katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Texty k vigilii Božího hodu vánočního

 K přípravě na narození Ježíše Krista poslouží vhodná píseň z kancionálu, dále je užitečné přečíst si mesiánská proroctví z Bible (např. Genesis 49,1–2+10, Izaijáš 11,1-4a,  Micheáš 5,1–3a, Sofoniáš 3,14–15), takzvané „O-antifony“ z breviáře ke kantiku večerních chval předvánočního týdne, úryvek z Římského martyrologia na 25. prosince.

Po uplynutí mnoha věků, když Bůh stvořil svět a učinil člověka ke svému obrazu;
staletí po skončení potopy, když Nejvyšší nechal zazářit duhu na znamení smlouvy a pokoje,
dvacet jedna století po odchodu Abraháma, našeho otce ve víře, z chaldejské země;
třináct století po vyjití Izraele z Egypta pod Mojžíšovým vedením;
tisíc let po pomazání Davida na krále Izraele;
v pětašedesátém týdnu podle Danielova proroctví;
v době sto devadesáté čtvrté olympiády,
roku sedmistého padesátého druhého od založení Říma;
během čtyřicátého druhého roku vlády císaře Oktaviána,
zatímco po celé zemi panoval mír,
Ježíš Kristus, věčný Bůh a Syn věčného Boha, aby svým příchodem posvětil svět,
počatý z působení Ducha Svatého se po uplynutí devíti měsíců narodil 
v judském Betlémě z Panny Marie; On se stal člověkem.
Slavíme narození našeho Pána Ježíše Krista v lidském těle.

Pokud se tato kalenda předčítá při liturgii, vkládá se před GLORIA.
Potom třeba následující:

 Je čas radosti; Spasitel světa očekávaný všemi národy se vtělil do Panny Marie skrze Ducha Svatého. On se dnes narodil! Celé stvoření je pohnuto zvěstí, která je evangeliem pro všechny.
 
Naslouchejme!           

a přečteme z Lukášova evangelia 2. kapitolu od 1. do 14. verše.

Na závěr, po chvíli ticha:

 Ve velikém ztišení se v tom okamžiku zastavily v úžasu všechny věci; opravdu, ustaly větry a nevydávaly už vánek, nepohnul se ani list na stromě, nezaslechlo se již hučení vody, neplynuly řeky, ustal mořský příboj, zmlkly všechny prameny vod, nezazněl žádný lidský hlas, nastalo veliké ticho. V tom okamžiku se téměř zastavil i samotný pól v neustálém pohybu. Otřásl se běh času. S velkou bázní strnulo vše v úžasu, zatímco jsme očekávali příchod velebnosti, završení věků. Když uprostřed noci ticho obklopilo svět, tvé všemohoucí Slovo, Pane, sestoupilo z královského trůnu. A v noci zazářilo veliké světlo.

(u svíce zapálené ze světla přivezeného z Betléma):

Podle prastaré tradice křesťané slaví tajemství Narození Páně uprostřed noci a připomínají si tak ticho obklopující vše, když sestoupilo Božské Slovo a když pastýři na hlídce v záři podivuhodného světla, přijali radostnou zvěst o narození Spasitele.        
Také my, v této posvátné noci, jsme se shromáždili k oslavě tajemství Narození Pána:
tajemství           
S
větla, které září v temnotách;
Slova, které se stalo tělem;                                                                                                   Chleba, který sestoupil z nebe.

Marek Slatinský 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest