katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Církevní tresty

 

Církevní tresty spadají do oblasti církevního (kanonického) práva a jsou dány stávajícím Kodexem církevního práva (CIC) z roku 1983. Samotnými tresty se zabývá kniha IV., kánony 1311-1399. Je možné podle závažnosti přestupku rozlišit tresty nápravné a pořádkové. Nápravnými tresty jsou stíhány těžší zločiny. Věřící, potrestaný nápravným trestem, je často vyloučen ze svátostného života (s výjimkou nebezpečí smrti), nesmí zastávat úřad či službu v církvi (tzn. nesmí např. ministrovat, zastávat službu lektora, nesmí být kmotrem při křtu či biřmování atd.). V případě smrti ve stavu nekajícnosti mu je odepřen církevní pohřeb.

Následující přehled trestů je pouze částečný, nikoli úplný!!!

Nápravné tresty (cenzury):

·       Exkomunikace – dočasné vyloučení pokřtěného křesťana z účasti na životě církve (přijímání svátostí, zastávání úřadů a služeb v církvi…)

·       Interdikt – zákaz vysluhování svátostí věřícím, postihuje buď jednotlivé osoby nebo celá území

·       Suspenze – týká se pouze duchovních – zákaz vykonávání bohoslužebných a správních úkonů, popř. úkonů spojených s úřadem

Pořádkové tresty

·       Zákaz pobývat na určitém území

·       Zbavení úřadu, práva, privilegia…

·       Trestní přeložení na jiný úřad

·       Propuštění z duchovenského stavu


Osoby podléhající trestům

·       Ten, kdo se dopustil vnějšího porušení zákona

·       Dovršil již 16 let a má užívání rozumu

·       Znal trest, který následuje za porušení zákona

·       Jednal dobrovolně s plným vědomím


Uložení trestu

·       Z rozhodnutí církevní autority (biskupa) - oficiálním aktem

·       Samotným skutkem – latae sententiae (LS) - cenzura není vyhlášena, pokřtěný do ní upadá samotným spácháním skutku (ve výpisu je tento trest označen LS)

 

Do exkomunikace upadá ten, kdo se dopustí:

·       odpadu o víry, bludařství a rozkolnictví – LS

·       zneuctění eucharistie – LS (u duchovního následuje ještě suspenze)

·       fyzického napadení papeže – LS

·       rozhřešení spoluviníka proti 6. přikázání – LS

·       biskup, který bez papežského pověření vysvětí biskupa (oba upadají do exkomunikace LS)

·       přímého porušení zpovědního tajemství – LS

·       přímé účasti na potratu - LS

 

Interdikt stihne toho, kdo se dopustí:

·       fyzického napadení biskupa

·       vyvolávání nenávisti vůči církevním představitelům

·       pokusu o sloužení mše bez kněžského svěcení – LS (u duchovních následuje i suspenze)

·       neplatného udílení rozhřešení (u duchovních následuje i suspenze)

·       svatokupectví (u duchovních následuje i suspenze)

·       nespravedlivého nařknutí zpovědníka ze svádění proti 6. přikázání – LS

·       pokusu o uzavření manželství (i civilního) – v případě řeholníka vázaného věčnými sliby

 

Suspenzi podléhá duchovní, který se dopustil:

·       pokusu o svádění kajícníka ve svátosti smíření ke hříchu proti 6. přikázání

·       pokusu uzavření manželství (i civilního) – LS

·       konkubinátu

 

Spravedlivý trest dále následuje za:

·       účast na zakázaném společenství v bohoslužebných úkonech

·       křest dětí katolických rodičů v nekatolické církvi

·       křivou přísaha před církevním představeným

·       veřejné pohoršení mravů nebo urážka náboženství

·       fyzické napadení duchovního

·       vyučování nauce odsouzené církevní autoritou

·       členství ve sdružení brojícímu proti církvi

·       předstírání udílení svátosti

·       znesvěcení posvátné věci

·       převod církevního majetku bez předchozího schválení

·       uchvácení církevního úřadu

·       nezákonné vykonávání kněžské služby

·       nezákonné obohacování z mešního stipendia

·       zneužití církevní moci nebo služby

·       lživou pomluvu církevního představeného

·       zločin duchovního proti 6. přikázání s osobou pod 16 let

·       vraždu, násilí a únos, úmyslné zmrzačení a těžké zranění

 

Sejmutí církevního trestu

 Tresty, jejichž sejmutí je vyhrazeno papeži:

·       zneuctění eucharistie

·       fyzické násilí spáchané na papeži

·       rozhřešení osoby spoluvinné v hříchu proti 6. přikázání

·       konsekrování biskupa bez pověření Svatého otce (vztahuje se na světitele i svěcence)

·       přímé vyzrazení zpovědního tajemství

 

Tresty, které snímá diecézní biskup:

·       všechny ostatní tresty, nejsou-li rezervované Svatému stolci

·       biskup může svěřit diecéznímu pentitenciáři nebo dalším kněžím fakultu snímat církevní trest ve svátosti smíření (např. exkomunikaci LS za přímou účast na potratu).

Petr Šikula 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář