katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Slovník pojmů

V liturgické praxi se ustálila řada označení (převážně z latiny), která se jen obtížně přiřazují ke konkrétním věcem. Chceme je přiblížit alespoň ve slovníčku ministrantských pojmů.

A-B-C-D-E-F-G-H-CH-I-J-K-L-M
N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
A
abak – servisní stolek pro přípravu oltáře
abdikace – žádost o uvolnění, kterou podává biskup papeži v 75. letech
abluční nádobka – skleněná miska u svatostánku k omytí prstů po podávání
absoluce – rozhřešení, které uděluje kněz na závěr svátosti smíření
actus paenitentialis – úkon kajícnosti v úvodu bohoslužby
administrátor – dočasný správce
admonice – výzva kněze k modlitbě věřících
adorace – klanění před Nejsvětější Svátostí
advent – čtyřtýdenní příprava na příchod Spasitele o Vánocích
Agnus – Beránku Boží... (liturgický zpěv)
aklamace – zvolání
akolyta – osoba, která je pověřena pomocí při podávání Eucharistie
alba - bílé dlouhé roucho, které nosí klerici na talár
alokuce – výzva
ambon - vyvýšené místo pro přednes (ne však pro oznámení a zpívání). 
Amen – Staň se! (zakončení modlitby)
amictus / humerál - bílá látka používaná kolem krku, když alba nezakrývá oděv
antifona – verš určený ke zpěvu či recitaci
anulus – prsten, který nosí biskup na znamení spojení se svou diecézí
apsida – půlkruhové zakončení chrámu, obvykle na východ.
arcibiskup – biskup, který spravuje arcidiecézi (přísluší mu palium)
arcidiecéze - diecéze s širším působením, která stojí v čele církevní provincie.
aspergil – kropáč ke kropení svěcenou vodou
aspersorium - nádoba se svěcenou vodou a kropáčem

Zpět
 

B
bacile – mísa nebo obdobná nádoba
baculus – hůl, kterou používá biskup jako pastýř (pouze na jím spravovaném území)
baldachýn – nebesa, která se nesou v procesí
baptisterium - křestní kaple (kruhová nebo osmihranná stavba u starých chrámů)
basilika maior – označení nejvýznamnějších římských chrámů
basilika minor – titul udělený římským biskupem významným chrámům
bazilikální chrám – stavba s lichým počtem lodí, z nichž je prostřední vyvýšená 
beatifikace – blahořečení ctihodného křesťana
benedikce – žehnání (způsob zasvěcení svoláváním Boží milosti)
berla / pedum – hůl jako odznak pastýřské služby biskupa (na spravovaném území)
Bílá sobota – den bez bohoslužby, který připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě
biret – hranatá čepice s rohy a střapcem
biřmování – svátost křesťanské dospělosti udělovaná biskupem
biskup - správce diecéze, který má skrze svátost svěcení plnost kněžství 
biskup koadjutor - pomocný biskup s nástupnickým právem po sídelním biskupovi
biskupství – právnická osoba pod pravomocí biskupa
breviář / denní modlitba církve / liturgie hodin – závazná modlitba žalmů pro kleriky
bursa - nádobka na přenášení svatého přijímání pod způsobou chleba nemocným

Zpět  


C
calix / kalich - zlacená nádoba na víno ke konsekraci
camice / alba - bílé roucho, které nosí klerici na talár (bývá nahrazováno i rochetou)
campana – zvon ke svolávání k modlitbě
campanile / zvonice – věž
candela – svíce (osvětlení)
candelabrum – svícen jako podstavec pro svíci
canonicus – kanovník u katedrálního nebo kolegiálního kostela
casule / ornát - mešní roucho kněze v příslušné liturgické barvě
celebrace – slavení liturgie
celibát – slib čistoty, který skládají řeholníci a neženatí jáhni před svěcením
ceremonář – osoba, která řídí liturgii a ministranty
cereus – svíce (voskovice)
ceroferář - ministrant, který nese svíci
ciborium - nádoba pro uchovávání svatého přijímání pod způsobou chleba
cineres – popel, který je znamením pomíjivosti
cingulum – pás či provaz, který se užívá kolem alby, hábitu či kleriky 
coemeterium – hřbitov jako místo posledního odpočinku
collecta – vstupní modlitba kněze na začátku bohoslužby
commemoratio – připomínka
confessio – vyznání na znamení lítosti
confirmatio / biřmování – svátost křesťanské dospělosti
corporale / korporál – lněné plátno v podobě čtverce pod Nejsvětější Svátost
cotta / rocheta - svrchní bílý oděv ke kolenům a s kratšími rukávy ozdobený krajkou 
Credo – vyznání víry recitované při slavnostních příležitostech
cruciferář – ministrant, který nese procesní kříž
crux – kříž, který je znamením vítězné oběti Krista

Zpět  


D
dalmatika - jáhenská halena, která se nosí na albu a štolu. 
defunctus – zemřelý, kterého Pán povolal
denní modlitba církve / liturgie hodin / oficium – breviář
děkan – kněz v čele děkanství zahrnujícího více farností
diaconus – jáhen – osoba, která přijala první svěcení 
diecéze - územní oblast, kterou spravuje biskup
dies – den (v liturgickém pojetí začíná předcházející večer)
dimissio – propuštění lidu
direktář - církevní kalendář s liturgickými údaji a předpisy
dogma – závazná definice pravdy víry
dom / don – titul, který označuje duchovního
dóm / katedrála – hlavní chrám diecéze a kostel biskupa s katedrou
dominica – neděle; Boží den pro člověka
dona – dary přinášené věřícími

Zpět
 


E
Ecclesia – církev jako shromáždění svolané Pánem
ecclesia – kostel jako místo shromáždění k setkání s Pánem 
emeritní biskup - již nepůsobí jako představený diecéze 
empora - místo pro varhany a sbor zpěváků
encyklika – okružní papežský list
epiklese – vzývání Ducha svatého před konsekrací
episcopus – biskup, který jako církevní představený přijal plnost kněžství
eucharistie – díkůvzdání (vztahuje se na mši svatou a Nejsvětější Svátost)
evangeliář – kniha, která obsahuje texty evangelií. 
evangelium – radostná zpráva o vykoupení Ježíšem Kristem
exarchát – diecéze východního obřadu 
exercicie – duchovní cvičení k prohloubení vnitřního života
exkomunikace – vyloučení z církevního společenství
exorcismus – zažehnávání zlého ducha vzýváním Božího jména
exorcista – osoba pověřená biskupem ke službě osvobození od zla
exsequiae – pohřeb, který je poslední službou lásky zesnulému
Exultet – jásavý velikonoční chvalozpěv, který zpívá jáhen o vigílii Zmrtvýchvstání 

Zpět  


F
farář – kněz spravující farnost z pověření biskupa
farnost – území spravované farářem, která je základní územní jednotkou
feretrum – rakev, která je schránou pro tělo zemřelého
festum – svátek (významnější liturgická připomínka)
fidelis – věřící
filiální – dceřinný kostel nebo kaple ve farnosti
fons – křestní pramen
freska – nástěnná malba do čerstvé omítky
fundator – zakladatel, který je významnou osobou pro společenství

Zpět  


G
generální vikář – pomocník diecézního biskupa s delegovanými pravomocemi
genuflexio – pokleknutí na znamení úcty
Gloria – Sláva na výsostech Bohu (sváteční chvalozpěv)

Zpět  


H
hábit – řeholní oděv
hierachie – sestupné uspořádání církevního zřízení
homílie – kázání na téma biblických čtení
hostie – chléb ve tvaru kulaté oplatky proměňovaný při Nejsvětější oběti
humerál – bílý nákrčník pod albu
hymnus – zpěv k oslavě Boha či svatých

Zpět  


CH
charita – milosrdná láska
chór – místo mnišské modlitby
chorál – druh latinského zpěv
chrisma / křižmo – posvěcený olej s balzámem 

Zpět  


I
ieiunium – půst k odpoutání se od světa a přilnutí k Bohu
ignis – oheň
ikona – stylizovaný obraz z východního prostředí
impositio manuum – vzkládání rukou na znamení předávání Ducha svatého
incensatio – okouření kadidlem
inclinatio – úklona na znamení úcty
inscriptio – nápis
insignie – odznak hodnosti
intercessio – přímluvná modlitba
interdikt – nápravný trest zamezující přístup ke svátostem
interrogatio – dotazování před udělením svátostí
invitatorium – uvítání
iuramentum – přísaha na potvrzení pravdivosti či věrnosti

Zpět  


K
kadidelnice - nádoba na řetízcích se žhavými uhlíky ke spalování kadidla
kadidlo – vonná pryskyřice spalovaná v dým
kalich – zlacená nádoba na víno ke konsekraci
kancionál – kniha bohoslužebných písní
kánon (římský) – první eucharistická modlitba
kanonizace – svatořečení blahoslaveného
kanovník – člen kapituly a pomocník biskupa
kantor – zpěvák
kapitula – sbor kanovníku k modlitbě u katedrálního či kolegiálního chrámu
kaplan – výpomocný duchovní
kaple – menší sakrální stavba
kardinál - poradce papeže s právem jeho volby v tajném konkláve
katakomby – podzemní pohřebiště
katedra – křeslo biskupa v katedrále
katedrála – biskupský chrám s katedrou
katecheta – osoba vyučující náboženskou nauku
katechismus – souhrn učení církve
katechumen – žadatel o křest 
kazatelna – místo pro hlásání Božího slova
klausura – uzavřený prostor kláštera
klerik – osoba přijatá do duchovního stavu svěcením
klerika / talár – základní liturgický oděv
klérus / klerici – osoby duchovního stavu
kodex – církevní zákoník
kolárek – bílý stojáček kolem krku
komentátor – osoba, která vysvětluje a uvádí do obřadů
kompletář – modlitba před spaním, která zakončuje denní modlitbu církve
komže – černá sukně, která s límcem nahrazuje ministrantům talár
koncelebrace –společné slavení bohoslužby více kněžími
koncil – všeobecný církevní sněm
kongregace – označení vatikánského úřadu či řeholního společenství
konkláve – tajná volba papeže, ke které se schází max. 120 kardinálů mladších 80 let
konkordát – smlouva uzavřená mezí státem a církví
konsekrace – proměňování chleba a vína v Tělo a Krev Krista při Nejsvětější oběti
konsistoř – poradní jednání papeže a kardinálů 
konvertita – osoba, která se obrátila k Bohu
konvičky – skleničky na vodu a víno k obětnímu průvodu
korporál - lněné plátno v podobě čtverce, na nějž se klade Nejsvětější Svátost
kropenka – nádoba u vstupu k přežehnání svěcenou vodou
krypta – pohřební sklepení pod kostelem
křižmo - posvěcený olej smíšený s balzámem
křtitelnice – nádoba ve farním kostele pro uchování křestní vody
kůr – vyvýšený prostor vzadu kostela pro varhany a zpěváky
kvadrátek / biret - hranatá čepice s rohy a střapcem
Květná neděle – začátek Svatého týdne, který připomíná vjezd do Jeruzaléma
Kyrie – Pane, smiluj se (zpěv po úkonu kajícnosti)

Zpět  


L
laetare – raduj se
lapis – kámen
laudes – chvály 
lavabo – konvička s táckem a ručníkem pro mytí rukou kněze
lectio – čtení
lectorium – mřížka přepažující středověké chrámy
legát – papežův vyslanec
legenda – vyprávění o životě světců 
leges – zákony
legile / leggio – pultík na liturgické knihy
lekcionář – bohoslužebná kniha se čteními / lekcemi pro mši a obřady.
lektor – osoba, která je pověřena službou předčítání Božího Slova
libellus – brožura
liber - kniha
librista / misalista - ministrant, který má na starosti mešní knihu
litanie – vzývající modlitba
liturgie - bohoslužba
liturgie hodin / denní modlitba církve - breviář
loď – část kostela
loďka – nádobka na kadidlo nazývaná tak pro svůj tvar.
lotio – omytí rukou
luminaria – světla
lunula / melchizedech – půlměsíc, který slouží jako držáček na velkou Hostii

Zpět  


M
magister – učitel, vedoucí
Magnificat – Velebí má duše Pána (Mariin chvalozpěv)
mandatus – pověření
manipul – kapesník v podobě malé štóly, který nosil dříve kněz na levém zápěstí
mantile – plátno, ručník 
manus – ruka
manutergium – ručník pro kněze s křížem vpravo dole
martyr – mučedník (dosvědčil víru i za cenu krve)
matrimonium – svátost manželství
matrina – kmotra jako ručitelka u křtu dítěte
melchizedech - lunula
memoria – památka
mensa – oltářní deska
metropole - arcidiecéze bez provincie
metropolita – arcibiskup
ministrant – pomocník při liturgických obřadech
misalista – ministrant, který má na starosti misál
missa – mše
misál - kniha pro slavení mše svaté, která obsahuje pravidelné a proměnné modlitby.
mitra – homolovitá pokrývka hlavy biskupa a opata se dvěma vrcholy
monachus – mnich, který opustil svět pro duchovní povolání
monitio – výzva
monsignor – titul biskupů a zasloužilých kněží
monstrance – schránka pro uctění Nejsvětější Svátosti
mozeta – pelerína, kterou užívají preláti
mřížka – ohrazení presbytáře ze které vznikla balustráda pro podávání přijímání 
mystagogie – uvedení do tajemství víry

Zpět  


N
nativitas – narození
navicela / loďka - nádobka na kadidlo nazývaná tak pro svůj tvar
navikulář - ministrant, který má na starosti loďku s kadidlem
neophytus – novokřtěnec
nomen – jméno
novéna – devítidenní pobožnost
novic – osoba, která se připravuje ke slibům v řeholním společenství
novokněz – osoba, která právě přijala kněžské svěcení
nuncius – velvyslanec Vatikánu

Zpět  


O
oblata – obětované dary
oboedientia – poslušnost
oleum – posvěcený olej
oltář – stůl pro přinášení Nejsvětější oběti
opat – představený klášterního společenství a ordinář opatství
orace – hlasitá modlitba kněze předsedajícího shromáždění
oratio – modlitba
ordinář - církevní představený se zvláštními pravomocemi 
ordinatio – svěcení (udělení svátosti vybraným mužům)
organum – varhany k doprovodu zpěvu
ornatus / casule – zdobené mešní roucho kněze v příslušné liturgické barvě
osculum – polibek pokoje
ostensorium / monstrance – schránka pro vystavení Nejsvětější svátosti při adoraci

Zpět  


P
paenitentia – pokání kvůli obrácení k Bohu a odvrácení se od světa
pala – lněný čtvercový tácek pro zakrytí kalichu a případně misky palium – insignie arcibiskupa jako pás lněné bílé látky s černými kříži
panis – chléb k proměňování při Nejsvětější oběti
parochus – farář
partitipatio – účast
paruzie – očekávaný příchod Ježíše Krista
pascha – velikonoce
passio – umučení
paškál – velikonoční svíce jako symbol vzkříšeného Krista
patena – tácek či miska na Hostie
patriarcha - biskup patriarchálního sídla a představitel určitého ritu
patrinus – kmotr, který je ručitelem u křtu
patron – ochránce farnosti, kterému je zasvěcen místní kostel.
pax – pokoj
pedum / berla / baculus - hůl
pektorál – náprsní kříž, který nosí biskup na klerice
pentekostes – letnice
peregrinatio – putování na posvátné místo
pileolus / solideo – čepička biskupa, kterou odkládá na eucharistickou modlitbu 
planeta / casula / ornatus
pluviál – liturgický plášť původně k procesím a později k obřadům
pomocný biskup - asistent diecézního biskupa s titulem historického biskupství
pontifex – velekněz (doslova stavitel mostů)
pontifikálni mše – slavná biskupská bohoslužba
pontifikát – funkční období papeže a biskupů
post communio – modlitba kněze po přijímání
postulant – osoba, která žádá o členství v řeholním společenství
posvícení – slavnost výročí posvěcení kostela
pouť – slavnost ke cti farního patrona
praedicatio – kázání
praelatus – církevní hodnostář
preces – prosby (modlitby věřících)
preciosa – drahé předměty
presbiterium - společenství kněží spravujících v čele s biskupem diecézi
presbytář – prostor pro kněze kolem hlavního oltáře
presbyter – kněz
primas - biskup primiciálního sídla jako „první mezi rovnými“ biskupy určité země
primice – první mše novokněze
prior / převor – představený konventu nebo zástupce opata
probošt – představený kapituly
processio / procesí – liturgický průvod
professio – vyznání víry či věčné sliby v řeholi
promissio – slib
prostratio - prostrace – postoj pokorné modlitby vleže
provinciál – představený klášterů na určitém území
psalmus – žalm (biblický zpěv)
pulpit – kazatelna, která je obvykle u sloupu v nejširším místě hlavní lodi
purificatorium - lněná utěrka k očištění nádob označená křížem 
pyxida / repositorium - nádoba pro uchovávání a přenášení velké hostie.

Zpět  


Q
quadragesima – čtyřicetidenní postní doba (začínající Popeleční středou)

Zpět  


R
rector – kněz, který je správcem kostela
regula – řehole upravující život řeholního společenství
rekviem – zádušní mše za zesnulého
relikviář – schránka ze vzácných materiálů pro uchování ostatků svatých
relikvie – ostatky mučedníků a svatých anebo věci spjaté s jejich životem
responsorium – odpověď žalmu
reverentia – úklona, úcta
rituál - liturgická kniha pro slavení svátostí rozdělená podle jednotlivých obřadů
ritus – bohoslužebný obřad určitého prostředí s vlastní tradici
rocheta - svrchní bílý oděv ke kolenům a s kratšími rukávy ozdobený krajkou 
řeholník – osoba, která je členem řeholního společenství
římský biskup / papež – Svatý Otec

Zpět  


S
Sabaot – Hospodin zástupů (starozákonní titul Boha)
sabbato – sobota (sedmý den)
sacellum – kaple (menší liturgická stavba)
sacramentum – svátost (7 znamení Boží posvěcující milosti)
sacrarium – výlevka u hlavního oltáře
sanctuarium / svatostánek - výklenek na boku oltáře pro uchovávání Eucharistie.
salutatio – pozdrav
Sanctissimum / Nejsvětější Svátost - Eucharistie
Sanctus – Svatý, svatý (zpěv)
Sanguis / Krev Kristova – konsekrované víno
Scriptura / Písmo svaté / Bible – inspirované Boží slovo
sedes – sedadlo kněze, odkud předsedá bohoslužebnému shromáždění
sedile – stoličky pro přisluhující
sepulcrum – hrob jako místo posledního odpočinku těla zemřelého
schizma / rozkol – odmítnutí poslušnosti papeži anebo příslušnosti k církvi 
schola – sbor zpěváků
signum – znamení
silentium – ticho k vnitřnímu usebrání
solideo / pileolus - čepička biskupa, kterou odkládá jen na proměňování a adoraci suburbikálni sídla – nejvýznamnější diecéze v okolí Říma 
sollemnitas – slavnost (nejvyšší liturgická připomínka)
Spiritus – Duch svatý, třetí božská osoba
stola / orarium - štóla
sufragánní diecéze – běžná diecéze (arcidiecézi jsou sufragánní všechny v provincii)
super oblata – modlitba kněze nad obětními dary
superior – představený klášterního společenství
superpelice – svrchní oděv (podobný rochetě) s hranatým výřezem kolem krku
svatostánek - místo pro uchovávání Eucharistie
Svatý Otec / papež – římský biskup jako nejvyšší představitel viditelné církve
Svatý týden – velikonoční období vrcholící nedělí zmrtvýchvstání
svěcená voda – určená požehnáním jako znamení křestní očisty
synoda – církevní sněm, na kterém jednají biskupové
štola jáhenská - šerpa, kterou má jáhen z levého ramena k pravému boku
štola kněžská – šála, která knězi volně splývá přes ramena

Zpět  


T
tabernaculum / svatostánek - místo pro uchovávání Eucharistie. 
talár / klerika - základní liturgický oděv 
Te Deum – Tebe, Bože, chválíme (děkovný chvalozpěv)
testes – svědci při svátosti manželství
tiára – papežská trojkoruna
tobalea – plátna
tonsura – vystříhání vlasů na hlavě klerika
triduum – třídení (nejdůležitější období: Velký pátek, Bílá sobota, Neděle Vzkříšení)
Trinitas – Trojice (tajemství existence jednoho Boha ve třech osobách)
ture – kadidlo (vonná pryskyřice)
turibulum / kadidelnice - nádoba na řetízcích se žhavými uhlíky ke spalování kadidla turiferář - ministrant, který má na starosti kadidelnici

Zpět  


U
unctio – pomazání posvátným olejem
urceus – džbán k omývání

Zpět  


V
vas – váza
věčné světlo – trvale hořící lampa před svatostánkem
velamen – závoj
Velký pátek – den, kdy se připomíná Kristovo umučení
velum – pokrývka užívaná při žehnání monstrancí s Nejsvětější svátostí.
veneratio – uctívání Boha
versus – verš
vesperae – nešpory – večerní chvály liturgie hodin
vestimentum – oděv
via crucis – křížová cesta jako rozjímavá modlitba o utrpení Krista
vigílie – noční bdění na modlitbách
vinum – víno proměňované při Nejsvětější oběti
virgo – panna, která se zavázala k ctnosti čistoty
vojenský ordinariát - osobní pravomoc vůči pracovníkům ozbrojených sil oblasti 
votum – slib učiněný Bohu ze zbožnosti
vzkládání rukou – znamení předávání Ducha svatého

Zpět  


Z
Zelený čtvrtek – den, kdy se připomíná Kristova poslední večeře s apoštoly
zpovědnice – oddělený prostor ke svátosti smíření
zucchetto – papežské solideo
žalm – biblický zpěv užívaný při mši po čtení anebo recitovaný při breviáři

Zpět    

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastoračn?středisko brněnsk?diecéze

   Informačn?kontaktn?centrum

   Česk?sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akc? chat, stránky pro mláde? width=

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druh?ročník křesťanského festivalu Kefasfest

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses