katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biřmování - Chtěl bych přijmout svátost biřmování, co pro to musím udělat?

Odpovězme si nejprve na otázku, kdo vlastně může biřmování přijmout. Církevní zákony stanoví triviální podmínku, podle které může a má biřmování přijmout každý pokřtěný člověk, který dosud nebyl biřmován. Dále se ale vyžaduje, aby měl užívání rozumu, byl vhodně poučen, řádně připraven a mohl obnovit křestní závazky. První požadavek se týká věku a schopností biřmovance. 

V kolika letech je vhodné přijmout tuto svátost? 
Biřmování se často nazývá svátostí křesťanské dospělosti. Nesmíme ale směšovat dospělý věk víry s dospělým věkem přirozeného růstu. Mnozí světci dokázali již v raném věku bojovat pro Krista. Ne všem je ale tato schopnost dána. Jedna věc je platnost svátosti, důležitá je ale také snaha vytěžit co možná největší užitek z této svátosti. A k tomu přispěje i větší lidská zralost a zkušenost. Interní doporučení stanovují minimální věk pro přijetí biřmování patnáct let, ale nějaký ten rok navíc rozhodně není na škodu. Zároveň se zdůrazňuje, že neexistuje žádná horní hranice. Každý, kdo dosud nebyl biřmován, by měl tuto svátost přijmout. Dospělost víry znamená být pevně zakořeněn ve víře v Krista, dokázat obhájit před sebou i druhými důvody své víry a statečně o Kristu svědčit celým svým životem. 

Jak dlouho trvá příprava? 
Biřmovanec musí být vhodně poučen. K tomu slouží příprava, ve které se biřmovancům snaží kněz, popř. katecheté, přiblížit jednotlivá tajemství víry, povzbuzují je k důvěrnějšímu spojení s Kristem a k živější spolupráci s Duchem Svatým, aby tak mohli lépe převzít odpovědnost Ježíšových apoštolů. Zvláštní důraz je kladen na intenzivní vztah k církvi – jak všeobecné, tak především ke konkrétnímu farnímu společenství. Příprava probíhá většinou ve skupině, podle obsahu a intenzity společných setkání může trvat rok, nebo i déle.

Pro přijetí biřmování je nutno být ve stavu milosti. Je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, nikdo nesmí být zatížen těžkým hříchem. Také prospěje mnohem horlivější modlitba, která se může stát bezprostřední přípravou. Zvlášť doporučeníhodná je modlitba k Duchu Svatému.

Biřmování je slavností Seslání Ducha Svatého pro farnost (proto je i barva liturgických rouch při biřmování červená, symbolizuje tak plamen Svatého Ducha). Nejčastěji se slaví v blízkosti Letnic, ale může to být i kdykoli během roku. Slavnost, při které se uděluje biřmování, začíná tak trochu už na Zelený čtvrtek, když biskup v katedrále světí posvátné křižmo pro celou svoji diecézi. Biřmování se zpravidla uděluje ve mši svaté. Po homilii následuje obnova křestního vyznání, pak se biskup modlí se vztaženýma rukama nad všemi biřmovanci a nakonec maže každého zvlášť předepsaným způsobem. Mše svatá potom dále pokračuje přímluvami. 

Také při biřmování si člověk zvolí kmotra, který mu pomůže věrně plnit křestní sliby pod vedením Ducha, kterého přijal. Pokud je to možné, má to být ten, kdo už plnil úkol kmotra při křtu. Tak se jasněji naznačí spojitost mezi křtem a biřmováním, a také působení kmotra se stane účinnější. Podmínky pro kmotrovství jsou podobné jako v případě křtu: pokřtěný a biřmovaný katolík, který praktikuje svou víru a žije křesťanským životem.

Co konkrétně udělat pro to, abych mohl být biřmován?
Je vhodné co nejdříve zajít za knězem, kterého znám, nebo na nejbližší faru a informovat se o možnosti tuto svátost přijmout. Ve větších farnostech bývá biřmování každý rok nebo každý druhý rok, v menších farnostech s delším intervalem. Kněz vám určitě ochotně sdělí, kdy začne příprava na přijetí této svátosti, nebo vám třeba doporučí jinou farnost, kde tato příprava proběhne dříve. Potvrzení o vykonané přípravě se také vyžaduje k udělení této svátosti.

Zpět na obsah rubriky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest