katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Slovník pojmů

V liturgické praxi se ustálila řada označení (převážně z latiny), která se jen obtížně přiřazují ke konkrétním věcem. Chceme je přiblížit alespoň ve slovníčku ministrantských pojmů.

A-B-C-D-E-F-G-H-CH-I-J-K-L-M
N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
A
abak – servisní stolek pro přípravu oltáře
abdikace – žádost o uvolnění, kterou podává biskup papeži v 75. letech
abluční nádobka – skleněná miska u svatostánku k omytí prstů po podávání
absoluce – rozhřešení, které uděluje kněz na závěr svátosti smíření
actus paenitentialis – úkon kajícnosti v úvodu bohoslužby
administrátor – dočasný správce
admonice – výzva kněze k modlitbě věřících
adorace – klanění před Nejsvětější Svátostí
advent – čtyřtýdenní příprava na příchod Spasitele o Vánocích
Agnus – Beránku Boží... (liturgický zpěv)
aklamace – zvolání
akolyta – osoba, která je pověřena pomocí při podávání Eucharistie
alba - bílé dlouhé roucho, které nosí klerici na talár
alokuce – výzva
ambon - vyvýšené místo pro přednes (ne však pro oznámení a zpívání). 
Amen – Staň se! (zakončení modlitby)
amictus / humerál - bílá látka používaná kolem krku, když alba nezakrývá oděv
antifona – verš určený ke zpěvu či recitaci
anulus – prsten, který nosí biskup na znamení spojení se svou diecézí
apsida – půlkruhové zakončení chrámu, obvykle na východ.
arcibiskup – biskup, který spravuje arcidiecézi (přísluší mu palium)
arcidiecéze - diecéze s širším působením, která stojí v čele církevní provincie.
aspergil – kropáč ke kropení svěcenou vodou
aspersorium - nádoba se svěcenou vodou a kropáčem

Zpět
 

B
bacile – mísa nebo obdobná nádoba
baculus – hůl, kterou používá biskup jako pastýř (pouze na jím spravovaném území)
baldachýn – nebesa, která se nesou v procesí
baptisterium - křestní kaple (kruhová nebo osmihranná stavba u starých chrámů)
basilika maior – označení nejvýznamnějších římských chrámů
basilika minor – titul udělený římským biskupem významným chrámům
bazilikální chrám – stavba s lichým počtem lodí, z nichž je prostřední vyvýšená 
beatifikace – blahořečení ctihodného křesťana
benedikce – žehnání (způsob zasvěcení svoláváním Boží milosti)
berla / pedum – hůl jako odznak pastýřské služby biskupa (na spravovaném území)
Bílá sobota – den bez bohoslužby, který připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě
biret – hranatá čepice s rohy a střapcem
biřmování – svátost křesťanské dospělosti udělovaná biskupem
biskup - správce diecéze, který má skrze svátost svěcení plnost kněžství 
biskup koadjutor - pomocný biskup s nástupnickým právem po sídelním biskupovi
biskupství – právnická osoba pod pravomocí biskupa
breviář / denní modlitba církve / liturgie hodin – závazná modlitba žalmů pro kleriky
bursa - nádobka na přenášení svatého přijímání pod způsobou chleba nemocným

Zpět  


C
calix / kalich - zlacená nádoba na víno ke konsekraci
camice / alba - bílé roucho, které nosí klerici na talár (bývá nahrazováno i rochetou)
campana – zvon ke svolávání k modlitbě
campanile / zvonice – věž
candela – svíce (osvětlení)
candelabrum – svícen jako podstavec pro svíci
canonicus – kanovník u katedrálního nebo kolegiálního kostela
casule / ornát - mešní roucho kněze v příslušné liturgické barvě
celebrace – slavení liturgie
celibát – slib čistoty, který skládají řeholníci a neženatí jáhni před svěcením
ceremonář – osoba, která řídí liturgii a ministranty
cereus – svíce (voskovice)
ceroferář - ministrant, který nese svíci
ciborium - nádoba pro uchovávání svatého přijímání pod způsobou chleba
cineres – popel, který je znamením pomíjivosti
cingulum – pás či provaz, který se užívá kolem alby, hábitu či kleriky 
coemeterium – hřbitov jako místo posledního odpočinku
collecta – vstupní modlitba kněze na začátku bohoslužby
commemoratio – připomínka
confessio – vyznání na znamení lítosti
confirmatio / biřmování – svátost křesťanské dospělosti
corporale / korporál – lněné plátno v podobě čtverce pod Nejsvětější Svátost
cotta / rocheta - svrchní bílý oděv ke kolenům a s kratšími rukávy ozdobený krajkou 
Credo – vyznání víry recitované při slavnostních příležitostech
cruciferář – ministrant, který nese procesní kříž
crux – kříž, který je znamením vítězné oběti Krista

Zpět  


D
dalmatika - jáhenská halena, která se nosí na albu a štolu. 
defunctus – zemřelý, kterého Pán povolal
denní modlitba církve / liturgie hodin / oficium – breviář
děkan – kněz v čele děkanství zahrnujícího více farností
diaconus – jáhen – osoba, která přijala první svěcení 
diecéze - územní oblast, kterou spravuje biskup
dies – den (v liturgickém pojetí začíná předcházející večer)
dimissio – propuštění lidu
direktář - církevní kalendář s liturgickými údaji a předpisy
dogma – závazná definice pravdy víry
dom / don – titul, který označuje duchovního
dóm / katedrála – hlavní chrám diecéze a kostel biskupa s katedrou
dominica – neděle; Boží den pro člověka
dona – dary přinášené věřícími

Zpět
 


E
Ecclesia – církev jako shromáždění svolané Pánem
ecclesia – kostel jako místo shromáždění k setkání s Pánem 
emeritní biskup - již nepůsobí jako představený diecéze 
empora - místo pro varhany a sbor zpěváků
encyklika – okružní papežský list
epiklese – vzývání Ducha svatého před konsekrací
episcopus – biskup, který jako církevní představený přijal plnost kněžství
eucharistie – díkůvzdání (vztahuje se na mši svatou a Nejsvětější Svátost)
evangeliář – kniha, která obsahuje texty evangelií. 
evangelium – radostná zpráva o vykoupení Ježíšem Kristem
exarchát – diecéze východního obřadu 
exercicie – duchovní cvičení k prohloubení vnitřního života
exkomunikace – vyloučení z církevního společenství
exorcismus – zažehnávání zlého ducha vzýváním Božího jména
exorcista – osoba pověřená biskupem ke službě osvobození od zla
exsequiae – pohřeb, který je poslední službou lásky zesnulému
Exultet – jásavý velikonoční chvalozpěv, který zpívá jáhen o vigílii Zmrtvýchvstání 

Zpět  


F
farář – kněz spravující farnost z pověření biskupa
farnost – území spravované farářem, která je základní územní jednotkou
feretrum – rakev, která je schránou pro tělo zemřelého
festum – svátek (významnější liturgická připomínka)
fidelis – věřící
filiální – dceřinný kostel nebo kaple ve farnosti
fons – křestní pramen
freska – nástěnná malba do čerstvé omítky
fundator – zakladatel, který je významnou osobou pro společenství

Zpět  


G
generální vikář – pomocník diecézního biskupa s delegovanými pravomocemi
genuflexio – pokleknutí na znamení úcty
Gloria – Sláva na výsostech Bohu (sváteční chvalozpěv)

Zpět  


H
hábit – řeholní oděv
hierachie – sestupné uspořádání církevního zřízení
homílie – kázání na téma biblických čtení
hostie – chléb ve tvaru kulaté oplatky proměňovaný při Nejsvětější oběti
humerál – bílý nákrčník pod albu
hymnus – zpěv k oslavě Boha či svatých

Zpět  


CH
charita – milosrdná láska
chór – místo mnišské modlitby
chorál – druh latinského zpěv
chrisma / křižmo – posvěcený olej s balzámem 

Zpět  


I
ieiunium – půst k odpoutání se od světa a přilnutí k Bohu
ignis – oheň
ikona – stylizovaný obraz z východního prostředí
impositio manuum – vzkládání rukou na znamení předávání Ducha svatého
incensatio – okouření kadidlem
inclinatio – úklona na znamení úcty
inscriptio – nápis
insignie – odznak hodnosti
intercessio – přímluvná modlitba
interdikt – nápravný trest zamezující přístup ke svátostem
interrogatio – dotazování před udělením svátostí
invitatorium – uvítání
iuramentum – přísaha na potvrzení pravdivosti či věrnosti

Zpět  


K
kadidelnice - nádoba na řetízcích se žhavými uhlíky ke spalování kadidla
kadidlo – vonná pryskyřice spalovaná v dým
kalich – zlacená nádoba na víno ke konsekraci
kancionál – kniha bohoslužebných písní
kánon (římský) – první eucharistická modlitba
kanonizace – svatořečení blahoslaveného
kanovník – člen kapituly a pomocník biskupa
kantor – zpěvák
kapitula – sbor kanovníku k modlitbě u katedrálního či kolegiálního chrámu
kaplan – výpomocný duchovní
kaple – menší sakrální stavba
kardinál - poradce papeže s právem jeho volby v tajném konkláve
katakomby – podzemní pohřebiště
katedra – křeslo biskupa v katedrále
katedrála – biskupský chrám s katedrou
katecheta – osoba vyučující náboženskou nauku
katechismus – souhrn učení církve
katechumen – žadatel o křest 
kazatelna – místo pro hlásání Božího slova
klausura – uzavřený prostor kláštera
klerik – osoba přijatá do duchovního stavu svěcením
klerika / talár – základní liturgický oděv
klérus / klerici – osoby duchovního stavu
kodex – církevní zákoník
kolárek – bílý stojáček kolem krku
komentátor – osoba, která vysvětluje a uvádí do obřadů
kompletář – modlitba před spaním, která zakončuje denní modlitbu církve
komže – černá sukně, která s límcem nahrazuje ministrantům talár
koncelebrace –společné slavení bohoslužby více kněžími
koncil – všeobecný církevní sněm
kongregace – označení vatikánského úřadu či řeholního společenství
konkláve – tajná volba papeže, ke které se schází max. 120 kardinálů mladších 80 let
konkordát – smlouva uzavřená mezí státem a církví
konsekrace – proměňování chleba a vína v Tělo a Krev Krista při Nejsvětější oběti
konsistoř – poradní jednání papeže a kardinálů 
konvertita – osoba, která se obrátila k Bohu
konvičky – skleničky na vodu a víno k obětnímu průvodu
korporál - lněné plátno v podobě čtverce, na nějž se klade Nejsvětější Svátost
kropenka – nádoba u vstupu k přežehnání svěcenou vodou
krypta – pohřební sklepení pod kostelem
křižmo - posvěcený olej smíšený s balzámem
křtitelnice – nádoba ve farním kostele pro uchování křestní vody
kůr – vyvýšený prostor vzadu kostela pro varhany a zpěváky
kvadrátek / biret - hranatá čepice s rohy a střapcem
Květná neděle – začátek Svatého týdne, který připomíná vjezd do Jeruzaléma
Kyrie – Pane, smiluj se (zpěv po úkonu kajícnosti)

Zpět  


L
laetare – raduj se
lapis – kámen
laudes – chvály 
lavabo – konvička s táckem a ručníkem pro mytí rukou kněze
lectio – čtení
lectorium – mřížka přepažující středověké chrámy
legát – papežův vyslanec
legenda – vyprávění o životě světců 
leges – zákony
legile / leggio – pultík na liturgické knihy
lekcionář – bohoslužebná kniha se čteními / lekcemi pro mši a obřady.
lektor – osoba, která je pověřena službou předčítání Božího Slova
libellus – brožura
liber - kniha
librista / misalista - ministrant, který má na starosti mešní knihu
litanie – vzývající modlitba
liturgie - bohoslužba
liturgie hodin / denní modlitba církve - breviář
loď – část kostela
loďka – nádobka na kadidlo nazývaná tak pro svůj tvar.
lotio – omytí rukou
luminaria – světla
lunula / melchizedech – půlměsíc, který slouží jako držáček na velkou Hostii

Zpět  


M
magister – učitel, vedoucí
Magnificat – Velebí má duše Pána (Mariin chvalozpěv)
mandatus – pověření
manipul – kapesník v podobě malé štóly, který nosil dříve kněz na levém zápěstí
mantile – plátno, ručník 
manus – ruka
manutergium – ručník pro kněze s křížem vpravo dole
martyr – mučedník (dosvědčil víru i za cenu krve)
matrimonium – svátost manželství
matrina – kmotra jako ručitelka u křtu dítěte
melchizedech - lunula
memoria – památka
mensa – oltářní deska
metropole - arcidiecéze bez provincie
metropolita – arcibiskup
ministrant – pomocník při liturgických obřadech
misalista – ministrant, který má na starosti misál
missa – mše
misál - kniha pro slavení mše svaté, která obsahuje pravidelné a proměnné modlitby.
mitra – homolovitá pokrývka hlavy biskupa a opata se dvěma vrcholy
monachus – mnich, který opustil svět pro duchovní povolání
monitio – výzva
monsignor – titul biskupů a zasloužilých kněží
monstrance – schránka pro uctění Nejsvětější Svátosti
mozeta – pelerína, kterou užívají preláti
mřížka – ohrazení presbytáře ze které vznikla balustráda pro podávání přijímání 
mystagogie – uvedení do tajemství víry

Zpět  


N
nativitas – narození
navicela / loďka - nádobka na kadidlo nazývaná tak pro svůj tvar
navikulář - ministrant, který má na starosti loďku s kadidlem
neophytus – novokřtěnec
nomen – jméno
novéna – devítidenní pobožnost
novic – osoba, která se připravuje ke slibům v řeholním společenství
novokněz – osoba, která právě přijala kněžské svěcení
nuncius – velvyslanec Vatikánu

Zpět  


O
oblata – obětované dary
oboedientia – poslušnost
oleum – posvěcený olej
oltář – stůl pro přinášení Nejsvětější oběti
opat – představený klášterního společenství a ordinář opatství
orace – hlasitá modlitba kněze předsedajícího shromáždění
oratio – modlitba
ordinář - církevní představený se zvláštními pravomocemi 
ordinatio – svěcení (udělení svátosti vybraným mužům)
organum – varhany k doprovodu zpěvu
ornatus / casule – zdobené mešní roucho kněze v příslušné liturgické barvě
osculum – polibek pokoje
ostensorium / monstrance – schránka pro vystavení Nejsvětější svátosti při adoraci

Zpět  


P
paenitentia – pokání kvůli obrácení k Bohu a odvrácení se od světa
pala – lněný čtvercový tácek pro zakrytí kalichu a případně misky palium – insignie arcibiskupa jako pás lněné bílé látky s černými kříži
panis – chléb k proměňování při Nejsvětější oběti
parochus – farář
partitipatio – účast
paruzie – očekávaný příchod Ježíše Krista
pascha – velikonoce
passio – umučení
paškál – velikonoční svíce jako symbol vzkříšeného Krista
patena – tácek či miska na Hostie
patriarcha - biskup patriarchálního sídla a představitel určitého ritu
patrinus – kmotr, který je ručitelem u křtu
patron – ochránce farnosti, kterému je zasvěcen místní kostel.
pax – pokoj
pedum / berla / baculus - hůl
pektorál – náprsní kříž, který nosí biskup na klerice
pentekostes – letnice
peregrinatio – putování na posvátné místo
pileolus / solideo – čepička biskupa, kterou odkládá na eucharistickou modlitbu 
planeta / casula / ornatus
pluviál – liturgický plášť původně k procesím a později k obřadům
pomocný biskup - asistent diecézního biskupa s titulem historického biskupství
pontifex – velekněz (doslova stavitel mostů)
pontifikálni mše – slavná biskupská bohoslužba
pontifikát – funkční období papeže a biskupů
post communio – modlitba kněze po přijímání
postulant – osoba, která žádá o členství v řeholním společenství
posvícení – slavnost výročí posvěcení kostela
pouť – slavnost ke cti farního patrona
praedicatio – kázání
praelatus – církevní hodnostář
preces – prosby (modlitby věřících)
preciosa – drahé předměty
presbiterium - společenství kněží spravujících v čele s biskupem diecézi
presbytář – prostor pro kněze kolem hlavního oltáře
presbyter – kněz
primas - biskup primiciálního sídla jako „první mezi rovnými“ biskupy určité země
primice – první mše novokněze
prior / převor – představený konventu nebo zástupce opata
probošt – představený kapituly
processio / procesí – liturgický průvod
professio – vyznání víry či věčné sliby v řeholi
promissio – slib
prostratio - prostrace – postoj pokorné modlitby vleže
provinciál – představený klášterů na určitém území
psalmus – žalm (biblický zpěv)
pulpit – kazatelna, která je obvykle u sloupu v nejširším místě hlavní lodi
purificatorium - lněná utěrka k očištění nádob označená křížem 
pyxida / repositorium - nádoba pro uchovávání a přenášení velké hostie.

Zpět  


Q
quadragesima – čtyřicetidenní postní doba (začínající Popeleční středou)

Zpět  


R
rector – kněz, který je správcem kostela
regula – řehole upravující život řeholního společenství
rekviem – zádušní mše za zesnulého
relikviář – schránka ze vzácných materiálů pro uchování ostatků svatých
relikvie – ostatky mučedníků a svatých anebo věci spjaté s jejich životem
responsorium – odpověď žalmu
reverentia – úklona, úcta
rituál - liturgická kniha pro slavení svátostí rozdělená podle jednotlivých obřadů
ritus – bohoslužebný obřad určitého prostředí s vlastní tradici
rocheta - svrchní bílý oděv ke kolenům a s kratšími rukávy ozdobený krajkou 
řeholník – osoba, která je členem řeholního společenství
římský biskup / papež – Svatý Otec

Zpět  


S
Sabaot – Hospodin zástupů (starozákonní titul Boha)
sabbato – sobota (sedmý den)
sacellum – kaple (menší liturgická stavba)
sacramentum – svátost (7 znamení Boží posvěcující milosti)
sacrarium – výlevka u hlavního oltáře
sanctuarium / svatostánek - výklenek na boku oltáře pro uchovávání Eucharistie.
salutatio – pozdrav
Sanctissimum / Nejsvětější Svátost - Eucharistie
Sanctus – Svatý, svatý (zpěv)
Sanguis / Krev Kristova – konsekrované víno
Scriptura / Písmo svaté / Bible – inspirované Boží slovo
sedes – sedadlo kněze, odkud předsedá bohoslužebnému shromáždění
sedile – stoličky pro přisluhující
sepulcrum – hrob jako místo posledního odpočinku těla zemřelého
schizma / rozkol – odmítnutí poslušnosti papeži anebo příslušnosti k církvi 
schola – sbor zpěváků
signum – znamení
silentium – ticho k vnitřnímu usebrání
solideo / pileolus - čepička biskupa, kterou odkládá jen na proměňování a adoraci suburbikálni sídla – nejvýznamnější diecéze v okolí Říma 
sollemnitas – slavnost (nejvyšší liturgická připomínka)
Spiritus – Duch svatý, třetí božská osoba
stola / orarium - štóla
sufragánní diecéze – běžná diecéze (arcidiecézi jsou sufragánní všechny v provincii)
super oblata – modlitba kněze nad obětními dary
superior – představený klášterního společenství
superpelice – svrchní oděv (podobný rochetě) s hranatým výřezem kolem krku
svatostánek - místo pro uchovávání Eucharistie
Svatý Otec / papež – římský biskup jako nejvyšší představitel viditelné církve
Svatý týden – velikonoční období vrcholící nedělí zmrtvýchvstání
svěcená voda – určená požehnáním jako znamení křestní očisty
synoda – církevní sněm, na kterém jednají biskupové
štola jáhenská - šerpa, kterou má jáhen z levého ramena k pravému boku
štola kněžská – šála, která knězi volně splývá přes ramena

Zpět  


T
tabernaculum / svatostánek - místo pro uchovávání Eucharistie. 
talár / klerika - základní liturgický oděv 
Te Deum – Tebe, Bože, chválíme (děkovný chvalozpěv)
testes – svědci při svátosti manželství
tiára – papežská trojkoruna
tobalea – plátna
tonsura – vystříhání vlasů na hlavě klerika
triduum – třídení (nejdůležitější období: Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Vzkříšení)
Trinitas – Trojice (tajemství existence jednoho Boha ve třech osobách)
ture – kadidlo (vonná pryskyřice)
turibulum / kadidelnice - nádoba na řetízcích se žhavými uhlíky ke spalování kadidla turiferář - ministrant, který má na starosti kadidelnici

Zpět  


U
unctio – pomazání posvátným olejem
urceus – džbán k omývání

Zpět  


V
vas – váza
věčné světlo – trvale hořící lampa před svatostánkem
velamen – závoj
Velký pátek – den, kdy se připomíná Kristovo umučení
velum – pokrývka užívaná při žehnání monstrancí s Nejsvětější svátostí.
veneratio – uctívání Boha
versus – verš
vesperae – nešpory – večerní chvály liturgie hodin
vestimentum – oděv
via crucis – křížová cesta jako rozjímavá modlitba o utrpení Krista
vigílie – noční bdění na modlitbách
vinum – víno proměňované při Nejsvětější oběti
virgo – panna, která se zavázala k ctnosti čistoty
vojenský ordinariát - osobní pravomoc vůči pracovníkům ozbrojených sil oblasti 
votum – slib učiněný Bohu ze zbožnosti
vzkládání rukou – znamení předávání Ducha svatého

Zpět  


Z
Zelený čtvrtek – den, kdy se připomíná Kristova poslední večeře s apoštoly
zpovědnice – oddělený prostor ke svátosti smíření
zucchetto – papežské solideo
žalm – biblický zpěv užívaný při mši po čtení anebo recitovaný při breviáři

Zpět    

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář