katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Rodina, mládež, děti
ZÁZRAKY ŽIVOTA
Pro matky očekávající děťátko

Modlitba ženy v požehnaném stavu.
Všemohoucí Bože, kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie jako důstojný příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal také mé tělo a učinil jsi je nástrojem své tvůrčí síly. Plna vděčné radosti dávám se zcela do Tvé služby. Také dítě, které jsi mi dal, Ti celé zasvěcuji. Ochraňuj a opatruj tento klíčící život a dej, ať se toto dítě šťastně narodí a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem. Chraň mé dítě v celém jeho dalším životě, ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání a ať dosáhne věčného života v nebesích.
Dobrotivý Bože, tento klíčící život jsi však svěřil mé ochraně a mé zodpovědnosti. Prosím Tě proto, dej mi zdraví těla i duše, dej mi dobrotu srdce a čistou mysl, abych svému dítěti nepředala špatné náklonnosti, nýbrž abych mu dala do života jen dobré povahové vlastnosti.
Nebeská Matko, pomáhej mi, abych v těchto měsících měla ve svém srdci hodně čisté radosti, a abych směla tuto radost šířit kolem sebe. Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti nechci propadnout malomyslnosti, i kdybych snad v příštích dnech nebo ve chvíli porodu se mi dítě stalo příliš těžkým břemenem. Kéž mi v toto době, Matko Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti a na utrpení Tvého Syna.
Též vás, svatí andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte mne, manžela i naše dítě tímto životem tak, abychom jej prožili podle vůle Boží a buďte našimi přímluvci u Božího trůnu.

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého sestup na mne, na mého manžela i na mé dítě!

Ó Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás!
S božským Dítkem, Máti, † rač nám požehnání dáti.

"Počneš a porodíš syna
a dáš mu jméno Ježíš."
(Lk 1,31)

MILÁ MAMINKO,

ještě si nejste docela jistá. Hluboké štěstí nebo tísnivá obava naplňuje vaše srdce. Stalo se něco, co se poprvé nebo znovu dotklo vašeho života a změnilo jej.
Začal žít nový člověk. Možná, že jste vy a váš manžel v hluboké lásce a touze tento nový život vědomě probudili. Proto prožíváte radost, když jste zjistili: Žije! Proto nezapomeňte za tuto skutečnost Bohu poděkovat. Vždyť také Bůh řekl své "ANO" k vašemu dítěti. Dal mu jeho jedinečné, nesmrtelné "já" a také svou lásku. Toto "já" nikdy nezahyne. Vyšlé od Boha, bude se svým způsobem podílet na jeho tvůrčím plánu světa, aby se potom k němu vrátilo a bylo u něho navěky šťastné.
Je však také možné, že vaše srdce se uleklo: Bože, co jsi nám to udělal!
Když takto smýšlíte, máte již za sebou největší otřes. Ano, učinil to skutečně velký Bůh. Neměl by být také schopný přivést všechno k dobrému konci? Zná vaše poměry. Ví, co může od vás očekávat. Svěřuje vám toto dítě a vy mu můžete důvěřovat, že bere svou odpovědnost vážně.
Tento sešitek by vám chtěl pomoci, abyste šla se svým dítětem v této době očekávání jeho příchodu v lásce, úžasu a modlitbě. Je to doba, ve které jste s ním spojena tak, jako nikdy později.
Jistě vám udělá radost, když uslyšíte, že mnoho matek z jednoho apoštolského díla se za vás každý měsíc od 1. do 9. dne modlí. V desátku růžence "Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila" se modlí za všechny maminky, které očekávají dítě, které tento měsíc dají dítěti život a také za ty, kterým je obtížné dítě přijmout.
Kdo přijme jednoho z těchto maličkých,
mne přijímá (Mt 18,5)
Dříve než jsem tě utvořil v matčině lůně,
myslel jsem na tebe (Jer 1,5)

POŽEHNÁNÍ MAMINKY

S obzvláštní láskou žehná církev nastávající mamince. Zároveň tak poprvé obdarovává nové lidské dítě, které se po narození stane skrze křest dítětem Božím.

MODLITBA KNĚZE

Pane, dobrotivý Otče, voláš lidi k životu a oslovuješ je jménem. Zachováváš, co jsi stvořil a řídíš náš život.
Tvůj věčný Syn přijal v lůně blahoslavené Panny Marie lidský život a stal se jedním z nás. Pohleď na tuto matku,
která očekává dítě a chraň ji před jakoukoliv úhonou.
Dej matce radost, sílu a důvěru.
Stůj při ní, když přijde dítě na svět.
Učiň, ať rodiče poskytnou dítěti bezpečí a lásku, které potřebuje na své cestě do života. Tak tě prosíme skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

POŽEHNÁNÍ

Bože, od něhož pochází všechen život, zachovej tuto matku neporušenou na duši i na těle. Amen.
Posilni víru těchto rodičů, zachovej je v naději a dej jim sílu k lásce.Amen.
Vyslýchej stále jejich prosby a dej této matce šťastný porod. Amen.
To vám uděl Všemohoucí Bůh, Otec, Syn a Duch svatý. Amen.

MODLITBA MATKY

Ježíši Kriste, ty jsi se stal člověkem skrze ženu této země. Maria tě měla počít, devět měsíců nosit pod svým srdcem a přivést na svět.
Děkuji ti, že sis zvolil tuto cestu k nám. Prosím tě, naplň ě hlubokou radostí na zázrakem života.
Pomoz mi statečně snášet všechny nepříjemnosti, které s sebou těhotenství přináší. Chraň mě před každým úrazem, zachovej mne i mé dítě ve zdraví a drž nad námi ochrannou ruku. Maria, Matko našeho Pána, daruj mi svou mateřskou lásku v době očekávání a porodu. Pomoz mi, abych byla dobrou matkou svému dítěti.
Dej mu šťastný život a učiň je jednou požehnáním pro všechny, kdo se s ním setkají. Amen.

První týdny

Zárodek je dosud malý. Vyvíjí se člověk.

Ve 3. a 4. týdnu již můžeme poznat, kde se později vytvoří páteř. Malý človíček už má svou krevní skupinu a již existuje jeho dědičné založení. Srdce začíná bít.
Jsou viditelná ústa -
ústa, kterými jednou toto dítě řekne "maminko, tatínku".
Žije malý, samostatný člověk.
Nebeský Otče, svěřil jsi mi dítě. Tento ještě tak malý člověk patří nám - mému muži mně - a tobě, Otče.
Ty víš, jak v naší neklidné době je tento něžný život ohrožen. Prosím tě, uchovej mi ho.
Pomoz mi, abych byla klidná, pomoz nám oběma, abychom dali svému dítěti všechno, co potřebuje, aby z něj vyrostl dobrý, zdravý člověk, který jednou napomůže k tomu, že bude na našem světě o něco lépe.
Maria, Matko Boží, má Matko, tobě zvlášť odporoučím sebe a své dítě. Pomoz mi v příštích týdnech žít se svým dítětem v hluboké lásce,
tak jako ty jsi žila se svým Dítětem, když jsi je nosila pod srdcem. Pomoz mi statečně snášet všechny potíže těhotenství, aby také mé dítě umělo překonávat všechny těžkosti, které je v životě čekají.
Maria, má Matko! Dej každý den své mateřské požehnání mému dítěti, mému muži i mně!

6. týden

Kdyby vaše dítě mohlo mluvit, vyprávělo by vám radostně, jak každým týdnem roste a jeho schopnosti se rozvíjejí.
Řeklo by "maminko".
"Maminko, nyní již stále jistěji o mně víš. Začínáš mě mít ráda a z lásky ke mně se mnohého zříkáš."
Bude vám za to děkovat a vyprávět:
"Už se začíná vyvíjet můj krevní oběh a nervový systém. Cítím již první radost a pociťuji první bolest."
Nebeský Otče, daruj mému dítěti zdravé srdce. Vím, jak jednou bude v našem neklidném světě zatíženo jeho srdce, krevní oběh, nervy. Proto si chci v těchto dnech dopřát klidu, vzdalovat se pokud možno shonu, aby mé dítě mělo potřebný klid, ve kterém se může vyvíjet. Otče, dej mu zdravé srdce a také dobré srdce, které dovede milovat.
Maria, má Matko, ty jsi v této době šla se svým božským dítětem přes hory k Alžbětě. Ty jsi také nevěděla, jak to bude dál a přece jsi byla radostné mysli, poněvadž jsi důvěřoval Bohu - Otci v nebi, který všechno řídí k dobrému. V radostné důvěře odevzdávám tobě sebe i své dítě.
Maria, Matko má, Královno, tobě se úplně obětuji. A na důkaz své oddanosti zasvěcuji ti dnes své oči, své uši, svá ústa, své srdce, sebe samu docela. Protože náležím tobě, dobrá Matko, chraň a opatruj mne. Jsem tvé dítě a tvé vlastnictví. Amen.

8. týden

Nyní by mohlo malé lidské dítě vyprávět:
"Má milovaná maminko, mám již všechno, co člověk potřebuje, aby žil. Mé srdce tluče, cítím a vnímám. Můj obličej je už výrazný. Podobá se tobě. Máš radost, že mě vidíš? Mé ruce již začínají hmatat a mé nožky dělají první pohyby. Nemůžeš to ještě cítit, protože jsem tak malé. Ale brzy na sebe upozorním.

KAŽDÉ DÍTĚ
JE ZCELA NOVÝ ZAČÁTEK
JE NADĚJÍ
A BUDOUCNOSTÍ
Nebeský Otče, mé dítě má svou nezaměnitelnou tvář. Je to jedinečné "Já". Ty jsi mu dal nesmrtelnou duši a úkol na tomto světě, který nikdo jiný nemůže splnit. Smí jednou spoluvytvářet část světa. Připrav mě pro toto dítě. Chci mu být dobrou matkou a moudrou vychovatelkou. Učiň ze mne svou radostnou spolupracovnici při formování nového člověka, tvého a našeho dítěte.
Matko Maria, uvažovala jsi i ty o tom, jak bude vypadat tvé dítě? Věřím v to pevně. Zabývám se otázkou: bude to chlapec nebo dívka?A tak často se mě zmocňuje starost, zdali je také zdravé. Tuto svou starost vkládám, Matko, do tvého srdce. Pomoz mi, abych své dítě přijala takové, jaké je a milovala je. Chci se vystříhat všeho, co by mu mohlo škodit. Ale nechci se starat úzkostlivě.

11. týden

"Maminko, jsem již asi 9 cm velké. Přes mé oči se již plně rozprostřela víčka. Tak tomu zůstane až do 7. měsíce. Mezitím vznikne duhovka a rozhodne se, zdali dostanu modré, zelené nebo hnědé oči."
DĚTSKÉ OČI,
KVĚTY A HVĚZDY
NAZÝVAJÍ BÁSNÍCI
ZBYTKEM RÁJE
Nebeský Otče, dej našemu dítěti zdravé oči, aby mohlo vidět tvůj svět. Nechej ho vyrůst do světa, ve kterém by mohlo vidět mnoho dobrého. Dej nám oběma "slepé oči" pro věci, které nic neznamenají a oči plné světla pro každou tvou pravdu.
Matko Maria, mé dítě uvidí také mne. Kéž by mohlo být hrdé na svou matku. Proto chci na sobě pracovat. Také chci dbát o svůj zevnějšek, nejen v těchto měsících, ale i v dalším životě. Pomoz mi, abych se ti stala podobnou!
Ten malý človíček je již hotov, jen musí ještě růst a cvičit své schopnosti. K tomu potřebuje následující měsíce.

4. měsíc

"Maminko, mé paže a ruce jsou již zcela vytvořeny. Každý prst má úzký, krátký nehet. Můj paleček je již tak dobře vyvinut, že jej mohu strčit do úst, abych se naučilo sát. Jsem nyní 16 cm velké. TĚŠÍŠ SE?

Nebeský Otče, naše dítě má ručky. Bude je jednou potřebovat k práci a modlitbě. Bude jimi vyjadřovat radost a bolest. Bude je také svírat ve zlosti? Bude bít a působit bolest?
Maria, má Matko, již nyní patří tyto malé ručky tobě. Vezmi je do svých mateřských dlaní. Já chci v tomto měsíci vědomě dávat pozor na své ruce, zdali se opatrně a jemně dotýkají druhých, rozdávají radost; chci je spínat k modlitbě za své dítě, za jeho otce, za naši rodinu. Přijmi mou modlitbu a požehnej nám svýma dobrýma mateřskýma rukama.

5. měsíc

"Opět jsem asi o 9 cm povyrostlo a zaokrouhluji se. Potřebuji stále více místa a působím ti již mnou námahu, maminko. Napínám se a narovnávám. Musí to být, abych se to naučilo. Cítím, že máš z toho radost. Po prvé jsi byla udivena a začala ses do sebe zaposlouchávat. Nyní však víš, že to jsem já. Teď už víš, kdy jsem vzhůru a kdy spím. To je krásné. Cítím také, že tatínek má radost, ukazuji-li vám, že se mám dobře!"
MNOHÉ Z OSUDU ČLOVĚKA
SPOČÍVÁ V SRDCI JEHO RODIČŮ


Nebeský Otče, naše dítě roste. Jak bude vypadat jeho životní cesta? Bude tě potřebovat. Zůstaň mu vždy blízko a dej mu pocítit svou lásku tak, jak já cítím jeho život.
Maria, má Matko, nauč i mého muže milovat ze srdce jeho dítě. Pomoz mi, abych mu poskytla účast na životě našeho dítěte. Je to můj úkol - nyní i později - navzájem sbližovat dítě a otce. Dej mi trpělivost a vnímavost pro mého muže. Kéž jsem nezištná a nevyžaduji příliš mnoho ohledů. Pro něho je mnohem obtížnější zvyknout si na nový úkol než mně.

6. měsíc

"Maminko, nyní bych už mohlo vlastně žít samo. Jsem přibližně 35 cm velké a vážím asi 800 g. Ale je pro mne lépe, když skryté v tobě mohu se stát ještě větší asilnější. Cítíš, že žiji zcela v tobě? Mohu se s tebou radovat a jsem s tebou smutné. A když se mi něco nelíbí, dovedu na sebe upozornit."
JAKÝM ZÁZRAKEM JE DÍTĚ!
Nebeský Otče, svěřil jsi mi toto dítě, abych je připravila pro tebe. Není prostě částí mne, ale je to již samostatný malý člověk. Dej, ať na to nikdy nezapomenu.
Matko Maria, ty jsi byla od prvního okamžiku svého života milostiplná, byla jsi dítětem Božím. postarej se, prosím, aby mé dítě nikdy neztratilo milost, kterou dostane na křtu svatém. Pomoz mi pěstovat s lidským životem také božský život v mém dítěti, aby tělo i duše rostly pospolu.

7. měsíc

"Maminko, kdybys mě mohla vidět, věděla bys již, zdali jsem chlapec či dívka. Dovedu již také otvírat oči. Chápeš, jak vzácný je pro mne každý týden? Víš již, jak se budu jmenovat?"
JMÉNA JSOU VÍCE
NEŽ ROZLIŠENÍM OD DRUHÉHO,
MOHOU BÝT PROGRAMEM,
VZPRUHOU A POŽEHNÁNÍM
Nebeský Otče, stává se stále obtížnější čekat dítě. Dej mi trpělivost. Chci je obklopit láskou a přát mu i sobě tuto dobu. Hledáme právě jeho jméno. Pomoz nám nalézt pro ně takové jméno, které mu může být v životě oporou a pomocí.
Matko Maria, pomoz mi statečně snášet potíže těchto dnů a obětovat je za moje dítě. Mnoho těžkostí bude muset jednou prožívat. Kéž je potom statečné, protože má radostnou a statečnou matku.

8. měsíc

"Maminko, doba čekání se stává pro tebe stále obtížnější, ale především mé nervy a můj mozek tuto dobu ještě potřebují. Dostávám nyní takové malé tukové polštářky. Budeš se divit!"
KAŽDÝ LIDSKÝ ŽIVOT
JE VÍTĚZSTVÍM LÁSKY
Nebeský Otče, pohyby našeho dítěte jsou pro mne pozdravem. Upozorňuje tak na sebe, abych se jím zabývala. Co z něho jednou bude? Jaké místo v životě jsi mu určil? Pomoz mi, abych je tak vychovala, aby stále zůstalo otevřené pro tebe. A kdybys je jednou povolal do své zvláštní služby, souhlasím s tím již dne.
Matko Maria, tobě patří mé dítě. Buď mu blízko v každé chvíli jeho života, aby se učilo poznávat a plnit vůli Boží. Pomoz mi, abych svým životem působila radost tobě a nebeskému Otci, aby také mé dítě bylo vaší radostí.

9. měsíc

"Maminko, již brzy přijdu na svět. Tato poslední doba čekání je pro tebe obzvlášť dlouhá. Maminko, dopřej mně i sobě tuto dobu a dopřej mi ji ráda. Tak hluboce a vroucně už nikdy nebudeme spojeni.
OPRAVDOVÁ LÁSKA
JE TO NEJVĚTŠÍ
A NEJVZÁCNĚJŠÍ,
CO NA ZEMI EXISTUJE
Nebeský Otče, naplňuje mne současně radost i úzkost. Jak bude vypadat mé dítě? Bude to chlapec nebo dívka? Je zdravé? Do tvých dobrotivých rukou vkládám všechny své starosti. Protože jsem zcela odevzdaná do tvé vůle, jsem i dnes radostná a statečná.
Matko Maria, všechno je již připraveno na příchod dítěte. Ty jsi šla v posledních dnech pře narozením svého božského Dítěte obtížnou cestou do Betléma. Nevěděla jsi, kdy Dítě přijde na svět. Důvěřovala jsi plně, že Bůh se postará. Vypros mi velkou důvěru v Boží pomoc, buď se mnou v hodině porodu a nauč mne hluboké a vřelé lásce k mému dítěti.

PO PORODU

"Nebeský Otče, naše dítě žije! Děkuji ti! Stalo se skutkem to, po čem jsem tak dlouho toužila. Nemohu to ještě plně pochopit. Ale chci ti poděkovat.
Matko Maria, ty znáš mou radost a štěstí, že mám dítě! S tebou se chci modlit:
"Velebí má duše Pána, můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli. Shlédl na ponížení své nepatrné služebnice, od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení. Neboť veliké věci na mne vykonal ten, jenž je mocný a jehož jméno je svaté!"

Co jsem zrodila,
není mé,
je tvé lásky darem,
je, Pane, tvé.


Ruth Schaumannová


Jaké tajemství je dítě!
Bůh se také dítětem stal;
abychom se my dětmi Božími stali,
přišlo Dítě nás vykoupit.
Jaké tajemství je dítě!

Ke mně Bůh posílá dítě,
které neví, co má dělat a co nemá dělat,
neví, jak já smýšlím,
ale jeho srdce dary přijme.
Ke mně Bůh posílá dítě!


Klement v. Brentano

Milá maminko,

nyní začíná pro vás krásná a přece ne tak docela snadná doba. Stále znovu budete obdivovat zázrak zrození dítěte, které vám daroval Bůh. Budete však cítit, že vaše duševní a tělesní síly jsou vyčerpány. Dopřejte si hodně klidu a odpočinku. Dělejte něco, co vám působí radost. A kdyby vás chtěly nové povinnosti a nová odpovědnost zbavit odvahy, nechte si od těch mnohých maminek, kterým se vedlo podobně, říci, že se brzy vrátí vaše dřívější síla.
Věnujte svému dítěti mnoho lásky. Čas, který matka "ztratí" se svým dítětem, je pro jeho život nejdůležitější. Myslete na to:

RUKA, KTERÁ HÝBE KOLÉBKOU,
HÝBE SVĚTEM!


Gertrud v. Le Fort

Brzy přinesete své dítě ke křtu. Ježíš by je chtěl vzít do své lásky a vést k Otci v nebi. Později se bude moci modlit: "Můj Otče na nebesích . . ." a jako dítě Boží se má stát požehnáním pro svět.
Abyste se mohla se svou rodinou dobře na tuto slavnost připravit a hluboce ji proží, chtějí vám následující úvahy objasnit smysl svátostných znamení při křestním úkonu.
DĚKUJTE PÁNU,
NEBOŤ JE DOBRÝ!

KŘEST - TAJEMSTVÍ A SKUTEČNOST

Křest nás přivtěluje ke Kristu a včleňuje mezi lid Boží. Odpuštěním dědičného hříchu pozdvihuje člověka z přirozeného stavu k vznešenosti adoptivního dítěte Božího a činí jej novým stvořením z vody a z Ducha svatého. Proto se nenazýváme pouze syny Božími, nýbrž jimi opravu jsme.
řest je tedy branou k životu a k Božímu království. Je první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli věčný život, a svěřil jej své církvi spolu s evangeliem, když přikázal apoštolům: "Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna a Ducha svatého" (Mt 28,19). Křest je především svátost víry.
Kromě toho je svátostí, která činí člověka živým údem těla církve, tvoří z něj příbytek Boží v Duchu svatém (Ef 2,22), dává mu podíl na královském kněžství a přičleňuje ho k svatému lidu (1 Petr 2,9). Křest rovněž vytváří svazek jednoty mezi všemi, kteří byli pokřtěni. Pro tento nezměnitelný účinek mají všichni křesťané obřady křtu v největší úctě.
Před udělením křtu mnoho záleží na tom, aby se rodiče vědomě připravovali na udělení této svátosti. Rodiče mají být přítomni křtu, při kterém se jejich dítě znovu rodí z vody a z Ducha svatého. Při udělování křtu mají rodiče důležité poslání. Především mají slyšet vážná připomenutí kněze a podílet se na společné modlitbě ostatních přítomných věřících. Kromě toho však sami při udílení křtu vykonávají tyto služby:
a)veřejně žádají o křest dítěte,
b)po knězi i oni žehnají dítě na čele znamením kříže,
c)zříkají se ďábla a vyznávají víru,
d)přinášejí dítě ke křestnímu prameni (hlavně matka),
e)drží rozžatou svíci,
f)dostávají požehnání, které je zvlášť určeno matce a otci.
"Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého", říká kněz při křestním obřadu. Vzývání Nejsvětější Trojice nad křtěncem působí, že ten, který je poznamenán jejím jménem, je jí zasvěcen a vstupuje do společenství s Otcem i Synem i Duchem svatým.
To, co dřívější zákon očišťování jen vzdáleně naznačoval, v plnosti působí křest silou tajemství utrpení a zmrtvýchvstání Pána. Ve křtu se vpravdě připomíná a znovu uskutečňuje velikonoční tajemství, takže jím přecházení lidí ze smrti hříchu k životu. Ve křtu zaniká starý, v dědičném hříchu a tmě zajatý člověk. Umírá, protože Kristus vzal do své smrti všechnu naši vinu. Pouze přirozený člověk je povýšen. Křest mu dává nové schopnosti a možnosti k novému životu. Pokřtěný se stává schopný věřit, doufat a milovat nadpřirozené oblasti. Nový člověk, zmrtvýchvstalý v Kristu a s Kristem, žije povolaný k lásce, jak nás k ní vede Kristus. Ze křtu tedy vyplývá závazek nové schopnosti a dary uplatňovat a žít jako křesťan.
K pravdivému dovršení svátosti je proto třeba, aby děti byly vychovány ve víře, ve které byly pokřtěny. Jejím základem je totiž svátost, kterou již dříve přijaly. Křesťanská výchova, která dětem právem náleží, má především směřovat k tomu, aby děti postupně poznaly záměr Boží vyjádřený v Kristu, a tak životem dovršovaly víru, ve které byly pokřtěny.

Z KŘESTNÍCH OBŘADŮ

a)Když kněz maže dítě olejem křtěnců na prsou, připomíná symbolický význam tohoto obřadu slovy:
Olej, kterým tě mažu, je znamením síly.
Tvou silou ať je Kristus, náš Pán a Spasitel,
Který žije a kraluje na věky věků.


b)Křest se udílí obmytím vodou. Kněz ji při křtu světí nebo připomíná její posvěcení. Znovuzrození k novému životu se tak naznačuje symbolem životodárné vody a vyslovením jména trojjediného Boha, a v tomto znamení působí Bůh. Ve znamení očišťující vody osvobozuje od dědičného hříchu, onoho osudného společenství všech lidí ve vzdálenosti od Boha a od viny, od které se člověk sám nemůže uvolnit a připojuje ke Kristu, který zlomil moc hříchu.

c)Součást křestního obřadu tvoří také pomazání křižmem, který vyjadřuje královské kněžství pokřtěného a jeho připojení k Božímu lidu. Kněz při tom říká:
Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu,
dal ti život z vody a z Ducha svatého,
přijal tě do společenství svého lidu.
A jako pomazal svatého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
na kněze, proroka a krále,
označuje posvátným olejem i tebe,
neboť patříš ke Kristu na věky.


d)Bílá křestní rouška naznačuje čistotu srdce a posvěcující milosti. Kněz to vyjadřuje těmito slovy:
Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. Bílé roucho ať znamením této důstojnosti.
A rodiče a přátelé ať tě povzbuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost uchoval(a) neporušenou na věky.


e)Když pak otec rozsvítí od velikonoční svíce menší svíčku pro své dítě, říká křtící kněz:
Světlo Kristovo.
Rodiče a kmotrové, církev od vás s důvěrou očekává, že budete světlo Kristovo v tomto dítěti opatrovat. Kéž vždycky chodí ve světle Kristově, kéž žije z víry aždo konce, a až Kristus přijde, kéž mu vyjde vstříc a se všemi svatými vejde do jeho věčného království.
f)Když je dítě pokřtěno, požehná kněz matce, držící v náručí své dítě, těmito slovy:
Požehnání Pána Boha všemohoucího
ať sestoupí na matku tohoto dítěte.
Vždyť Bůh skrze Ježíše Krista, Syna Panny Marie,
naplňuje křesťanské matky radostnou nadějí,
že jejich děti budou mít život věčný.
Ať tato matka nikdy nezapomíná
na radost dnešního dne, kdy děkuje za své dítě,
a ať spolu s ním vzdává Bohu díky celým svým životem
v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Nato požehná otci dítěte:
Požehnání Pána Boha všemohoucího
ať sestoupí na otce tohoto dítěte.
Vždyť Bůh je otec všech,
je dárce života, na zemi i na nebi.
Ať jsou oba rodiče svému dítěti
prvními svědky víry, slovem i životem,
v Kristu Ježíši, našem Pánu.

MARIA - NAŠE MATKA

Maria je Matkou Kristových údů, neboť v lásce spolupůsobila, že se v církvi rodí věřící, kteří jsou údy mystického Těla Kristova." (II. Vat.)
"Spolupočala nás v okamžiku, kdy pronesla své "Staň se"! Tehdy nedala život jenom Kristu, jak individuelní osobě, nýbrž pokud on je Hlavou své církve, zároveň také nám, kteří jsme údy jeho tajemného těla. Narodili jsme se z ní, když pod křížem v nejprudších "porodních bolestech" obětovala svého jednorozeného Syna nebeskému otci . . . Stala-li se Maria svým mateřským darováním života vpravdě a skutečně naší Matkou, nejde-li zde jen o zbožný řečnický obrat nebo krásný obraz nebo přitažlivé podobenství, nýbrž o pravdu, kterou nutno vzít doslova, potom teprve pochopíme celou nosnost závěti ze rtů umírajícího Spasitele: Hle, Tvá Matka!
Rozumíme tak vřelému zájmu, který má a musí mít naše Matka o nás, chápeme však také silnou sympatii, která nás k ní žene. Tušíme poněkud bohatství jejího mateřského srdce a velikost jejích mateřských povinností a mateřských práv." (J. Kentenich)
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest