katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Následující přehled obsahuje vlastní slavnosti, svátky a památky českého národního kalendáře, kalendáře čes­ké církevní provincie, kalendáře moravské církevní pro­vincie a svátky vlastní jednotlivým diecézím, zařazené do celocírkevního kalendáře; podle poslední úpravy ini­ciované Českou biskupskou konferencí a obsažené v de­kretech Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad udělo­váním svátostí ze dne 7. června 1998 a 7. října 1998.

 

KALENDÁŘ PRO DIECÉZE V ČESKÉ REPUBLICE

 

sestavený podle Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři (č. 49-56), potvrzený Kongregací pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí dne 7. červ­na 1998 a 7. října 1998 (Prot. n.1678/96/L, 1288/96/L a 1290/96/L)

 

 

LEDEN

1.       Oktáv Narození Páně Matky Boží, Panny Marie           SLAVNOST
2.       Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,biskupů a učitelů církve Památka
6.       Zjevení Páně           SLAVNOST
13.     Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
17.     Sv. Antonína, opata          Památka
18.     Panny Marie, Matky jednoty křesťanů          Památka
20.     Sv. Fabiána, papeže a mučedníka          Nezávazná památka
         
Sv. Šebestiána, mučedníka          Nezávazná památka
21.     Sv. Anežky, panny a mučednice          Památka
22.     Sv. Vincence, jáhna a mučedníka          Nezávazná památka
24.     Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve          Památka
25.     Obrácení svatého Pavla, apoštola Svátek
26.     Sv. Timoteje a Tita, biskupů          Památka
27.     Sv. Anděly Mericiové, panny          Nezávazná památka
28.     Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve Památka
31.     Sv. Jana Boska, kněze          Památka

Neděle po 6. lednu: Křtu Páně  Svátek

 

ÚNOR

2.       Uvedení Páně do chrámu Svátek
3.       Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka          Nezávazná památka
         
Sv. Ansgara, biskupa          Nezávazná památka
5.       Sv. Agáty, panny a mučednice          Památka
6.       Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků          Památka
8.       Sv. Jeronýma Emilianiho          Nezávazná památka
10.     Sv. Scholastiky, panny Památka
11.     Panny Marie Lurdské          Nezávazná památka
17.     Sv. Alexia a druhů, řeholníků          Nezávazná památka
21.     Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
22.     Stolce svatého Petra, apoštola Svátek
23.     Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka          Památka

         

BŘEZEN

4.       Sv. Kazimíra          Nezávazná památka
7.       Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic           Památka
8.       Sv. Jana z Boha, řeholníka          Nezávazná památka
9.       Sv. Františky Římské, řeholnice          Nezávazná památka
10.     Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
17.     Sv. Patrika, biskupa          Nezávazná památka
18.     Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
19.     Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie           SLAVNOST
23.     Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa          Nezávazná památka
25.          Zvěstování Páně           SLAVNOST

 

DUBEN

2.       Sv. Františka z Pauly, poustevníka          Nezávazná památka
4.       Sv. Izidora, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
5.       Sv. Vincence Ferrerského, kněze          Nezávazná památka
7.       Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze Památka          Nezávazná památka
11.     Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka Památka          Nezávazná památka
13.     Sv. Martina I., papeže a mučedníka          Nezávazná památka
21.     Sv. Anselma, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
23.     Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze           Svátek
24.     Sv. Jiří, mučedníka          Nezávazná památka
         
Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
25.     Sv. Marka, evangelisty           Svátek
28.     Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
         
Sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze          Nezávazná památka
29.     Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve Památka
30.     Sv. Zikmunda, mučedníka          Nezávazná památka
          Sv. Pia V., papeže          Nezávazná památka

 

KVĚTEN

1.       Sv. Josefa, Dělníka          Nezávazná památka
2.       Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve           Památka
3.       Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů           Svátek
6.       Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka  Na Moravě: Památka
8.       Panny Marie, Prostřednice všech milostí           Nezávazná památka
12.     Sv. Nerea a Achillea, mučedníků          Nezávazná památka
         
Sv. Pankráce, mučedníka          Nezávazná památka
          V pražské arcidiecézi: Výročí posvěcení katedrály          Svátek
14.     Sv. Matěje, apoštola                                                       Svátek
16.     Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech          Svátek
18.     Sv. Jana L, papeže a mučedníka          Nezávazná památka
20.     Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze          Nezávazná památka
         
Sv. Bernardina Sienského, kněze          Nezávazná památka
         
Na Moravě: Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze Památka
21.     V brněnské diecézi: Výročí posvěcení katedrály          Svátek
25.     Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve          Nezávazná památka
         
Sv. Řehoře VIL, papeže          Nezávazná památka
         
Sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny          Nezávazná památka
26.     Sv. Filipa Neriho, kněze          Památka
27.     Sv. Augustina z Canterbury, biskupa          Nezávazná památka
30.     Sv. Zdislavy        V Čechách: Památka
31.          Navštívení Panny Marie          Svátek 

Neděle po Seslání Ducha svatého: Nejsvětější Trojice           SLAVNOST
Čtvrtek po Nejsvětější Trojici:
Těla a krve Páně           SLAVNOST
Pátek po 2. neděli po Seslání Ducha svatého:
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova           SLAVNOST
Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha svatého:
Neposkvrněného Srdce Panny Marie Památka

 

ČERVEN

1.       Sv. Justina, mučedníka          Památka
2.       Sv. Marcelina a Petra, mučedníků          Nezávazná památka
3.       Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků          Památka
5.       Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka          Památka
6.       Sv. Norberta, biskupa          Nezávazná památka
9.       Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve          Nezávazná památka
11.     Sv. Barnabáše, apoštola          Památka
13.     Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve          Památka
15.     Sv. Víta, mučedníka          Nezávazná památka
19.     Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa           Nezávazná památka
         
Sv. Romualda, opata          Nezávazná památka
21.     Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka           Památka
22.     Sv. Paulina Nolánského, biskupa          Nezávazná památka
         
Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků          Nezávazná památka
24.     Narození svatého Jana Křtitele           SLAVNOST
27.     Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
28.     Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka           Památka
29.     Sv. Petra a Pavla, apoštolů           SLAVNOST
30.     Svatých prvomučedníků římských          Nezávazná památka

          V olomoucké arcidiecézi: Výročí posvěcení katedrály           Svátek

 

ČERVENEC

3.       Sv. Tomáše, apoštola           Svátek
4.       Sv. Prokopa, opata          Nezávazná památka
         
Sv. Alžběty Portugalské          Nezávazná památka
         
V Čechách: Sv. Prokopa, opata           Památka
5.       Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy                                SLAVNOST
6.       Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice          Nezávazná památka
11.     Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy Svátek
13.     Sv. Jindřicha          Nezávazná památka
14.     Bl. Hroznaty, mučedníka          Nezávazná památka
         
Sv. Kamila de Lellis, kněze          Nezávazná památka
         
V plzeňské diecézi: Bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona diecéze           Svátek
15.     Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve           Památka
16.     Panny Marie Karmelské          Nezávazná památka
         
V ostravsko-opavské diecézi: Výročí posvěcení katedrály           Svátek
17.     Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží          Nezávazná památka
21.     Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve          Nezávazná památka
22.     Sv. Marie Magdalény           Památka
23.     Sv. Brigity, řeholnice          Nezávazná památka
25.     Sv. Jakuba, apoštola           Svátek
26.     Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie           Památka
27.     Sv. Gorazda a druhů          Na Moravě: Památka
29.     Sv. Marty Památka
30.     Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
31.     Sv. Ignáce z Loyoly, kněze           Památka

         

SRPEN

1.       Sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve          Památka
2.       Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa          Nezávazná památka
         
Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze          Nezávazná památka
4.       Sv. Jana Marie Vianneye, kněze Památka
5.          Posvěcení římské baziliky Panny Marie          Nezávazná památka
6.          Proměnění Páně Svátek
7.       Sv. Sixta IL, papeže, a druhů, mučedníků          Nezávazná památka
         
Sv. Kajetána, kněze          Nezávazná památka
8.       Sv. Dominika, kněze Památka
10.     Sv. Vavřince, mučedníka          Svátek
11.     Sv. Kláry, panny          Památka
13.     Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků          Nezávazná památka
14.     Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka          Památka
15.          Nanebevzetí Panny Marie           SLAVNOST
16.     Sv. Štěpána Uherského          Nezávazná památka
19.     Sv. Jana Eudese, kněze          Nezávazná památka
20.     Sv. Bernarda, opata a učitele církve Památka
21.     Sv. Pia X., papeže          Památka
22.     Panny Marie Královny          Památka
23.     Sv. Růženy z Limy, panny          Nezávazná památka
24.     Sv. Bartoloměje, apoštola Svátek
25.     Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků          Nezávazná památka
         
Sv. Ludvíka          Nezávazná památka
         
Sv. Josefa Kalasanského, kněze          Nezávazná památka
27.     Sv. Moniky          Památka
28.     Sv. Augustina, biskupa a učitele církve          Památka
29.     Umučení svatého Jana Křtitele          Památka

         

ZÁŘÍ

3.       Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Památka
7.       Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
8.       Narození Panny Marie          Svátek
9.       Sv. Petra Klavera, kněze          Nezávazná památka
10.     Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
13.     Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve          Památka
14.     Povýšení svatého kříže          Svátek
15.     Panny Marie Bolestné          Památka
16.     Sv. Ludmily, mučednice     V Čechách: Památka
17.     Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků          Nezávazná památka
         
Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
19.     Sv. Januária, biskupa a mučedníka          Nezávazná památka
20.     Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků          Památka
         
V litoměřické diecézi: Výročí posvěcení katedrály          Svátek
21.     Sv. Matouše, apoštola a evangelisty          Svátek
26.     Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků          Nezávazná památka
27.     Sv. Vincence z Paula, kněze          Památka
28.     Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa           SLAVNOST
29.     Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů           Svátek
30.     Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Památka

         

ŘÍJEN

1.       Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny Památka
2.       Svatých andělů strážných           Památka
4.       Sv. Františka z Assisi Památka
6.       Sv. Bruna, kněze          Nezávazná památka
7.       Panny Marie Růžencové           Památka
9.       Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků          Nezávazná památka
         
Sv. Jana Leonardiho, kněze          Nezávazná památka
12.     Sv. Radima, biskupa          Nezávazná památka
14.     Sv. Kalista I., papeže a mučedníka          Nezávazná památka
15.     Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve           Památka
16.     Sv. Hedviky, řeholnice          Nezávazná památka
         
Sv. Markéty Marie Alacoque, panny          Nezávazná památka
         
V ostravsko-opavské diecézi: Sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska Svátek
17.     Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka           Památka
18.     Sv. Lukáše, evangelisty           Svátek
19.     Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků          Nezávazná památka
         
Sv. Pavla od Kříže, kněze          Nezávazná památka
23.     Sv. Jana Kapistránského, kněze          Nezávazná památka
24.     Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa          Nezávazná památka
28.     Sv. Šimona a Judy, apoštolů           Svátek
30.     V královéhradecké diecézi: Výročí posvěcení katedrály           Svátek
31.     Sv. Wolfganga, biskupa          Nezávazná památka

 

LISTOPAD

1.       Všech svatých           SLAVNOST
2.          Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.       Sv. Martina de Porres, řeholníka          Nezávazná památka
4.       Sv. Karla Boromejského, biskupa           Památka
9.          Posvěcení lateránské baziliky Svátek
10.     Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve Památka
11.     Sv. Martina, biskupa          Památka
12.     Sv. Josafata, biskupa a mučedníka          Památka
13.     Sv. Anežky České, panny Památka
15.     Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve          Nezávazná památka
16.     Sv. Markéty Skotské          Nezávazná památka
         
Sv. Gertrudy, panny          Nezávazná památka
17.     Sv. Alžběty Uherské, řeholnice          Památka
18.          Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla          Nezávazná památka
21.          Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě          Památka
22.     Sv. Cecilie, panny a mučednice          Památka
23.     Sv. Klementa L, papeže a mučedníka          Nezávazná památka
         
Sv. Kolumbána, opata          Nezávazná památka
24.     Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků          Památka
30.     Sv. Ondřeje, apoštola Svátek

Poslední neděle liturgického mezidobí: Ježíše Krista Krále           SLAVNOST

 

PROSINEC

1.       Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka          Nezávazná památka
2.       V plzeňské diecézi: Výročí posvěcení katedrály           Svátek
3.       Sv. Františka Xaverského, kněze Památka
4.       Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve          Nezávazná památka
6.       Sv. Mikuláše, biskupa          Nezávazná památka
         
V českobudějovické diecézi: hlavního patrona diecéze           Svátek
7.       Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve           Památka
8.       Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu           SLAVNOST
11.     Sv. Damasa L, papeže          Nezávazná památka
12.     Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice          Nezávazná památka
13.     Sv. Lucie, panny a mučednice           Památka
14.     Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve           Památka
21.     Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve          Nezávazná památka
22.     V českobudějovické diecézi: Výročí posvěcení katedrály           Svátek
23.     Sv. Jana Kentského, kněze          Nezávazná památka
25.     Narození Páně           SLAVNOST
26.     Sv. Štěpána, prvomučedníka           Svátek
27.     Sv. Jana, apoštola a evangelisty           Svátek
28.     Svatých Mláďátek, mučedníků           Svátek
29.     Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka          Nezávazná památka
31.     Sv. Silvestra I., papeže          Nezávazná památka 

Neděle v oktávu Narození Páně anebo, není-li v oktávu neděle, 30. prosince:

          Sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa           Svátek

Podle: Liturgický kalendář 1999-2000, Katolický týdeník, Praha 1999, str. 224-241Zpět na kalendář
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář