katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice


V současné době probíhají práce na stavbě nového kostela na sídlišti Brno-Lesná. Jedná se o jedno z brněnských sídlišť se zhruba 30 tisíci obyvateli. Na sídlišti a jeho přilehlé oblasti (další sídliště Černá pole) kostel zcela chybí a věřící obec z oblasti se schází provizorně v klubovně místního kulturního domu ve vyhrazených hodinách - v neděli na Mši svatou a dvě hodiny v týdnu ve společenství dospělých a také s dětmi a mladými (kroužek maminek s dětmi, nacvičování divadelních her s dětmi a mladými na biblická témata...aj) Vzhledem k možnostem a nadšení věřících, dětí a mládeže jsou tyto chvíle nedostačující a v době odpadu od víry hrozí, že zvláště zájem dětí a mladých nebudou dostatečně využity, a tak příjdou vniveč.

Brno sice má dost kostelů, ale dojíždění z Lesné na Mši svatou do města, popř. zapojení se do některého tamního společenství nemůže nahradit vytváření opravdu funkčního místního společenství na samotném sídlišti s počtem obyvatel okresního města a rozvinout zárodky skutečné pastorace. Nejvíce tak trpí děti a mládež, pro které se zatím dá vytvořit aktivita a program ve v minimálním a nedostatečném rozsahu.

Jan Pavel II., říká: „Farní společenství je srdcem liturgického života, privilegovaným místem katecheze a výchovy ve víře. Ve farnosti se rozvíjí cesta uvádění do křesťanského života a výchovy ve víře všech křesťanů. Je přece tak důležité znovu objevovat význam farnosti jako místa, kde se zprostředkovává katolická tradice. Pro silné odkřesťanšťující vlivy mnozí pokřtění ztratili kontakt se svým náboženským dědictvím. Víra se jednoduše spojovala jen s některými zlomkovými epizodami ze života.

Naše zkušenost nám potvrzuje, že bez kostela na sídlišti a bez možnosti se v týdnu scházet častěji na bohoslužbách, adoraci, modlitbě… společenství, naplňovat možnosti, touhy dětí a mladých včetně výuky náboženství v místě bydliště, sídliště duchovně strádá a pastorace se omezuje jen na minimum bez možnosti skutečného prohlubování a upevňování víry. Bez této možnosti není možné plnohodnotně prohlubovat a naplňovat společenství a katechezi dětí a mládeže, rodin či starších. 

Z tohoto úhlu na sídlišti s tolika obyvateli je kostel a prostory pro scházení společenství naléhavě potřeba, aby bylo možné rozvinout pastorační činnost společenství tak, aby se co nejlépe mohla naplnit výzva současného papeže ze závěru encykliky NOVO MILLENNIO INEUNTE: „Nyní nás milovaný Kristus, na něhož jsme nazírali, vyzývá ještě jednou k tomu, abychom se vydali na cestu: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého" (Mt 28,19). Misijní příkaz nás uvádí do třetího tisíciletí a vyzývá nás ke stejnému nadšení, jaké měli první křesťané: Můžeme počítat se silou Ducha svatého, který byl vylit o Letnicích a pobízí nás k tomu, abychom vykročili v síle naděje, která neklame (srov. Řím 5,5). Naše kroky musejí být na počátku nového století hbitější, když budeme procházet cestami tohoto světa…“

V současné době jsme museli z důvodu nedostatku finančních prostředků přerušit práci na stavbě v momentě, kdy už nám do stavu, ve kterém by stavba již mohla začít sloužit, nechybí mnoho. Proto se na Vás obracíme s prosbou o finanční pomoc. Bohu díky ne v momentě zahájení stavby, kdy je cíl v nedohlednu, ale kdy máme cíl již na dosah ruky.

Za každou pomoc upřímné Pán Bůh zaplať všech vděčných lidí, dětí i mladých, kteří se v tomto centru budou scházet na Mši svaté, adoraci, modlitbě i na činnosti ve společenství a velké řadě dalších aktivit naplňujících život nás všech duchem evangelia, duchem lásky, naděje a víry.

Další informace:
http://www.volny.cz/dcbl/ 

Kontaktní adresy:
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova (Duchovní centrum Brno-Lesná)
Kozí 8, 602 00, Brno
IČ: 00409839

Kontaktní osoba:
Ing. Václav Benda
tel.: (+420) 548 528 229, GSM: (+420) 605 471 210
e-mail: dcbl@volny.cz 

Číslo účtu:
7237190297/0100, variabilní symbol 91090
Komerční banka a.s., Brno-Černá pole
Hodnotu daru lze také odečíst od daňového základu podle §15, odst. 8 Zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Na požádání obratem vydáme patřičný doklad.
 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest