

Datum: 24.9.2022
Věříš opravdu tomu, co mi říkáš? Ponoř se, ponoř se do víry. Žij vírou stále intenzivněji. Mluv se mnou, jako bys mě viděla, Vždyť víš, že tu jsem. Najdeš mě, ať se nacházíš kdekoliv. Cožpak nejsme spolu?

Datum: 23.9.2022
Jaké barvy mohou mít má slova, ne-li barvy lásky? Zdá se ti, že se opakuji, není snad ale láska vždy nová? A co teprve Boží láska... budete z ní žít celou věčnost. Umíš si představit, jak je silná, sladká, okouzlující a pronikavá? Viděla jsi v mém utrpení plody této lásky, které přesahují všechno, co by sis kdy dokázala představit. Odvážila by ses kdy myslet na to, že by Bůh mohl zemřít za své stvoření? A jakou smrtí!

Datum: 22.9.2022
Říkej mi: "kdy mě uzdravíš, můj velký Příteli, z toho a toho?" Stávej se malou, když na to myslíš. Ukryj všechny své ošklivosti v mém srdci. Víš, že je jako nemocnice - z nemocnice se lidé někdy vracejí uzdraveni. Měj ve mě důvěru, protože jsem tvůj velký Přítel. Moje pomoc se nikdy nevyčerpá.

Datum: 21.9.2022
Duše, která se ke mně snaží přiblížit skrze své námahy a oběti, získává jakoby novou podobnost se mnou. Někteří lidé tak usilovně napodobovali Kristovu milovanou tvář, že v nebi vypadají jako mé druhé já. Jaké slávy tím dosáhli! Každý váš skutek má totiž odezvu jak na nebi, tak v pekle. To jsou ony velké pravdy. Rozjímej o nich na mém srdci.

Datum: 20.9.2022
I přes všechna zdánlivá potěšení je štěstí jedině ve mně. Když jsem stvořil člověka, vložil jsem do něj smysl pro pravdu, neboť jsem ho stvořil ke svému obrazu. Když do jeho svědomí vstoupí hřích, přestane mi být podobný a začne být ošklivý. Duše, která se ke mně snaží přiblížit skrze své oběti a námahy, získává jakoby novou podobnost se mnou.

Datum: 19.9.2022
Ano, já jsem Pravda. Hřích, to je lež, omyl, temnota. Každá ctnost je pravda, touha po dobru, práce pro spravedlnost, pravdu. Později uvidíš, že to jediné, co má cenu, je Bůh. Nepřisuzuj tedy žádnou důležitost tomu, co není Bůh.

Datum: 21.11.2021
Víš, že důkaz tvé lásky k Bohu je něžná péče, kterou prokazuješ svému bližnímu. Věř, že mě v něm vidíš, těšíš mě, když těšíš jeho. Tak zůstaneš vůči svému bližnímu pokorná. Buď vždycky nejmenší - mysli na rozměry hostie.

Datum: 20.11.2021
Proč tě tolik znepokojuje mínění druhých? Nestačí ti to mé? Pokud jsi se mnou, nech ostatní, ať si říkají, co chtějí.

Datum: 19.11.2021
Víš, že jediným cílem je láska? Že všechno musí směřovat k ní? Maličkost se stane velkou věcí, vede-li k lásce, a významné dílo nemá naprosto žádnou hodnotu, nevede-li k lásce.

Datum: 18.11.2021
Až si budeš opravdu jistá, že v tobě žije láska, bude tvůj život nesmírně proměněn, má dcero.

Datum: 17.11.2021
Uvažuj o ní často ve svém srdci. Postupně si začneš být jistá. Budeš žít s Láskou. Už nikdy Lásku neopustíš. A až mě budeš volat, nebudeš říkat: "Můj Bože", ale "má lásko". A bude to pravda. A tvé srdce tím změkne jako půda zavlažená pramenem.

Datum: 16.11.2021
Ty si vždycky myslíš, že se něco přihodí samo od sebe. Nic se neděje samo od sebe. Ve všem jsem já. A já jsem láska. Nech se tou myšlenkou proniknout.

Datum: 15.11.2021
Jestliže tě snáším já, proč by ses neměla snášet ty sama? Ber to jako příležitost se pokořit. Jsou to příležitosti, které je třeba nikdy neminout. Má malá pokorná dcera... Chápeš, já vidím vnitřní život tvé duše, můj pohled jí proniká skrz naskrz. Víš, jak dobře rodiče znají své děti? Což teprve já!

Datum: 14.11.2021
Víš, že každou duši je třeba uchopit jiným způsobem? Podobně má každá duše svůj vlastní způsob, jak vzdorovat jednou, podruhé, poněkolikáté, což zarmucuje mé lačné srdce. Jsem lovec perel. Jak krásně se třpytí v mé dlani. Kolik námahy musím vynakládat, aby se neskutálely znovu do bláta! Jsou korunou mé slávy.

Datum: 14.11.2021
Svěř mi svou neschopnost a já doplním, čeho se ti nedostává, aby bylo zřejmé, že v tobě žiji já. Je pro mě krásné, mohu-li žít znovu skrze svá stvoření. Kdybys věděla, jak málo je těch, kdo mi to dovolí...

Datum: 13.11.2021
Ukaž mi svou ubohost. Vystav mému pohledu své potřeby. Přijdu se svým bohatstvím, které, je-li rozdáváno, se ještě zvětšuje. Ale nástroje, způsob, formu nech na jemné práci, kterou vykonávám na duši., již miluji. Nech to na mé geniální lásce.

Datum: 12.11.2021
Neměj strach se obětovat. Víš, co obětuješ - sebe, velmi málo... A komu obětuješ - Bohu! Což tím nemůžeš jen získat? Obětuj se - je to prosté - s tvým Bohem je všechno prosté. Obětuj se - já tě přijmu.

Datum: 11.11.2021
Má dcero, nenech si ujít žádnou příležitost, abys pronikla do mého srdce nebo abys mi dala příležitost proniknout do srdcí druhých. Je to pro mě veliká radost.

Datum: 10.11.2021
Já, který jsem v událostech tvého života, budu také v okamžiku tvé smrti. Proč by ses jí bála, když to budu zase já? Máš ze mě strach? A jak laskavá budeš k bližnímu, jestliže v něm budeš vidět mě...

Datum: 9.11.2021
Láska k bližnímu je láska ke mně. Pamatuj, že nemůžeš-li za mnou přijít do kostela, můžeš mě vždycky najít v druhých.

Datum: 8.11.2021
Rozjímalas někdy o tom, jak bohatá je má láska? Moje láska má tisíc podob. Myslíš, že ji znáš, ale neznáš nic – moje hojnost přesahuje tvou veškerou představivost. Odevzdej se Nekonečnému a věř v temnotě.

Datum: 4.10.2020
Láska k bližnímu je láska ke mně. Pamatuj, že nemůžeš-li za mnou přijít do kostela, můžeš mě vždycky najít v druhých. Zvykni si na to, moje nevěsto, která jsi tak snadno roztržitá. Já, který jsem v událostech tvého života, budu také v okamžiku tvé smrti. Proč by ses jí bála, když to budu zase já? Máš ze mě strach? A jak laskavá budeš k bližnímu, jestliže v něm budeš vidět mě...

Datum: 3.10.2020
Co záleží na malých starostech, malých změnách na tváři tohoto světa? Nemají hodnotu jediného povzdechu tvého srdce. Zakořeň ve mně, to je tvůj domov. Upni se k jediné myšlence, k jedinému cíli, jímž je mé království, má sláva a vítězství mé věci. Já sám jsem v těch, kteří mi patří.

Datum: 2.10.2020
Rozjímalas někdy o tom, jak bohatá je má láska? Moje láska má tisíce podob. Myslíš, že ji znáš, ale neznáš nic - moje hojnost přesahuje veškerou tvou představivost. Odevzdej se nekonečnému a věř v temnotě.

Datum: 1.10.2020
Já nikdy nepřestávám mluvit. Doufám, že ty nikdy nepřestáváš naslouchat. Nejintimnější hlubiny srdce se předávají po kapkách, a každá z nich má nevyčíslitelnou hodnotu, žádná z nich není zaměnitelná. A protože ti dávám svá tajemství, očekávám ta tvá.

Datum: 30.9.2020
On doplní a završí chválu, kterou bys mi chtěla vzdát a neumíš ji vyslovit, protože On dokáže neviditelně vyslovit všechny modlitby, touhy a hnutí duše. Rozmnožuj tíhnutí duše ke mně. Násob své touhy. Přijímám je jako Kristus, to znamená Spasitel.

Datum: 29.9.2020
A co bys mi teď, když tě prostoupil Duch Svatý, řekla jiného, než slova lásky, Žádej Toho, který je láska, aby mluvil skrze tebe. Nemyslíš, že to bude ten nejprostší a nejjemnější způsob mluvy? Vždyť Duch mluví i jazykem maličkých.

Datum: 28.9.2020
Vstup do mých nádvoří. ... Pronikni hlouběji. Vstup do těch nejtajnějších komnat, tam, kde je mlčení, porozumění, čistá oběť vůle, oheň, který plane čím dál víc. Pak pros o to, aby se nad tebou vznášel Duch Svatý, jako se kdysi vznášel nad vodami, když bylo dokončeno dílo stvoření.

Datum: 27.9.2020
Někteří naopak věří, že jsem vůči nim zlomyslný, a v srdci vůči mě dokonce strojí pomstu. Bylo by tak snadné a dobré rozjímat o mé nekonečné lásce. Už nevzpomínají na mé umučení. Tehdy jsem vám dal důkaz své lásky. Ať je pro tebe velmi prosté věřit, že tě miluji víc, než jsi kdy byla milována.

Datum: 26.9.2020
"Až pochopím, jak velmi mě miluješ, zemřu radostí?" Je třeba nejenom o této lásce vědět, ale především v ni věřit. Jaká by to byla pro lidský život útěcha! Jak by byli všichni lidé i uprostřed zkoušek šťastní, kdyby pevně věřili, že všechno se jim děje z mé touhy prokazovat jim dobro, na míru každému z nich.

Datum: 25.9.2020
...všechno, co máš, jsi dostala! Já půjčuji štědře a natolik diskrétně, že ten, komu se dostalo půjčky, si toho ani nevšimne - to také vysvětluje jeho arogantní chování vůči Věřiteli. Ty, která víš, poděkuj! Zhodnoť přijaté dary svou vděčností. Pamatuj: všechno dělat kvůli mně, pro mě, nikoli kvůli věci samé. Láska... vkládej ji do všeho!

Datum: 24.9.2020
Byli jste stvořeni, abyste mě milovali. Vaše síly jsou tak nastaveny. Nezaměřujte je proto jinam - vyvolali byste Boží žárlivost. Nevěříš, že se raduji, když mi říkáš, že jsem pro tebe jediný?

Datum: 23.9.2020
Podívej se na můj život a na mou smrt a pak hledej tutéž něžnost ve svém srdci. Cožpak na ni nemám právo? Prokazuj mi ji tedy po celý den. Nikdy mi to nebude připadat příliš.

Datum: 22.9.2020
Kdo může zvážit mou lásku? kdo ji může vyčíslit? Změřit? Kdo ví, jak veliká je moje něžnost? Má láska je něžná, a když říkám: "žízním", volám po tvé něžnosti.

Datum: 21.9.2020
I kdybys ty mě už nemilovala, já tě budu vždycky milovat. I kdybys už v tichosti nenaslouchala mému hlasu, já ti budu stále posílat své slovo. Právě tak čekám na každého hříšníka.

Datum: 9.8.2020
Mysli na to, abys dostala odvahu. A když trpíš, ať to není nikdy mimo mou lásku, ale ať se to stane novým způsobem, jak mi říct: Víš dobře, že Tě miluji, že jsem kadidlo, které hoří před tvou tváří v touze, že ti bude příjemnou obětí, můj příteli. Vyzvi všechna stvoření na zemi a na nebi, abyste znovu přivolali Milého, který odešel jen proto, aby byl znovu zavolán zpět...

Datum: 8.8.2020
Obětuj mi touhu vidět ve všem jenom mě. Přijmu ji od tebe jako dar. Ať pro tebe už nic nemá hodnotu kromě mé bolesti a mé radosti. Obětuj se přede mnou natolik, že už nebudeš vnímat svou oběť. Ať je pro tebe snadné trpět, protože je to pro mě a protože já jsem trpěl pro tebe. A co znamená život, má-li člověk věčnost?

Datum: 7.8.2020
Jestliže sjednocení mezi mnou a duší začalo na zemi, jak bych je mohl přerušit, poté, co duše opustí tento svět? Teprve v tu chvíli začnete chápat mou lásku a budete v tom pokračovat po celou věčnost.

Datum: 6.8.2020
Odpusť, že jsem dnes tolik mluvil...Pochop, musím otevřít své srdce, aby věděli, ale lépe poznali tohoto neznámého a tolik blízkého přítele, tolik blízkého! Kdybyste jen tušili! Mé ubohé malé děti...

Datum: 5.8.2020
Je zvláštní, že stvoření může tak těšit svého Stvořitele. A přece je tomu tak. Má láska obrací role, aby vám nabídla nový nástroj - můžete mi darovat svou něžnou péči. Tolik potřebuji všechny vaše projevy lásky, všechny vaše projevy něžnosti. Kdo může snést žár mého ohně?

Datum: 4.8.2020
Vidělas poušť? Těch čtyřicet dní a nocí, kdy jsem je opustil, abych se modlil před tváří Otce. A v davech? Veliká samota nepochopení, nepřátelství, nenávisti, odmítnutého přátelství, to vše pro vás, pro tebe. A později samota Getsemanské zahrady, samota kostelů, samota eucharistie - srdcí, která na mě zapomenou, sotva mě přijala.

Datum: 3.8.2020
Nezdá se ti to nesmírně krásné? Když se ráno probudíš, jsem tu. Když odpočíváš, jsem tu. Můžeš říct: Nikdy mě nenechá samotnou. Proto je samota Božská. ... Prožili jsme spolu tiché osamělé večerní chvíle, Snažila ses víc přiblížit Bohu a já Ti pomáhal, protožes mohla svou samotu spojit s mou.

Datum: 2.8.2020
Věřte v mou neviditelnou přítomnost plnou něžnosti a nezměrné lásky - kdybyste jen věděli... Přítomnost! To znamená tolik. Pracuješ, modlíš se, přemýšlíš, mluvíš, jako bych tu byl, a já tu opravdu jsem.

Datum: 1.8.2020
"Pane, smiluj se nad dušemi členů mé rodiny, kteří nejsou ve stavu milosti!" Vkládej je často do mé vlastní duše a do duše mé Matky. Jestliže mé tělo uzdravovalo, když se ho lidé dotýkali, proč bys nevěřila tomu, že také moje duše má tuto moc?

Datum: 31.7.2020
Neznáš nádheru duše... je to dech, Duch Boží. Žádná hmota. ani květina. Duše je duch. A její krása se zvětšuje péčí, kterou jí věnujete. Námaha, touha, skutek lásky, malý projev trpělivosti, oddanosti, lítosti, který se ti nezdá zvlášť důležitý, ji ihned zkrášlí, jako světlo, ke kterému se přidá další a další světlo, podle míry ctností a zásluh, jež stále narůstají.

Datum: 30.7.2020
Jeho milosrdenství nás objímá. Toto sjednocení je tvou silou. Všechno je snadné v lásce. Ponoř svou malou lásku do mé veliké lásky. Nikdy si ji neber zpět.

Datum: 29.7.2020
Jestliže máš strach, dívej se na mě. Uvědom si, kdo jsem já a kdo jsi ty. Skryj se ve mně. Dívej se na Otce, který se dívá na vás.

Datum: 28.7.2020
Důvěřuj, naléhej v mém jménu a ve jménu mé Matky, která tajemně sdílela mou bolest. Měj stejnou žízeň po hříšnících jako já. Znáš moc modlitby! Modli se, protože já jsem se modlil. Dávej se, protože já jsem se dával.

Datum: 27.7.2020
Využij tuto hodinu jako já, ve mně. V Getsemanské zahradě jsem se tolik modlil a miloval. Můžeš to udělat i ty skrze mě. Má láska nemá hranic. Zůstaň u mě, obětuj mě. Pros za spásu hříšníků. Spolu můžeme všechno.

Datum: 7.2.2020
Láska k bližnímu je láska ke mně. Pamatuj, že nemůžeš-li za mnou přijít do kostela, můžeš mě vždycky najít v druhých.

Datum: 6.2.2020
Přišel jsem z lásky a abych vás zachránil láskou. Všechno, co naplňovalo mé dny, bylo pro vás. Ani ty nedělej nic beze mě. I když se ti zdá, že to se mnou nemá nic společného - všechno má se mnou něco společného.

Datum: 5.2.2020
Kdyby tak věděli, co je má láska! A ty, ty to víš: Víš, co můžeš očekávat? Jsi v mém srdci. Zůstaň zde navždy. Kam bys šla, aby ses měla lépe? Kam? Jsem jako Otec, který drží své dítě za ruku, aby mu neuteklo za nějakou hloupostí.

Datum: 1.2.2020
Přál bych si, aby lidé už ze mě neměli strach, aby se dívali na mé srdce plné lásky a mluvili se mnou jako s milovaným bratrem. Pro jedny jsem neznámý. pro další jsem cizinec, přísný vládce, výběrčí daní a účtů. Málokdo ke mně přichází jako k milovanému členu rodiny.

Datum: 31.1.2020
Když mi pošleš jiskřičku lásky, má všemohoucnost ji použije pro duši, která je v nouzi. Nemusíš ani říkat, o koho jde. Znovu ti opakuji: Žij přítomný okamžik, a to s co největší láskou.

Datum: 30.1.2020
Modlitba? To je otáčející se maják, který svým světlem svítí do daleka.

Datum: 29.1.2020
Starej se o hříšníky! Pečuj o ně kvůli mně. ... Obětuj všechno tvé skrze mě pro jejich spásu. Zapomeň na malé pozemské starosti. Zajímej se o velké starosti Božího nebe. Kdybys věděla, co je to nebe, a co to znamená ztratit nebe, už by ses nestarala o nic jiného. Neměla bys jinou starost než spásu duší.

Datum: 28.1.2020
Povídej si se mnou. Neexistuje modlitba, která by mi byla milejší. Nezačne se snad snoubenka časem svému Snoubenci podobat díky tomu, že dlouho přebývá v jeho přítomnosti? A není snad Snoubenec rád, že je mu podobná? Ber si mou milost.

Datum: 27.1.2020
Konat dobro znamená rozšiřovat mou přítomnost ve světě. Já jsem Dobro. Starám se o každou duši, jako by byla jediná na světě.Po kapkách...
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest