katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Tento rok (2015) si s celou církví připomeneme 50. výročí završení II. vatikánského koncilu. Proto jsme pro vás připravili novou sérii biblických fotostřípků. Vstupní antifony z nedělních liturgických textů doplní pasáže z koncilních dokumentů. Více informací o II. Vatikánském koncilu
Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.

Pán Ježíš, když se nejprve pomodlil k Otci, povolal k sobě ty, které on sám chtěl, a určil z nich dvanáct, aby byli s ním a aby je poslal hlásat Boží království. Tyto apoštoly ustavil jako sbor nebo stálou skupinu, které dal do čela Petra, vyvoleného z nich samých. Poslal je nejdříve k synům Izraele a potom ke všem národům, aby měli účast na jeho moci a ze všech národů činili jeho učedníky, posvěcovali je a vedli. Tak měli církev šířit a svou službou pást pod vedením Pána po všechny dny až do konce světa. V tomto poslání byli úplně utvrzeni v den letnic podle Pánova příslibu: „Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a v Samařsku, ano až na konec země.“ Apoštolové tedy hlásali všude evangelium, přijímané posluchači působením Ducha svatého, a tak shromáždili všeobecnou církev, kterou Pán založil na apoštolech a vybudoval na Petrovi, jejich představeném; avšak svorníkem stavby je sám Ježíš Kristus. (LG 19)

Biblické fotostřípky

  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář